KINH ĐẠI VÂN ĐÀN PHÁP CẦU MƯA

KINH SỐ 990

Hán dịch: Không rõ tên người dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Nếu khi Trời gây đại hạn thời người muốn cầu mưa làm cái Đàn ở khoảng đất trống. Trừ bỏ gạch, đá vụn với các vật dơ bẩn, trương cái màn màu xanh, treo Phan màu xanh, dùng bùn thơm lau xoa làm một cái Đàn vuông vức.

_ Ở trong Đàn vẽ cái ao nước bảy báu, trong ao vẽ cung điện của Hải Long Vương (Sāgara-nāga-rāja). Ở trong cung Rồng có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Śākya-muṇi) trụ tướng Thuyết Pháp. Bên phải Đức Phật vẽ Bồ Tát Quán Tự Tại (Avalokiteśvara), bên trái Đức Phật vẽ nhóm Bồ Tát Kim Cương Thủ (Vajra-pāṇi) thị vệ.

_ Ở phía trước Đức Phật, bên phải vẽ Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Chủ Luân Cái (Maṇḍala-cchatra) Long Vương

Ở phía trước Đức Phật, bên phải vẽ hai vị Long Vương Nan Đà (Nanda), Bạt Nan Đà (Upananda)

_ Ở bốn phương của Đàn, dùng nước cốt của Cồ Ma Di (Gomaya: Phân bò) vẽ một vị Long Vương (Nāga-rāja)

Ở phương Đông, vẽ một vị Long Vương có một thân ba cái đầu, dài khoảng ba khuỷu tay kèm các Quyến Thuộc vây quanh

Lại ở phương Nam, vẽ một vị Long Vương có một thân năm cái đầu, dài khoảng năm khuỷu tay kèm các Quyến Thuộc.

Lại ở phương Tây, vẽ một vị Long Vương có một thân bảy cái đầu, dài khoảng bảy khuỷu tay kèm các Quyến Thuộc vây quanh

Lại ở phương Bắc, vẽ một vị Long Vương có một thân chín cái đầu, dài khoảng chín khuỷu tay kèm các Quyến Thuộc vây quanh

(Hết thảy Long Vương) đều ở ngay trong đám mây màu xanh đen dày đặc, nửa thân bên dưới như hình con rắn, cái đuôi ở ngay trong ao, nửa thân trên như hình Bồ Tát đều chắp tay, từ trong ao vọt lên.

_ Ở bốn góc của Đàn đều để một cái bình nước màu xanh, tùy theo sức phần: thức ăn uống, quả trái…đều nhuộm làm màu xanh. Dùng Tâm ân tịnh xếp bày cúng dường, đốt hương, rải tán hoa màu xanh, vật dụng trong Đàn đều làm màu xanh.

_ Người cầu mưa. Nếu là Bật Sô xuất gia thì nên có đủ Luật Nghi, nếu là Tục Sĩ thì nên thọ nhận tám Giới.

Khi tác Pháp thời ăn ba loại thức ăn màu trắng, mỗi ngày dùng nước nóng thơm tắm gội, mặc áo màu xanh mới sạch. Ở mặt Tây của Đàn, dùng vật màu xanh làm tòa ngồi, liền dùng hương xoa bôi bàn tay. Trước tiên nên ba Mật gia trì thân của mình với bảo vệ Đàn Trường. Trên cái án để Kinh Đại Vân này, đối với tất cả hữu tình khởi Tâm Đại Từ Bi, chí thành thỉnh tất cả chư Phật Bồ Tát gia trì, ngày đêm kiền thành đọc Kinh Đại Vân này.

Hoặc hai người, ba người cho đến bảy người, thay nhau đọc tụng sao cho tiếng Kinh chẳng nên gián đoạn.

_ Khi bị Đại Hạn thời như vậy y theo Pháp đọc tụng Kinh Đại Vân này, hoặc trải qua một ngày, hai ngày cho đến bảy ngày thì quyết định tuôn rót cơn mưa ngọt. Nếu tai vạ nặng nề, chẳng mưa thì thay nhau làm ắt sẽ tuôn cơn mưa ngọt xuống

Giả sử biển lớn hoặc có vượt qua hạn thủy triều thì y theo Kinh này làm Pháp chuyển đọc, ắt không có gì không hiệu nghiệm.

Nên phát nguyện đem Công Đức được sinh ra do đọc Kinh, hồi hướng cho các vị Rồng, nguyện lìa các nạn khổ, phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề, vì tất cả hữu tình tuôn rót cơn mưa ngọt xuống.

 

KINH ĐẠI VÂN _ ĐÀN PHÁP CẦU MƯA

_Hết_

28/05/2012