PHẬT NÓI KINH ĐẠI KIM CƯƠNG HƯƠNG ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Thiếu Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói Đại Minh này hay giáng phục chư Thiên, Tú Diệu. Kim Cương Hương này có đại lực tối thắng như báu Kim Cương, có dụng lợi lớn hay phá các núi

Nếu có Tinh Diệu tối thượng mà chẳng thể giáng phục, chỉ niệm Kim Cương Hương Chân Ngôn này thời hàng Trời, Tinh Diệu sợ hãi, run rẩy mà tự hàng phục, như gió thổi cành cây tùy theo gió cúi lăn.

Liền nói Đà La Ni là:

Nẵng mô la đát-nẵng đát-la dạ dã

Nẵng mạc thất-chiến noa, phộc nhật-la bá noa duệ, ma hạ dược khất-xoa, tế nẵng bát đa duệ

Án, nẵng mô bà nga phộc đế-duệ, a lý-dã phộc nhật-la hiến đà lý duệ, a nễ ca la thất-di , thiết đá sa hạ sa-la, bát-la nhập-phộc lệ, đá đế nhạ sa duệ.

Ô nga-la tỳ ma bà dạ nẵng ca duệ, vĩ ca la la duệ, tán noa duệ, tả ba la duệ, ma hạ dụ nghệ thấp-phộc lý duệ, tỳ sắt-ma bà dạ nẵng ca duệ

Sa tra-mục khư duệ, bá-phộc na xá bộ nhạ duệ, nại-phộc na xá nễ, đát-la duệ, vĩ chỉ la-noa, kế xá duệ, a nễ ca lỗ ba, vĩ vĩ đà, vĩ tức đát-la phệ, sa đà la vĩ duệ

Ế hứ-duệ hứ, bà nga phộc để, ma hạ phộc nhật-la hiến đà lý, đát-la dạ noản, la đát-nẵng tát đế-duệ nẵng

Đát nễ-dã tha: Án, a ca tra, a ca tra, mạt la nỉ phộc, ma hứ thất-phộc lam, nga lỗ sắt-nông, câu ma lam, một-la hám-ma noản, ấn nại-lam, tán nại lam, a nỉ để diệm, dược sạn, la xoa tán

Một-la hám ma, la xoa tán, a nghĩ-nễ, dạ mạn, phộc lỗ noản, phộc dữu, câu phệ lam, đà nẵng nan, đà lý để la sắt-tra lam, vĩ lỗ trà kiếm, vĩ lỗ bá sạn, phệ thấtla ma noản, thương câu la la noản, ngu ca la noản, vĩ ca la noản, một-lý hạ ca la noản, kiện tra ca la noản, nột-lỗ noa ca la noản, sa độ la ca la noản, ma hạ ca lãm, nam nỉ chỉ thấp-phộc lam, bộ-lăng nghĩ lý trí-dựng, nẵng dạ kiếm, vĩ nẵng dạ kiếm, bán tức kiếm, na ma kiếm, lộ hạ kiếm, mô hạ kiếm, sa sắt-trí lý nỉ phộc câu trí-dã nghĩ lý kiếm

Án, ca lý, nỗ lý-nga, ca lý đát-dã duệ nễ, ma hạ ca lý đát-dã duệ nễ, tán noa ca lý đát-dã duệ nễ, xá tất-vĩ nễ nãi lý để-viêm, y xá nễ-dã ca lăng, ma hạ ca lăng, phộc nhật-la ca lăng, thương khư ca lăng, a ca lăng, bà nại-la ca lăng, sô nại-la ca lăng, tổ la ca lăng, a nghĩ-nễ diệm, dạ mạn, phộc dã vĩ diệm, thiết ca lệ ca phộc lý để-diệm, la đát-lăng phiến để-dựng, thiết cật để-dựng, thiết đa xoa-dựng, ma hạ thiết đá xoa-dựng, sa hạ sa-la xoa dựng

Ấn nại-la ni-dựng, một-la hám-ma ni-dựng, kiêu ma lý-dựng, ma hứ thấpphộc lý-dựng, phệ sắt-noa vĩ-dựng, nghê lý kiếm tô bà hiến, tả môn noa lăng niếtlăng, phộc la hứ-dựng, duệ tả nễ-duệ, tam ma duệ, nẵng để sắt-trạm để đán.

Tát lý-phộc a phộc hạ duệ sắt-dã di, thủy già-lãm, nga-lý hận-noa, nga-lý hận-noa, nga-lý hận-noa bá dã, nga-lý hận-noa bá dã

Án, hộ lỗ hộ lỗ, la la la la, ngộ lỗ ngộ lỗ, tô lỗ tô lỗ, mẫu lỗ mẫu lỗ, đổ mẫu đổ mẫu, đà ma đà ma, đà la đà la, ma la ma la, dã la dã la, ma la ma la, lãm nga lãm nga, lãm nga ba dã, lãm nga ba dã, nhạ la-ba, nhạ la-ba bá dã, nhạ la-ba, bá dã, bố la dã, bố la dã, la cụ la cụ, a vĩ xá dã, a vĩ xá dã

Án, nẵng mô bà nga phộc để, a lý-dã ma hạ phộc nhật-la hiến đà lý, tất đà thất-chiến noa phộc nhật-la bá ni, la nhạ noa ba dã để

Án, hứ-duệ hứ , hứ-lý hứ, hạ hạ hạ hạ, ha ha ha ha, la la la la, hộ, hồng hồng, phát tra, sa-phộc hạ

Án, nẵng mô bà nga phộc để, a lý-dã ma hạ phộc nhật-la hiến đà lý,a nễ ca , la thấp-di, thiết đá sa hạ sa-la, bát-la để mãn ni đá, xá lý lý, tất đà thất-chiến noa phộc nhật-la bá ni, la nhạ noa ba dã để.

Án, hứ hứ-lý hứ, hạ hạ hạ hạ, hộ hộ hộ hộ, hám, hạ, hồng hồng hồng hồng, phát tra phát tra, la la la la, hồng, hạ, sa-phộc hạ

Án, nhạ-cảm bà nễ sa-diêm, bà nễ duệ, sa-phộc hạ_Tát lý-phộc lỗ sa, bát-la xá ma nễ duệ, sa-phộc hạ

Án, hứ-lý, hạ, hộ, hồng, phát tra, sa-phộc hạ

Án, hứ-lý, a ca lý-sa ni duệ, sa-phộc hạ

Án, a lệ, sa-phộc hạ

Án, áng nga la, áng nga la, hứ-lý, sa-phộc hạ

Án, nhạ la-ba, nhạ la-ba ba dã, nhạ la-ba ba dã, sa-phộc hạ

Án, xán xán ca lý noa, niết-lý đát-dã, ba dã, sa-phộc hạ

Án, nhạ-cảm, nhạ-cảm, nhạ-cảm, bà nễ duệ, sa-phộc hạ

Án, sa-diêm, sa-diêm, nễ duệ, sa-phộc hạ

Án, a tra tra hạ tế, môn tả, ma hạ hám hạ

Án, độ nẵng độ nẵng, bộ lỗ-án , bồ-cảm nhạ dã, hộ, tăng tăng tăng, hạ la, hộ, ma lý-na, ma lý-na, bô lỗ-án, bộ lỗ-án, bộ lỗ-án, hứ-lý, bộ lỗ-án, tông, hồng, đát tra đát tra, hạ la hạ la

Án, vĩ la vĩ la, khư khư, khư hứ khư hứ, du sa dã, phiến để phiến để, bố sắttrí, bố sắt-trí, đà lý để, đà lý để, tất-lý noa dã, tất-lý noa dã, tất-lý để, tất-lý để, tấtthể la, tất-thể la, hạ hứ, hộ, hồng, noản, sa-phộc hạ

Đà La Ni này khiến cho Như Lai Tộc giáng phục ba cõi, hộ trì Phật Pháp, làm đại cát tường.

KINH ĐẠI KIM CƯƠNG HƯƠNG ĐÀ LA NI

_Hết_

16/02/2009