PHẬT NÓI KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM
_QUYỂN THƯỢNG_
Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc
Khanh_ Minh Giáo Đại Sư (Kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự trong núi Thứu Phong (Gṛdhra-kuṭa) tại  thành Vương Xá (Rāja-gṛha) cùng với chúng Đại Bật Sô (Mahatā-Bhikṣusaṃgha) gồm ba vạn hai ngàn người đến dự, đều đắc A La Hán (Arhate) đủ Đại Thần Thông. Tên các vị ấy là: Tôn Giả A Nhã Kiều Trần Như (Ājñāta-kauṇḍinya), Tôn Giả Mã Thắng (Aśvajitā), Tôn Giả  Ma Sắt Bỉ Noa (Bāṣpeṇa), Tôn Giả Đại Danh (Mahā-nāma), Tôn Giả Bạt Đa Bà (Bhadra-jitā), Tôn Giả Xứng Thiên (Yaśo-deva), Tôn Giả Ly Cấu (Vimala), Tôn Giả Diệu Tý (Subāhu), Tôn Giả Bố Lan Noa Chỉ Nẵng (Pūrṇa-maitrāyaṇī-putra), Tôn Giả Kiều Phạm Ba Đề (Gavāṃpati), Tôn Giả Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp (Urubilvā-kāśyapa), Tôn Giả Na Đề Ca Diếp (Nadīkāśyapa), Tôn Giả Xá Lợi Tử (Śāriputra), Tôn Giả Đại Mục Kiền Liên (Mahāmaudgalyāyana), Tôn Giả Ma Ha Ca Chiên Diên (Mahā-katyāyana), Tôn Giả Ma Ha Câu Hy La (Mahā-kauṣṭhilya), Tôn Giả Kiếp Tân Na (Mahā-kaphila), Tôn Giả Ma Ha Tôn Na (Mahā-cunda), Tôn Giả Di Đa La Ni Tử (Maitreyāṇi), Tôn Giả A Na Luật (Aniruddha), Tôn Giả Hỷ (Nandika), Tôn Giả Khẩn Tỳ Lý Noa (Kampilena), Tôn Giả Tu Bồ Đề (Subhūti), Tôn Giả Lý Phộc Đế (Revati), Tôn Giả Khư Nĩ La Phộc Nễ Chỉ Nẵng (Khadiravanikena), Tôn Giả Ma Hạ La Nghê (Mahā-rāje), Tôn Giả Ba La Dã Ni Chỉ  Nẵng (Pārāyaṇikena), Tôn Giả Phộc Câu Lệ Nẵng (Vakulena), Tôn Giả A Nan Đà (Ānanda), Tôn Giả La Hầu La (Rahūla), Tôn Giả Thiện Lai (Svāgatena). Nhóm như vậy gồm ba vạn hai ngàn người đến dự.

Bấy giờ Tôn Giả A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trật áo hở vai phải, quỳ gối phải sát đất, chắp tay đỉnh lễ rồi bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Đấng Như Lai (Tathāgata) Ứng (Arhate) Chính Đẳng Giác (Samyaksaṃbuddha) có các căn thanh tịnh, sắc diện (Mukha-varṇa) viên mãn, cõi báu trang nghiêm….được Công Đức như vậy, thật là hiếm có!… Thế nào là Hạnh màu nhiệm rộng lớn đã hành với chỗ hành của chư Phật quá khứ vị lai ? Nguyện vì con tuyên nói”.

Đức Phật bảo A Nan: “Lành thay! Lành thay! Ông vì lợi ích cho tất cả chúng sinh, ôm tâm Từ Mẫn, hay hỏi Như Lai về nghĩa vi diệu. Nay ông hãy lắng nghe! Hãy khéo nghĩ nhớ! Nay Như Lai Ứng Cúng Chính Biến Tri vì ông nói”.

Đức Phật bảo A Nan: “Như vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn a tăng kỳ kiếp (Asaṅkya-kalpa) trong đời quá khứ, khi ấy có Đức Phật Thế Tôn (Buddha-lokanātha) hiện ra ở đời, tên là Nhiên Đăng (Dīpaṃkara) Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác (Tathāgata-arhate-samyaksaṃbuddha).

Trước Đức Phật Nhiên Đăng, lại có Đức Phật Thế Tôn hiện ra ở Thế Gian, tên là Bát La Đa Ba Dã Du (Pratāpavān) Như Lai.

Lại trước Đức Phật ấy có Đức Phật ra đời, tên là Phát Quang (Prabhā-kara) Như Lai

Lại trước Đức Phật ấy có Đức Phật ra đời, tên là Tán Na Nẵng Nga La Hộ (Candana-gandha) Như Lai

Lại trước Đức Phật ấy có Đức Phật ra đời, tên là Tu Di Kiếp (Sumeru-kalpa) Như Lai

Lại trước Đức Phật ấy có Đức Phật ra đời, tên là Nguyệt Diện (Candra-mukha) Như Lai

Lại trước Đức Phật ấy có Đức Phật ra đời, tên là Vô Cấu Diện (Amala-mukha) Như Lai

Lại trước Đức Phật ấy có Đức Phật ra đời, tên là Vô Trước (Asaṅga) Như Lai

Lại trước Đức Phật ấy có Đức Phật ra đời, tên là Long Chủ (Nāgādhipati) Như Lai

Lại trước Đức Phật ấy có Đức Phật ra đời, tên là Nhật Diện (Sūrya-mukha) Như Lai

Lại trước Đức Phật ấy có Đức Phật ra đời, tên là Sơn Hưởng Âm Vương (Girirājaghoṣa) Như Lai

Lại trước Đức Phật ấy có Đức Phật ra đời, tên là Tu Di Phong (Merukūṭa) Như Lai

Lại trước Đức Phật ấy có Đức Phật ra đời, tên là Kim Tạng (Suvarṇa-garbha) Như Lai

Lại trước Đức Phật ấy có Đức Phật ra đời, tên là Hỏa Quang (Jyotiṣ-prabha) Như Lai

Lại trước Đức Phật ấy có Đức Phật ra đời, tên là Bất Động Địa (Acala-bhūmi) Như Lai

Lại trước Đức Phật ấy có Đức Phật ra đời, tên là Lưu Ly Quang (Vaiḍūryanirbhāsa) Như Lai

Lại trước Đức Phật ấy có Đức Phật ra đời, tên là Nguyệt Vương (Candra-rāja) Như Lai

Lại trước Đức Phật ấy có Đức Phật ra đời, tên là Nhật Âm (Sūrya-ghoṣa) Như Lai

Lại trước Đức Phật ấy có Đức Phật ra đời, tên là Tán Hoa Trang Nghiêm (Mukta-kusuma-pratimaṇḍita-prabha) Như Lai

Lại trước Đức Phật ấy có Đức Phật ra đời, tên là Cát Tường Phong (Śrī-kuṭa) Như Lai

Lại trước Đức Phật ấy có Đức Phật ra đời, tên là Trì Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương (Sāgara-dhara-buddhi-vikrīḍitābhijña) Như Lai

Lại trước Đức Phật ấy có Đức Phật ra đời, tên là Thí Quang (Vara-prabha) Như Lai

Lại trước Đức Phật ấy có Đức Phật ra đời, tên là Đại Hương Tượng Quang (Mahā-gandha-rāja-nirbhāsa) Như Lai

Lại trước Đức Phật ấy có Đức Phật ra đời, tên là Ly Nhất Thiết Cấu (?Vyapagata-khilamala-prati-ghoṣa) Như Lai

Lại trước Đức Phật ấy có Đức Phật ra đời, tên là Dũng Mãnh Phong (Śūra-kūṭa) Như Lai

Lại trước Đức Phật ấy có Đức Phật ra đời, tên là Bảo Quang (Ratnābhibhāsa) Như Lai

Lại trước Đức Phật ấy có Đức Phật ra đời, tên là Trì Đa Đức Đắc Thông (Mahāguṇa-dhara-buddhi-prāptābhijña) Như Lai

Lại trước Đức Phật ấy có Đức Phật ra đời, tên là Quá Nhật Nguyệt Quang (Candra-sūrya-jihmī-karaṇa) Như Lai

Lại trước Đức Phật ấy có Đức Phật ra đời, tên là Tối Thượng Lưu Ly Quang (Uttapta-vaiḍūrya-nirbhāsa) Như Lai

Lại trước Đức Phật ấy có Đức Phật ra đời, tên là Tuệ Hoa Khai Tâm Hạnh Xuất Sinh (Citta-dhārā-buddhi-saṃkusumitābhyudgata) Như Lai

Lại trước Đức Phật ấy có Đức Phật ra đời, tên là Đại Hoa Lâm Thông Vương  (Puṣpāvatīvanarāja-saṃkusumitābhijña) Như Lai

Lại trước Đức Phật ấy có Đức Phật ra đời, tên là Nhất Nguyệt Quang (Ekacandra-prabha) Như Lai

Lại trước Đức Phật ấy có Đức Phật ra đời, tên là Phá Vô Minh Hắc Ám (Avidyāndha-kāra-vidhvaṃśana-kara) Như Lai

Lại trước Đức Phật ấy có Đức Phật ra đời, tên là Trân Châu San Hô Cái (Mukta-cchtra-pravātasadṛśa) Như Lai

Lại trước Đức Phật ấy có Đức Phật ra đời, tên là Tam Thừa Pháp Tự Tại Vương (Triyāna-dharmeśvara-rāja) Như Lai

Lại trước Đức Phật ấy có Đức Phật ra đời, tên là Sư Tử Hải Phong Tự Tại Vương (Siṃha-sāgara-kūṭeśvara-rāja) Như Lai

Lại trước Đức Phật ấy có Đức Phật ra đời, tên là Phạm Âm Thanh Tự Tại Vương (Brahma-svara-nādeśvara-rāja) Như Lai

Lại trước Đức Phật ấy có Đức Phật ra đời, tên là Thế Tự Tại Vương (Lokeśvara) Như Lai (Tathāgata) Ứng (arhate) Chính Đẳng Giác (samyaksaṃbuddha) Minh Hạnh Túc (Vidyācaraṇasaṃpanna) Thiện Thệ (Sugata) Thế Gian Giải (Lokavid) Vô Thượng Sĩ (Anuttara) Điều Ngự Trượng Phu (Puruṣadamyasārathi) Thiên Nhân Sư (Śāstā devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ) Phật Thế Tôn (buddho  lokanātha) mà ở trong Pháp, có một vị Bật Sô tên là Tác Pháp (Dharmākara:còn dịch là Pháp Tạng) là bậc tin hiểu bậc nhất, ghi nhớ rõ bậc nhất, tu hành bậc nhất, tinh tiến bậc nhất, Trí Tuệ bậc nhất, Đại Thừa bậc nhất.

Bấy giờ vị Bật Sô lìa chỗ ở của mình đi đến trước mặt Đức Phật, cúi đầu mặt lễ bàn chân của Đức Phật rồi đứng ở một bên. Liền dùng Già Tha (Gātha:Kệ) khen sắc diện đoan nghiêm của Đức Phật, lại phát Thệ Nguyện rộng lớn.

Tụng là:

Như Lai, sắc vi diệu đoan nghiêm
Tất cả Thế Gian không thể bằng
Ánh sáng vô lượng chiếu mười phương
Nhật, Nguyệt, hỏa châu đều sáng gần
Nguyện con được tiếng Phật (Buddha-ghoṣa) thanh tịnh
Pháp Âm (Dharma-ghoṣa) tràn khắp vô biên cõi
Tuyên dương Môn Giới, Định, Tinh Tiến
Thông đạt Pháp vi diệu thâm sâu
Trí Tuệ rộng lớn, sâu như biển
Nội Tâm trong sạch, dứt trần lao
Vượt qua vô biên Môn nẻo ác
Mau đến Bồ Đề, bờ cứu cánh
Cũng như vô lượng Phật quá khứ
Uy quang chiếu khắp chúng sinh giới
Làm Đại Đạo Sư của quần sinh
Độ thoát già chết, khiến an ổn
Thường hành Bố Thí (Dāna) với Giới (Śīla), Nhẫn (Kṣānti)
Tinh Tiến (Vīrya), Định (Dhyāna), Tuệ (Prajña), sáu Ba La(Ṣaḍ-pāramitā: sáu Ba La Mật)
Hữu tình chưa độ, khiến được độ
Kẻ đã độ rồi, khiến thành Phật
Con đem tất cả bày cúng dường
Trăm (Śata) ngàn (Sahasra) câu chi (Koṭi) na do tha (Nayuta)
Hằng hà sa số Phật Thế Tôn
Khiến con thành tựu Quả tịch diệt
Lại có các cõi Phật (Buddha-kṣetra) mười phương
Luôn phóng ánh sáng chiếu tất cả
Thù thắng trang nghiêm vô đẳng luân
Nguyện con thành tựu lợi quần phẩm
Hết thảy trong vô biên Thế Giới
Chúng sinh các nẻo bị luân hồi
Mau về nước con, nhận khoái lạc
Chẳng lâu đều thành Đạo vôthượng
Nguyện con tinh tiến luôn quyết định
Vận Tâm Từ (Maitra-citta) bứt nhổ hữu tình
Độ hết A Tỳ (Avici:Địa ngục A Tỳ), chúng sinh khổ
Hoằng Thệ đã phát, chẳng hề đứt

Khi ấy Đức Thế Tôn bảo A Nan rằng: “Vị Bật Sô Tác Pháp ấy nói Kệ đó xong, liền bạch với Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai rằng: Nay con phát Tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề (Anuttāraṃ-samyaksaṃbuddhi: Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác) vui cầu Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác (Abhisaṃbodhukāmaḥ: vui cầu thành Chính Giác). Nguyện xin Đức Thế Tôn nói Công Đức trang nghiêm của các cõi Phật. Nếu con được nghe, luôn tự tu trì hạnh trang nghiêm quốc thổ”.

Lúc đó Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai bảo Bật Sô Tác Pháp ấy rằng: “Ông tự suy nghĩ xem tu phương tiện nào để có thể thành tựu trang nghiêm cõi Phật?”

Bật Sô bạch rằng: “ Trí Tuệ của con kém cỏi nên chẳng thể biết thấu Hạnh trang nghiêm quốc thổ! Nguyện xin Đức Như Lai Ứng Chính Biến Tri vì con nói việc trang nghiêm cõi nước của chư Phật”.

Thời Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai liền tuyên nói tám mươi bốn trăm ngàn câu chi na do tha tướng viên mãn rộng lớn của Công Đức trang nghiêm cõi Phật, trải qua một kiếp mới có thể trọn hết.

Bấy giờ A Nan nghe việc đó xong, liền bạch Phật rằng: “Thế Tôn ! Đức Phất Thế Tự Tại Vương ấy có tuổi thọ dài ngắn thế nào mà nói trải qua một kiếp ?”

Đức Phật bảo A Nan: “Đức Phật ấy có thọ mệnh đủ bốn mươi kiếp.

Này A Nan! Bật Sô Tác Pháp ấy nghe Đức Phật đã nói tám mươi bốn trăm ngàn câu chi na do tha việc của Công Đức trang nghiêm cõi Phật, hiểu rõ thông đạt như một cõi Phật. Tức thời trong Hội, cúi đầu mặt lễ bàn chân của Đức Phật rồi từ tạ lui ra, đến một nơi thanh tinh, ngồi một mình, suy nghĩ, tu tập Công Đức trang nghiêm cõi Phật, phát Thệ Nguyện lớn trải qua năm kiếp.

Khi ấy Bật Sô Tác Pháp lại đến chỗ của Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai ngự, cúi năm vóc sát đất lễ bàn chân của Đức Thế Tôn. Lễ xong, chắp tay bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Tám mươi bốn trăm ngàn câu chi na do tha Hạnh Nguyện đã hành của Công Đức trang nghiêm cõi Phật như vậy, nay con đã thành tựu”.

Thời Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai bảo Bật Sô rằng: “Lành thay! Lành thay! Hạnh Nguyện của ông, suy nghĩ rốt ráo. Nay đúng là lúc, vì Chúng giải nói”.

Khi các Bồ Tát nghe Pháp đó xong, được thiện lợi lớn, hay ở cõi Phật tu tập trang nghiêm.

Bấy giờ Bật Sô Tác Pháp nghe Thánh Chỉ của Đức Phật, bèn trật áo hở vai phải, quỳ gối phải sát đất, chắp tay hướng về Đức Phật, liền tuyên nói: “Bạch Đức Thế Tôn! Con xin phát lời Thề.

_ Nguyện như Đức Thế Tôn chứng được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề thời cõi Phật đã cư ngụ có đầy đủ vô lượng Công Đức trang nghiêm chẳng thể nghĩ bàn. Hết thảy tất cả chúng sinh với cõi Diệm Ma La;  Địa Ngục, quỷ đói, súc sinh trong ba đường ác đều sinh về nước của con, nhận Pháp Hóa của con, chẳng lâu đều thành A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, tất cả đều được thân màu vàng ròng.

_Bạch Đức Thế Tôn! Con được Bồ Đề thành Chính Giác xong thời hết thảy chúng sinh ở mười phương Thế Giới khiến sinh về nước của con, như các cõi Phật, chúng của Người Trời xa lìa phân biệt, các căn vắng lặng, thảy đều khiến được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề.

_Bạch Đức Thế Tôn! Con được Bồ Đề thành Chính Giác xong thời hết thảy chúng sinh ở mười phương Thế Giới khiến sinh về nước của con được Đại Thần Thông, trải qua trong một niệm, tuần tự vòng khắp đi qua trăm ngàn câu chi na cõi Phật, cúng dường chư Phật, gieo trồng sâu căn lành, thảy đều khiến được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề.

_Bạch Đức Thế Tôn! Con được Bồ Đề thành Chính Giác xong thời hết thảy chúng sinh khiến sinh về nước của con, tất cả đều  được Túc Mệnh Thông, hay khéo quán sát việc của trăm ngàn câu chi na do tha kiếp quá khứ, thảy đều khiến được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề.

_Bạch Đức Thế Tôn! Con được Bồ Đề thành Chính Giác xong thời hết thảy chúng sinh khiến sinh về nước của con, tất cả đều được Thiên Nhãn (Divya-cakṣu) thanh tịnh, hay thấy sắc tướng thô thiển, tinh tế của trăm ngàn câu chi na do tha Thế Giới, thảy đều khiến được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề.

_Bạch Đức Thế Tôn! Con được Bồ Đề thành Chính Giác xong thời hết thảy chúng sinh khiến sinh về nước của con, tất cả đều được Tha Tâm Thông (Paracittajñāna:Tha Tâm Trí), khéo hay biết thấu Pháp Tâm (citta), Tâm Sở (Cetasika) của trăm ngàn câu chi na do tha chúng, thảy đều khiến được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề.

_Bạch Đức Thế Tôn! Con được Bồ Đề thành Chính Giác xong thời hết thảy chúng sinh khiến sinh về nước của con, tất cả đều được trụ địa vị Chính Tín, lìa tưởng điên đão, kiên cố tu tập, thảy đều khiến được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề.

_Bạch Đức Thế Tôn! Con được Bồ Đề thành Chính Giác xong thời hết thảy chúng sinh khiến sinh về nước của con, đã tu Chính Hạnh căn lành vô lượng khắp cõi Viên Tịch mà không có gián đoạn, thảy đều khiến được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề.

_Bạch Đức Thế Tôn! Con được Bồ Đề thành Chính Giác xong thời hết thảy chúng sinh khiến sinh về nước của con, tuy trụ địa vị của Thanh Văn (Śrāvaka) Duyên Giác (Pratyeka-buddha) đi đến trong trăm ngàn câu chi na do tha cõi báu làm khắp Phật Sự, thảy đều khiến được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề.

_Bạch Đức Thế Tôn! Con được Bồ Đề thành Chính Giác xong thời hết thảy chúng sinh khiến sinh về nước của con, tất cả đều được vô biên quang minh để hay chiếu sáng trăm ngàn câu chi na do tha các cõi nước Phật, thảy đều khiến được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề.

_Bạch Đức Thế Tôn! Con được Bồ Đề thành Chính Giác xong thời hết thảy chúng sinh khiến sinh về nước của con, mạng chẳng bị chết yểu, thọ trăm ngàn câu chi na do tha kiếp, thảy đều khiến được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề.

_Bạch Đức Thế Tôn! Con được Bồ Đề thành Chính Giác xong thời hết thảy chúng sinh khiến sinh về nước của con, không có ai không có tên gọi hiền lành (thiện danh). Nghe vô lượng vô số các cõi nước Phật không có tên gọi, không có tên hiệu, không có tướng, không có hình mà không có nghi ngờ chê bai, thân tâm chẳng động… thảy đều khiến được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề.

_Bạch Đức Thế Tôn! Con được Bồ Đề thành Chính Giác xong thời hết thảy chúng sinh cầu sinh về nước của con, niệm danh hiệu của con, phát tâm chí thành bền chắc chẳng thoái lùi. Khi kẻ ấy mệnh chung thời con khiến vô số vị Bật Sô hiện trước mặt, vây quanh đi đến nghinh đón người ấy, trải qua chốc lát được sinh về nước của con, thảy đều khiến được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề.

_Bạch Đức Thế Tôn! Con được Bồ Đề thành Chính Giác xong thời hết thảy tất cả chúng sinh trong vô lượng vô biên vô số Thế Giới ở mười phương, nghe danh hiệu của con, phát Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta) gieo trồng căn lành, tùy ý cầu sinh vào các cõi nước Phật thì không có ai chẳng được sinh về, thảy đều khiến được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề.

_Bạch Đức Thế Tôn! Con được Bồ Đề thành Chính Giác xong thời hết thảy chúng sinh khiến sinh về nước của con, đều đủ 32 loại tướng Trượng Phu, một đời khiến được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề.

_Bạch Đức Thế Tôn! Con được Bồ Đề thành Chính Giác xong thời hết thảy chúng sinh khiến sinh về nước của con. Nếu có Nguyện lớn mong muốn thành Phật, làm bậc Bồ Tát thì con dùng uy lực khiến kẻ ấy giáo hóa tất cả chúng sinh, đều phát tâm tin, tu hạnh Bồ Đề, hạnh Phổ Hiền, hạnh Tịch Diệt, hạnh Tịnh Phạm, hạnh Tối Thắng với tất cả hạnh lành…thảy đều khiến được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề.

_Bạch Đức Thế Tôn! Con được Bồ Đề thành Chính Giác xong thời hết thảy chúng sinh khiến sinh về nước của con, ở tất cả chốn, thừa sự cúng dường vô lượng trăm ngàn câu chi na do tha chư Phật, gieo trồng các căn lành (Kuśala-mūla), tùy theo ý mong cầu không có gì không mãn nguyện…thảy đều khiến được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề.

_Bạch Đức Thế Tôn! Con được Bồ Đề thành Chính Giác xong thời hết thảy Bồ Tát trong cõi nước của con đều được thành tựu tất cả Trí Tuệ, khéo đàm luận nghĩa bí yếu của các Pháp, chẳng lâu mau chóng thành A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề.

_Bạch Đức Thế Tôn! Con được Bồ Đề thành Chính Giác xong thời con ở cõi báu, hết thảy Bồ Tát phát tâm dũng mãnh, phát Đại Thần Thông đi đến trong các cõi nước Phật ở vô lượng vô biên vô số Thế Giới dùng trân châu (Maṇi-mukta), Anh Lạc (Mālya), lọng báu (Ratna-cchatra), phướng (Dhvaja), phan (Patāka), quần áo (Cīvara), vật dụng nằm, thức ăn uống, thuốc thang, hương (Gandha), hoa (Puṣpa), kỹ nhạc…cúng dường thừa sự, hướng về (hồi) cầu Bồ Đề, mau được thành tựu A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề.

_Bạch Đức Thế Tôn! Con được Bồ Đề thành Chính Giác xong thời con ở cõi báu, hết thảy Bồ Tát phát tâm Đạo lớn, muốn đem trân châu, Anh Lạc, lọng báu, phướng phan, quần áo, vật dụng nằm, thức ăn uống, thuốc thang, hương  hoa, kỹ nhạc…thừa sự cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn ở Thế Giới của phương khác mà chẳng thể đi đến. Ngay lúc đó, con dùng Nguyện Lực xưa kia (túc nguyện lực) khiến chư Phật Thế Tôn ở phương khác ấy, đều duỗi cánh tay đến trong nước của con, thọ nhận cúng dường đó, khiến cho kẻ kia mau thành A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề.

_Bạch Đức Thế Tôn! Con được Bồ Đề thành Chính Giác xong thời con ở cõi báu, hết thảy Bồ Tát tùy theo ý ưa thích của mình, chẳng lìa cõi này, muốn đem trân châu, Anh Lạc, lọng báu, phướng phan, quần áo, vật dụng nằm, thức ăn uống, thuốc thang, hương hoa, kỹ nhạc…cúng dường vô lượng chư Phật ở phương khác. Tiếp lại suy nghĩ “Như Đức Phật duỗi cánh tay đến đây nhận vật cúng, nhọc nhằn chư Phật khiến cho Ta không có ích lợi”. Khi tác niệm đó thời con dùng Thần Lực khiến vật cúng này tự đến trước mặt chư Phật ở phương khác, mỗi mỗi cúng dường. Khi ấy Bồ Tát chẳng lâu được thành A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề.

_Bạch Đức Thế Tôn! Con được Bồ Đề thành Chính Giác xong thời con ở cõi báu, hết thảy Bồ Tát có thân dài sáu mươi do tuần (Joyana), được sức mạnh của Na La Diên (Nārāyaṇa), thân tướng đoan nghiêm, quang minh chiếu sáng, đầy đủ căn lành (Kuśala-mūla), thành tựu A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề

_Bạch Đức Thế Tôn! Con được Bồ Đề thành Chính Giác xong thời con ở cõi báu, hết thảy Bồ Tát vì các chúng sinh, thông đạt Pháp Tạng, an lập vô biên tất cả Trí Tuệ, chặt đứt hết các Kết (Oán thù kiếp trước), đều được chứng thành A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề.

_Bạch Đức Thế Tôn! Con được Bồ Đề thành Chính Giác xong thời con ở cõi báu, hết thảy Bồ Tát dùng trăm ngàn câu chi na do tha mọi loại trân bảo tạo làm lò hương, bên đưới từ bờ mé của đất (địa tế), bên trên đến cõi hư không (không giới), thường dùng hương Chiên Đàn (Candana) vô giá xông ướp cúng dường khắp mười phương chư Phật, khiến được mau thành A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề.

_Bạch Đức Thế Tôn! Con được Bồ Đề thành Chính Giác xong thời cõi Phật đã cư ngụ có ánh sáng nghiêm tịnh rộng lớn, trong suốt như tấm gương đều hay chiếu thấy vô lượng vô biên tất cả cõi Phật. Chúng sinh nhìn thấy, sinh tâm hiếm có, chẳng lâu mau thành A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề.

_Bạch Đức Thế Tôn! Con được Bồ Đề thành Chính Giác xong thời con ở cõi báu, hết thảy Bồ Tát, ngày đêm sáu Thời luôn thọ nhận khoái lạc hơn hẳn chư Thiên, nhập vào Môn Bình Đẳng Tổng Trì, thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vô biên Thế Giới, chẳng lâu được thành A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề.

_Bạch Đức Thế Tôn! Con được Bồ Đề thành Chính Giác xong thời hết thảy tất cả người nữ trong vô lượng vô biên vô số Thế Giới ở mười phương, nếu có chán lìa thân nữ, nghe danh hiệu của con, phát tâm trong sạch, quy y đỉnh lễ. Khi người ấy mệnh chung, liền sinh về nước của con, thành thân người nam, thảy đều khiến được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề.

_Bạch Đức Thế Tôn! Con được Bồ Đề thành Chính Giác xong thời hết thảy Thanh Văn Duyên Giác trong vô lượng vô biên vô số cõi Phật ở mười phương, nghe danh hiệu của con, tu trì Tịnh Giới bền chắc chẳng lùi, mau ngồi Đạo Trường thành tựu A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề.

_Bạch Đức Thế Tôn! Con được Bồ Đề thành Chính Giác xong thời hết thảy tất cả Bồ Tát trong vô lượng vô biên bất khả tư nghị vô đẳng cõi Phật ở mười phương, nghe danh hiệu của con, cúi năm vóc sát đất lễ bái quy mệnh. Lại được tất cả hữu tình trong cõi Người, trên Trời, tôn trọng cung kính, gần gũi phụng sự, tăng ích Công Đức thành tựu A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề.

_Bạch Đức Thế Tôn! Con được Bồ Đề thành Chính Giác xong thời hết thảy chúng sinh phát tâm Tịnh Tín, vì các Sa Môn, Bà La Môn có áo bị nhiễm mà giặt rửa áo, cắt áo, may áo, sửa làm áo mặc của vị Tăng, hoặc tự tay làm hoặc khiến người làm. Làm xong hồi hướng thì người đó trong 81 đời được áo tối thượng, tùy thân dư đầy, nơi thân cuối cùng sinh vào nước của con, thành tựu A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề.

 

PHẬT NÓI KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM
_QUYỂN THƯỢNG (Hết)_

Pages: 1 2 3
Print Friendly, PDF & Email