PHẬT NÓI KINH
ĐẠI GIÁO CĂN BẢN TỐI THẮNG CỦA DIỆU CÁT TƯỜNG

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng, Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

QUYỂN HẠ

DIỆM MAN ĐẮC CA MINH VƯƠNG BẢN PHÁP NGHI QUỸ PHẦN THỨ TÁM

_Lại nói Nghi Quỹ làm tượng cúng dường. Trước tiên, người trì Minh ở nơi vắng lặng, một lòng chính ý, quán tưởng Công Đức xong, dùng hương hoa tốt như Pháp cúng dường. Ở trước Tượng cầu làm La Nhạ (Rāja: vua chúa), lại dùng Bạch Đàn Hương, Trầm Hương xoa bôi thân Công Đức. Dùng hoa Bôn Noa Lý Ca (Puṇḍarīka), hoa Ô Đát Bát La (Utpala), hoa Mạo Ba Ca, hoa Ma Lợi Ca (Mallika), An Tất Hương, bơ tùy theo sức làm cúng dường với tụng Đại Minh đến 6 tháng sẽ quyết định thành tựu địa vị của La Nhạ. Giả sử chưa thành tựu thì cũng làm chủ đất (địa chủ), lại được một lạc xoa tiền vàng, thọ dụng trọn đời

_Lại nữa, Pháp cầu phú quý thành tựu. Dùng Bạch Đàn Hương, Trầm Hương, Cung Câu Ma Hương xoa bôi tượng Công Đức lúc trước. Lại dùng vòng hoa, hoa màu trắng, Nhữ Hương, An Tất Hương… hương hoa như vậy, ngày ngày cúng dường, riêng hiến một lạc xoa hoa Diệu Giải Thoát, tụng Đại Minh một lạc xoa gia trì hoa ấy. Như vậy y theo Pháp được đại phú quý

_Lại nữa, Pháp trừ bệnh. Dùng Xích Đàn Hương xoa bôi tượng Công Đức lúc trước, đốt Tùng Mộc Hương, dùng hoa thượng diệu, mọi loại thức ăn uống như Pháp cúng dường với tụng Đại Minh. Do đó, bệnh khổ của thân mình hoặc vì người khác đều được tiêu trừ

Nếu người trì Minh đều dùng Bản Pháp như lúc trước cúng dường, trì tụng Đại Minh đủ 6 tháng sẽ hay ban cho tất cả Nguyện. Hết thảy nhóm Tức Tai, Tăng Trưởng, Kính Ái, Câu Triệu, Điều Phục, Phát Khiển, giết oan gia… với cầu tài bảo, mọi loại vật thảy đều thành tựu

_Lại nữa, Pháp Phẫn Nộ Minh Vương Tam Xoa thành tựu. Người trì Minh y theo Pháp, dùng Hoa Thiết (một loại sắt) làm cây Tam Xoa (cây chỉa ba) dài 30 ngón tay, nên chế như Pháp có mũi nhọn sáng bén. Người trì Minh đến trên đỉnh núi, giăng tranh tượng lúc trước, dùng tro xác chết làm Tất Lệ Đổ Đắc Ca Tra Mạn Noa La xong, như Pháp cúng dường. Lại dùng Ma Tha Mãn Sa làm Xuất Sinh của các vị Hộ Thế (Loka-pāla). Đṇ ngày 8 của kỳ Hắc Nguyệt dùng Xích Đàn xoa bôi Tam Xoa kia. Người trì Minh tay cầm cây Tam Xoa, ngồi hướng mặt về tranh tượng, liền tụng Tam Xoa Cam Lộ Đại Minh 108 biến xong, lại ở chỗ yên tịnh thắp đèn trì tụng, tùy theo sức làm Hộ Ma một ngàn biến xong, tay cầm cây Tam Xoa làm tướng kiên cố không có sợ hãi, ngồi ngay thẳng thân, lại tụng Đại Minh gia trì cây Tam Xoa đến khi cây Tam Xoa dựng đứng, phát ra ánh sáng lớn như Nhất Hắc Diệu. Khi hiện tướng điềm lành này thời tất cả Trì Minh Thiên (Vidya-dhāra-deva) cung kính cúng dường, Cây Tam Xoa đã cầm tùy theo ý của Hành Nhân đều được thành tựu. Nếu cây Tam Xoa nóng ấm thì được Pháp ẩn thân. Nếu phát ra khói lửa thì hàng Trời, Người, a Tô La như thấy Kiếp Hỏa (Kalpāgni) thảy đều kinh sợ.

_Lại nữa, Pháp thành tựu. Người trì Minh dùng Hoa Thiết làm cây kiếm dài 32 ngón tay, sắc bén xảo diệu. Người trì Minh cầm cây kiếm này lên trên đỉnh núi, như lúc trước y theo Pháp làm cúng dường lớn với tùy theo sức làm Hộ Ma. Dùng bàn tay cầm cây kiếm, trì tụng Đại Minh đến khi cây kiếm phát ra ánh sáng thì Hành Nhân được Trì Minh Thiên. Cây kiếm có khói lửa thì được Pháp ẩn thân. Nếu cây kiếm nóng ấm thì được Pháp giáng Long, sống lâu một trăm tuổi. Nếu Pháp được thành thì hay giết Ma Oán, hay phá quân trận, hay giết Thiên Nhân. Đối với Pháp mà sinh nghi ngờ thì quyết định chẳng thành tựu.

_Lại nữa, Pháp Bảo Trượng (cây gậy báu) thành tựu. Dùng hoa Câu Vĩ Nại La, hoặc cây Khư Nỉ Lam làm một cây gậy như Diễm Man Thiên, dài 42 ngón tay. Người trì Minh cầm cây gậy này đến rừng Thi Đà, dùng hương, hoa, thức ăn uống… như Pháp cúng dường với tùy theo sức làm Hộ Ma. Mài nghiền Xích Đàn, xoa bôi cây gậy, dùng vòng hoa ràng trên thân cây gậy, liền tụng Đại Minh gia trì đến khi cây gậy dao động, hiện tướng Minh Vương phẫn nộ ngồi trên con trâu phát ra tiếng như tiếng tù và, thân làm màu mây xanh, viên mãn phú quý, có Đại Thần Thông, uy đức không sợ hãi, phát ra tiếng đại ác. Nếu có hàng Thiên Nhân chẳng y theo sự dạy bảo của Minh Vương thì bị cây gậy tự giết chết

_Lại nữa, Pháp cây búa thành tựu. Dùng Hoa Thiết làm cây búa dài 6 ngón tay, cái cán dài 16 ngón tay. Như lúc trước làm Pháp ắt được thành tựu.

_Lại nữa, Pháp móc câu thành tựu. Dùng Hoa Thiết làm cây móc câu dài 4 ngón tay, cái cán dài 18 ngón tay. Vào đêm 14 của kỳ Hắc Nguyệt, dùng hương, hoa, thức ăn uống như Pháp cúng dường xong, lên trên đỉnh núi dùng Hoàng Giới Tử (hạt cải vàng) tùy theo sức làm Hộ Ma. Dùng bàn tay cầm cây móc câu trì tụng Đại Minh đến khi móc câu phát ra ánh sáng cho đến dựng đứng thì hay giáng phục chư Thiên như là tôi tớ. Hoặc móc câu phát ra khói lửa thì người trì Minh có uy lực lớn, sống lâu ba câu chi tuổi, tùy theo ý biến hóa tất cả tự tại. Các Trì Minh Thiên với hàng Dạ Xoa đều đi đến cúng dường, đầy đủ tất cả khoái lạc. Nếu móc câu nóng ấm liền tụng Đại Minh thì được Đại Cát Tường… Hay triệu Đế Thích, Trời, Rồng, Dạ Xoa, Khẩn Na La, Tất Lệ Đa, Phệ Đa Noa Thiên Nữ, Hiến Đạt Lý Phộc Thiên Nữ với các Quỷ Thần, mọi loại thuốc Thánh thảy đều hiện trước mặt, y theo Giáo Sắc của Phật, tùy theo ý của Hành Nhân, cho đến khắp cả Thế Gian: cung điện, vườn, rừng, ao đầm của Thiên Nhân… tất cả việc giàu có, vui thích… không có gì chẳng thành tựu

Nếu người trì Minh ở nơi vắng lặng, trì tụng Đại Minh gia trì vào móc câu. Giả sử chẳng thành tựu thì cũng hay câu triệu: thuyền, xe, hoa, quả, cây cối cho đến hết thảy Đồng Nữ bên ngoài tám trăm do tuần trong khoảng sát na, câu triệu đều hiện trước mặt.

_Lại nữa, Pháp Độc Lâu (đầu lâu) thành tựu. Lúc trước nói nhóm Tam Xoa, móc câu, cây kiếm, cây búa, cây gậy… kèm với dụng, tay cầm nắm trì tụng. Nay nói Độc Lâu (đầu lâu), tay trái cầm nắm gia trì. Người trì Minh dùng gỗ làm một cái đầu lâu rộng khoảng 20 ngón tay, tu sự viên mãn. Dùng hương, hoa, thức ăn uống như Pháp cúng dường với tùy theo sức làm Hộ Ma xong, sau đó dùng tay phải cầm đầu lâu, dùng bàn tay phải che lên, liền tụng Đại Minh đến khi đầu lâu hiện ra ánh sáng thì được Thượng Phẩm thành tựu, làm chủ của ba cõi. Nếu hiện ra khói lửa thì được Pháp ẩn thân. Nếu đầu lâu nóng ấm thì điều mong cầu tùy theo ý. Nếu Pháp chẳng thành, đem đầu lâu này an trên cái sàng gỗ, dùng lụa che trùm, quán tưởng mọi loại thức ăn uống thượng vị đầy tràn đầu lâu ấy, lại tụng Đại Minh tám ngàn biến xong, ngày ngày dùng thức ăn thượng diệu chứa đầy trong đầu lâu, trải qua một đêm gia trì, lấy thức ấy ăn uống. Đây gọi là Cam Lộ Thực. Nếu người ăn vào thì trừ các bệnh khổ, được an vui. Nếu Hành Nhân tự ăn thì thân thâm vui sướng, vĩnh viễn không có bệnh khổ.

_Lại nữa, Pháp cây giáo thành tựu. Dùng Hoa Thiết làm cây giáo dài 30 ngón tay, ở nơi thành tịnh bên bờ sông Nễ Ma Nẵng y theo Nghi Quỹ của ba nhóm lúc trước làm Pháp ắt được thành tựu.

_Lại nữa, làm Pháp Đổ Ma La thành tựu. Dùng Hoa Thiết làm một cái Đổ Ma La với mũi nhọn sắc bén. Người trì Minh tùy theo sức làm Hộ Ma xong, dùng Xích Đàn xoa bôi. Đi lên đỉnh núi, trong ban đêm như lúc trước làm Pháp ắt được thành tựu.

_Lại nữa, Pháp Kỳ Khắc Ấn thành tựu. Người trì Minh đến đêm Nguyệt Thực, an định ngồi ngay thẳng, tay trái tác Kỳ Khắc Ấn, tay phải tác bí mật, trì tụng đến khi Ấn phát ra ánh sáng thì được làm Trì Minh Thiên. Nếu Ấn phát ra khói lửa thì được Pháp ẩn thân. Nếu Ấn nóng ấm thì được làm chủ đất. Giả sử Ấn Pháp chưa thành thì cũng hay làm mọi loại việc thành tựu.

_Lại nữa, Pháp giáng phục Thiết Đốt Lỗ (Oan gia). Người trì Minh kết Kỳ Khắc Ấn lúc trước, tác phẫn nộ ngó nhìn, trong khoảng khắc thì kẻ kia bị mê man té xuống đất. Nếu muốn cứu kẻ ấy, liền dùng bàn tay phải xoa chạm thân kẻ kia thì mau được như thường. Như vậy Ấn này hay chận đứng quân phương khác, hay giáng phục Rồng độc, hay đập nát núi non, hay phá đá to lớn với nhóm cây cối, hay tùy theo Hành Nhân ban cho tất cả Nguyện.

_Lại nữa, Pháp sợi dây thành tựu. Dùng tóc trên đầu của người tự chết, hợp làm một sợi dây, như lúc trước y theo Pháp ắt được thành tựu.

_Lại nữa, Pháp cây côn báu thành tựu. Dùng gỗ Cát Tường làm một cây côn (bổng) dài 26 ngón tay, tu sự hoa diệu, dùng vàng bịt đầu cây côn, thân lấp đầy Bát Nại Ma La Nga Ma Nê, Người trì Minh lên trên núi sâu, tùy theo sức làm Hộ Ma. Ở ban đêm y theo Pháp trì tụng đến khi cây côn phát ra ánh sáng thì được Thượng Phẩm thành tựu. Nếu Pháp có khói lửa hoặc nóng ấm thì nơi được thành tựu như lúc trước không có khác

_Lại nữa, Pháp cây kiếm Thánh thành tựu. Dùng một thây người chết,tắm rửa cho sạch sẽ. Dùng hương, hoa, thức ăn uống như Pháp cúng dường. Người trì Minh ở trong rừng Thi Đà làm Tất Lệ Đổ Đắc Yết Tra Mạn Noa La. Ở ngoài cửa Nam lại rải hương hoa, ở trên hoa ấy để cái đầu của xác chết gối nằm phía Nam. Người trì Minh tay cầm dầu Ma Ha Phộc Sa, dùng Tô Lỗ Phộc chứa đầy dầu rưới vào miệng của xác chết, y theo Pháp làm Hộ Ma một trăm biến. Liền tụng Đại Minh đến khi miệng xác chết lè lưỡi ra thì người trì Minh dùng cây đao cắt cái lưỡi. Cái lưỡi lìa khỏi miệng xác chết liền tự biến thành Tam Thập Nhị Khẩu Thánh Kiếm, trong khoảng sát na được Trì Minh Thiên, sống lâu 7 kiếp, ở trong Trì Minh Thiên là tối vi đệ nhất

Hoặc người trì Minh như lúc trước, làm Tất Lệ Đổ Đắc Yết Tra Mạn Noa La như Pháp cúng dường xong. Dùng thây người chết, tắm rửa sạch sẽ, như lúc trước để nằm bên ngoài cửa Nam của Mạn Noa La. Người trì Minh ngồi ở trên trái tim của xác chết, tụng Đại Minh 7 chữ đến 10 chữ 1800 biến xong thì xác chết tự đứng dậy. Liền hiến Át Già, dùng bàn tay trái xoa xát đỉnh đầu xác chết thì miệng xác chết có thuốc hiện ra như màu Hùng Hoàng, hoặc như màu lửa. Thời người trì Minh mau thâu lấy thuốc ấy dùng xoa bôi thân xác chết thì xác chết tự biến hóa thành thân vàng ròng, thành làm thuốc Thánh. Đem thuốc Thánh này cấp cho người Đồng Bạn, trải qua khoảng sát na được Trì Minh Thiên, Thần Thông tự tại rồi làm bậc nhất.

Thuốc Thánh mà người trì Minh đã được, chia làm ba phần. Một phần cúng dường Tam Bảo, một phần cho Đồng Bạn, một phần tự mình thọ dụng, được Như Ý Thông, điều mong cầu đều được.

_Lại nữa, Pháp Nhãn Dược thành tựu. Người trì Minh thọ trì Trai Giới đủ ba ngày đêm, sau đó vào trong rừng Thi Đà, như Nghi Quỹ lúc trước làm Mạn Noa La. Dùng hương, hoa, thức ăn uống như Pháp cúng dường. Làm tự ủng hộ xong, dùng tro xác chết xoa bôi thân của mình, cùng với Đồng Bạn, người biết Pháp đem nhãn dược (thuốc bôi mắt) để ở trên đầu Tất Lệ Đa (Preta), dùng áo của người chết che trùm lên, dùng bàn tay trái đè ở trên thuốc, liền tụng Đại Minh đến khi thuốc phát ra ánh sáng thì người trì Minh được Trì Minh Thiên. Nếu phát ra khói lửa thì được Pháp ẩn thân. Nếu nóng ấm thì hay giết tất cả Ma, cũng hay hoàn trả lại mạng. Giả sử chẳng thành tựu thì cũng hay giáng phục tất cả Thế Gian khiến sinh việc kính yêu

_Lại nữa, Pháp Nhãn Dược thành tựu. Nên dùng Ngưu Hoàng, Hoàng Đan, Thư Hoàng, Hùng Hoàng… nhóm vật như vậy y theo Nghi Quỹ Nhãn Dược lúc trước, chí Tâm làm Pháp đều được thành tựu.

_Lại nữa, Pháp Thi y (áo của xác chết) thành tựu. Người trì Minh ở rừng Thi Đà làm Mạn Noa La xong. Dùng hương, hoa, thức ăn uống như Pháp cúng dường. Ở trong ban đêm, Thân người trì Minh mặc áo của xác chết, trì tụng Đại Minh đến khi áo phát ra ánh sáng thì được Đại Thần Thông như Minh Vương kia tùy theo ý biến hiện. Nếu phát ra khói lửa thì được Pháp ẩn thân. Nếu áo nóng ấm thì được Thần Thông của Thế Gian, có uy thế lớn làm chủ một Thiên Hạ, sống lâu trăm tuổi, không có bệnh, an vui. Giả sử chẳng thành tựu thì cũng hay giáng phục Thế Gian, người nhìn thấy liền thừa sự như là tôi tớ.

_Lại nữa, Pháp giáng phục Dạ Xoa nữ thành tựu. Người trì Minh ở dưới cây Ni Câu Đà làm Mạn Noa La xong, lõa thể xõa tóc, vào ngày 8 của kỳ Hắc Nguyệt dùng thức ăn uống thượng vị chứa đầy một cái bát. Lại dùng thức ăn trong cái bát, trước tiên làm 7 nắm tròn, mỗi nắm tròn đều tụng Đại Minh 7 biến giaq trì thức ăn ấy với xưng tên của Tô La Tốn Nại Lý Dạ Xoa nữ. Người trì Minh đem thức ăn nắm tròn ấy hiến Dạ Xoa nữ xong, phần thức ăn còn dư trong cái bát lại làm 7 nắm tròn như lúc trước gia trì 7 biến, người trì Minh tự ăn thì Dạ Xoa nữ mau đi đến hiện trước mặt. Liền hiến tòa hoa, nước Át Già với hương, hoa, thức ăn uống như Pháp cúng dường. Dạ Xoa nữ nói: “Lành thay! Lành thay! Kêu Ta làm việc gì? Như có điều cần làm thì ta liền tùy theo ý”

Nếu cần làm mẹ thì ban cho Hùng Hoàng, nhóm thuốc Thánh. Muốn làm chị em gái thì cung cấp hoa quả, thức ăn uống Cam Lộ với nhóm thuốc Thánh. Muốn làm Đồng Bạn liền hiện cung điện, lầu gác. Muốn làm vợ con liền hiện tướng đoan chính cho đến ngoài một trăm do tuần hết thảy người nữ, trong khoảng sát na mau được hiện trước mặt, thọ nhận nơi khoái lạc

_Lại nữa, Pháp Tất Xá Tả nữ thành tựu. Người trì Minh ở dưới cái cây lớn làm Mạn Noa La, dùng hương, hoa, thức ăn uống như Pháp cúng dường xong. Thời người trì Minh lõa thể xõa tóc, dùng củi cây của rừng Thi Đà ở bên ngoài Mạn Noa La làm Hộ Ma tám ngàn biến, tụng Đại Minh tám ngàn biến xong thì Ca Lam Chỉ Nỉ Tất Xả Tả nữ liền đến hiện trước mặt làm tướng đại ác, (người trì Minh) chẳng được sợ hãi liền hiến Át Già thì nữ ấy liền hiện tướng đoan nghiêm có đủ uy lực lớn, hay cho Hành Nhân làm tất cả việc. Điều mà nữ ấy đã muốn thì Hành Nhân nên y theo. Nếu trái ngược với ý ấy liền bị giết chết.

_Lại nữa, Pháp Long nữ thành tựu. Người trì Minh đến bên cạnh ao hoa sen, như lúc trước làm Tất Lệ Đổ Đắc Yết Tra Mạn Noa La. Dùng hương, hoa, thức ăn uống hiến Đại Cúng Dường xong, dùng cây Ô Đàm Ma làm củi nhúm lửa với Long Hoa làm bột vụn. Ở ban đêm làm Hộ Ma tám ngàn biến thì Long Nữ liền đi đến, hiện tướng đáng sợ thì điều mà Hành Nhân đã mong cầu đều được thành tựu.

_Lại nữa, Pháp A Tô La nữ thành tựu. Người trì Minh đến trước cửa hang A Tô La, như lúc trước làm Mạn Noa La. Dùng hương, hoa, thức ăn uống như Pháp cúng dường. Dùng cây Tất Lệ Ngu nhóm lửa. Dùng Cung Câu Ma Hương thấm tẩm hạt cải trắng, liền tụng Đại Minh làm Hộ Ma tám ngàn biến xong thời chúng A Tô La nữ đi ra cửa hang, dẫn Hành Nhân kia vào trong hang ban cho đại phú quý, được đại khoái lạc.

_Lại nữa, Pháp Thi Đà Lâm Dạ Xoa đẳng thành tựu. Người trì Minh lấy thịt của người tự chết, như lúc trước làm Pháp để tự ủng hộ xong. Dùng tay trái cầm cây đao, tay phải cầm thịt ở ban đêm vào trong rừng Thi Đà, làm tướng không sợ hãi, lớn tiếng xướng rằng: “Nay ta bán thịt”, Tâm niệm Diệm Ma Đắc Ca Đại Minh. Thời hết thảy hàng Da Xoa, La Sát, Quỷ Thần đại ác trong rừng ấy nghe lớn tiếng bán thịt thảy đều hiện ra, đủ uy lực lớn, làm mọi loại tướng đại ác. Người trì Minh kia chẳng được sợ hãi, liền bảo nhóm ấy rằng: “Các ngươi khéo đến” thời ngưng dứt tướng ác mà hóa tướng hiền thiện. Dạ Xoa nói rằng: “Lớn tiếng bán thịt, muốn cầu việc gì?”. Hành Nhân nói rằng: “Ta có ước nguyện, muốn cầu thuốc bôi mắt với nhóm thuốc Thánh”. Khi nói lời như vậy thời Tâm nên mạnh bén đừng sinh nghi ngờ. Nhóm Dạ Xoa kia liền thu lấy thịt xong, ắt tất cả điều mong cầu đều được thành tựu

_Lại nữa, Pháp cấm chỉ binh loạn thành tựu. Dùng áo của người chết nhuộm làm màu xanh, dài 16 ngón tay. Dùng cây tre làm cái cán dài một khuỷu tay, làm một Phệ Nhạ Diễn Đế. Ở trong rừng Thi Đà y theo Pháp làm Mạn Noa La xong, người trì

Minh ở ban đêm an định mà ngồi, liền tụng Phệ Nhạn Diễn Đế đến sáng sớm. Hành Nhân cầm Phệ Nhạ Diễn Đế đên nơi của quân oán, quân ấy nhìn thấy thảy đều bị cấm chỉ như người ngu si. Hết thảy giáo, kiếm, khí trượng đều chẳng thể dùng cho đến voi, ngựa, bốn binh bị cấm chỉ cũng như thế.

_Lại nữa, Pháp cấm binh. Người trì Minh ở ban đêm đến chỗ thiêu xác người trong rừng Thi Đà, khỏa thân xõa tóc. Nhiễu quanh xác chết bị thiêu đốt theo bên phải, dùng bàn tay trái thu lấy một hộp tro xác chết nắm trong bàn tay rồi quay về nhà của mình, chẳng được ngó nhìn hai bên trái phải, hoặc nhà trống vắng riêng biệt cũng được. Liền tụng Đại Minh đến sáng sớm, lại dùng vật khí mới chứa tro xác chết, chuyên Tâm hộ trì chẳng được để rơi trên mặt đất. Đem tro này tùy theo gió thổi tung lên, các quân mã kia bị tro thổi đến thân thảy đều chịu cấm chỉ như người ngu si, đao, giáo, cung, tên đều chẳng thể dùng.

_Lại nữa, Pháp kính ái thành tựu. Người trì Minh ở trong rừng Thi Đà làm Mạn Noa La, dùng hương, hoa, thức ăn uống như Pháp cúng dường. Dùng Ma Ha Phộc Xá là dầu thắp đèn, dùng đầu lâu che trùm đèn, thu lấy khói đèn chấm vào con mắt xong thì tất cả các người nhìn thấy đều vui vẻ, cung cấp thừa sự như hàng tôi tớ

_Lại nữa, Pháp Ngai Lý Ca thành tựu. Người trì tụng dùng Ngai Lý Ca an trong miệng người chết, đem đến trong nhà trống vắng, liền tụng Đại Minh gia trì Ngai Lý Ca đến sáng sớm thời hiện mọi loại tướng Ma ác. Hành Nhân chẳng được sợ hãi, đùng áo màu hồng bao bọc thuốc Ngai Lý Ca, dùng hương hoa cúng dường. Như muốn giáng phục thì dùng thuốc Ngai Lý Ca viết tên của đối phương tức kẻ ấy liền mau đi đến, theo hầu cung cấp tất cả tùy thuận.

_Lại nữa, Pháp Kim hoàn thành tựu. Người trì Minh làm một cái vòng bằng vàng (kim hoàn), hoặc thấy khiêng người chết ra thì đem cái vòng để trong miệng người chết, đến bên trong rừng Thi Đà, một mình tự gia trì xong, dùng lửa thiêu đốt xác chết, sau đó dùng tay trái cầm cái vòng vàng, gia trì đến sáng thì được Pháp thành tựu. Nếu khi muốn dùng thời dùng tay trái nắm giữ cái vòng vàng, duỗi ngón trỏ dùng chỉ chạm thì người tiếp chạm tự hàng phục như tôi tớ, tùy theo ý của Hành Nhân.

_Lại nữa, Pháp giới tử (hạt cải) thành tựu. Người trì Minh dùng cây Cát Tường làm một vật khí chứa đầy hạt cải trắng, ngày ngày trì tụng, gia trì vào hạt cải đến ngày Thái Âm trực, y theo Pháp làm Mạn Noa La; dùng hương, hoa, thức ăn uống làm cúng dường rộng lớn xong. Y theo lúc trước gia trì cho đến khi hạt cải phát ra tiếng với tách vỡ ra thì Pháp mới thành tựu. Người trì Minh đã muốn: phá rách Đại Địa, chấn động Đại Địa, xô ngã núi non, sông nước cạn khô, biển lớn phun trào, cung Rồng rối loạn, cấm chỉ lửa Trời cho đến cầu mưa, ngưng mưa với tất cả việc cần làm… thì chỉ ném hạt cải đều được thành tựu. Pháp như vậy hay ban cho tất cả Nguyện, chỉ tự mình biết rõ.

Như trước đã nói hai Tâm Ấn Pháp. Giả sử chẳng tu hành thì cũng được thành tựu. Diệm Man Đắc Ca Minh Vương Nghi Quỹ này chân thật chẳng hư dối, có uy lực rộng lớn, chỉ y theo Pháp cúng dường, ngày ngày trì tụng, chẳng do tu Hạnh Vô Vi lúc trước mà chỉ phát Tâm Bồ Đề ắt tất cả điều mong cầu, không có gì chẳng thành tựu

 

DIỆM MAN ĐẮC CA MINH VƯƠNG TỐI THƯỢNG NGHI QUỸ PHẦN THỨ CHÍN

_Lại nữa, thành tựu Nghi Quỹ tối thượng do Minh Vương tự nói, chẳng tu mọi Hạnh, y theo Pháp trì tụng đều được thành tựu

Người trì Minh thọ trì Đại Minh 7 chữ đến 10 chữ. Như lúc trước, y theo Pháp vẽ tranh tượng, như Pháp cúng dường. Liền tụng Đại Minh tám lạc xoa xong, dùng hương, hoa, thức ăn uống cúng dường Tam Bảo với Minh Vương kia thì quyết định được thành tựu

Người trì Minh cho đến nghĩ nhớ hàng Bộ Đa (Bhūta), (Nakṣatra), Diệu (Grahā), Quỷ Thần độc ác thì điều mong cầu, việc ước muốn đều được thành tựu

Hành Nhân chẳng được dùng Pháp Giáo này hại người đồng học. Người trì Minh với người tốt lành (cát thiện) tác ý trung gian sẽ mau chóng tự hại mình

Nếu có người hủy báng Tam Bảo, mười ác, năm nghịch. Người như vậy thì có thể dùng Pháp này giáng phục nhóm ấy, cho đến tất cả các nạn: Rồng, rắn với nước, lửa… nghĩ nhớ đến Minh Vương tạo làm thì đều hay trừ được.

_Lại nữa, Pháp Đồng Tử nhập ngộ thành tựu. Người trì Minh chọn một Đồng Tử có đầy đủ các tướng đoan nghiêm, khiến tắm gội sạch sẽ, trang sức đẹp đẽ, uống nước năm tịnh, trải qua một đêm thọ trì Trai Giới đến sáng sớm thời lại khiến tắm gội, dùng diệu hương xoa bôi thân, mặc áo, nghiêm sức xong. Khiến Đồng Tử ngồi trên cỏ Cát Tường hướng mặt về phương Đông rồi làm cúng dường. Sau đó, dùng hoa thấm tẩm Bạch Đàn Hương, khiến Đồng Tử dùng hai tay nâng hoa, liền thiêu đốt Trầm Hương. Người trì Minh mau chóng tụng Đại Minh, y theo Pháp khiến Đồng Tử nhập ngộ. Đồng Tử ứng thời nhập ngộ, Hành Nhân hỏi rằng: “Thấy biết việc gì?”. Đồng Tử liền nói việc quá khứ, vị lai, hiện tại chân thật chẳng hư dối. Hoặc nói việc của Thế Gian: có thể làm, chẳng thể làm với Pháp trì tụng công lực chưa thành, lại khiến tụng Đại Minh mau được tăng trưởng. Như vậy nói xong, người trì Minh ở trước mặt Diệm Man Đắc Ca Minh Vương hiến Át Già cùng với hương hoa, liền tụng Phật Tam Muội. Đồng Tử nghe Tam Muội này đột nhiên ngã xuống đất thì Pháp được thành tựu. Người trì Minh kêu Đồng Tử đứng dậy lại khiến tắm gội xong, cho Đồng Tử ấy thức ăn uống với mọi loại tài vật rồi đưa trở về chỗ của mình. Sau đó, người trì Minh y theo Nghi Quỹ này tạo làm thành tựu

_Lại nữa, Pháp cầu La Nhạ kính ái thành tựu. Như lúc trước, ở trước tranh tượng đã làm, dùng tro xác chết vẽ hình tượng La Nhạ (vua chúa) kia. Người trì Minh ngồi trước hình tượng ấy, một lòng trì tụng Đại Minh một A Dữu Đa, nên xưng tên của người kia (…) sinh nơi kính yêu. Lại tụng chữ toa hạ (SVĀHĀ). Như vậy thường tụng Đại Minh, xưng tên gọi của người kia, liền được kính yêu như hàng tôi tớ, cung cấp thứ cần dùng với nhóm tài vật. Như trước, tụng một a dữu đa khiến Bà La Môn (Brāhmaṇa) cũng sinh kính yêu. Nếu tụng 6 lạc xoa thì hàng Đắc Xoa Đát Lý (Kṣatriya) với Phệ Xá (Vaiśya) sinh kính yêu. Như lúc trước, tụng một a dữu đa thì nhóm Đồng Nữ sinh kính yêu.

_Lại nữa, Pháp khiến Thiết Đốt Lỗ ái biệt ly thành tựu. Người trì Minh vẽ hình tương tịnh của hai Thiết Đốt Lỗ (oan gia) kia. Hành Nhân dùng hai bàn chân đạp trên trái tim của hai tượng Thiết Đốt Lỗ, liền tụng Diệm Man Đắc Ca Đại Minh, xưng tên hai người kia (…) mau chóng biệt ly. Như vậy, y theo Pháp tức Oan Gia kia liền bị chia lìa

_Lại nữa, Pháp điều phục thành tựu. Hết thảy người năm nghịch, mười ác, tổn hại người khác với khinh chê Tam Bảo… Người trì Minh tụng chữ phát tra (PHAṬ) một ngàn biến xong, lại tụng Phẫn Nộ Đại Minh, liền dùng tro xác chết vẽ hình tượng người ác kia với viết tên của kẻ ấy. Dùng cây Khư Lễ La làm cây cọc, gia trì 108 biến, đem cây cọc đóng trong trái tim của tượng vẽ, liền xưng tên kẻ ấy, trì tụng Đại Minh một a dữu đa, câu sau cùng tụng chữ hồng phát tra (HŪṂ PHAṬ) thì nhóm người ác kia mau bị trừ diệt. Lại lấy cây cọc gỗ ra thì người kia trở lại như cũ. Người trì Minh kia làm Pháp này chẳng được vì thù riêng của mình mà gây tổn hại cho người khác, nên phát Tâm Bồ Đề lợi lạc cho hữu tình, hưng long Tam Bảo, thủ hộ Chính Pháp. Nếu có người ác tạo nghiệp, liền làm Pháp này. Nếu chẳng y theo Pháp, gây tổn hại cho người tốt thì trở ngược lại bản thân mình mau bị quả báo ác.

Như vậy Diệu Cát Tường Sở Hóa Diệm Man Đắc Ca Đại Minh Vương nói: “Nếu Hành Nhân kia làm Nghi Quỹ này, phát Tâm Bồ Đề thủ hộ Tam Bảo, cứu giúp hữu tình, tuyên thông Pháp Giáo ắt được tăng trưởng Trí Tuệ, chặt đứt các Chướng Nhiễm, vượt qua Luân Hồi, được đại vô úy, chẳng lâu sẽ được thành tựu nơi Vô Thượng Đạo. Thời người trì Minh biết rõ như thật, y theo Pháp tu hành, lợi lạc Thế Gian, đoạn trừ phiền não, làm Nghi Quỹ này đầu được thành tựu”

_Lại nữa, Pháp phát khiển Thiết Đốt Lỗ thành tựu. Người trì Minh dùng tro xác chết vẽ hình tượng Thiết Đốt Lỗ (oan gia) kia xong. Hành Nhân ngồi trên hoa sen đối trước tượng ấy, trì tụng Đại Minh một a dữu đa, xưng tên gọi kẻ kia, liền tụng chữ hồng phát tra (HŪṂ PHAṬ) phát khiến kẻ ấy

_Lại nữa, Pháp điều phục Thiết Đốt Lỗ thành tựu. Cũng dùng tro xác chết vẽ hình Thiết Đốt Lỗ kia. Hành Nhân dùng bàn chân trái đạp trên trái tim của tượng ấy, hướng về mặt trời tụng Đại Minh thì trong khoảng sát na kẻ kia bị bệnh nóng sốt. Người trì Minh lại vì kẻ kia làm Pháp Tức Tai thì mau khiến trở lại như cũ. Nếu chẳng vì kẻ ấy làm Tức Tai thì trải qua trong 7 ngày, kẻ kia chịu khổ não lớn, liền bị chết

Nhóm Pháp như vậy, nếu giáng phục các người ác xong, khởi Tâm thương lo, lại vì kẻ ấy làm Tức Tai đề trừ phiền não cho kẻ ấy thì điều Hành Nhân đã làm đều được thành tựu

_Lại nữa, Pháp Tức Tai Tăng Ích. Người trì Minh trước tiên ở trước tượng Phật với tháp miếu làm Mạn Noa La, như Pháp cúng dường, cung kính lễ bái, y theo Pháp trì tụng, phát Tâm Bồ Đề, khiến khắp tất cả chúng sinh cung kính, tin nhận quy mệnh Tam Bảo, cho đến việc lảm của chính mình khéo huân tu lễ tụng, truyền thông Pháp Giáo, hành mọi Tam Muội, hương hoa cúng dường, Công Đức tối thượng hồi thí cho tất cả hữu tình bị khổ não khiến cho họ được an vui. Như vậy thân tâm bền chắc, quyết định vảo sâu trong tất cả Pháp Tạng đã duyên được, rộng vì chúng sinh dứt tai vạ, trừ hoạn nạn, tăng ích Phước Thọ. Người như vậy chẳng lâu sẽ thành Vô Thượng Giác, nơi Diệm Man Đắc Ca Minh Vương Đại Minh Nghi Quỹ đều được thành tựu.

Khi người trì Minh làm Pháp này thời đī trước nhóm Tôn Tượng cung kính làm lễ, an định rồi ngồi, liền tụng Đại Minh, xưng tên của mình: “Con tên là… vì người khác tên là… làm Pháp Tức Tai Tăng Ích, mong cầu thành tựu”. Như vậy lại tụng Đại Minh một ngàn biến liền được ngưng dứt tai vạ, tăng nghiệp Phước Thiện.

Nếu vì ngưng dứt tai vạ cho quốc vương, thành hoàng, thôn xóm…thì tụng Đại Minh hai ngàn biến

Nếu vì ngưng dứt tai vạ cho nhóm voi, ngựa, bò, dê… thì tụng Đại Minh một ngàn biến

Nếu vì ngưng dứt tai vạ cho tất cả chúng hữu tình thì tụng Đại Minh một a dữu đa đều được thành tựu

_Lại nữa, Pháp Tăng Ích thành tựu. Người trì Minh y theo Pháp, ở trước mặt

Minh Vương an một vật khí sạch chứa đầy sữa tốt, dùng hoa thù diệu thấm tẩm Bạch Đàn Hương, gia trì một ngàn biến rồi ném hoa vào trong vật khí chứa sữa. Người trì Minh xưng tên: “Con tên là… vì người khác tên là… cầu việc Tăng Ích, nguyện được thành tựu”

_Lại nữa, Pháp cầu phú quý thành tựu. Người trì Minh trước tiên dùng Tâm Từ (Maitra-citta) thực hành Hạnh lợi cho người khác. Như Nghi Quỹ lúc trước làm cúng dường lớn, đốt Trầm Hương, dùng hoa tốt thấm tẩm Bạch Đàn Hương, ngày ngày cúng dường, trì tụng liền được giàu có lớn.

Hoặc người trì Minh y theo Nghi Quỹ lúc trước, tụng chữ nẵng mạc toa hạ (NAMAḤ SVĀHĀ) một a dữu đa xong, đi đến bờ biển, hoặc vào trong sông Hằng

(Gaṅga), nước ngập đền rốn, dùng hoa sen trắng thấm tẩm Bạch Đàn Hương, tụng Đại Minh gia trì hoa ấy rồi ném vào trong giòng sông, đủ một lạc xoa thì được đại phú quý, hoặc được kho báu không tận

Hoặc người trì Minh dùng hoa A Để Mục yết Đa Ca như lúc trước làm Pháp, ném vào trong giòng sông, đủ một lạc xoa, liền được một lạc xoa tiền vàng.

Như lúc trước, y theo Pháp ném ba lạc xoa bông hoa, cũng hay giáng phục các Dạ

Xoa nữ, tùy theo ý của Hành Nhân làm tất cả thành tựu

Hoặc người trì Minh như lúc trước, y theo Pháp dùng hoa Nhạ Đế Ca cực tốt thấm tẩm Bạch Đàn Hương rồi ném vào trong giòng sông, đủ một las5c xoa thì mọi mong cầu bên trong Đại Địa đều được.

_Lại nữa, thành tựu. Dùng ba loại Mật thấm tẩm Bạch Đàn Hương, y theo Pháp làm Hộ Ma xong thì được Phước Thiên kia đi đến hiện bản thân ban cho tất cả nguyện

_Lại nữa, Pháp thành tựu. Dùng bơ, mật nhóm lửa làm Hộ Ma 7 ngày đêm thì được 7 Đại Tụ Lạc.

_Lại nữa, Pháp thành tựu. Dùng năm loại lúa đậu với bơ làm Hộ Ma một lạc xoa thì được tài bảo không tận, hay làm tất cả việc.

_Lại nữa, Pháp thành tựu. Dùng hạt của quả Cát Tường làm Hộ Ma một lạc xoa thì ở trên Trời, nhân gian được lợi dưỡng lớn.

_Lại nữa, Pháp thành tựu. Dùng cỏ xanh Nỗ Lý Phộc thấm tẩm sữa bò, liền tụng Đại Minh với chữ toa hạ (SVĀHĀ) thì được thọ mệnh lâu dài

_Lại nữa, Pháp thành tựu. Dùng cây Bát La Xả nhóm lửa, dùng bơ làm Hộ Ma. Như vậy ngày ngày làm Pháp thì hay tăng Thọ Mệnh với Trí Tuệ, ghi nhớ rõ ràng chẳng quên, có thế lực lớn. mọi nơi khen ngợi.

Nếu dùng tất cả thức ăn uống làm Hộ Ma thì cũng được thế lực lớn, danh tiếng lưu bày, mọi người khen ngợi, tất cả ước muốn đều được thành tựu.

 

DIỆU CÁT TƯỜNG HÓA THÂN DIỆM MAN ĐẮC CA MINH VƯƠNG NGHI QUỸ LƯỢC XUẤT PHẦN THỨ MƯỜI

_Bấy giờ, Diệm Man Đắc Ca Minh Vương đã nói Đại Minh: 7 chữ đến 10 chữ khiến cho người trì Minh ở nơi vắng lặng, y theo Pháp trì tụng, làm hạnh không sợ hãi thì việc đã mong cầu đū được thành tựu. Nay nói Nhất Hồng Tự Đại Minh (Đại Minh có một chữ Hồng), người trì Minh y theo Pháp trì tụng, làm hạnh không sợ hãi thì Pháp đã mong cầu đều được thành tựu

Nay chữ Hồng (HŪṂ) này là Tâm vi diệu của Diệm Man Đắc Ca Minh Vương có đủ uy thế lớn, Công Đức khó nghĩ bàn, hay cho Hành Nhân làm việc cát tường. Nếu trước tiên trì mười lạc xoa, mỗi mỗi như 7 chữ lúc trước, y theo Pháp trì tụng thì tất cả điều mong cầu đều được thành tựu

_Lại nữa, chữ Án (OṂ) ở trước tranh tượng Minh Vương, y theo Pháp trì tụng ắt được thành tựu

_Lại nữa, tranh tượng nên dùng tấm vải có thể dài một khuỷu tay, dùng nước giặt sạch sẽ xong, xoa bôi hương thượng diệu, dùng màu sắc cực tốt vẽ Diệm Man Đắc Ca Minh Vương, thân làm màu mây xanh, mặt làm tướng phẫn nộ đại ác, mặt có ba con mắt làm màu vàng đỏ, tóc trên đầu dựng đứng cũng màu vàng đỏ, dùng đầu lâu trang nghiêm, dùng da cọp làm áo, khắp thân rực lửa, tất cả viên mãn, cỡi trên con trâu, có hai tay hai chân, tay phải cầm cây gậy, tay trái tác Kỳ Khắc Ấn, trước tiên vẽ mọi loại cúng dường.

Như vậy vẽ xong. Người trì Minh trước tiên dùng hương, hoa, thức ăn uống… một lòng cúng dường. Sau đó vào bên trong hang đá giăng tranh tượng ấy, cúi đầu mặt làm lễ. Ở trước tượng ấy an định ngồi ngay thẳng, chí Tâm trì tụng đến khi tranh tượng dao động hoặc hiện dung mạo cười, hoặc phát ra ánh sq1ng. Khi hiện điềm lành này thời được chân thật thành tựu. Thời người trì Minh có đủ Đại Cát Tường hay làm tất cả việc: phá hoại núi non, làm sông nước biển lớn khô cạn, phát khiến Ma Oán, câu triệu Rồng, Trời… như vậy, tất cả chỗ làm đều được tùy theo ý.

Người trì Minh ấy tuy được thành tựu Pháp Tối Thượng Thắng, nên thường vì chúng sinh làm lợi ích lớn, rộng độ quần sinh, truyền lưu Pháp Giáo. Tâm ấy bình đẳng, xa lìa yêu ghét, tinh tiến tu hành. Công Đức đạt được, ban cho khắp hữu tình đều khiến giải thoát. Như vậy Hành Nhân, chẳng lâu sẽ thành Vô Thượng Phật Đạo

Như vậy, Diệu Cát Tường hóa thân Diệm Man Đắc Ca Minh Vương đã nói Nghi Quỹ, tất cả Như Lai cùng nhau tuyên nói. Thế nên, Hành Nhân với các chúng sinh nghe Nghi Quỹ này không có nghi ngờ, y theo Pháp thọ trì thì tất cả mong cầu đều được thành tựu.

PHẬT NÓI KINH

ĐẠI GIÁO CĂN BẢN TỐI THƯỢNG CỦA DIỆU CÁT TƯỜNG

_QUYỂN HẠ (Hết)_

Dịch xong một Bộ gồm 3 quyển vào ngày 23/05/2015

Pages: 1 2 3