SỐ 280
KINH ĐÂU-SA
Hán dịch: Đời Hậu Hán, Tam Tạng Chi-lâu-ca-sấm, người nước Nhục Chi
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Một thời, Đức Phật ở tại nước Ma-kiệt-đà, an trú trong pháp thanh tịnh, đầy đủ ân đức, oai thần của tất cả chư Phật, cũng như chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Nơi chốn ấy hiệu là Tại sở vấn thanh tịnh. Lúc mới thành Phật, hào quang chiếu sáng, tự nhiên ngồi trên tòa Sư tử, có hoa sen kim cang rất lớn bao bọc xung quanh. Lúc các Đức Phật quá khứ thành Phật cũng ngồi trên tòa như vậy. Nghi pháp bình đẳng không khác, vượt khỏi sự tận cùng của pháp tướng. Thân của các Đức Phật đều đầy đủ, ánh sáng không hề bị chướng ngại. Phật, Pháp và chúng sinh trong mười phương không thể kể hết, cõi nước Phật và sự ra đời của chư Phật ở quá khứ, hiện tại và vị lai cũng không thể kể hết. Các vị Bồ-tát từ các cõi nước khác nhau đều đến tụ hội đông đủ. Những vị Bồ-tát ấy nhiều như số vi trần của mười cõi Phật, mỗi vi trần là một vị Bồ-tát. Những bậc Bồ-tát Nhất sinh bổ xứ đều hội nhập nơi mười phương làm cho chúng sinh được an ổn, đến các cõi nước khắp mười phương chỗ Đức Phật thuyết pháp, nhập vào trí tuệ Niết-bàn, vào đời trước của chúng sinh nơi thế gian khắp mười phương, lần lượt hội nhập vào pháp thâm diệu của Bồ-tát, các pháp tuệ, pháp bên trong, bên ngoài, pháp chẳng động chuyển, pháp thuộc quá khứ, hiện tại và vị lai.

Các vị Bồ-tát luận bàn và nghĩ:

–Đức Phật thương xót chúng ta nên thị hiện các cõi Phật, chỗ thực hành của Phật, các cõi nước thanh tịnh của chư Phật, pháp bình đẳng thanh tịnh của Phật. Cõi nước của Phật thuyết pháp cũng đều khiến cho chúng ta được nhìn thấy. Lại thị hiện cho chúng ta thấy cõi Phật lúc thành, hoại, các cõi nước Phật tốt xấu, lúc chư Phật ra đời. Thị hiện các cõi nước khắp mười phương, có các Đức Phật thuyết pháp không thể tính kể. Lại thị hiện cho chúng ta thấy pháp mười trụ, mười hạnh, mười hồi hướng, mười địa, mười trấn, mười nguyện, mười tuệ, mười định, mười phi pháp, mười ấn của Bồ-tát. Thị hiện lúc còn là Bồ-tát, thị hiện danh hiệu của Phật vô tận.

Lúc ấy, Đức Phật dạy bảo chúng ta phải hộ trì chúng sinh trong thế gian. Hiện ra các cõi nước của mười phương chư Phật đều thanh tịnh không tạp nhiễm, biết có chư Phật hay không có. Hiện rõ các điều ác căn bản của chúng ta khiến được thanh tịnh, vì chúng ta mà thuyết giảng các pháp, những chỗ nghi ngờ đều giải đáp, vượt qua hết mọi sự hồ nghi, đoạn trừ những tham dục. Thị hiện cho chúng ta thấy Phật thiền định, pháp giới của chư Phật, oai thần của Phật, hạnh của Phật, uy lực của Phật, chỗ nhập Thiền định của Phật, sự biến hóa của Phật, không có người nào vượt hơn Phật, tôn hiệu của Phật không ai sánh bằng. Phật hiện thần thông, hào quang chói sáng, trí tuệ, bốn điều không sợ hãi. Tâm niệm của các vị Bồ-tát Đức Phật đều biết nên hiện oai thần hào quang chiếu sáng.

Ở phương Đông, cách các cõi Phật rất xa không thể tính kể, có Đức Phật hiệu là A-thệ-đọa, cõi nước ấy tên là Cật liên hoàn. Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi từ cõi này đến cùng với đông đủ các Bồ-tát nhiều như số vi trần của mười cõi Phật, đến trước Đức Phật đảnh lễ, mỗi vị tự nhiên ngồi trên tòa Sư tử.

Phương Nam, cách các cõi Phật rất xa không thể tính kể, có Đức Phật hiệu là A Nê-la-đọa-la, cõi nước ấy là Lâu kỳ hoàn. Bồ-tát Phật-đà-sư-lợi từ cõi này đến cùng với đông đủ các Bồ-tát nhiều như số vi trần của mười cõi Phật, đều đến trước đảnh lễ Đức Phật, mỗi vị tự nhiên ngồi trên tòa Sư tử.

Phương Tây, cách các cõi Phật rất xa không thể tính kể, có Đức Phật hiệu là A-đồ-tư-đọa-đà, cõi nước tên Ba-đầu-hoàn. Bồ-tát Lalân-sư-lợi từ cõi này đến cùng với đông đủ các Bồ-tát nhiều như số vi trần của mười cõi Phật, đều đến trước đảnh lễ Đức Phật, mỗi vị tự nhiên ngồi trên tòa Sư tử.

Phương Bắc, cách các cõi Phật rất xa không thể tính kể, có Đức Phật hiệu là A-đồ-đọa, cõi nước tên là Chiêm-bội-hoàn. Bồ-tát Đànna-sư-lợi từ đây đến cùng với đông đủ các vị Bồ-tát nhiều như số vi trần của mười cõi Phật, đều đến trước đảnh lễ Đức Phật, mỗi vị tự nhiên ngồi trên tòa Sư tử.

Phương Đông bắc, cách các cõi Phật rất xa không thể tính kể, có Đức Phật hiệu là A-luân-na-đọa-quốc-đà, cõi nước tên là Ưu-bahoàn. Bồ-tát Quần-na-sư-lợi từ cõi ấy đến cùng với đông đủ các Bồtát nhiều như số vi trần của mười cõi Phật, đều đến trước đảnh lễ Đức Phật, mỗi vị tự nhiên ngồi trên tòa Sư tử.

Phương Đông nam, cách các cõi Phật rất xa không thể tính kể, có Đức Phật hiệu là A-chiên-đà-đọa-đà, cõi ấy tên là Kiền-xà-hoàn. Bồ-tát Na-hàm-la-sư-lợi từ cõi ấy đến cùng với đông đủ các Bồ-tát nhiều như số vi trần của mười cõi Phật, đều đến trước đảnh lễ Đức Phật, mỗi vị tự nhiên ngồi trên tòa Sư tử.

Phương Tây nam, cách các cõi Phật rất xa không thể tính kể, có Đức Phật hiệu là Uất-trầm-đọa-đại, cõi nước tên là La-liêmhoàn. Bồ-tát Duy-ám-sư-lợi từ cõi ấy đến cùng với đông đủ các Bồtát nhiều như số vi trần của mười cõi Phật, đều đến đảnh lễ trước Đức Phật, mỗi vị tự nhiên ngồi trên tòa Sư tử.

Phương Tây bắc, cách các cõi Phật rất xa không thể tính kể, có Đức Phật hiệu là A-ba-la-đọa, cõi nước tên là Hoạt-dật-hoàn. Bồ-tát Đàm-ma-sư-lợi từ cõi ấy đến cùng với đông đủ các Bồ-tát nhiều như số vi trần của mười cõi Phật, đều đến đảnh lễ trước Đức Phật, mỗi vị tự nhiên ngồi trên tòa Sư tử.

Phương Dưới, cách các cõi Phật rất xa không thể tính kể, có Đức Phật hiệu là Phong-ma-đọa-la, cõi nước tên là Thẩm-lợi-hoàn. Bồ-tát Nhạ-na-sư-lợi từ cõi ấy đến cùng với đông đủ các Bồ-tát, nhiều như số vi trần của mười cõi Phật, các vị ấy đều đến trước đảnh lễ Đức Phật, mỗi vị tự nhiên ngồi trên tòa Sư tử.

Phương Trên, cách các cõi Phật rất xa không thể tính kể, có Đức Phật hiệu là Đọa-sắc, cõi nước tên là Chất-đề-thập-hoàn. Bồtát Na-bạt-đà-sư-lợi từ cõi ấy đến cùng với đông đủ các Bồ-tát nhiều như số vi trần của mười cõi Phật. Các vị ấy đều đến đảnh lễ trước Đức Phật, mỗi vị tự nhiên ngồi trên tòa Sư tử.

Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nương oai thần của Phật, nhìn khắp các Bồ-tát, vận dụng trí tuệ, nghĩ:

–Các Đại Bồ-tát trong chúng hội có điều gì rất vui chăng! Các cõi nước Phật không thể tính kể, hành xử của Phật, các nơi chốn, pháp của Phật thuyết, cõi thần thông, hạnh của Phật, uy lực, cõi tốt xấu của Phật, Phật pháp không thể tính kể. Do nhân duyên gì chư Phật trong các cõi nước khắp mười phương thuyết pháp độ thoát được các chúng sinh trong mười phương. Các pháp ấy rất thâm diệu vô cùng, như hư không thông suốt không bị chướng ngại. Do nhân duyên gì cõi Thái-ma-kỳ này khắp nơi có đủ hạng người, mỗi người có thân hình, tên gọi, màu sắc, cao thấp, tuổi thọ, hình loại, tư tưởng, tâm niệm, âm thanh khác nhau, mỗi mỗi người lại được nghe âm thanh của Phật thuyết pháp. Do nhân duyên gì cõi nước này tên là Ba-ca-tư-đề, trong bốn phía đều có Phật hiệu là Thắng Đạt, Thế-thế-nan-đà, Di-ha-na-chi-đề, Thích-ca Văn-ni, Cổsư-tát-trầm, Đọa-lâu-diên, Câu-độc-hoạt-đề, Na-ha Sa-môn, Thầnna-sầu-lâu-đề, Chất-đa-hòa-lâu-đề. Những vị này, mỗi vị đều gọi là Phật Thích-ca Văn, hợp lại là một vạn danh hiệu. Như vậy, ở quá khứ mười phương có các cõi Phật không thể tính kể, tất cả mọi người đều có vô số ngôn ngữ khác nhau nhưng đều xưng Phật Thích-ca Văn là danh hiệu của Phật. Mỗi mỗi cõi Phật có mười ức vạn tên, Đức Phật Thích-ca Văn từ lúc chưa thành đạo đến nay, những đệ tử được giáo hóa rất nhiều, Đức Phật phóng hào quang sáng, trước hết từ dưới chân phát ra chiếu vào một cõi Phật rất sáng, hiện bày mười ức cõi Nam Diêm-phù-đề, mười ức biển lớn, mười ức núi Tu-di, mười ức núi Thiết vi, mười ức cõi Đông thắng thần châu, mười ức cõi Tây ngưu hóa châu, mười ức cõi Bắc Câu-lô châu. Mười ức cõi trời Tứ Thiên vương, mười ức cõi trời Đao-lợi, mười ức cõi trời Dạ-ma, mười ức cõi trời Đâu-suất, mười ức cõi trời Lạc biến hóa, mười ức cõi trời Tha hóa tự tại, mười ức cõi trời Phạm, mười ức cõi trời Phạm chúng, mười ức cõi trời Phạm phụ, mười ức cõi trời Đại phạm, mười ức cõi trời Thiểu quang, mười ức cõi trời Vô lượng quang, mười ức cõi trời Quang âm, mười ức cõi trời Thiểu tịnh, mười ức cõi trời Vô lượng tịnh, mười ức cõi trời Biến tịnh, mười ức cõi trời Vô vân, mười ức cõi trời Phước sinh, mười ức cõi trời Vô tưởng, mười ức cõi trời Quảng quả, mười ức cõi trời Ngũ tịnh cư, mười ức cõi trời Vô phiền, mười ức cõi trời Vô nhiệt, mười ức cõi trời Thiện hiện, mười ức cõi trời Thiện kiến, mười ức cõi trời Sắc cứu cánh. Như vậy, mỗi mỗi cõi trời người đều hiện rõ cho đến trong cõi Phật đều chiếu sáng. Đức Phật Thích-ca Văn là vị giáo chủ của mỗi phương cõi nước trong mười phương, mỗi phương có một ức cõi nước nhỏ, đều có một biển lớn, một núi Tu-di cho đến cõi trời Tam thập tam, mỗi nước nhỏ như vậy là một bộ phận gồm có mười ức cõi nước nhỏ, hợp lại thành một cõi Phật, gọi là Thái-hoa-kỳ. Đức Phật phân thân, biến hóa khắp mười ức cõi nước nhỏ, mỗi mỗi nước nhỏ đều có một vị Phật. Có mười ức Phật cùng với các vị Bồ-tát cùng ở mười ức nước nhỏ, các hàng trời, người đều nhìn thấy Đức Phật. Các Bồ-tát, chư Thiên, loài người đều nhờ oai thần của Phật mà được thấy:

Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi.
Bồ-tát La-lân-sư-lợi.
Bồ-tát Đàn-na-sư-lợi.
Bồ-tát Quần-na-sư-lợi.
Bồ-tát Phật-đà-sư-lợi.
Bồ-tát Niết-la-sư-lợi.
Bồ-tát Duy-đồ-sư-lợi.
Bồ-tát Nhạ-na-sư-lợi.
Bồ-tát Bạt-đà-sư-lợi.
Bồ-tát Đàm-ma-sư-lợi.

Những vị Bồ-tát như vậy đều ở nơi cõi Phật của mình, cõi ấy rất thù thắng. Mỗi cõi đều có các Đức Phật tên là:

A-chiên-đọa-hoàn.
A-lê-na-đọa-hoàn.
A-đồ-đà-đọa-hoàn.
A-lâu-na-đọa-hoàn.
A-chiên-đọa-đọa-hoàn.
Uất-trầm-đọa-hoàn.
A-đậu-la-đọa-hoàn.
Phạm-ma-đọa-hoàn.
Duy-di-la-đọa-hoàn.