PHẬT THUYẾT ĐẾ THÍCH BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÂM KINH

Dịch Phạn ra Hán: Đại sư Thi Hộ
Dịch Hán ra Việt: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ Đức Phật ở trong núi Thứu phong, thuộc thành Vương xá cùng vô số chúng đại Tỳ-kheo, lại có mười ức Đại Bồ-tát tướng đồng tử.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Thiên chủ Đế Thích:

–Này Kiều-thi-ca! Bát-nhã ba-la-mật này nghĩa lý nó rất sâu xa, chẳng phải một, chẳng phải khác, chẳng phải tướng, chẳng phải vô tướng, chẳng phải nắm bắt, chẳng phải buông bỏ, chẳng phải tăng, chẳng phải giảm, chẳng phải có phiền não, chẳng phải không phiền não, chẳng phải xả bỏ, chẳng phải không xả bỏ, chẳng phải trụ, chẳng phải không trụ, chẳng phải tương ưng, chẳng phải không tương ưng, chẳng phải phiền não, chẳng phải không phiền não, chẳng phải duyên, chẳng phải không duyên, chẳng thật, chẳng phải không thật, chẳng phải pháp, chẳng phải không pháp, chẳng có chỗ quay về, chẳng phải không có chỗ quay về, chẳng phải thật tế, chẳng phải không thật tế.

Này Kiều-thi-ca! Như vậy thì tất cả pháp bình đẳng, Bát-nhã ba-la-mật cũng bình đẳng. Tất cả pháp tịch tĩnh, Bát-nhã ba-la-mật cũng tịch tĩnh. Tất cả pháp bất động, Bát-nhã ba-la-mật cũng bất động. Tất cả pháp phân biệt, Bát-nhã ba-la-mật cũng phân biệt. Tất cả pháp sợ sệt, Bát-nhã ba-la-mật cũng sợ sệt. Tất cả pháp biết rõ, Bát-nhã ba-la-mật cũng biết rõ. Tất cả pháp một vị, Bát-nhã ba-la-mật cũng một vị. Tất cả pháp bất sinh, Bát-nhã ba-la-mật cũng bất sinh. Tất cả pháp bất diệt, Bát-nhã ba-la-mật cũng bất diệt. Tất cả pháp là hư không vọng tưởng, Bát-nhã ba-la-mật cũng hư không vọng tưởng.

Sắc vô biên, Bát-nhã ba-la-mật cũng vô biên. Như vậy thọ, tưởng, hành, thức vô biên; Bát-nhã ba-la-mật cũng vô biên.

Địa giới vô biên, Bát-nhã ba-la-mật cũng vô biên. Như vậy thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới vô biên; Bátnhã ba-la-mật cũng vô biên.

Kim cang bình đẳng, Bát-nhã ba-la-mật cũng bình đẳng. Tất cả pháp không hư hoại, Bát-nhã ba-la-mật cũng không hư hoại. Tất cả pháp tánh không thể đắc, Bát-nhã ba-la-mật cũng không thể đắc. Tất cả pháp tánh bình đẳng, Bát-nhã ba-la-mật cũng bình đẳng. Tất cả pháp vô tánh, Bát-nhã ba-la-mật cũng vô tánh. Tất cả pháp không nghĩ bàn, Bát-nhã ba-la-mật cũng không nghĩ bàn.

Như vậy Bố thí ba-la-mật, Trì giới ba-la-mật, Nhẫn nhục ba-lamật, Tinh tấn ba-la-mật, Thiền định ba-la-mật, Phương tiện ba-lamật, Nguyện ba-la-mật, Lực ba-la-mật, Trí ba-la-mật cũng không thể nghĩ bàn.

Ba nghiệp thanh tịnh, Bát-nhã ba-la-mật cũng thanh tịnh.

Như vậy, Bát-nhã ba-la-mật nghĩa lý vô biên.

Lại nữa, này Kiều-thi-ca! Có mười tám không. Mười tám không ấy là gì? Là nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, vô tế không, vô biến dị không, vô thỉ không, bản tánh không, tự tướng không, vô tướng không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không, tất cả pháp không.

Tụng:

Như sao, như lồng đèn
Mộng huyễn và bọt sương
Như điện và như mây
Cần phải quán như vậy.
Ta lược nói thế này:
Bát-nhã ba-la-mật
Không sinh cũng không diệt
Không đoạn cũng không thường
Nghĩa chẳng một, chẳng nhiều
Chẳng đến cũng chẳng đi
Như vậy mười hai duyên
Diệt trừ để tịch tĩnh.
Bậc Chánh Đẳng Giác nói
Kính tin Bậc Vô Thượng
Quy y Phật mười phương
Quá, hiện tại, vị lai
Tam bảo: Ba-la-mật
Biển công đức vô lượng
Cúng dường chư Như Lai
Đại minh chân bí mật.

Chân ngôn:

Đát nhĩ dã tha bát ra nghê bát ra nghê ma hạ bát ra, nghê bát ra, nghê phược bà, tế bát ra, nghê lỗ ca ca lí, a nghê dã nẵng vĩ đà ma nhĩ, tất đề tô tất đề tất, bột đổ hàm bà ngạ phược đế tất lý bột ngạ tốn na lý bạt ngật đế vẫn bà lê bát ra đa lý đa hạ tất đế tam ma bà phược sa ca lý tất bột tất bột một bột một bột kiếm ba kiếm ba tả ra tả ra ra, phược ra phược a nga sa a nga sa ba nga phược đế ma vĩ ra sa sa phược hạ.

Nẵng mồ đạt lý mồ nại nga đa tả mạo địa tát đỏa tả ma hạ tát đỏa tả ma ha ca lỗ ni ca tả nẵng mồ sa na bát ra, lỗ nhĩ đát tả mạo địa tát đỏa tả ma hạ tát đỏa tả ma hạ, ca lỗ ni ca tả. Nẵng mồ bát na, nghê dã ba ra nhĩ đa, duệ đát nhĩ dã, tha mâu nhĩ đạt lí di, tăng nga ra hạ đạt lí di a nỗ nga ra, hạ đạt lí di vĩ mục ngật đa đạt lí di tát đỏa nỗ nga ra hạ đạt lí di phệ thất ra phược noa đạt lý di, tam mãn đa nộ ba lí phược lý đa, nẵng đạt lí di ngu noa nga ra hạ tăng nga ra, hạ đạt lí di, tát lí phược đát ra, nỗ nga đa đạt lí di, tát lý phược, ca la ba lí bát ra ba, noa đạt lý di sa phược hạ bát la nghê dã, ba ra di đa, duệ đát nhĩ dã tha a khư nhĩ nẵng khư, nhĩ a khư nẵng nhĩ khư nhĩ a phược la vẫn đà nhĩ bán na nhĩ bán na nhĩ bát nại lí sa phược hạ.

Nẵng mồ bát ra nghê dã ba ra di đa duệ đát nhĩ dã tha ngang nga ngang nga nẵng đế ra ngang nga nẵng đế nẵng phược bà sa ngang nga sa phược hạ.

Nẵng mồ bát ra nghê dã, ba ra di đa, duệ đát nhĩ dã tha thất lị duệ thất lí duệ mâu nhĩ thất lí duệ mâu nhĩ thất lí dã tế sa phược hạ, bát ra nghê dã ba ra di đa, duệ đát nhĩ dã tha án phược ra vị lệ sa phược hạ.

Nẵng mồ bát ra nghê dã, ba ra di đa duệ đát nhĩ dã tha án hột lăng thất lăng đặt lăng thất lỗ đế đặt lí đế sa mật lý nga đế vĩ duệ nhạ sa phược hạ.

Nẵng mồ bát ra nghê dã ba ra di đa duệ tát nhĩ dã tha xoa phược lí xoa phược lí ma hạ xoa phược lí độ lỗ độ lỗ ma hạ độ lỗ sa phược hạ.

Nẵng mồ bát ra nghê dã ba ra di đa duệ đát nhĩ dã tha, hổ đế hổ đế đa thiết nhĩ tát lí phược ra lí ma phược ra nô nhĩ sa phược hạ.

Nẵng mồ bát ra nghê dã ba ra di đa duệ đát nhĩ dã tha án a lỗ lê ca sa phươc hạ.

Nẵng mồ bát ra nghê dã ba ra di đa duệ đát nhĩ dã tha, án tát lí phược vĩ đỗ bà phược hạ.

Nẵng mồ bát ra nghê dã ba ra di đa duệ đát nhĩ dã tha nga đế nga đế ba lãm nga đế ba đế ra tăng nga đế mạo địa sa phược hạ.

Sau khi Đức Phật nói kinh này xong, Thiên chủ Đế Thích và các Đại Bồ-tát, Trời, Người, Càn-thát-bà, A-tu-la… tất cả đại chúng nghe Phật nói vậy đều rất vui mừng và tín thọ phụng hành.