KINH DI ĐÀ LƯỢC GIẢI
VIÊN TRUNG SAO

– Triều nhà Minh, đất Vĩnh Lạc, quận Ngô, Sa môn Đại Hựu giải
– Triều nhà Minh, niên hiện Thiên Khải, núi Thiên Thai, Sa môn Truyền Đăng sao

Việt dịch: Sa môn Thích Phổ Tuệ
Sản xuất & Ấn hành: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Tải MP3