KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG BỒ TÁT TẠNG
VĂN THÙ SƯ LỢI CĂN BẢN NGHI QUỸ

(Ārya-mañjuśrī-mūla-kalpa)

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Thiếu Khanh_ Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THIÊN TỨC TAI phụng chiếu dịch
Sưu tập Phạn Chú và Việt dịch HUYỀN THANH

QUYỂN THỨ NHẤT

BỒ TÁT BIẾN HÓA NGHI QUỸ PHẨM THỨ HAI CHI BA

_Lại nữa, Diệu Cát Tường Bồ Tát nói rằng: “Nếu Mạn Noa La A Xà Lê (Maṇḍalā-cārya) thu nhận Đệ Tử thì cần phải là người có sáu căn viên mãn, đầy đủ tướng.

Nếu là Bà La Môn (Brāhmaṇa), Sát Đế Lợi (Kṣatriya), Tỳ Xá (Vaiśya), Thủ Đà (Śūdra) thời phải phát Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta), thực hành Hạnh Bồ Tát (Bodhisatvacaryā) chẳng cầu Quả nhỏ, giữ Giới Bồ Tát, Tín Thiện bền chắc, ưa cầu nhóm Phước Báo của quốc vương rộng lớn… thì mới có thể hóa độ được

Nếu là Tỳ Khưu (Bhikṣu), Tỳ Khưu Ni (Bhikṣuṇi), Ưu Bà Tắc (Upāsaka), Ưu Bà Di (Upāsika) cầu nhận Đàn Pháp thì phải buông bỏ Thượng Tộc (dòng tộc bậc trên, hoặc chỉ danh vọng), thanh tịnh Tự Tính, cầu Đại Bồ Đề, đọc tụng Kinh Điển, muốn vào Mạn Noa La, Thân Tâm tinh khiết, trì Giới một ngày đêm, mặc quần áo sạch, đầu tóc bôi xoa hương thơm, một ngày tắm rửa ba lần. Tắm xong, yên lặng ăn Long Não Hương (Karpūra), Đinh Hương (Lavaṅga), hương tốt nhỏ mịn của nhóm Cung Câu Ma (Kuṅkuma), ở bên ngoài Mạn Noa La chẳng gần chẳng xa, ngồi trên tòa cỏ Cát Tường, Tâm sáng suốt trì tụng, tự làm ủng hộ

Nếu là Đại Quốc Vương (Mahā-rāja) với người có thế lực mà trước kia đã thọ nhận Quán Đỉnh Sát Đế Lợi (Kṣatriyā-mūrddhābhiṣikta), từ một người cho đến tám người. Hoặc Đồng Nam (Kumāra), hoặc Đồng Nữ (Kumārī) chưa biết Thế Pháp (Pháp của Thế Gian) thời Diệu Cát Tường Bồ Tát tự làm hình tướng Đồng Tử cùng với vị vua ấy đồng vui đùa, nhân đây dẫn dắt khiến vào Mạn Noa La. Hoặc đã mong cầu địa vị vua chúa, sống lâu, không có bệnh, phú quý tự tại, tăng trưởng việc tối thượng thì nhóm Đồng Tử này quyết định thành tựu việc cát tường.

Như lúc trước, người cầu Đại Thừa Hạnh đã an trí xong. Mạn Noa La A Xà Lê đốt Long Não Hương y theo Pháp đi ra bên ngoài, dùng nước sạch không có loài trùng, tùy ý nhiều ít, kết Ngũ Kế Đại Ấn, niệm Căn Bản Chân Ngôn 108 biến gia trì vào nước này rồi đem nước sạch sạch tự tắm rửa, mặc áo sạch sẽ, ở gần Hỏa Đàn (Agnikuṇḍa), hướng mặt về Đông Bắc ngồi trên tòa cỏ Cát Tường. Lấy bông lúa (đạo cốc hoa), Long Não Hương, Cung Câu Ma Hương, Bạch Đàn Hương hòa làm Đoàn Thực (món ăn có thể dùng tay vo lại để bốc ăn) bảy ngàn cái để làm Hộ Ma (Homa), y theo Nghi Tắc lúc trước Thỉnh triệu Hỏa Thiên, lại dùng Phát Khiển

A Xà Lê lui vào Mạn Noa La, lại dùng tám cái Hiền Bình (Pūrṇa-kalaśa) kèm dùng lụa là trang nghiêm, cắm cành hoa, quả trái, năm loại lúa đậu và đem năm thứ báu của nhóm vàng bạc để đầy khắp trên cái bình.

Bình thứ nhất phụng hiến Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni

Bình thứ hai phụng hiến tất cả chư Phật

Bình thứ ba phụng hiến chúng Bích Chi Phật, Thanh Văn

Bình thứ tư phụng hiến các vị Đại Bồ Tát

Bình thứ năm phụng hiến Diệu Cát Tường Bồ Tát

Bình thứ sáu phụng hiến tất cả chư Thiên

Ở bên trong cửa Mạn Noa La của lớp thứ hai, an trí hai cái bình, một cái bình hiến cho tất cả chúng Bộ Đa (Bhūta), một cái bình hiến cho tất cả chúng sinh.

Vận Tâm bình đẳng bố thí cho tất cả. Sau đó kết Ngũ Kế Đại Ấn, trì tụng Chân Ngôn, triệu thỉnh tất cả chư Phật, các vị Đại Bồ Tát, tất cả Thanh Văn, Bích Chi Phật, Diệu Cát Tường Đồng Tử với tất cả Bộ Đa. Nghi quỹ Thỉnh Triệu như lúc trước đã nói

_Triệu Thỉnh xong rồi. Lại dùng hoa, quả, hương bột, hương xoa bôi, đèn sáng, hiến thức ăn… tất cả y theo thứ tự lúc trước. Hết thảy thức ăn uống đã hiến đều dùng nhóm (Dadhi), Lạc (Ghṛta), Mật (Madhu) làm ra. Như là nhóm cháo sữa, bơ, mật, đường…có đầy đủ vị ngon ngọt của thức ăn tinh diệu, cúng hiến tất cả Như Lai với các vị Đại Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, chúng Trời Người

Lại dùng thức ăn có dầu, mật làm viên Hoan Hỷ (Mahotikā), tụng Căn Bản Chân Ngôn y theo Pháp gia trì, rồi hiến cho tất cả chúng Bộ Đa ấy

Lại dùng hương hoa thù diệu (Sugandha-puṣpa), hoa Nhạ Để (Jāti), hoa Đa Nga Lỗ (Tagara), hoa Rồng (Nāga-puṣpa), hoa Bôn Nẵng Nga (Punnaga)… trước tiên phụng hiến chư Phật (Buddha), Bồ Tát (Bodhisatva), Thanh Văn (Śrāvaka), Duyên Giác (Pratyeka-buddha), chúng Thánh (Ārya), Phi Thánh (Nārya)

Như hoa Nhạ Để (Jāti) phụng hiến Như Lai Tộc (Tathāgata-kule), hoa sen (Padma) phụng hiến Liên Hoa Tộc (Padma-kule), hoa Ma Câu La (Kuvalaya) phụng hiến Kim Cương Tộc (Vajra-kule) với các nhà Phàm Thánh

Thiêu đốt Long Não Hương (Karpūra) ở trước mặt Như Lai Tộc. Thiêu đốt Bạch Đàn Hương (Candana) ở trước mặt Liên Hoa Tộc. Thiêu đốt An Tức Hương (Guggulu) ở trước mặt Bí Mật Chủ Kim Cương Thủ Bồ Tát

Lại thắp nhóm đèn bơ, đèn dầu rồi đem cúng dường tất cả Hiền Thánh, song nên mỗi mỗi y theo Pháp, tụng Bản Bộ Chân Ngôn, đầy đủ Mật Hãnh của Nghi Quỹ thì mới thành nhu Pháp Chân Ngôn Hạnh mà Quán Tự Tại với Kim Cương Thủ đã nói, và có thể thực hành y theo Nghi (Sādhana) bên trong Nghi Quỹ của Kinh này.

Hết thảy Mạn Noa La A Xà Lê đối với mọi loại nghi tắc Thỉnh Triệu (Āvāhana), Cúng Dường (Pūja) này nên học rộng hiểu sâu, tức có thể làm Thầy

Vì hàng Bộ Đa (Bhūta) mau dùng thức ăn trong sạch tinh khiết, xếp bày trước vị trí của họ rồi dùng trống, nhạc, loa, cái nạo bạt (một loại nhạc cụ) phát ra âm thanh cát tường…đem hương, hoa, đèn, vòng hoa bày khắp: bốn góc, bên trên, bên dưới để cúng dường

A Xà Lê ở bên ngoài Mạn Noa La, xoay quanh một vòng, dùng thức ăn uống lúc trước, niệm Căn Bản Chân Ngôn cúng tế tất cả hàng Bộ Đa ấy

A Xà Lê lại tự tắm rửa. Lại đem Lạc, Mật, bơ, gạo tẻ hòa làm Đoàn Thực gồm tám ngàn cái, niệm Lục Tự Căn Bản Chân Ngôn (Ṣaḍ-akṣara-mūla-mantra) rồi làm Hộ Ma cùng với Đệ Tử trước kia ở Mạn Noa La, làm Pháp ủng hộ.

_Nếu Đệ Tử mà Mạn Noa La A Xà Lê đã nhận, như lúc trước đã phát Tâm Bồ Đề, giữ Giới Đại Thừa, buông bỏ vị trí cao cả của mình, phụng sự chư Phật Bồ Tát, thành tựu Trí Tuệ, vì các chúng sinh, Tâm thực hành bình đẳng, đối với Đạo Trường Bồ Đề Vô Thượng (Anuttara-bodhi-maṇḍa), Nhất Thiết Trí Trí (Srava-jña-jñāna), chí cầu chẳng lui. Nhóm hữu tình này vào Mạn Noa La tùy vui khoảng sát na thời chặt đứt các phiền não, liền được giải thoát. Nếu trước kia có tội nặng năm Nghịch, cũng được giải thoát

Lại Mạn Noa La A Xà Lê dùng áo sạch mới không có dơ bẩn, niệm Căn Bản Chân Ngôn bảy biến gia trì xong. Lại hòa hợp Bạch Đàn Hương, Cung Câu Ma Hương rồi xông ướp xoa bôi trên áo. Người vào Mạn Noa La dùng cái áo sạch này che trùm đầu mặt

Như trước đã nói Sát Đế Lợi Vương Tử (Kṣatriya-putra) đã thọ nhận Quán Đỉnh Vị (Mūrdhābhiṣikta) hoặc năm 3 tuổi, bên trên đến năm 16 tuổi, đầu kết 5 búi tóc, nên tề chỉnh đoan nghiêm. Hoặc một búi tóc, trọc đầu cũng được. Cho đến người có sức Phước lớn cầu địa vị tối thượng hoặc cầu việc của nhóm sống lâu…dùng Hương lúc trước giặt cái áo che đầu mặt ấy, dẫn vào trong Mạn Noa La thứ hai, kết Ưu Bát La Ấn (Utpala-mudra), tụng Diệu Cát Tường Đồng Tử Căn Bản Chân Ngôn. Lại đem Bạch Đàn Hương, Cung Câu Ma Hương hòa hợp nước thơm, xoa sạch bàn tay, rồi chắp tay lại nâng hoa, hướng về Mạn Noa La mà ném. Hoa rơi xuống chỗ nào thì thọ nhận Chân Ngôn của Bản Tôn ấy, đời đời trì tụng, luôn làm bạn tốt lành (Kalyāṇamitra:Thiện Hữu) của Bồ Đề, Người ấy chẳng lâu sẽ được Đại Bồ Đề, viên mãn Nhất Thiết Trí Trí.

Nếu người cầu riêng việc sống lâu, đại phú tối thượng, quyết định thành tựu Tam Muội thì Pháp diệt tội cũng được thành tựu.

_Thọ Quán Đỉnh A Xà Lê trước tiên ở bên ngoài Mạn Noa La, chẳng gần chẳng xa, hướng mặt về phương Đông quán tưởng tam tinh của Đệ Tử thọ Pháp, lại tụng Căn Bản Chân Ngôn. Người thọ nhận Pháp chí Tâm chuyên chú, như khi thọ nhận Quốc Vương Quán Đỉnh Vị thời tin sâu ba báu Phật (buddha), Pháp (Dharma), Tăng (Saṃgha)… phát Tâm Bồ Đề thực hành Đại Thừa Hạnh, các căn thanh tịnh, lìa duyên bám níu hư vọng, đối với Chân Ngôn Hạnh luôn sinh yêu thích thì việc đã mong cầu mau được viên mãn. Nếu lại có người sinh Tâm nghi ngờ, thí nghiệm Nghi Quỹ chẳng được nhiếp thọ thì khiến thực hành Đàn Pháp như lúc trước, tin tưởng sâu xa, liền được độ thoát. Pháp của năm loại Quán Đỉnh đều nên đủ Đại Trí Tuệ, Tâm lìa tà vọng, thực hành Tối Thượng Thừa liền cho thọ nhận Pháp. Nếu chẳng phải là nhóm này thì chẳng được cho thọ nhận

Khi A Xà Lê truyền Giáo thời phát Tâm vui vẻ, y theo Pháp chí thành như cho Sát Đế Lợi thọ nhận địa vị Quán Đỉnh. Song có thể cầm giữ phướng, phan,dù lọng, cây phất trắng, vật cúng dường thanh tịnh, loa, bạt, trống, nhạc, múa hát khen ngợi, phát ra mọi loại âm thanh cát tường, khiến người thọ nhận Pháp nhiễu quanh Mạn Noa La dâng bày cúng dường

Lại nên chí Tâm đỉnh lễ chư Phật Bồ Tát, lễ bàn chân của A Xà Lê, nói lời như vầy: “Con phát Thắng Tâm. Hết thảy Chân Ngôn Pháp Hành của tất cả chư Phật Bồ Tát, tất cả Giải Thoát bí mật thuộc Thế Gian Xuất Thế Gian khiến cho con được vào Mạn Noa La Nhất Thiết Pháp Vương Thành Phật (Sarva-dharma-rājyasamanupraveśa-buddha). Nay nguyện được vào khiến cho con thành Phật”

Phát nguyện này xong, ngồi trên tòa cỏ Cát Tường, hướng mặt về phương Đông, chiêm ngưỡng Mạn Noa La. Trước tiên cho thọ nhận Bản Tôn Quán Đỉnh khiến người kia, tay kết Ngũ Kế Đại Ấn. Người ấy tùy theo ý thích tụng Chân Ngôn Pháp, ở trên vỏ cây hoa dùng nước Ngưu Hoàng viết chép (chữ của Chân Ngôn). Rồi dùng Bạch Đàn, Cung Câu Ma Hương xoa bôi bàn tay với xoa bôi bên trong một cái bát nhỏ đem an trí dưới bàn chân của Diệu Cát Tường Đồng Tử, tụng Căn Bản Chân Ngôn của vị Minh Vương trên tòa ấy 108 biến, khiến kẻ kia ngồi ngay thẳng trên tòa cỏ Cát Tường, rồi trao cho năm cái bình Quán Đỉnh

_Trước tiên, lấy cái Hiền Bình (Pūrna-kalaśa) an trí ở cửa gần sát Ngoại Mạn Noa La hiến cho tất cả chúng sinh bình đẳng. A Xà Lê tụng Căn Bản Chân Ngôn y theo Pháp rưới rót đỉnh đầu (quán đỉnh). Nước Quán Đỉnh xong rồi, đem Chân Ngôn trên vỏ cây hoa lúc trước trao cho, khiến niệm. Như niệm được tinh thục thì Chân Ngôn Hành Pháp mau liền thành tựu

Nếu là Chân Ngôn Bí Mật Hành Pháp riêng thì khoảng một niệm cũng được thành tựu. Hoặc trước kia có quên mất câu văn, nghĩa của Pháp thì mau được hiện tiền, ghi nhớ rõ chẳng quên,quyết định thành tựu năm loại Pháp Quán Đỉnh của A Xà Lê

_Trước tiên, trao cho Bản Tôn Quán Đỉnh. Việc ấy như vậy

Mạn Noa La Quán Đỉnh thứ hai (Dvitīya-maṇḍalābhiṣeka). Dùng Hiền Bình đã phụng hiến cho tất cả chư Thiên ở Mạn Noa La thứ hai, như lúc trước y theo Pháp cho thọ nhận Quán Đỉnh, Nghi Tắc không có khác. Thọ nhận Quán Đỉnh xong, A Xà Lê nói: “Ngươi được sự răn bảo của tất cả Phật mà được giải thoát tất cả phiền não. Tất Cả Mạn Noa La thuộc Thế Gian Xuất Thế Gian, Tam Muội, tất cả Chân Ngôn Ấn Pháp đều được thành tựu. Tất cả Bồ Tát gia trì hộ niệm việc ấy như vậy

Mạn Noa La Quán Đỉnh thứ ba (Tṛtīya-maṇḍalābhiṣeka). A Xà Lê đó tự thọ nhận Pháp Quán Đỉnh, dùng Hiền Bình đã phụng hiến tất cả Thanh Văn Bích Chi Phật ở Mạn Noa La thứ ba. Y theo Nghi Quỹ lúc trước, Quán Đỉnh ở trên đầu. Quán Đỉnh xong rồi, A Xà Lê nói: “Ngươi được Giáo Sắc của chư Phật chư Đại Bồ Tát. Hết thảy Chân Ngôn thuộc Thế Gian Xuất Thế Gian ghi chép tụng niệm với Hạnh của Mạn Noa La bí mật, Chân Ngôn, Nghi Quỹ, Ấn Pháp đều được thành tựu. Đời này tự thực hành, tùy vui với điều đã làm ở quá khứ, cho đến vị lai quyết định thành Phật”

_Tiếp đến việc của Tối Thắng Quán Đỉnh Nghi Quỹ Pháp, tất cả như lúc trước. Nay dùng cái Hiền Bình phụng hiến Đức Phật với cái Hiền Bình phụng hiến Bồ Tát cho kẻ kia quán đỉnh. Rưới rót nước xong rồi, A Xa Lê nói lời như vầy: “Ngươi được sự răn dạy của tất cả Phật với sự răn dạy của tất cả các Đại Bồ Tát chúng. Hết thảy tất cả Bộ Đa nhìn thấy ngươi thì chẳng thể gây não hại. Đối với tất cả chúng sinh, được Vô Năng Thắng tối thượng bậc nhất. Đối với tất cả Chân Ngôn Hạnh thì tùy theo ý đã mong cầu đều được thành tựu”

Thời Mạn Noa La A Xà Lê mỗi mỗi cho thọ nhận năm loại Quán Đỉnh. Nếu có người tùy vui đi đến thời y theo thứ tự ấy dẫn vào Mạn Noa Lam khiến kẻ kia đỉnh lễ cúng dường tất cả Phật với các Bồ Tát, lại khiến nhiễu quanh Mạn Noa La ba vòng, rồi khiến lui ra.

Từ đây A Xà Lê lại dạy truyền Chân Ngôn Hạnh cho Đệ Tử Quán Đỉnh lúc trước,trải qua thời gian tạm lại lấy cái Hiền Bình phụng hiến Diệu Cát Tường Đồng Tử, khiến người vào Mạn Noa La hướng mặt về phương Đông, uống ba vốc nước. A Xà Lê lại nói: “Đây là Tam Muội bí mật của Đại Bồ Tát Diệu Cát Tường Đồng Tử. Nay được Phước lớn, chẳng được vi phạm tất cả tất cả Chân Ngôn, chẳng được hủy báng tất cả chư Phật Bồ Tát, đều nên tôn trọng tùy thuận tu học, Nếu người chẳng thuận theo mà vi phạm lỗi lầm thì Chân Ngôn chẳng thành, lại không có Phước lợi, Thế nên các ngươi cần phải tin nhận”

_Lại ở Mạn Noa La dùng Lạc, Mật, bơ, gạo tẻ hòa hợp là Đoàn Thực ấy, tụng niệm Bát Tự Tâm Chân Ngôn để làm Hộ Ma. Làm Hộ Ma xong, A Xà Lê lại vào Mạn Noa La y theo Nghi Quỹ lúc trước, chí Tâm suy nghĩ việc đã làm Pháp, hiến hoa, hiến nước Át Già (Ārgha), đốt hương. Song đối với nơi chốn của tất cả Phật, Bồ Tát, Bích Chi Phật, tất cả Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, La Sát, Tỳ Xá Tả, Bộ Đa, Thánh Nhân, Tiên Nhân với tất cả chúng sinh… rải hoa cúng dường.

Lại dùng nước hương Bạch Đàn, Cung Câu Ma, mỗi mỗi rưới vảy cho sạch, luôn luôn tu sửa Nội Tâm , quán tưởng tất cả Hiền Thánh như đối trước mắt. Sau lại y theo Nghi lúc trước phát khiển Hiền Thánh. Sau đó, Mạn Noa La A Xà Lê đem thức ăn uống đã phụng hiến Hiền Thánh với Sinh Thực của Quỷ Ytha62n kèm với phấn ngũ sắc xoa bôi Đàn, đều nên trừ bỏ, đưa vào trong dòng sông, hoặc cho người nghèo cũng được.

Hết thảy đất của Đàn dùng cát sạch lấp vào cho bằng phẳng, dùng đất sạch làm bùn xoa lau. Lại dùng nước sạch rưới quét cho thanh tịnh. Lại dùng phân bò xoa lau, rồi dùng nước thơm rưới vảy cho sạch. Hết thảy người vảo Mạn Noa La thọ nhận Quán Đỉnh, dùng bơ, lạc, thức ăn chay, trai giới tinh khiết lâu dài

 

MẠN NOA LA NGHI TẮC PHẨM THỨ BA

Bấy giờ Diệu Cát Tường Đồng Tử quán Chúng Hội đã tụ tập trên trời Tịnh Quang ấy xong, đỉnh lễ tất cả chư Phật với các Đại Bồ Tát. Lại nói bí mật tối thượng của Nhất Tự Chân Ngôn hay tiêu trừ tất cả các độc, hay làm tất cả việc tốt lành. Minh nay tuy ít thể thành tựu được tất cả Mạn Noa La Pháp, nhưng hay thành tựu tất cả Pháp Giáng Phục.

Chân Ngôn là:

“Nẵng mạc tam mãn đa một đà nam. Đát nễ-dã tha: Án nhược”

*)Namaḥ samanta-buddhānāṃ. Tadyathā: Oṃ Jaḥ

Diệu Cát Tường Đồng Tử nói Chân Ngôn này xong rồi bạch rằng: “Tất cả Thánh Chúng với tất cả chúng Bộ Đa! Các ông hãy nghe cho kỹ! Nhất Tự Chân Ngôn này là Loại Mạn Noa La Nghi Quỹ thứ hai, nay lại lược nói đất Đàn đã dựng lập, hoặc tám khuỷu tay, hoặc bốn khuỷu tay. Trước tiên vị trí của đất cần phải tinh khiết, bốn phương bằng phẳng ngay ngắn, tùy theo chỗ không có trở ngại, dùng phấn năm màu tô vẽ. A Xà Lê tự mình dùng phấn vẽ, chẳng để cho người khác tô vẽ. Man Noa La ấy nên đầy đủ ba lớp. Trước tiên vẽ Ngũ Đại Kế Ấn (Pañci-śikha-mahā-mudra), Diệu Cát Tường Ấn (Mañjuśrī-mudra), Ưu Bát La Ấn (Utpala-mudra), Nha Ấn (Daṃṣṭramudra), Luân Ấn (Cakra-mudra), Trượng Ấn (Yaṣṭi-mudra)

Ở bên trên phương Đông của Nội Mạn Noa La vẽ Ấn Tướng lúc trước

_Lại ở bên ngoài cửa của Mạn Noa La, vẽ hoa sen (Padma), chày Kim Cương (Vajra), hoa Tế Bát La (Utpala), Phướng (Dhvaja), Phan (Patāka), lọng lụa

(Cchatra), lầu gác ở cửa (Toraṇa), xe (Ratha), voi (Kuñjala), ngựa (Aśva), trâu

(Mahiṣa), Sa Phộc Tất Để Ca (Svastika: chữ Vạn), chim công (Mayūra), con dê núi

(Aja:sơn dương), con dê trắng (Meṣa:bạch dương), nhân vật (Puruṣa), Đồng Tử (Kumāra) y theo vị trí vẽ bày

An trí ba lớp Mạn Noa La rồi dùng cây A Ba Ma Lý Nga (Apāmārga) ấm ướt làm củi, gồm 108 khúc. Lấy bơ, lạc, mật hòa chung với nhau rồi tẩm vào hai đầu khúc củi, mỗi lần lấy một khúc, tụng Chân Ngôn một biến rồi làm Hộ Ma. Làm Hộ Ma xong, tùy theo sức duyên ấy, hiến hoa Át Già, để cơm ở trước mặt Hiền Thánh, Sinh Thực ở trước mặt Quỷ, thắp đèn, đốt hương đều niệm Nhất Tự Chân Ngôn với Triệu Thỉnh, Phát Khiển cũng niệm Chân Ngôn này

_Thực hành Pháp Giáo này. Mạn Noa La ấy, nếu là cầu Đại Phước Đức thì dựng lập ở trong làng xóm (tụ lạc)

Nếu cầu phú quý thì dựng lập dưới cây Ni Câu Đà (Vaṭa-vṛkṣa)

Nếu cầu con cái với cầu thê thiếp thì dựng lập dưới cây Bồ Đề (?vaka-vṛkṣa)

Nếu cầu giáng phục Rồng (Nāga) thì dựng lập ở bên cạnh ao Rồng lớn

Nếu trừ bệnh sốt rét một ngày với bốn ngày phát bệnh một lần thì dựng lập (Mạn Noa La) ở nhà trống, hoặc nơi vắng lặng ở phương Nam của làng xóm

Nếu trừ La Sát (Rākṣasa) gây mê hoặc thì dựng lập ở trong rừng Thi Đà (Śmaśana), hoặc nhà trống

Nếu trừ Tỳ Xá Tả (Piśāca) gây mê hoặc thì dựng lập dưới cây Vĩ Tỳ Đa Ca (Vibhītaka-vṛkṣa), hoặc dưới cây Ti Ma (Eraṇḍa-vṛkṣa) cũng được

Nếu trừ Ma Ta La (Mātara) với tất cả Tú Diệu (Sarva-grahā) gây mê hoặc thì dựng lập ở ngã tư đường, hoặc gần nhà có xác chết cũng được

Nếu trừ Một La Hám Ma (Brahma) La Sát (Rākṣasa) gây mê hoặc thì dựng lập dưới cây Đa La (Tāla-vṛkṣa)

Nếu trừ các Độc đã bị trúng thì ở bên trong Mạn Noa La niệm Nhất Tự Chân Ngôn gia trì vào nước bảy biến rồi khiến người ấy uống thì chất độc tự tiêu tan.

_Như vậy, hoặc nam hoặc nữ. Nếu có việc mong cầu riêng thì ở ngã tư đường, hoặc bên trong Tịnh Xá (Brahma-sthala), hoặc dưới cây có quả trái (Saphale-vṛkṣa), hoặc dưới cây có chất nhựa như sữa màu trắng (Bạch Nhũ Thụ: Kṣīra-vṛkṣa), hoặc trong ruộng lúa (Śāli-dhānya-paka-kedāra), hoặc dưới cây trong rừng hoang vắng, nơi không có ngăn ngại… đều có thể dựng Đàn chia vẽ

Hoặc có mọi loại bệnh khổ, hoặc bệnh do người nữ gây ra, hoặc bệnh nặng do các nhóm Quỷ Thần ác gây ra… đều làm ủng hộ

Hoặc tất cả bệnh do tất cả Noa Chỉ Nễ (Ḍākiṇī) gây ra, với bệnh do nhóm Một La Hám Ma Ca Ba Lệ (Brahma-pālika) gây ra thì hoặc tại nhà trống, hoặc nơi không có người ở, hoặc nơi ẩn mật sâu kín… đều có thể dựng Đàn

_Nếu muốn dựng Đàn, nên chọn ngày tốt cát tường; hoặc ở nửa đêm (giờ Tý) hoặc giữa ngày (giờ Ngọ) cũng được, còn giờ khác thì chẳng thể làm.

Ở trong Đàn ấy, hiến hoa Át Già với việc của nhóm Phát Khiển đều nên niệm Nhất Tự Chân Ngôn. Như tất cả việc mong cầu lúc trước, chỉ uống nước của Hiền Bình trong Mạn Noa La thì tất cả đều được cát tường, tất cả bệnh khổ đều được giải thoát

Nếu cầu địa vị tối thượng liền được địa vị trong nước. Nếu không có con cái thì khiến cho có con cái, Nghiệp ác thanh tịnh, người nghèo được giàu có

Hoặc nam hoặc nữ cho đến đối với Mạn Noa La, trong khoảng tùy vui thì mọi loại việc mong cầu, không có gì chẳng thành tựu

 

THƯỢNG PHẨM TRANH TƯỢNG NGHI TẮC PHẨM THỨ TƯ_CHI MỘT

_Lại nữa, Diệu Cát Tường Đồng Tử quán sát Đại Chúng đã tụ tập trên Trời Tịnh Quang xong, cúi năm vóc sát đất lễ bàn chân của Đức Thích Ca Mâu Ni, vui vẻ chắp tay bạch Phật rằng: “Lành thay! Đức Thế Tôn rộng vì lợi ích cho tất cả chúng sinh thành tựu Chân Ngôn, Nghi Tắc, Pháp Hành… mây Pháp (Dharma-megha) tuôn mưa đều được sự mong cầu, hết thảy Pháp tắc vẽ Tượng, ruộng Phước Chính Đẳng tối thượng, khiến được sinh ra mầm giống Bồ Đề, Nhất Thiết Trí Trí… lược vì họ giải nói, tất cả ước nguyện đều khiến cho viên mãn. Tất cả Chân Ngôn, Chính Hạnh đều khiến cho được quả, việc khó thành tựu thì mau được thành tựu. Tất cả Đại Hạnh của Bồ Tát khiến được viên mãn. Tất cả Ma Vương thì khiến cho hàng ấy chịu sự giáng phục. Nguyện xin Đức Thế Tôn thương xót hữu tình, khắp vị họ tuyên diễn. Nguyện ưa thích muốn nghe”

Bấy giờ, Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni bảo Diệu Cát Tường Đồng Tử rằng: “Lành thay! Lành thay Diệu Cát Tường! Ông vì thương yêu tất cả chúng sinh, vui thích hỏi Như Lai về Pháp của Nghi Tắc. Các ông hãy nghe cho kỹ! Hãy khéo nghĩ nhớ! Ta vì ông nói. Nếu muốn cầu thành tựu tất cả Chân Ngôn Hạnh, nên y theo Nghi Tắc đầy đủ Công Đức của tranh tượng… chỗ làm, chỗ mong cầu đều được thành tựu. Chư Phật quá khứ đã nói, nay Ta cũng nói.

Trước tiên ở đất thanh tịnh không có bụi bặm, dùng Đâu La Miên (bông vải Tūla) tinh khiết trao cho người vào Tam Muội, ở đất thanh tịnh ấy khiến Mạn Noa La A Xà Lê niệm Chân Ngôn này 108 biến gia trì vào bông vải (Miên).

Chân Ngôn là:

“Nẵng mạc tát lý-phộc một đà, mạo địa tát đát-phộc nam, a bát-la để hạ đá nga để, ma để bát-la tả lý noản. Nẵng mạc tăng thú đà nẵng, nậu khư, bát-la xá ma nễ nại-la, la nhạ dã, đát tha nga đá dã, la-hạ đế, tam ma-dã tam một đà dã. Đát nễ-dã tha: Án, tăng thú đà dã, tát lý-phộc vĩ cận nẵng già đá ca, ma hạ ca lỗ ni ca, câu ma la lỗ ba đà lý ni, vĩ câu lý-phộc, vĩ câu lý-phộc, tam ma dã ma nỗ sa-ma la, để sắt-xá, để sắt-xá, hồng hồng, phả tra phả tra”

*)Namaḥ sarva-buddha-bodhisatvānāṃ apratihata-mati-gati-praticāriṇāṃ

Namaḥ saṃśodhana-duḥkha-praśamana-rājendra-rājāya tathāgatāyārhate samyaksambuddhāya

Tadyathā: Oṃ_ śodhaya śodhaya, sarva-vighna-ghātaka mahā-kāruṇika kumāra-rūpa-dhāriṇe, vikurva vikurva, samayam-anusmara, tiṣṭha tiṣṭha, hūṃ hūṃ, phaṭ phaṭ

[Bản Phạn ghi thêm SVĀHĀ vào cuối câu]

Dùng Chân Ngôn này gia trì xong, lại khiến Đồng Nữ chưa biết Thế Pháp, thuộc tộc tính Bà La Môn hoặc tộc tính Sát Đế Lợi, hoặc tộc tính Tỳ Xá cũng được, còn lại tộc tính bậc dưới thì chẳng dùng. Lại cần đầy đủ các căn, thân tướng đoan nghiêm, dung mạo có màu trắng, người có màu da khác thì chẳng dùng. Lại được cha mẹ nghe hứa, chẳng hứa thì chẳng dùng. Lại Đồng Nữ này nên thọ nhận mười Giới, phát Tâm Bồ Đề, thương yêu chúng sinh thì mới có thể y theo Pháp.

Lại chọn lựa ngày có tinh tú cát tường trong kỳ Bạch Nguyệt, lại cần màu trời trong sáng không có u ám, gió mưa thì mới có thể làm Pháp

Khiến Đồng Nữ lúc trước, tắm gội, mặc áo mới sạch. A Xà Lê kết Chân Ngôn Đại Ấn làm Pháp ủng hộ. Dùng nước sạch không có loài trùng cho vào hương Bạch Đàn, hương Cung Câu Ma… tụng Chân Ngôn gia trì, rưới vảy làm sạch trên thân Đồng Nữ với bông Đâu La (Tūla) với đem nước này rưới vảy làm sạch đều khắp ở bốn góc, phương trên, phương dưới.

Lại đem nhóm hương: Bạch Đàn, Cung Câu Ma, Long Não thiêu đốt cúng dường. A Xà Lê với người đồng Pháp Sự y theo Pháp dâng hiến hương, ba lần nghênh thỉnh chư Phật Thế Tôn, Trụ Thập Địa Đại Tự Tại Bồ Tát.

_Đã nghênh thỉnh Hiền Thánh đến. A Xà Lê chí Tâm cúng dường hương hoa theo thứ tự. Hoặc có chim công (Mayūra), Uyên Ương (Krauñca), ngỗng (Haṃsa), vịt (Cakra-vāka), hạc (Sārasa), nhạn (Dhārta-rāṣṭra). Như loài chim cát tường này,hoặc từ hư không bay đến, hoặc từ trong nước đi đến, hoặc đi trên mặt đất đến… tuôn âm vi diệu, phát tiếng hòa nhã thì người trì tụng biết là cảm ứng tốt lành, ắt được chư Phật Bồ Tát giáng lâm gia bị, quyết định thành tựu việc mà Ta đã mong cầu, làm chỉ thêu tranh cũng được thành tựu.

Lại nữa, nghe tiếng trống, tiếng loa bạt, tiếng chuông, tiếng khánh, đàn Cầm Sắt, Phương Hưởng (một loại nhạc khí), tiếng của mọi loại nhạc… hoặc hướng trong hư không, hoặc trên mặt đất…cũng là điềm lành cát tường.

Lại, hoặc có người nam, người nữ, đồng nam, đồng nữ mọi lúc nói rằng: “Đây là chỗ làm của Thánh Nhân, điều này rất thù thắng rất có tăng ích, kham nhận Pháp này sẽ được Thắng Quả”. Nói như vậy đều là tiếng cát tường

A Xà Lê chỉ tự mình biết rõ, ắt được Uy Đức của chư Phật Bồ Tát gia bị. Pháp đã mong cầu này, không có gì chẳng thành tựu.

_Hoặc như có người nói: “Bắt ép chẳng hòa hợp, có thể phá hoại việc khổ, không có chỗ này”. Lời nói như vậy đều là tiếng chẳng tốt lành.

Lại, hoặc thấy nhóm khỉ vượn (Vānara), trâu (Mahiṣa), chồn (Kroṣṭuka), sói (Vṛka), con lừa (Gardabha), súc vật (Tiryag), mèo (Mārjāraka)… thú xấu ác, loài có hai chân, bốn chân… với nghe tiếng của chúng thời người trì tụng tự nhiên biết rõ Đàn Pháp chẳng xong, việc mong cầu chẳng thành

Người trì tụng, A Xà Lê nên kết Tịnh Đàn lần nữa, lại làm Pháp. Như vậy thẳng đến bảy lần. Người trì tụng giả sử có năm tội Nghịch, đến lần thứ bảy, quyết định tu được thành tựu

_Đàn đã thành tựu, khiến Đồng Nữ lúc trước hướng mặt về phương Đông, hoặc hướng Bắc, ngồi trên tòa cỏ cát tường. A Xà Lê trì tụng Chân Ngôn cùng làm ủng hộ, khiến Đồng Nữ ăn chay kết Trai, đem chỉ Đâu La (Tūla) dạy cho Đồng Nữ xe bện làm chỉ bông, hoặc một lượng, ba lượng. năm lượng, tám lượng cho đến 16 lượng… cần phải quyết định số lượng đều tốt tối thượng

Nếu Đàn Pháp Thượng Đẳng là 16 lượng, Trung Đẳng là 8 lượng, Hạ Đẳng là 5 lượng đến 7 lượng

Nếu làm Pháp Giáng Phục thì tùy theo sức của mình đến khi đến chẳng định. Đàn này nếu thành, như có Túc Nghiệp quá khứ thì trải qua khoảng sát na ắt tự tiêu trừ

Đồng Nữ lúc trước đã xe bện sợi bông, để trong vật khí sạch, một lòng quán chú, chẳng theo Duyên khác

Lại dùng hương Long Não, hương Bạch Đàn, hương Cung Câu Ma đồng đưa vào trong vật khí sạch hòa thấm với chỉ bông. Lấy hoa Ma Lê Ca (Mallika), hoa Chiêm Bặc Ca (Campaka) đề dùng cúng dường, khiến làm ủnh hộ

Nếu tụng Chân Ngôn với tất cả việc chẳng được tán loạn. Vật khí đã dùng đều nên sạch sẽ, không có loài trùng kiến.

 

KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG BỒ TÁT TẠNG

VĂN THÙ SƯ LỢI CĂN BẢN NGHI QUỸ

_QUYỂN THỨ SÁU (Hết)_