PHẬT NÓI DI LẶC BỒ TÁT PHÁT NGUYỆN VƯƠNG KỆ

Hán dịch: Nội Các Chưởng Thích Tây Phiên Mông Cổ Chư Văn Tây Phiên Học Tổng Quản Nghi Tân CÔNG BỐ TRA BỐ dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Phạn Ngữ: A nha hắc lạt ba ni, a nạp lạt nan

Hoa Ngữ: Thánh Di Lặc Nguyện Vương

Kính lễ tất cả chư Phật Bồ Tát Ma Ha Tát

Đức Phật bảo: “Này A Nan! Xưa kia, lúc Di Lặc Bồ Tát thề hành Hạnh Bồ Tát thì ngày đêm 6 Thời, trật áo hở vai phải, quỳ gối phải sát đất, chắp tay cung kính, phát Nguyện Văn như vầy:

_ Kính lễ tất cả Phật

Với Cụ Thiên Nhãn Tiên

Bồ Tát Ma Ha Tát

Và các chúng Thanh Văn

Khiến lánh xa nẻo ác

Hiện ra lối Niết Bàn

Dẫn vào không già chết

_ Kính lễ Tâm Bồ Đề

Con do Tâm Vô Minh

Gây tạo tất cả tội

Nay ở trước mặt Phật

Sám Hối hết không sót

Tự ba Nghiệp Môn con

Gom chứa Phước tư lương

Chủng (Hạt giống) Phổ Tuệ của con

Nguyện Đạo con không dứt

Trong các nước mười phương

Bao nhiêu cúng dường Phật

Phật xưa đã tùy hỷ

Nay con đều tùy hỷ

Sám hối tất cả tội

Tùy hỷ các căn lành

Kính lễ tất cả Phật

Nguyện được Đại Trí Tuệ

Tất cả xứ mười phương

Hết thảy Đại Bồ Tát

Dừng ở nơi Thập Địa

Thỉnh mau Đẳng Chính Giác

Đã chứng Tâm Viên Giác

Giáng phục các Ma Quân

Làm lợi các Hữu Tình

Nguyện thỉnh chuyển Pháp Luân

Dùng tiếng trống Đại Pháp

Độ chúng sinh thoát khổ

Nguyện trải vô lượng kiếp

Thường trụ Thế nói Pháp

Thỉnh vận Đại Bi Trí

Từ tế (Ban điều lành cứu giúp) các Hữu Tình

Chìm trong vũng tham dục ân ái nơi ràng buộc

Chúng sinh bị chướng ngại

Chư Phật chẳng ghét bỏ

Từ Bi các Hàm Thức

Kéo khỏi biển Tam Hữu (Ba cõi)

Tất cả Phật ba đời

Tu hành các Đạo Pháp

Nay con đều tùy học

Nguyện chứng Đạo Bồ Đề

Đồng lên sáu Bỉ Ngạn (Bờ giải thoát)

Độ chúng sinh sáu nẻo

Chứng được sáu thần thông

Nguyện thành Đạo Vô Thượng

Không sinh (Vô sinh) với Bản Nguyện

Không Xứ (Vô xứ ) không tự tính (Vô tự tính)

Ngộ Lý Chân Không này

Không Trí (Vô Trí) cũng không đắc (Vô đắc )

Không mệnh (Vô mệnh ) không chúng sinh (Vô chúng sinh )

Không ngược, không chọn hướng

Nguyện đạt Pháp Vô Ngã

Liền bằng Đại Tiên Phật

Nguyện chẳng trụ hai Chấp

Nơi nhiếp tất cả vật

Vì lợi ích chúng sinh

Chẳng kính hành bố thí

Vật chủng đầy xa xỉ

Con ứng dụng sung túc

Vật tính đẳng Không Tịch

Viên mãn Độ Bố Thí (Dāna-pāramitā)

Nơi nhận, dừng tác phẩm

Không lỗi, rất thanh tịnh

Và không Nghi Căng Mạn

Viên mãn Độ Giới Luật (Śīla-pāramitā)

Như đất, nước, lửa, gió

Bốn Đại không chạm nghịch

Xâm phạm, hòa sân hận

Viên mãn Độ Nhẫn Nhục (Kṣānti-pāramitā)

Phát Tâm, truớc sau siêng

Luôn vui chẳng trễ lười

Sức thân tâm dũng mãnh

Viên mãn Độ Tinh Tiến (Vīrya-pāramitā)

Điều phục, Chính Định tụ

Như Huyễn Tam Ma Địa

Kim Cương Thiền Na Đẳng

Viên mãn Độ Tĩnh Lự (Dhyāna-pāramitā)

Ba loại Giải Thoát Môn

Ba Thời Pháp Bình Đẳng

Nghe, nghĩ, tu sáng tỏ

Viên mãn Độ Trí Tuệ (Prajñā-pāramitā)

Nơi chư Phật xưng tán

Anh sáng rực hách dịch

Siêng tu Hạnh Bồ Tát

Viên mãn chí Tự Tha Hành Đạo Bồ Đề này

Xưng tên Từ Thị Tử (Maitriya Putra: Con của Từ Thị)

Viên mãn Hạnh sáu Độ

Vượt lên Vị (địa vị) Thập Địa

Con dùng Thiện Nguyện Chúng Sinh này

Mệnh chung mau đến cung Đâu Suất

Thọ sinh đều ở lầu Kiến Pháp

Liền làm con trưởng của Từ Thị

Thập Địa tự tại xuống Diêm Phù

Chứng đắc Thập Lực Đại Vị thời

Nguyện thọ vị Cam Lồ Diệu Pháp

Viên mãn Phật Hạnh không dư sót

Từ đây, mệnh chung nương Nguyện Lực

Liền được sinh lên Trời Đâu Suất

Mau được trao truyền Bồ Đề Ký

Này A Nan! Nên biết Từ Thị Bồ Tát Ma Ha Tát như đây dùng chân thiện xảo tu Nghiệp Tĩnh Hạnh, Đạo Lộ chẳng thuận mà được Bồ Đề Vô Thượng, thành Đẳng Chính Giác, thành tựu Chân Thật Đại Phương Tiện Môn.

Khảo xét Kinh này, ở Hán Tạng chưa thấy mà Phiên Bản cũng không có. Xong chư Hiền ở Tây Quốc có nhiều chú giải, cùng nhau làm công khóa hằng thường, cùng với Hoa Nghiêm Hạnh Phẩm, 35 Phật Hạnh Nguyện Phẩm xưng là Tam Chủng Đại Sám Nguyện.

Kẻ ngu dốt này (lời nói khiêm cung của người viết) lược nghĩ khởi đầu từ lúc chú thích Phạn Văn hoặc Kinh của nhóm Di Lặc Thượng Sinh Hạ Sinh. Tức lấy điều thiết yếu (phần lớn, Trúc Pháp Hộ đã dịch Di Lặc Bồ Tát Hạ Sinh Kinh và các bản tương cận)

Nay thời Hải nội thanh ninh (trong biển lặng yên chỉ thời thanh bình an vui) ba Giáo đều mạnh, tư dụng chẳng thiếu, nhân dân hướng thiện rất nhiều. Gần đây thường nghe sửa sang xây dựng (Tu Kiến) Long Hoa Hội. Trộm nghĩ là hoặc có người muốn Trì Tụng, nhân đặc biệt dịch ra Hán Văn liền đối với Tín Thị (điều tin tưởng) tụng đọc ngưỡng cầu. Thánh Từ gia hộ rộng bày lưu thông làm Nguyện vậy.