PHẬT NÓI KINH ĐÀN ĐẶC LA MA DU THUẬT

Hán dịch: Đông Tấn_ TRÚC ĐÀM VÔ LAN
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đức Phật ngự trong núi Nhân Sa Đoạt tại nước Ma Kiệt . Thời Phật Tử La Vân (Rāhula) theo Đức Phật ở trong núi. Ban đêm, La Vân nằm ngủ thì bị Quỷ Thần quấy rối nên rất kinh sợ. Sáng sớm đến nơi Đức Phật ngự, lễ Phật rồi lui về một bên, ngồi dưới gốc cây. La Vân đưa tay chống gò má, cúi đầu, chẳng vui, lặng yên chẳng nói.

Đức Phật liền hỏi: “Này La Vân! Vì sao cúi đầu như dạng sợ hãi ?”

La Vân nói: “Đêm qua, con nằm ngủ thì bị Quỷ Thần quấy rối”

Đức Phật dạy: “Này La Vân! Thiên hạ, hoặc người sống quấy rối người, hoặc Thần Núi quấy rối người. Hoặc Quỷ Thần bên đường đi, ngòi rạch quấy rối người, hoặc Thiện Tử Quỷ Thần quấy rối người … đi đến muốn thử người, làm cho người sợ hãi để biết được tâm người ấy kiên cường hay mềm yếu

Đức Phật dạy: Này La Vân! Ông lấy Phật Tịch Quỷ Thần Chú. Sau này bỗng dưng có Quỷ Thần đến quấy rối ông thì trì tên gọi của Quỷ Thần ấy, dùng tâm Từ mà nói

“A ba kiệt, chứng chứng kiệt, vô đa tát, hỷ trì bỉ trì triêm ba triêm ba ca la chuẩn, duy lăng vô, nhân luân vô, chỉ luân vô, chỉ luân vô hán sa vô, nhân đăng la, tống lâm la, ba gia việt la, đàn đặc la”

Đức Phật nói: “Kinh Đàn Đặc La đó do Phật vì các Đệ Tử mà kết Ấn Kinh

Đức Phật bảo: “Các Đệ Tử! Khi có việc gấp thì nên đọc. Nếu bỗng dưng Quỷ Thần đến quấy rối người, nên giữ tâm Từ, tâm thương xót, trong sạch tự quay lại nhìn năm Tạng, nhớ nghĩ năm tạng

Đức Phật nói Kinh đó thời mặt trời, mặt trăng có rơi từ trên cao xuống mặt đất thì lời Phật dạy rốt cuộc không có khác

Nay Đức Phật nói kinh Đàn Đặc La đó nhằm nói cho người sống muốn đến quấy rối người thì chẳng được quấy rối người, Thần Núi cũng chẳng được quấy rối người, Quỷ Thần bên đường đi, ngòi rạch cũng chẳng được quấy rối người, Tinh Tử Quỷ Thần cũng chẳng được quấy rối người, Thiện Tử Quỷ Thần cũng chẳng được quấy rối người.

Nghe lời đó thì chẳng bị thiêu đốt. Ăn cơm trúng chất độc thì chất độc chẳng thể hoành hành. Muốn cầm đao giết người thì chẳng thể hướng tới được. Bị chìm sâu trong nước thì chẳng bị nạn chìm mất

Một nhóm có bốn người đi đến chốn Không Nhàn, hoặc đi trong Huyện Ấp, trong nước lớn, hoặc đối hội, hoặc trong Đại Tọa, trong bô lão, trong bạn bè, trong lúc đi bộ, trong khi ngồi nằm… mà gặp phải nhà dùng Cổ Đạo thì hướng về đó đọc Kinh này, ắt Cổ Đạo chẳng thể hoành hành.

Đức Phật liền vì La Vân nói, sai La Vân vì các Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di với các hàng Bạch Y đều khiến cho họ phúng tụng.

_Hết_

30/07/2007