KINH ĐẠI THỪA ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT QUANG

Hán dịch: Đời Triệu Tống, Đại sư Thi Hộ, người Tây Trúc
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN THƯỢNG

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Đức Phật ngự tại núi Linh thứu, thuộc thành Vương xá, cùng với đông đủ chúng Đại Bí-sô một ngàn hai trăm năm mươi vị, đều là các bậc A-la-hán đã dứt sạch các lậu. Lại có các chúng Đại Bồ-tát, Bồ-tát Từ Thị, Bồ-tát Diệu Cát Tường làm thượng thủ, cùng vô số chúng Thien, Long, Dạ-xoa, Càn-thát-bà và các chúng

Thiên nữ Trì Minh Tiên…

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Đại Ca-diếp:

–Này Tôn giả Ca-diếp! Nay ta vì khiến cho các Bồ-tát mới phát tâm thành thục tất cả căn lành nên có sư thuyết giảng này. Các ông hãy lắng nghe cho kỹ và khéo suy nghĩ.

Tôn giả Đại Ca-diếp bạch Phật:

–Lành thay! Kính bạch Thế Tôn! Chúng con xin lắng nghe lãnh thọ lời dạy bảo.

Phật nói:

–Này Ca-diếp! Ở phương Đông, cách cõi Phật này hơn một căng-già sa số thế giới, có thế giới tên Định nghiêm, cõi đó có Phật hiệu là Định Thủ Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, hiện đang ở đó giáo hóa tạo mọi lợi lạc. Trong cõi Phật ấy có Đại Bồ-tát tên là Ly Trần Bộ, tiếp nối Đức Phật kia sẽ thành tựu đạo quả Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng, hiệu là Thường Định Thủ Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở thế gian.

Này Ca-diếp! Nếu có các thiện nam, thiện nữ nào trụ nơi thừa Bồ-tát, nghe danh hiệu của Đức Như Lai Định Thủ Tối Thượng Cát Tường này và danh hiệu Đại Bồ-tát Ly Trần Bộ, thường xưng niệm thọ trì thì người này đời sau được trí túc mạng, trong trăm kiếp quay lưng với sinh tử và có thể thu nhận vô lượng phước, gần chứng đắc quả Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng.

Lại nữa, này Ca-diếp! Ở phương Đông, cách cõi Phật này hơn hai căng-già sa số thế giới, có thế giới tên Đại Bồ-đề tràng trang nghiêm diệu ái, cõi đó có Phật hiệu là Liên Hoa Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, hiện đang ở cõi kia giáo hóa tạo mọi lợi lạc. Trong cõi của Đức Phật ấy có Đại Bồ-tát tên là Liên Hoa Thủ, tiếp nối Đức Phật kia thành tựu quả vị Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng, hiệu là Liên Hoa Thượng Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở thế gian.

Này Ca-diếp! Nếu có các thiện nam, thiện nữ nào trụ nơi thừa Bồ-tát, nghe danh hiệu của Đức Liên Hoa Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và danh hiệu Đại Bồtát Liên Hoa Thủ, thường xưng niệm, thọ trì thì người này đời sau được trí túc mạng, cho đến sinh ra thường được hóa sinh từ hoa sen, ở nơi thế gian không bị nhiễm đắm, vượt qua tất cả pháp bất thiện, giống như hoa sen không dính nước, được không thoái chuyển nơi đạo Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng, trong ba mươi ngàn kiếp quay lưng với sinh tử, có thể thu nhận vô lượng phước, gần chứng đắc quả Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng.

Lại nữa, này Ca-diếp! Ở phương Đông, cách cõi Phật này hơn ba căng-già sa số thế giới, có thế giới tên Ly trần tạng, cõi đó có Phật hiệu là Nhật Luân Quang Minh Tối Thắng Cát Tường Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, hiện đang ở cõi ấy giáo hóa tạo mọi lợi lạc. Trong cõi của Đức Phật đó có Đại Bồ-tát tên là Nhật Quang Minh, tiếp nối Đức Phật kia thành tựu đạo quả Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng, hiệu là Chư Thánh Cát Tường Viên Mãn Tối Thượng Chúng Tướng Nghiêm Thân Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở thế gian.

Này Ca-diếp! Nếu có các thiện nam, thiện nữ nào trụ nơi thừa Bồ-tát, nghe danh hiệu của Đức Nhật Luân Quang Minh Tối Thắng Cát Tường Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và danh hiệu Đại Bồ-tát Nhật Quang Minh, thường xưng niệm, thọ trì thì người này đời sau được trí túc mạng, nhân nơi ánh sáng mặt trời chiếu khắp các pháp thiện, không còn sinh trở lại trong ba nẻo ác, ngu si, mê hoặc, sợ hãi, đạt được địa không thoái chuyển nơi đạo Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng, trong một ngàn kiếp quay lưng với sinh tử, gần chứng đắc quả Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng.

Lại nữa, này Ca-diếp! Ở phương Đông, cách cõi Phật này hơn bốn căng-già sa số thế giới, có thế giới tên Đắc tự tại, coi đó có Phật hiệu là Nhất Bảo Cái Tối Thượng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, hiện đang ở đó giáo hóa tạo mọi lợi ích.

Này Ca-diếp! Nếu có các thiện nam, thiện nữ nào trụ nơi thừa Bồ-tát, nghe danh hiệu của Đức Nhất Bảo Cái Tối Thượng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, thường xưng niệm, thọ trì thì người này đời sau được trí túc mạng, không sinh trong dòng họ thấp kém, bần cùng, thọ sinh ở bất cứ nơi đâu cũng đều sinh nơi cung vua. Ở chỗ sinh ra không chướng nạn nơi mẹ, cha, không chướng nạn nơi giàu sang, không chướng nạn nơi bệnh tật, được không thoái chuyển nơi đạo Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng, trong ba mươi ngàn kiếp quay lưng với sinh tử, gần chứng đắc đạo quả Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng.

Lại nữa, này Ca-diếp! Ở phương Đông, cách cõi Phật này hơn năm căng-già sa số thế giới, có thế giới tên Thanh tịnh tạng, cõi đó có Phật hiệu là Định Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, hiện đang ở đó giáo hóa tạo mọi lợi ích.

Này Ca-diếp! Đức Định Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác kia thuở xưa, khi tu đạo Bồ-tát đã phát thệ nguyện lớn: “Nguyện con đời sau, khi được thành Phật, nếu có các thiện nam và thiện nữ nào trụ nơi thừa Bồ-tát, nghe danh hiệu của con, thường xưng niệm, thọ trì, thì người này đời đời sinh ra thường được xuất gia, đều đạt được ngàn Tam-ma-địa, trong mỗi một Tam-ma-địa lại chứng được trăm ngàn câu-chi na-do-tha môn Tamma-địa. Các Tam-ma-địa mà vị kia chứng đắc được vĩnh viễn không mất, có thể ở nơi chỗ mười ngàn Đức Phật thời quá khứ đã nhập Niết-bàn, lại chiêm ngưỡng, lễ bái, nghe pháp, nên trong đời hiện tại và vị lai được thấy Phật, nghe pháp cũng lại như vậy, sẽ được không thoái lui nơi đạo Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng, đời đời trong ngàn kiep sinh ra quay lưng với sinh tử, gần chứng quả Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng.

Này Ca-diếp! Nếu có các thiện nam, thiện nữ nào trụ nơi thừa Bồ-tát, nghe danh hiệu của Đức Định Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh, có thể xưng niệm, thọ trì, thì người này nơi mọi hành tướng cầu mong đều đạt được.

Lại nữa, này Ca-diếp! Ở phương Đông, cách cõi Phật này sáu căng-già sa số thế giới, có thế giới tên Bảo trang nghiêm, cõi đó có Phật hiệu là Bảo Luân Quang Minh Cao Thắng Cát Tường Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, hiện đang ở đó giáo hóa tạo mọi lợi ích.

Này Ca-diếp! Nếu có các thiện nam, thiện nữ nào trụ nơi thừa Bồ-tát, nghe danh hiệu của Đức Bảo Luân Quang Minh Cao Thắng Cát Tường Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác này, có thể xưng niệm, thọ trì, thì người ấy đời sau được trí túc mạng, có niệm, có tuệ, các tướng viên mãn, se được thành tựu lời nói tín thuận, đạt được ngôn ngữ biện tài không gián đoạn.

Này Ca-diếp! Người này có thể ở trong tất cả biện tài của thế gian, trời, người, không bị người khác làm cho gián đoạn, thoái lui, thường được lời nói biện tài lưu loát thông suốt.

Lại nữa, thiện nam và thiện nữ nào nếu thường hay xưng niệm danh hiệu của Đức Phật ấy thì những người này khi nghe pháp, được tướng Phật thánh hiện ngay trước mặt. Nếu đối với các pháp xưa chưa được nghe, thì tùy theo chỗ tu học tức thì đạt được vô biên câuchi na-do-tha trăm ngàn Đà-la-ni Tùy chuyển. Lại ở trong cõi Diêmphù này, theo chỗ ưa thích, nguyện cầu của tất cả hữu tình, người ấy đều có thể biết được và sau đó như chỗ tin hiểu, khéo vì họ thuyết pháp và được không thoái lui nơi đạo quả Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Trong a-tăng-kỳ câu-chi na-do-tha trăm ngàn kiếp quay lưng với sinh tử và có thể thu nhận vô lượng phước đức.

KINH ĐẠI THỪA ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT QUANG

QUYỂN HẠ

Lại nữa, này Tôn giả Đại Ca-diếp! Ở phương Nam, cách cõi Phật này hơn ba mươi ngàn thế giới, có thế giới tên là Duyệt ý thanh, cõi ấy có Phật hiệu là Vô Biên Bộ Tích Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, hiện đang trụ ở đó giáo hóa tạo mọi lợi ích.

Này Ca-diếp! Nếu có các thiện nam và thiện nữ nào trụ nơi thừa Bồ-tát, nghe danh hiệu của Đức Vô Biên Bộ Tích Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, có thể xưng niệm, thọ trì thì người này vào đời sau được trí túc mạng, đạt được Tam-ma-địa của Bồ-tát là Nguyệt luân thanh tịnh, an trú nơi Tam-ma-địa này rồi, tự mình được nhìn thấy căng-già sa số chư Phật Thế Tôn ở phương Đông. Như vậy, phương Tây, Nam, Bắc, bốn góc, trên, dưới cùng khắp mười phương, ở mỗi mỗi phương người ấy đều được nhìn thấy cănggià sa số chư Phật Thế Tôn hiện có. Người ấy ở chỗ mỗi một Đức Phật Thế Tôn kia đều lắng nghe thuyết pháp và có thể hiểu rõ, thường được gặp chư Phật ra đời, ở trong tất cả mọi thời không lúc nào tạm xa lìa chư Phật Thế Tôn, cho đến lúc chứng đắc trọn vẹn đạo quả Bồ-đề, vĩnh viễn được không thoái chuyển nơi đạo Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng, trong ba mươi lăm ngàn kiếp quay lưng với sinh tử và có thể thu nhận vô lượng phước.

Lại nữa, này Ca-diếp! Ở phương Nam, cách cõi Phật này hơn ba mươi lăm ngàn thế giới, có thế giới tên là Diệu hương tối thượng hương, cõi đó có Phật hiệu là Vô Biên Hương Tối Thượng Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, hiện đang trụ ở đấy giáo hóa tạo mọi lợi ích.

Này Ca-diếp! Đức Như Lai Vô Biên Hương Tối Thượng

Vương kia thuở xưa khi hành đạo Bồ-tát đã phát thệ nguyện lớn: “Nguyện ta đời sau, khi được thành Phật, nếu có các thiện nam và thiện nữ nào trụ nơi thừa Bồ-tát, nghe danh hiệu của ta, có thể xưng niệm, thọ trì thì người này đạt được nhiều loại công đức. Nghĩa là đối với tất cả nơi chốn sinh ra đều được trí túc mạng, phạm hạnh viên mãn, đủ ba mươi hai tướng của bậc đại trượng phu trang nghiêm nơi thân. Lại nữa, trong các cõi Phật khác, người nào nhờ tiếp xúc với ánh sáng chiếu đến thì đều tới tập hơp, ta vì những người ấy làm cho họ được viên mãn tất cả hạnh Bồ-đề thù thắng. Lại nữa, nếu được như thế thì nơi đại địa, đại hỏa tràn đầy, thiêu đốt cùng khắp. Lửa thiêu đốt xong, đại địa bày ra bao nhiêu thứ châu báu, những người đến xin đều được chu cấp hết, sau đó tất cả những người kia cũng không có phần nhỏ nào sai lệch, sẽ được không thoái chuyển nơi đạo Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng, trong ba mươi ngàn kiếp quay lưng với sinh tử và có thể thu nhận vô lượng phước đức.”

Lại nữa, này Ca-diếp! Ở phương Nam, cách cõi Phật này hơn một căng-già sa số các thế giới (tên gọi của thế giới bản tiếng Phạm đều thiếu), cõi ấy có Phật hiệu là Bảo Thượng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, hiện đang trụ ở đó giáo hóa tạo mọi lợi ích.

Này Ca-diếp! Nếu có các thiện nam, thiện nữ nào trụ nơi thừa Bồ-tát, nghe danh hiệu của Đức Bảo Thượng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, thường xưng niệm, thọ trì, thì người này đời sau được trí túc mạng, lại ngay nơi đời này ở trong thai mẹ liền được thấy Phật. Đức Phật ấy khuyến khích, khen ngợi thế này: “Này thiện nam! Ông sẽ thành tựu đầy đủ đạo quả Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng, nên mau ra khỏi thai mẹ, trong ngàn kiếp quay lưng với sinh tử và có thể thu nhận vô lượng phước đức.”

Lại nữa, này Ca-diếp! Ở phương Tây, cách cõi Phật này hơn ba căng-già sa số thế giới, có thế giới tên là Bất tri biến tri, cõi ấy có Phật hiệu là Đại Quang Minh Chiếu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, hiện đang trụ ở đó giáo hóa tạo mọi lợi ích.

Này Ca-diếp! Nếu có các thiện nam, thiện nữ nào trụ nơi thừa Bồ-tát, nghe danh hiệu của Đức Đại Quang Minh Chiếu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, thường xưng niệm, thọ trì thì người này đời sau được trí túc mạng, đạt được Tam-ma-địa Nhật luân quang minh tối thượng. Trụ ở Tam-ma-địa này rồi, được thấy căng-già sa số chư Phật Thế Tôn như Đức Như Lai Vô Năng Thắng… Các Đại Bồ-tát đã đạt công đức cũng đồng khen ngợi công đức của người ấy.

Lại nữa, này Ca-diếp! Nếu có người nữ nào ở trong thai mẹ, được nghe danh hiệu của Đức Như Lai ấy thì người này đời sau sinh ra không còn trở lại tướng nữ nhân nữa, quả báo hết rồi sẽ thành nam tử. Vì sao? Vì do được nghe danh hiệu đại thần thông, đại oai đức của Đức Như Lai này mà có thể thọ trì. Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền nói kệ:

Nếu có nữ nhân nơi thai mẹ
Nghe danh tôn quý Phật Đại Tiên
Người ấy chuyển thân nữ này xong
Sẽ thành bậc nam tử có trí
Chứng đắc đại Bồ-đề vô thượng
Lợi ích tất cả loài chúng sinh
Thường ở cõi trời và nhân gian
Làm chỗ hướng đến cho tất cả.

Lại nữa, này Ca-diếp! Nếu có các thiện nam, thiện nữ nào trụ nơi thừa Bồ-tát, nghe danh hiệu của Đức Như Lai kia, thường xưng niệm, thọ trì thì người này trong a-tăng-kỳ kiếp quay lưng với sinh tử, có thể thu nhận vô lượng phước, chứng quả Chánh đẳng Bồ-đề vô thượng.

Lại nữa, này Ca-diếp! Ở phương Bắc, cách cõi Phật này hơn bốn mươi ngàn thế giới, có thế giới tên là Hữu bảo, cõi ấy có Phật hiệu là Bảo Khai Hoa Phổ Diệu Cát Tường Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, hiện đang trụ ở đó giáo hóa tạo mọi lợi ích.

Này Ca-diếp! Nếu có các thiện nam, thiện nữ nào trụ nơi thừa Bồ-tát, nghe danh hiệu của Đức Bảo Khai Hoa Phổ Diệu Cát Tường Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, thường xưng niệm, thọ trì thì người này vào đời sau được trí túc mạng, đạt được Tamma-địa Bảo Nguyệt Bồ-tát. Trụ nơi Tam-ma-địa này rồi tức có thể hiểu rõ tất cả âm thanh ngôn ngữ của chúng sinh, được Phật gia trì, thành tựu biện tài vô ngại. Nếu có chúng sinh nào ưa thích cầu được thấy người ấy ở giữa hư không thuyết giảng các pháp thì người ấy tức thì tùy ý có thể hiện ra. Lại nữa, tất cả chúng sinh trong cõi Diêm-phù-đề này tùy theo chỗ ưa thích, mong cầu mà phát ra âm thanh thì người ấy đều có thể biết rõ hết thảy.

Lại nữa, nếu tất cả chúng sinh ở tam thiên đại thiên thế giới, tùy theo sự ưa thích, mong cầu mà phát ra các âm thanh, lời nói… thì người ấy đều biết rõ, tùy theo sự tin hiểu của mỗi mỗi người mà vì họ thuyết pháp, khiến họ đạt được không thoái chuyển nơi đạo Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng trong sáu mươi ngàn kiếp quay lưng với sinh tử.

Lại nữa, này Ca-diếp! Ở phương Đông, cách cõi Phật này hơn sáu mươi ngàn thế giới, có thế giới tên là Chúng bảo, cõi ấy có Phật hiệu là Bảo Tạng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, hiện đang trụ ở đó giáo hóa tạo mọi lợi ích.

Này Ca-diếp! Nếu có các thiện nam, thiện nữ nào trụ nơi thừa Bồ-tát, nghe danh hiệu của Đức Bảo Tạng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, thường xưng niệm, thọ trì thì người này đời sau được trí túc mạng, sẽ được thành tựu pháp báu bảy Giác chi.

Lại nữa, này Ca-diếp! Ở phương Đông, cách cõi Phật nay hơn a-tăng-kỳ thế giới, có thế giới tên là Bảo diệu, cõi ấy có Phật hiệu là Bảo Thắng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, hiện đang ở đó thuyết pháp tạo lợi ích cho chúng sinh.

Này Ca-diếp! Nếu có các thiện nam, thiện nữ nào trụ nơi thừa Bồ-tát, nghe danh hiệu của Đức Bảo Thắng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, thường xưng niệm, thọ trì thì người này có thể sinh nhiều loại phước đức.

Này Ca-diếp! Giả sử các thiện nam, thiện nữ nào trụ nơi thừa Bồ-tát, cất chứa các thứ châu báu, số lượng như núi chúa Tu-di, dùng của cải như vậy làm việc bố thí, dâng cúng rộng lớn lên chư Phật Thế Tôn, trải qua vạn ức na-do-tha trăm ngàn năm chưa từng gián đoạn. Lại nếu có người nghe danh hiệu của Đức Bảo Thắng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác kia, thường có thể xưng niệm, thọ trì thì công đức bố thí vô lượng ở trước so với công đức này không bằng một phần trăm, không bằng một phần ngàn, không bằng một phần trăm ngàn, không bằng một phần a-tăng-kỳ toán phần, dụ phần, đều không bằng một.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ:

Có các cõi Phật ở phương Đông
Phương Nam, phương Tây và phương Bắc
Các phương đều có Thế Tôn trú
Chiếu sáng chúng sinh, làm lợi ích
Thời hay phi thời đều nên biết
Ngày đêm thường khởi tưởng tôn trọng
Chắp tay cung kính phát tâm thành
Tin lạy Đấng tối thượng trên đời
Ai hiểu biết rõ được danh hiệu
Tâm nghĩ kính thờ Nhân Trung Tôn
Nghĩa là ở trong một ngàn kiếp
Rất khó được gặp Phật ra đời
Nếu muốn cung kính các Đức Phật
Vì muốn cầu Bồ-đề vô thượng
Nghe Phật thuyết danh hiệu chư Phật
Cần phải nơi đó thường quy mạng
Ta nay không cầu mong gì khác
Chỉ cầu sinh ra trong trí Phật
Nơi đó đạt được các căn lành
Hồi hướng trí Phật không nghĩ bàn
Người nào muốn cúng dường chư Phật
Thường tác ý: Phật khó nghĩ bàn
Được nghe tên chư Phật kia xong
Sẽ vì người khác rộng tuyên thuyết
Muốn cho vạn ức loại chúng sinh
Ra khỏi ba cõi, được giải thoát
Tên chư Phật kia được nghe rồi
Thọ trì, không sinh lại nhân gian
Muốn khiến vạn ức các cõi Phật
Dùng một ngón chân làm chấn động
Tên chư Phật kia được nghe rồi
Thọ trì, rộng vì nhiều người nói
Nếu từng cúng dường các chư Phật
Thì nghe hiệu Phật được thọ trì
Chẳng một, chẳng mười, hai mươi đời
Đây tức nhiều đời trồng gốc lành
Nếu nghe hiệu Phật hay thọ trì
Hoặc đem hằng sa của báu cúng
So sánh người thọ trì danh Phật
Phước uẩn không bằng mot phần trăm
Người nào nghe hiệu Phật thọ trì
Sẽ được thân tướng tối thượng nhân
Sắc thân đoan nghiêm ở thế gian
Xuất gia thọ lãnh trời, người cúng.

Phật thuyết giảng kinh này xong, các chúng Bí-sô, các chúng Đại Bồ-tát… nghe Phật giảng nói đều rất hoan hỷ, tin nhận phụng hành.

 

Print Friendly, PDF & Email