ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG ĐẠI VÂN KINH THỈNH VÕ (Cầu mưa)

KINH SỐ 992

Hán dịch: Chu Vũ Văn Thị_ Thiên Trúc Tam Tạng XÀ NA DA XÁ (Narendrayaśas)
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

 

PHẨM THỨ SÁU MƯƠI TƯ

Ta nghe như vầy. Một thời Đức Phật ở trong cung vua Rồng Nan Đà Ưu Ba Nan Đà, trên Đại Oai Đức Ma Ni Bảo Tạng Vân Luân Liễn (xe) cùng với Đại Tỳ Kheo và các chúng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Lại có các hàng Đại Long Vương tên là: Nan Đà Long vương, Ưu Ba Nan Đà Long Vương, Sa Già La Long Vương, A Nậu Đạt Đa Long Vương, Ma Na Tư Long Vương, Bà Lâu Na Long Vương, Đức Xoa Ca Long Vương, Đế Đầu Lại Tra Long Vương, Bà Tu Ki Long Vương, Mục Chân Lân Đà Long Vương, Y La Bạt Na Long Vương, Phân Đà La Long Vương, Oai Quang Long Vương, Thiện Oai Long Vương, Điện Quan Long Vương, Đại Ma Ni Bảo Kế Long Vương, Ma Ni Châu Kế Long Vương, Quang Đảnh Long Vương, Đế Thích Phong Trượng Long Vương, Đế Thích Tràng Long Vương, Đế Thích Trượng Long Vương, Diêm Phù Tràng Long Vương, Thiện Hòa Long Vương, Đại Luân Long Vương, Đại Xà Long Vương, Hỏa Quang Vị Long Vương, Nguyệt Diệu Long Vương, Huệ Oai Long Vương, Thiện Hiện Long Vương, Thiện Kiến Long Vương, Thiện Trụ Long Vương, Ma Ni Anh Long Vương, Hưng Vân Long Vương, Trì Vũ Long Vương, Đại Phẫn Tra Thanh Long Vương, Tiểu Phẫn Tra Thanh Long Vương, Phấn Tấn Long Vương, Đại Đảnh Long Vương, Thâm Thanh Long Vương, Đại Thanh Long Vương, Đại Hùng Mãnh Long Vương, Ưu Ba La Long Vương, Đại Bộ Long Vương, Loa Phát Long Vương, Chất Đa La Tiên Long Vương, Trì Đại Sách Long Vương, Y La Thọ Diệp Long Vương, Tiên Phát Ngôn Long Vương, Lư Nhĩ Long Vương, Thương Khư Long Vương, Đạt Đà La Long Vương, Ưu Bà Đạt Đà La Long Vương, Hòa Tịnh Long Vương, An Tịnh Long Vương, Độc Xà Long Vương, Đại Độc Xà Long Vương, Đại Lực Long Vương, Hô Luật Long Vương, A Ba La La Long Vương, Giám Phật Long Vương, Kim Di Xa Long Vương, Ô Sắc Long Vương, Nhân Đà La  Tiên Long Vương, Na Trà Long Vương, Ưu Ba Na Trà Long Vương, Kim Phục La Long Vương, Đà Tì Trà Long Vương, Đoan Chánh Long Vương, Tượng Nhĩ Long Vương, Mãnh Lợi Long Vương, Hoàng Mục Long Vương, Điện Quang Long Vương, Đại Điện Quang Long Vương, Thiên Lực Long Vương, Kim Bà La Long Vương, Diệu Cái Long Vương, Cam Lồ Long Vương, Đắc Đạo Tuyền Long Vương, Lưu Ly Quang Long Vương, Kim Phát Long Vương, Kim Quang Long Vương, Nguyệt Quang Tướng Long Vương, Nhật Quang Long Vương, Thỉ Hưng Long Vương, Ngưu Đầu Long Vương, Bạch Tướng Long Vương, Hắc Tướng Long Vương, Da Ma Long Vương, Sa Di Long Vương, Môn Trù Ca Long Vương, Tăng Già Trà Long Vương, Ni Dân Đà La Long Vương, Trì Địa Long Vương, Thiên Đầu Long Vương, Ma Ni Đảnh Long Vương, Tế Vu Long Vương, Tu Di Na Long Vương, Cù Ba La Long Vương, Nhân Đức Long Vương, Thiện Hành Long Vương, Túc Đức Long Vương, Giao Long Vương, Giao Đầu Long Vương, Trì Độc Long Vương, Xà Thân Long Vương, Liên Hoa Long Vương, Đại Vĩ Long Vương, Đằng Chuyển Long Vương, Khả Úy Long Vương, Thiện Quang Long Vương, Ngũ Đầu Long Vương, Bà Lợi La Long Vương, Diệu Xa Long Vương, Ưu Đa La Long Vương, Trường Vĩ Long Vương, Đại Đầu Long Vương, Tân Tỉ Ca Long Vương, Xú Tướng Long Vương, Mã Hình Long Vương, Tam Đầu Long Vương, Long Tiên Long Vương, Đại Oai Long Vương, Hỏa Đức Long Vương, Khủng Nhân Long Vương, Diễm Quang Long Vương, Thất Đầu Long Vương, Hiện Đại Thân Long Vương, Ái Hiện Long Vương, Đại Ac Long Vương, Tịnh Oai Long Vương, Diệu  Nhãn Long Vương, Đại Độc Long Vương, Viêm Kiên Long Vương, Hỏa Hại Long Vương, Cấp Đức Long Vương, Bảo Vân Long Vương, Đại Vân Long Vương, Đế Thích Quang Long Vương, Ba Đà Ba Long Vương, Nguyệt Vân Long Vương, Hải  Vân Long Vương, Đại Hương Hoa Long Vương, Hoa Xuất Long Vương, Xích Mục Long Vương, Đại Tướng Tràng Long Vương, Đại Vân Tạng Long Vương, Giáng Tuyết Long Vương, Oai Đức Tạng Long Vương, Vân Kích Long Vương, Trì Dạ Long Vương, Giáng Vu Long Vương, Vân Vũ Long Vương, Đại Vũ Long Vương, Hỏa Quang Long Vương, Vân Vương Long Vương, Vô Sân Long Vương, Cưu Cưu Bà Long Vương, Na Già Thủ La Long Vương, Xà Lân Đề Long Vương, Vân Cái Long Vương, Ứng Kì La Mục Khư Long Vương, Oai Đức Long Vương, Vân Sanh Long Vương, Vô Tận Bộ Long Vương, Diệu Tướng Long Vương, Đại Thân Long Vương, Đại Phước Long Vương, An Thẩm Long Vương, Trượng Phu Long Vương, Ca Ca Na Long Vương, Uất Đầu La Long Vương, Mãnh Độc Long Vương, Diệu Thanh Long Vương, Cam Lồ Kiên Long Vương, Đại Tán Vu Long Vương, Lịch Thanh Long vương, Lôi Tướng Kích Thanh Long Vương, Cổ Chấn Thanh Long Vương, Chú Cam Lồ Long Vương, Thiên Đế Cổ Long Vương, Phích Lịch Âm Long Vương, Thủ La Tiên Long Vương, Na La Diên Long Vương, Hạc Thủy Long Vương, Tỳ Ca Tra Long Vương, như vậy hết thảy Đại Long Vương đứng đầu trong chúng.

Lại có tám vạn bốn ngàn trăm ngàn ức na do tha các Rồng đều đến ngồi trong Hội.

Thời tất cả các hàng Long Vương ấy từ chỗ ngồi đứng dậy, đều sửa sang áo quần, quỳ gối phải sát đất, chắp tay hướng về Đức Phật. Đem vô lượng vô biên a tăng kỳ các thứ hương hoa vi diệu, hương xoa bôi, hương bột, mão hoa, áo quần, phướng báu, phan lọng, Long Hoa, xâu báu, chân châu, anh lạc, hoa báu, gấm vóc, lưới võng trân châu… che bên trên Đức Như Lai, tấu các thứ kỹ nhạc, vỗ tay ca khen, khởi tâm đại ân trọng ít có, nhiễu quanh trăm ngàn vòng, rồi lui về một bên.

Trụ một bên xong, đều phát Nguyện rằng: “Nguyện biển của tất cả Thế Giới, biển của thân nhiều như số bụi nhỏ, biển của tất cả Phật Bồ Tát Chúng, nhiều hơn biển của tất cả Thế Giới, đã vượt hơn hết thảy nhóm bụi nhỏ của tất cả đất nước gió lửa. Hết thảy biển nhiều như số bụi nhỏ của tất cả Sắc Minh, đã vượt hơn vô lượng không thể nói, không có gì ngang bằng a tăng kỳ không thể bàn số biển của các thân. Trong mỗi một thân hóa làm vô lượng a tăng kỳ biển mây của các bàn tay đầy khắp mười phương. Trong mỗi một phần bụi nhỏ, tất cả biển mây cúng dường tràn khắp mười phương cúng dường tất cả biển chư Phật Bồ Tát Chúng luôn chẳng đoạn tuyệt.

Như vậy vô lượng không thể nghĩ bàn không thể nói năng, a tăng kỳ mây biển Thân Hạnh của Phổ Hiền đầy khắp hư không trụ giữ chẳng dứt. Như mây biển thân Bồ Tát, mây biển của tất cả mão báu, mây biển của tất cả Đại Minh Bảo Tạng Liễn, mây biển của tất cả Mạt Hương Thọ Tạng, mây biển của tất cả khói hương hiện các hình sắc, mây biển của tất cả tiếng âm nhạc, mây biển của tất cả cây hương. Như vậy vô lượng không thể nghĩ bàn, không thể ngang bằng, vô số không thể nói mây biển của tất cả cúng dường đầy khắp hư không trụ giữ không dứt… cúng dường, cung kính, tôn trọng, thừa sự tất cả biển chư Phật Bồ Tát Chúng.

_ Mây biển của tất cả Trang Nghiêm Cảnh Giới Điện Quang Tạng Ma Ni Vương đầy khắp hư không, trụ giữ không dứt…cúng dường, cung kính, tôn trọng, thừa sự tất cả biển chư Phật Bồ Tát Chúng.

_ Mây biển của hết thảy Phổ Minh Bảo Võ Trang Nghiêm Ma Ni Vương, mây biển của hết thảy Bảo Quang Diễm Thuận Phật Âm Thanh Ma Ni Vương , mây biển của hết thảy Phật Pháp Âm Thanh Biến Mãn Ma Ni Bảo Vương , mây biển của hết thảy Phổ Môn Quang Minh Bảo Hóa Phật , mây biển của hết thảy Chúng Quang Minh Trang Nghiêm Hiển Hiện Bất Tuyệt Ma Ni Bảo Vương , mây biển của hết thảy Quang Diễm Thuận Phật Thánh Hạnh Ma Ni Bảo Vương, mây biển của hết thảy Hiển Hiện Như Lai Bất Khả Tư Nghị Phật Sát Điện Quang Minh Ma Ni Vương, mây biển của hết thảy Diệu Bảo Sắc Minh Triệt Tam Thế Phật Thân Ma Ni Vương. Như vậy hết thảy Bảo Quang Sắc đầy khắp hư không, trụ giữ không dứt…cúng dường, cung kính, tôn trọng, thừa sự tất cả biển chư Phật Bồ Tát Chúng.

_ Mây biển của hết thảy Bất Hoại Diệu Bảo Hương Hoa Liễn, mây biển của hết thảy Vô Biên Sắc Ma Ni Bảo Vương Trang Nghiêm Liễn, mây biển của hết thảy Bảo Đăng Hương Diễm Quang Liễn, mây biển của hết thảy Trân Châu Diệu Sắc Liễn , mây biển của hết thảy Hoa Đài Liễn , mây biển của hết thảy Bảo Quang Trang Nghiêm Liễn , mây biển của hết thảy Thập Phương Quang Diễm Biến Mãn Hư Không Bất Tuyệt Bảo Tạng Liễn , mây biển của hết thảy Vô Biên Hiển Hiện Thắng Bảo Trang Nghiêm Liễn, mây biển của hết thảy Môn, Lan, Hoa, Linh, La, Võng, Liễn. Nhóm như vậy đầy khắp hư không, trụ giữ không dứt…cúng dường, cung kính, tôn trọng, thừa sự tất cả biển chư Phật Bồ Tát Chúng.

_ Mây biển của hết thảy Diệu Kim Bảo Anh Lạc Tạng Sư Tử Tòa, mây biển của hết thảy Hoa Minh Diệu Sắc Tạng Sư Tử Tòa, mây biển của hết thảy Cám Ma Ni Diêm Phù Đàn Diệu Sắc Liên Hoa Tạng Sư Tử Tòa, mây biển của hết thảy Ma Ni Đăng Liên Hoa Tạng Sư Tử Tòa, mây biển của hết thảy Ma Ni Bảo Tràng Hỏa Sắc

Diệu Hoa Tạng Sư Tử Tòa, mây biển của hết thảy Bảo Trang Nghiêm Diệu Sắc Liên Hoa Tạng Sư Tử Tòa, mây biển của hết thảy Lạc Kiến Nhân Đà La Liên Hoa Quang Tạng Sư tử Tòa, mây biển của hết thảy Bảo Quang Phổ Chiếu Liên Hoa Tạng Sư Tử Tòa, mây biển của hết thảy Phật Âm Thanh Liên Hoa Quang Tạng Sư Tử Tòa. Nhóm như vậy đầy khắp hư không, trụ giữ không dứt…cúng dường, cung kính, tôn trọng, thừa sự tất cả biển chư Phật Bồ Tát Chúng.

_ Lại tuôn ra mây biển của hết thảy Diệu Âm Ma Ni Thọ, mây biển của hết thảy Diệp Chu Táp Hợp Chưởng Xuất Hương Khí Thọ, mây biển của hết thảy Trang Nghiêm Hiện Vô Biên Minh Sắc Thọ, mây biển của hết thảy Hoa Vân Xuất Bảo Thọ, mây biển của hết thảy Xuất Vô Biên Trang Nghiêm Tạng Thọ, mây biển của hết thảy Bảo Luân Diễm Điện Thọ, mây biển của hết thảy hết thảy Thị Hiện Bồ Tát Bán Thân Xuất Chiên Đàn Mạt Thọ, mây biển của hết thảy Bất Khả Tư Thức Vô Biên Thọ Thần Trang Nghiêm Bồ Tát Đạo Tràng Thọ, mây biển của hết thảy Bảo Y Tạng Nhật Điện Quang Minh Thọ, mây biển của hết thảy Biến Xuất Chơn Diệu Âm Thanh Hỷ Kiến Thọ. Nhóm như vậy đầy khắp hư không, trụ giữ không dứt…cúng dường, cung kính, tôn trọng, thừa sự tất cả biển chư Phật Bồ Tát Chúng.

_ Lại tuôn ra mây biển của hết thảy Vô Biên Bảo Sắc Liên Hoa Tạng Sư Tử Tòa, mây biển của hết thảy Chu Táp Ma Ni Vương Điện Tạng Sư Tử Tòa, mây biển của hết thảy Anh Lạc Trang Nghiêm Tạng Sư Tử Tòa, mây biển của hết thảy Diệu Bảo Quan Đăng Diễm Tạng Sư Tử Tòa, mây biển của hết thảy Viên Âm Xuất Bảo Vũ Tạng Sư Tử Tòa, mây biển của hết thảy Hoa Quan Hương Hoa Bảo Tạng Sư Tử Tòa, mây biển của hết thảy Phật Tòa Hiện Trang Nghiêm Ma Ni Vương Tạng Sư Tử Tòa, mây biển của hết thảy Lan Thuẫn Thùy Anh Lạc Trang Nghiêm Tạng Sư Tử Tòa, mây biển của hết thảy Ma Ni Bảo Thọ Chi Diệp Mạt Hương Tạng Sư Tử Tòa, mây biển của hết thảy Diệu Hương Bảo Linh La Võng Phổ Trang Nghiêm Nhật Điện Tạng Sư Tử Tòa. Có nhóm như vậy đầy khắp hư không, trụ giữ không dứt…cúng dường, cung kính, tôn trọng, thừa sự tất cả biển chư Phật Bồ Tát Chúng.

_ Lại tuôn ra mây biển của hết thảy Như Ý Ma Ni Bảo Vương Trướng, mây biển của hết thảy Nhân Đà La Bảo Hoa Đài Chư Hoa Trang Nghiêm Trướng, mây biển của hết thảy Hương Ma Ni Trướng, mây biển của hết thảy Bảo Đăng Diễm Tướng Trướng, mây biển của hết thảy Phật Thần Lực Xuất Thanh Ma Ni Bảo Vương Trướng, mây biển của hết thảy Hiển Hiện Ma Ni Diệu Y Chư Quang Trang Nghiêm Trướng, mây biển của hết thảy Hoa Quang Diễm Bảo Trướng, mây biển của hết thảy La Võng Diệu Linh Xuất Thanh Biến Mãn Trướng, mây biển của hết thảy Vô Tận Diệu Sắc Ma Ni Châu Đài Liên Hoa La Võng Trướng, mây biển của hết thảy Kim Hoa Đài Hỏa Quang Bảo Tràng Trướng, mây biển của hết thảy Bất Khả Tư Nghị Trang Nghiêm Chư Quang Anh Lạc Trướng. Nhóm như vậy đầy khắp hư không, trụ giữ không dứt…cúng dường, cung kính, tôn trọng, thừa sự tất cả biển chư Phật Bồ Tát Chúng.

_ Lại tuôn ra mây biển của hết thảy Tạp Diệu Ma Ni Bảo Cái, mây biển của hết thảy Vô Lượng Quang Minh Trang Nghiêm Hoa Cái, mây biển của hết thảy Vô Biên Sắc Trân Châu Tạng Cái, mây biển của hết thảy Phật Bồ Tát Từ Môn Âm Ma Ni Vương Cái, mây biển của hết thảy Diệu Sắc Bảo Diễm Hoa Quan Cái, mây biển của hết thảy Bảo Quang Minh Trang Nghiêm Thùy Linh La Võng Cái, mây biển của hết thảy Ma Ni Thọ Chi Anh Lạc Cái, mây biển của hết thảy Nhật Chiếu Minh Triệt Diễm Ma Ni Vương Chư Hương Yên Cái, mây biển của hết thảy Chiên Đàn Mạt Tạng Phổ Huân Cái, mây biển của hết thảy Cực Phật Cảnh Giới Điện Quang Diễm Trang Nghiêm Phổ Biến Cái. Nhóm như vậy đầy khắp hư không, trụ giữ không dứt…cúng dường, cung kính, tôn trọng, thừa sự tất cả biển chư Phật Bồ Tát Chúng.

_ Lại tuôn ra mây biển của hết thảy Bảo Minh Luân, mây biển của hết thảy Bảo Diễm Tướng Quang Luân, mây biển của hết thảy Hoa Vân Diễm Quang Luân, mây biển của hết thảy Phật Hóa Bảo Quang Minh Luân, mây biển của hết thảy Phật Sát Hiện Nhập Quang Luân, mây biển của hết thảy Phật Cảnh Giới Phổ Môn Âm Bảo Chi Quang Luân, mây biển của hết thảy Lưu Ly Bảo Tánh Ma Ni Vương Diễm quang Luân, mây biển của hết thảy Chúng Sanh Niệm Thời Hiện Sắc Tướng Quang Luân, mây biển của hết thảy Phật Diệu Nguyện Sanh Đại Chấn Thanh Quang Luân, mây biển của hết thảy Hóa Chúng Sanh Chúng Hội Âm Ma Ni Vương Quang Luân. Nhóm như vậy đầy khắp hư không, trụ giữ không dứt…cúng dường, cung kính, tôn trọng, thừa sự tất cả biển chư Phật Bồ Tát Chúng.

_ Lại tuôn ra mây biển của hết thảy Ma Ni Tạng Diễm, mây biển của hết thảy Phật Sắc Thanh Hương Vị Xúc Diễm, mây biển của hết thảy Bảo Diễm, mây biển của hết thảy Phật Pháp Chấn Thanh Biến Mãn Diễm, mây biển của hết thảy Phật Sát Trang Nghiêm Điện Diễm, mây biển của hết thảy Hoa Liễn Diễm, mây biển của hết thảy Bảo Quang Diễm, mây biển của hết thảy Kiếp Số Phật Xuất Âm Thanh Hóa Chúng Sanh Diễm, mây biển của hết thảy Vô Tận Bảo Hoa Man Hiện Chư Chúng Sanh Diễm, mây biển của hết thảy Tòa Thị Hiện Trang Nghiêm Diễm. Nhóm như vậy đầy khắp hư không, trụ giữ không dứt…cúng dường, cung kính, tôn trọng, thừa sự tất cả biển chư Phật Bồ Tát Chúng.

_ Lại tuôn ra mây biển của hết thảy Vô Biên Sắc Bảo Quang, mây biển của hết thảy Ma Ni Bảo Vương Phổ Quang, mây biển của hết thảy Cực Phật Sát Độ Trang Nghiêm Điện Quang, mây biển của hết thảy Hương Quang, mây biển của hết thảy Trang Nghiêm Quang, mây biển của hết thảy Phật Hóa Quang, mây biển của hết thảy Tạp Bảo Thọ Hoa Quang, mây biển của hết thảy Vô Biên Bồ Tát Hạnh Âm Ma Ni Vương Quang, mây biển của hết thảy Trân Châu Đăng Quang. Nhóm như vậy đầy khắp hư không, trụ giữ không dứt…cúng dường, cung kính, tôn trọng, thừa sự tất cả biển chư Phật Bồ Tát Chúng.

_ Lại tuôn ra mây biển của hết thảy Bất Tư Nghị Tạp Hương Hoa, mây biển của hết thảy Bảo Diễm Liên Hoa La Võng, mây biển của hết thảy Vô Lượng Sắc Ma Ni Bảo Quang Luân, mây biển của hết thảy Trân Châu Bảo Sắc Tạng, mây biển của hết thảy Bảo Chiên Đàn Mạt Hương, mây biển của hết thảy Bảo Cái, mây biển của hết thảy Tịnh Diệu Âm Thanh Ma Ni Vương, mây biển của hết thảy Nhật Chiếu Ma Ni Quán Luân, mây biển của hết thảy Vô Biên Bảo Tạng. Nhóm như vậy, tất cả mây biển thân Phổ Hiền đầy khắp hư không, trụ giữ không dứt…cúng dường, cung kính, tôn trọng, thừa sự tất cả biển chư Phật Bồ Tát Chúng.

Thời tất cả Long Vương ấy làm việc Hồi Hướng của nhóm như vậy xong, nhiễu quanh Đức Phật ba vòng, tiếp chạm bàn chân của Đức Phật, đảnh lễ, nương theo oai thần của Đức Phật đều lui về ngồi chỗ cũ.

_Bấy giờ trong Chúng có một vị Long Vương tên là Vô Biên Trang Nghiêm Hải Vân Oai Đức Luân Cái ở trong Long Vương của ba ngàn Đại Thiên Thế Giới Long vương là hơn hẳn hết, được Bất Thoái Chuyển, do sức của Bản Nguyện nên nhận thân Rồng này. Vì muốn cúng dường cung kính lễ bái Đức Như Lai để nghe nhận Chánh Pháp, nên đi đến bên trong cõi Diêm Phù Đề này. Thời Long Vương ấy từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa sang y phục, cởi vai áo bên phải, quỳ gối phải sát đất, chắp tay hướng về Đức Phật rồi nói rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nay con có chỗ nghi, muốn hỏi Như Lai Chí Chơn Đẳng Chánh Giác. Nếu Đức Phật cho phép thì con mới dám thưa” Nói lời nầy xong. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Vô Biên Trang Nghiêm Hải Vân Oai Đức Luân Cái Long Vương rằng: “Long Vương nếu có điều nghi ngờ. Ta đồng ý cho ông hỏi. Ta sẽ vì ông phân biệt giải nói, khiến cho ông vui vẻ”

Nói như vậy xong, thời Vô Biên Trang Nghiêm Hải Vân Oai Đức Luân Cái Long Vương liền bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Làm sao khiến các Long Vương diệt tất cả khổ để được an vui sung sướng. Được an vui sung sướng rồi, ở bên trong cõi Diêm Phù Đề này, y thời tuôn mưa ngon ngọt, sanh trưởng hết thảy cỏ cây lùm rừng, thuốc, lúa thóc, được sanh ra tư vị khiến cho hết thảy nhân dân trong cõi Diêm Phù Đề thảy đều được sung sướng”

Nói lời này xong. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Vô Biên Trang Nghiêm Hải Vân Oai Đức Luân Cái Long Vương rằng: “Lành thay! Lành thay! Ông nay vì các chúng sanh kia làm lợi ích, hay hỏi Như Lai các việc như vậy.

Này Long Vương! Ông hãy lắng nghe! Lắng nghe và khéo suy nghĩ, Ta vì ông phân biệt giải nói

Này Long Vương! Có một pháp, nếu các ông hay làm đầy đủ sẽ khiến cho tất cả loài Rồng trừ diệt các khổ, đầy đủ an lạc. Thế nào là một Pháp? Ấy là Đại Từ.

Long Vương! Nếu có Trời, Người hành Đại Tư thì lửa không thể đốt, nước không thể cuốn chìm, chất độc chẳng thể hại, đao nhọn chẳng thể gây thương tổn, oán tặc nơi khác không thể xâm lăng, khi ngủ khi thức đều được an ổn. Sức hành Đại Từ có oai đức lớn, các hàng Trời Người không thể gây lo buồn, hình mạo đoan nghiêm, mọi người ái kính, đi đến nơi đâu cũng được không ngại, các khổ trừ diệt, tâm được vui vẻ, các điều vui sướng được đầy đủ, là do sức Đại Từ, sau khi chết được sanh lên cõi Phạm Thiên.

Này Long Vương! Nếu có Trời, Người hành Đại Từ sẽ được vô lượng lợi ích như vậy. Thế nên Long Vương! Nghiệp thân, khẩu, ý thường nên tu hành hạnh Đại Từ ấy.

Lại nữa Long Vương! Có Đà La Ni tên là Dữ Nhất Thiết An Lạc, các ông thường nên đọc tụng thọ trì, hay diệt hết thảy khổ não của Rồng, ban cho an lạc. Ở trong cõi Diêm Phù Đề đúng lúc làm mưa, hay khiến hết thảy cỏ cây lùm rừng, lúa thóc, cây thuốc đều sanh ra tư vị.

Này Long Vương! Điều gì là Dữ Nhất Thiết An Lạc Đà La Ni? Nay Ta vì ông mà nói

“Đát điệt tha: Đà la ni, đà la ni, ưu đa la ni, tam ba la chi sư hi, tì xà da, bạt lan na, la để da, ba la chi nhạ sa la ha, nhạ na bạt để, ưu đa bà đà ni, tì da ha ni, a tì tỉ di già ni, a tì tì da ha la, thâu bà bạt tì, a thời ma đa, ê hý, điệt bà la, tì bà ha, ha la kê lê xá, đầu na ba ba, thâu đà da ma lặc già, ni lê ha, ca đạt ma đa thâu đà lô ca, tì chi my la, la xà sa độc khư xa ma na, tát bà phật đà bà lô ca na, a địa sư sỉ đế ba la nhạ na tì, sa bà ha”.

Này Long Vương! Đây là Dữ Nhất Thiết An Lạc Đà La Ni mà chư Phật đã trì, các ông cần phải thọ trì đọc tụng, việc tốt lành thành tựu, được vào Pháp Môn, được an ổn vui sướng.

_Lại nữa Long Vương! Có Đại Vân Sở Sanh Oai Thần Trang Nghiêm Công Đức Trí Tướng Vân Luân Thủy Tạng Hóa Kim Sắc Quang trong một lỗ chân lông của Tỳ Lô Giá Na sanh ra các danh hiệu Như Lai thuộc đồng tánh, hay diệt hết thảy chủng tánh của các Rồng, hết thảy quyến thuộc đồ chúng của Long Vương cùng các Long Nữ sanh ở Cung Rồng có các khổ não đều ban cho an lạc. Thế nên Long Vương cần phải xưng danh hiệu của hết thảy Như Lai ấy.

Nam mô Tỳ Lô Giá Na Tạng Đại Vân Như Lai.

Nam mô Tánh Hiện Xuất Vân Như Lai.

Nam mô Trì Vũ Vân Như Lai.

Nam mô Oai Đức Vân Như Lai.

Nam mô Đại Hưng Vân Như Lai.

Nam mô Đại Tán Phong Vân Như Lai

Nam mô Đại Thiểm Điện Vân Như Lai

Nam mô Đại Dũng Bộ Vân Như Lai.

Nam mô Thiện Vân Như Lai

Nam mô Đại Mật Vân Như Lai

Nam mô Đại Vân Luân Như Lai

Nam mô Quang Vân Như Lai

Nam mô Đại Sư Tử Tọa Vân Như Lai

Nam mô Đại Cái Vân Như Lai

Nam mô Đại Thiện Hiện Vân Như Lai.

Nam mô Phước Vân Như Lai

Nam mô Quang Luân Phổ Biến Thập Phương Lôi Cổ Chấn Thanh Khởi Vân Như Lai.

Nam mô Đại Hàn Kết Chiến Cấm Lôi Thâm Thanh Vân Như Lai.

Nam mô Bố Vân Như Lai

Nam mô Hư Không Vũ Vân Như Lai.

Nam mô Tật Hành Vân Như Lai

Nam mô Thừa Vân Như Lai.

Nam mô Hiện Vân Như Lai.

Nam mô Quảng Vân Như Lai

Nam mô Mạt Vân Như Lai.

Nam mô Lôi Vân Như Lai

Nam mô Tế Vân Như Lai.

Nam mô Đẳng Y Vân Như Lai.

Nam mô Nhuận Sanh Giá Vân Như Lai

Nam mô Thừa Thượng Vân Như Lai

Nam mô Phi Vân Như Lai.

Nam mô Đê Vân Như Lai

Nam mô Tán Vân Như Lai.

Nam mô Đại Ưu Ba La Vân Như Lai.

Nam mô Đại Hương Thể Vân Như Lai

Nam mô Đại Dũng Vân Như Lai.

Nam mô Đại Tự Tại Vân Như Lai

Nam mô Đại Quang Minh Vân Như Lai.

Nam mô Đại Oai Đức Vân Như Lai.

Nam mô Đắc Đại Ma Ni Bảo Vân Như Lai

Nam mô Hàng Phục Vân Như Lai.

Nam mô Căn Bản Vân Như Lai

Nam mô Hãn Hỷ Vân Như Lai.

Nam mô Tán Phi Thời Bạc Vân Như Lai.

Nam mô Đại Không Cao Hưởng Vân Như Lai

Nam mô Đại Phát Thanh Vân Như Lai.

Nam mô Đại Giáng Vũ Vân Như Lai

Nam mô Thí Sắc Lực Vân Như Lai.

Nam mô Đại Vũ Lục Vị Vân Như Lai.

Nam mô Đại Lực Vũ Vân Như Lai

Nam mô Năng Mãn Hải Vân Như Lai.

Nam mô Hạn Thời Chú Vũ Vân Như Lai.

Nam mô Vô Biên Sắc Vân Như Lai.

Nam mô Nhất Thiết Đại Vân Thị Hiện Diêm Phù Phi Vân Oai Đức Minh Vân Quang Nhất Thiết Chư Như Lai Chí Chơn Đẳng Chánh Giác.

Long Vương các ngươi nếu hay xưng tên chư Phật ấy thì hết thảy khổ ách của các Rồng thảy đều giải thoát, được an lạc khắp. Được an lạc xong, ở bên trong cõi Diêm Phù Đề, mưa gió tùy thời khiến cho cỏ thuốc, cây cối, vườn rừng thảy đều sanh trưởng”

_Bấy giờ Vô Biên Trang Nghiêm Hải Vân Oai Đức Luân Cái Long Vương lại bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nguyện xin Đấng Như Lai vì con nói Đà La Ni Chương Cú này, khiến cho trong thời Mạt Thế ở Diêm Phù Đề, khi hạn hán thì tuôn mưa, đời ác đói khát nhiều tật bệnh, Phi Pháp loạn hành, người dân sợ hãi, Yêu Tinh biến quái tai lệ liên miên, có vô lượng khổ não như vậy, do Thần Lực của Đức Phật thần lực nên đều được diệt trừ.

Đức Thế Tôn Đại Từ thương xót các chúng sanh, trụ trì nói hết thảy Đà La Ni Chương Cú bảo cho các Rồng biết, hay khiến chư Thiên vui mừng hớn hở, hay phá tan tất cả Ma, hết thảy nạn khổ trong thân của tất cả chúng sanh, cùng với Ác Tinh biến quái tai chướng đều trừ diệt.

Lại nữa, Đức Như Lai từng nói năm thứ mưa chướng cũng đều tiêu diệt. Chướng ấy trừ xong, khiến cho bên trong cõi Diêm Phù Đề tuôn mưa đúng thời. Nguyện xin Đức Như Lai vì chúng con mà nói”

Nói lời nầy xong. Đức Phật khen Vô Biên Trang Nghiêm Hải Vân Oai Đức Luân Cái Long Vương rằng: “Lành thay! Lành thay Long Vương ! Nay ông vì an lạc lợi ích hết thảy chúng sanh, hay thỉnh Như Lai nói Thần Chú này.

Long Vương hãy lắng nghe, chân thật thọ nhận, suy nghĩ cho kỹ. Ta sẽ vì ông mà nói.

Có Đà La Ni tên là Đại Từ Sở Sanh Vân Thanh Chấn Hống Phấn Tấn Kiện Tướng, tất cả chư Phật đã từng tuyên nói, trụ trì tùy hỷ làm an lạc lợi ích cho chúng sanh, khi hạn hán thì tuôn mưa, khi mưa thì hay chận đứng, đói khát bệnh dịch đều hay trừ diệt, bảo khắp các Rồng khiến được biết, lại khiến chư Thiên vui mừng hớn hở, tan hết thảy Ma, an ổn chúng sanh.

“Đa điệt tha: ma ha nhạ na bà bà, sa nị, thi lê, đê thù lạc xoa mê, đề lê trà tì ca la ma, bạt xà la tăng gia đa nị, ba la ma tì la xà ni ma la cầu na kê, đâu tu lê da ba la tì tì ma lăng, già da sư trí, bà la bà la, tam bà la tam bà la, chí đảm tì, ha na ha na, ma ha ba la bệ, tì cảnh đa, mạc ha tắc đà ca lệ, ba lan nhạ ca la thủ đệ, ba lê phú lâu na mê di, đê lệ mê di, đa la đề la, ma na sa kiền đế, mê di, đa la phù đà hề lợi, xã la xã la xã la xã la xã la, phù đà hề lợi, bồ đĩnh già cu tẩu mê, đà xa bà lợi giá đâu tì xa hà la đề, a sa tra đà xa tì ni ca, Phật đà đạt mê, thâu bà ma đế, phân nhạ la tha thúc, ca la đạt ma, sa ma nê tì đế, kiềm tì hề lợi, tì la xã tứ kê tì phú trà, tì thí sa ba la bát đế thi la sa la bà đạt di, tát bà lô ca thi, sa tra thi li, sa tra bà la, ba la bà, hề lợi, a nậu đa hề lợi, a tăng kì đà la đà la, đề lợi đề lợi, đổ rô đổ rô, xa tắc đa ma đế, xa tắc đa ba xà gía, giá la, giá la, giá la, chỉ lợi chỉ lợi, chủ rô chủ rô, ba la giá Phật đà nô ma đế, ma ha bát lợi nhạ ba la mật đế sa bà ha”.

_ Nam mô Trí Hải Tỳ Lô Giá Na Tạng Như Lai.

Nam mô tất cả chư Phật Bồ Tát.

Do sức thật (thật lực) của tất cả chư Phật Bồ Tát nên sắc cho tất cả các Rồng ở bên trong cõi Diêm Phù Đề này, tuôn rót cơn mưa lớn, trừ diệt chướng ngại của năm loại mưa.

_ “Đa điệt tha: sa la sa la, tì lợi tì lợi, tố lộ tố lộ, na già nam, xà bà xà bà, thời tì thời tì, thọ phụ thọ phụ”.

Do sức thật của Đức Phật cho nên hàng Đại Long vương mau đến ở trong cõi Diêm Phù Đề này, tuôn rót cơn mưa lớn.

_ Giá la giá la, chỉ lị chỉ lị, chu lộ chu lộ.

Do sức thật của chư Phật Như Lai cho nên sai bảo các Long Vương ở trong cõi Diêm Phù Đề này, tuôn rót cơn mưa lớn.

_ Bà la bà la, tì lợi tì lợi, phù lậu phù lậu.

Do sức Oai Thần của tất cả chư Phật Bồ Tát, sức của Đại Thừa Chân Thật Hạnh cho nên các Long Vương mau đến nơi đây, mỗi mỗi đều nhớ niệm chư Phật, Phật Pháp với Bồ Tát Hạnh, khởi nơi tâm Từ, tâm Bi, tâm Hỷ cùng với tâm Xả.

_ Bà la bà la, tì lê tì lê, bồ rô bồ rô.

Đại Âm (Đan Bản ghi là: Khí) Long Vương, tâm Từ chánh niệm Diệu Mật Phật Pháp, giữ mây mưa lớn, mau đến nơi đây.

_ Già trà già trà, kì trì kì trì, cù trù cù trù.

Do sức thật của tất cả chư Phật cho nên Đại Kiện Sân Giả, Đại Tật Hành Giả, Thiểm Điện Thiệt Giả, trị các độc ác, đi đến khởi tâm , nơi Diêm Phù Đề tuôn rót cơn mưa lớn, sa bà ha.

_ Đa tra đa tra, để trí để trí, đẩu trú đẩu trú.

Do sức thật của Kim Cang Mật Tích cho nên đầu đội mão Trời Đại Ma Ni, thân tướng rắn, niệm sức của Tam Bảo, ở trong cõi Diêm Phù Đề, tuôn rót cơn mưa lớn, sa bà ha.

_ Ca la ca la, chỉ lợi chỉ lợi, cự rô cự rô.

Do sức thật của Như Lai cho nên khiến Kim Cương Mật Tích sắc cho loài ở trong nước lớn (đại thủy), loài cỡi mây lớn ấy, khởi tâm Từ Bi, mau đến ở trong cõi Diêm Phù Đề tuôn rót cơn mưa lớn.

_ Hà la la, hà la la, hề lợi lị, hề lợi lị, hầu lậu lâu, hầu lậu lâu.

Do sức thật của chư Phật ba đời nên khiến tất cả các Rồng buông bỏ ngủ nghỉ.

_ Già ma, già ma, kì nhĩ, kì nhĩ, cầu mưu cầu mưu, sa bà ha.

Ta sắc cho hết thảy các hàng Long Vương khởi tâm Từ lớn (đại từ tâm), là gốc Bồ đề.

_ Na la na la, ni lê ni lê, nao lâu nao lâu, sa bà ha.

Này này hàng Rồng đủ mọi loại hình khác nhau, ngàn đầu đáng sợ, mắt đỏ sức mạnh thân như rắn lớn. Nay Ta sắc cho người nhớ niệm công đức oai thần của Từ Bi tối thượng, danh tự của tất cả Như Lai diệt hết phiền não.

_ Già trà già trà, kì trì kì trì, cù trù cù trù, sa bà ha.

Loài có sức lớn không ngại, cướp đoạt sắc lực của người, ở trong cõi Diêm Phù Đề này tuôn rót cơn mưa lớn.

_ Xá la xá la, thi lê thi lợi, du rô du rô, sa bà ha.

Do sức thật của tất cả chư Thiên cho nên quát mắng quở trách các Đại Long, nhớ Chủng Tánh của mình, mau đến ở trong cõi Diêm Phù Đề này, tuôn rót cơn mưa lớn, sa bà ha.

Do sức Thật Hạnh của Đại Phạm Thiên Vương nên khiến cho các Long Vương ở Diêm Phù Đề, tuôn rót cơn mưa lớn, sa bà ha.

Do sức Thật Hạnh của Thiên Chủ Đế Thích nên khiến cho các Long Vương ở Diêm Phù Đề, tuôn rót cơn mưa lớn, sa bà ha.

Do sức Thật Hạnh của bốn vị Đại Thiên Vương nên khiến cho các Long Vương ở Diêm Phù Đề, tuôn rót cơn mưa lớn, sa bà ha.

Do sức Thật Hạnh của tám người nên khiến cho các Long Vương ở Diêm Phù Đề, tuôn rót cơn mưa lớn, sa bà ha.

Do sức Thật Hạnh của Tu Đà Hoàn nên khiến cho các Long Vương ở Diêm Phù Đề, tuôn rót cơn mưa lớn, sa bà ha.

Do sức Thật Hạnh của Tư Đà Hàm nên khiến cho các Long Vương ở Diêm Phù Đề, tuôn rót cơn mưa lớn, sa bà ha.

Do sức Thật Hạnh của A Na Hàm nên khiến cho các Long Vương ở Diêm Phù Đề, tuôn rót cơn mưa lớn, sa bà ha.

Do sức Thật Hạnh của A La Hán nên khiến cho các Long Vương ở Diêm Phù Đề, tuôn rót cơn mưa lớn, sa bà ha.

Do sức Thật Hạnh của Bích Chi Phật nên khiến cho các Long Vương ở Diêm Phù Đề, tuôn rót cơn mưa lớn, sa bà ha.

Do sức Thật Hạnh của Bồ Tát nên khiến cho các Long Vương ở Diêm Phù Đề, tuôn rót cơn mưa lớn, sa bà ha.

Do sức Thật Hạnh của chư Phật nên khiến cho các Long Vương ở Diêm Phù Đề, tuôn rót cơn mưa lớn, sa bà ha.

Do sức Thật Hạnh của tất cả chư Thiên cho nên hay mau diệt trừ tất cả tai chướng khổ não, sa bà ha.

Do sức Thật Hạnh của tất cả các Rồng cho nên hay mau tuôn mưa thấm nhuận đại địa này, sa bà ha.

Do sức Thật Hạnh của tất cả Dạ Xoa cho nên hay mau che giúp tất cả chúng sanh, sa bà ha.

Do sức Thật Hạnh của tất cả Càn Thát Bà cho nên hay mau diệt trừ hết thảy ưu não của tất cả chúng sanh, sa bà ha.

Do sức Thật Hạnh của tất cả A Tu La cho nên hay mau hồi chuyển Ac Tinh biến quái, sa bà ha.

Do sức Thật Hạnh của tất cả Ca Lâu La cho nên ở bên các Rồng, khởi Đại Từ bi, sai khiến ở bên trong cõi Diêm Phù Đề, tuôn rót cơn mưa lớn, sa bà ha.

Do sức Thật Hạnh của tất cả Khẩn Na La cho nên mau hay diệt trừ các nghiệp tội nặng của tất cả chúng sanh, khiến khởi hớn hở, sa bà ha

Do sức Thật Hạnh của tất cả Ma Hầu La Già cho nên hay tuôn cơn mưa lớn, khiến khắp cả sung túc, diệt trừ chướng ngại của năm loại mưa, sa bà ha

Do sức Thật Hạnh của tất cả Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân cho nên hay che giúp tất cả chúng sanh, sa bà ha

_ Ca hà la, ca hà la, chỉ lị chỉ lị, câu lậu câu lậu, đà la đà la, địa lị địa lị , đổ rô đổ rô, na tra na tra, nị trí nị trí, nộ trú nộ trú.

Những bậc mang mưa mây lớn đi nhanh chóng, bậc cỡi mây đi, bậc mặc áo mây, bậc sanh trong mây, bậc hay làm mây, bậc làm sấm rền, bậc đứng trong mây, bậc đội mão Trời mây (vân thiên quan), bậc có mão hoa mây (Vân hoa quan), bậc có mây trang nghiêm, bậc cỡi mây lớn, bậc ẩn trong mây, bậc núp trong mây, bậc đội tóc mây, bậc có ánh sáng mây, bậc có mây vây quanh, bậc ở trong mây lớn, bậc đeo Anh Lạc mây, bậc hay đoạt tinh khí của ngũ cốc, bậc trụ tại núi sâu trong rừng rậm, Tôn Giả Long Mẫu tên là: Phân Đà La Đại Vân Oai Đức Hỷ Lạc Tôn Đại Long Vương, thân thể mát mẻ cầm đại phong luân. Do sức thật của chư Phật cho nên phóng mưa có sáu mùi vị, sa bà ha.

_ Già la già la, kì lợi kì lợi, cụ rô cụ rô, kì lợi ni, kì lợi ni, cầu ma cầu ma cầu ma cầu ma cầu ma cầu ma cầu ma cầu ma cầu ma.

Cửu Đầu Long Mẫu sắc rằng: “Bậc có đầu đội mão là mão hoa có sấm chớp của mây lớn, bậc giữ hết thảy Rồng, bậc mặc y phục mây, bậc nhiếp các cảnh giới có khí độc, bậc cỡi mây trang nghiêm, tiếng sấm vang xa, bậc hay bảo các chúng Rồng cómây lớn vây quanh. Do sức thật của chư Phật cho nên khiến Diêm Phù Đề tuôn mưa chẳng ngừng, sa bà ha.

_ Dã la dã la, dật lợi dật lợi, dụ lâu dụ lâu, thọ lâu thọ lâu, thị lợi thị lợi, xã la xã la xã la xã la, cầu trà cầu trà, cầu cầu trà, già trà già trà, kì trì kì trì, ha la ha la, hê lợi hê lợi, mâu lâu mâu lâu, đa la đa la, đê lợi đê lợi, đâu lậu đâu lậu, ha na ha na, đà ha đà ha, ba giá ba giá, kì lợi hê na, kì lợi hê na, mạt lợi đà mạt lợi đà, bát la mạt lợi đà.

Di Lặc Bồ Tát sắc rằng trừ hết thảy chướng ngại của mưa, sa bà ha.

_ Phật đề phật đề, phù phật đề phù phật đề

Khiến các chúng sanh trì Phật công đức, Trừ Nhất Thiết Chướng Nghiệp Trọng Tội Đà La Ni

_ Đà ly, thâu bà ma đề cầu na già la ba, la ba nê, ma ha nhạ nô lô chỉ, nhuyễn ca la đạt di, tát tra ba la để nhạ, ma ha da na thù sử đê lô ca xà sử tri, bà già bà để, phật đà di đế lệ, a bất la da, tát bà sai đa la ni, thâu ca li, đà tì đương bà li, ban trà la bà tư nị, đầu đầu lệ, đầu đầu lậu, xa ma xa ma, chiên đa ma na tứ .

Trừ hết thảy chướng của mưa, sa bà ha.

Do sức thật của chư Phật ba đời, do tâm , do tâm chánh hạnh tinh tấn cho nên sắc triệu hết thảy các Đại Long Vương. Ta sắc cho Trì Vô Biên Hải Trang Nghiêm Oai Đức Luân Cái Đại Long Vương ở Diêm Phù Đề tuôn rót cơn mưa lớn, sa bà ha.

Ta sắc cho Nan Đà, Ưu Ba Nan Đà Long Vương ở Diêm Phù Đề tuôn rót cơn mưa lớn, sa bà ha.

Ta sắc cho Sa Già Long Vương ở Diêm Phù Đề tuôn rót cơn mưa lớn, sa bà ha.

Ta sắc cho A Nậu Đạt Đa Long Vương ở Diêm Phù Đề tuôn rót cơn mưa lớn, sa bà ha.

Ta sắc cho Ma Na Tư Long Vương ở Diêm Phù Đề tuôn rót cơn mưa lớn, sa bà ha.

Ta sắc cho Bà Lâu Na Long Vương ở Diêm Phù Đề tuôn rót cơn mưa lớn, sa bà ha.

Ta sắc cho Đức Xoa Ca Long Vương ở Diêm Phù Đề tuôn rót cơn mưa lớn, sa bà ha.

Ta sắc cho Đề Đầu Lại Tra Long Vương ở Diêm Phù Đề tuôn rót cơn mưa lớn, sa bà ha.

Ta sắc cho Bà Tu Ki Long Vương ở Diêm Phù Đề tuôn rót cơn mưa lớn, sa bà ha.

Ta sắc cho Mục Chân Lân Đà Long Vương ở Diêm Phù Đề tuôn rót cơn mưa lớn, sa bà ha.

Ta sắc cho Y La Bạt Na Long Vương ở Diêm Phù Đề tuôn rót cơn mưa lớn, sa bà ha.

Ta sắc cho Phân Đồ La Long Vương ở Diêm Phù Đề tuôn rót cơn mưa lớn, sa bà ha.

Ta sắc cho Đại Oai Quang Long Vương ở Diêm Phù Đề tuôn rót cơn mưa lớn, sa bà ha.

Ta sắc cho Oai Hiền Long Vương ở Diêm Phù Đề tuôn rót cơn mưa lớn, sa bà ha.

Ta sắc cho Điện Quan Long Vương ở Diêm Phù Đề tuôn rót cơn mưa lớn, sa bà ha.

Ta sắc cho Đại Ma Ni Kế Long Vương ở Diêm Phù Đề tuôn rót cơn mưa lớn, sa bà ha.

Ta sắc cho Đới Ma Ni Kế Long Vương ở Diêm Phù Đề tuôn rót cơn mưa lớn, sa bà ha.

Ta sắc cho Quang Kế Long Vương ở Diêm Phù Đề tuôn rót cơn mưa lớn, sa bà ha.

Ta sắc cho hết thảy Long Vương của nhóm như vậy, ở Diêm Phù Đề tuôn rót cơn mưa lớn, sa bà ha.

_ Na kì na kì, ma ha na kì, cù la ma na tứ na già ki lê đa di, đầu ma cưu lệ, ưu già la lộ hỉ, ba la chiên đà đê trí, tì số kì lệ, a thi tì tỉ, a hỉ cù lệ, hiệt lê sư na băng già lệ, chiên già lệ, lô la thị hỉ tị, ma ha phả na khư hỉ, khư la ba thí, lao đà ra bà thi nê, đầu sung tị, bà la bà la, tí lợi tí lợi, phú rô phú rô, tì tư phù lâu xà ni, phù rô phù rô, ma ha bồ kì, ma ni đà lệ, thất lợi thất lợi, phó lậu phó lậu, phá la phá la, bà lợi sa bà lợi sa, xà lam phù đà lệ, thiểm phù thiểm phù, bà la ha xí, na tra na tra, chu trung tì, xung xung xung xung tì, di già ba la tì, di già bà hỉ ni, trà khư trà khư trà khư, trà trầm tì già na già na, khí thi khí thi, ca na ca na, già na già na, ma ha na già, già na ni la đa, la nhu ba đồ la đắc ca lợi, ma ha na già hỉ, lê đà da, cù ma cù ma cù ma ba da, a tư đê ca thừa già lợi, phù thừa già di, tì ca tra, tăng ca tra cù lệ, tì tư phù lô xà nê, tì xà bà ha nê.

Ta triệu tập hết thảy các hàng Rồng, ở Diêm phù đề tuôn rót cơn mưa lớn. Do sức của tất cả chư Phật, do sức thật của chư Phật ba đời, do tâm Từ, toa ha.

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói Chú này xong, bảo Long Vương rằng:

“Nếu khi Trời hạn hán, muốn cầu mưa. Trước cần nơi đất trống, bên trên có đất thật sạch, trừ bỏ đá vụn, nhổ bỏ các thứ cỏ gai, vuông vức mười hai bộ, dùng làm Đạo Tràng. Giữa đàn đắp lên một Đàn nhỏ vuông mười bộ, cao một thước, dùng ngưu phẩn mới sạch (phân bò) bôi tô xung quanh,

_ Ở chính giữa Đàn để một tòa cao, trên tòa trải vải xanh mới, treo trướng xanh.

_ Bên ngoài Tòa cao, ở phương Đông cách khoảng ba khuỷu tay, lấy nước cốt của phân bò (Ngưu phẩn) vẽ một vị Long Vương có một thân ba đầu. Hai bên trái phải của Long Vương vẽ làm mọi loài các Rồng vây quanh

_ Bên ngoài Tòa cao, ở phương Nam cách khoảng năm khuỷu tay, vẽ làm một vị Long Vương có một thân năm đầu, hai bên cũng vẽ các Rồng vây quanh.

_ Bên ngoài Tòa cao, ở phương Tây cách khoảng bảy khuỷu tay, vẽ làm một vị Long Vương có một thân bảy đầu, hai bên cũng vẽ các Rồng vây quanh.

_ Bên ngoài Tòa cao, ở phương Bắc cách khoảng chín khuỷu tay, vẽ làm một vị Long Vương có một thân chín đầu, hai bên cũng vẽ các Rồng vây quanh.

Bốn góc của Đàn ấy, an bốn bình hoa, mỗi đựng ba thăng, dùng chất tinh túy của vàng (Kim tinh), hoặc bột chàm (thanh đại) hòa nước khiến cho sạch, mới đổ vào đầy bình, cắm mọi thứ cây cỏ, hoa, nhụy vào bên trong bình.

Bốn cửa của Đạo Tràng, đều để một lư hương lớn, đốt mọi thứ hương Huân Lục, Trầm Thủy, Tô Hợp, Chiên Đàn và An Tức…

Bốn mặt mỗi treo bảy cây phan màu xanh, tổng cộng là hai tám phan, cây phan dài một trượng.

Thắp đèn bằng dầu bơ (tô du) cũng tùy theo số phan. Để các loại trái cây, bơ, lạc, cháo sữa…an trí bốn mặt, trước mặt các Rồng rải hoa, đốt hương không ngớt. Trái cây đồ ăn uống và bình nươc, ngày ngày đều thay mới chẳng được dùng vật cũ. Khi sáng sớm thời bày biện các món dâng cúng.

Người đọc Kinh. Nếu là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni cần phải giới hạnh thanh tịnh. Nếu là người Thế Tục thì ngày ngày phải thọ trì tám Cấm Trai Giới, một ngày ba thời tắm gội bằng nước thơm, mặc quần áo mới màu xanh, trì trai yên lặng suy tư. Tỳ Kheo cũng vậy, chỉ được ăn bơ (Tô), lạc, cháo sữa, gạo tẻ, trái cây. Khi đi đại tiểu tiện xong phải tắm gội.

Khi lên Tòa cao, thời trước tiên lễ tất cả chư Phật ở mười phương, đốt hương rải hoa, thỉnh hết thảy mười phương chư Phật chư Đại Bồ tát, cùng hết thảy chư Thiên Long Vương, vì chúng sanh thường khởi lòng Từ, không sanh niệm ác. Đem lễ Phật này với các Công Đức hồi thí cho hết thảy chúng Trời, Rồng, cùng các loài hàm thức hữu hình

Lúc lên Pháp Tòa thời lớn tiếng đọc Kinh, ngày đêm không dứt. Hoặc bảy ngày, hoặc mười bốn ngày, cho đến hai mốt ngày, tất có mưa xuống”.

Đức Phật bảo Long Vương: “Nước triều nơi biển dâng lên thì còn có lúc rút xuống. Lời này chân thật, quyết định chẳng hư dối”

Thời các Long Vương được Đức Phật dạy xong, hớn hở vui mừng, đảnh lễ phụng hành.

 

ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG ĐẠI VÂN KINH THỈNH VÕ (Cầu mưa)

_PHẨM THỨ SÁU MƯƠI TƯ (Hết)_