KINH ĐẠI ĐÀ LA NI MẠT PHÁP TRUNG NHẤT TỰ TÂM CHÚ

KINH SỐ 956

Hán dịch: Đại Đường Thiên Trúc Tam Tạng BẢO TƯ DUY phụng Chiếu dịch
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

 

Ta nghe như vầy. Một thời Đức Phật ngự tại cung Trời Tịnh Cư, các thứ trang nghiêm không thể nghĩ bàn; tất cả chúng Bồ Tát trụ trong Hội cùng với các hàng Trời, Rồng, Dược xoa, Càn Đạt Phạ, A Tố Lạc… Tinh Tú, Thiên Tiên đều là mười Địa Bồ Tát phương tiện hóa hiện ở tại Hội này.

Bấy giờ Thế Tôn ngồi nơi Liên Hoa Tạng Giới, xem xét Đại Chúng, chư Thiên Tiên v.v… vì muốn lợi ích hết thảy chúng sanh đời Mạt Thế sau này, nhập vào Nhất Thiết Như Lai Tối Thượng Đại Chuyển Luân Vương Đảnh Tam Muội, tức nơi giữa chân mày, phóng một ánh sáng lớn. Ánh sáng ấy chiếu khắp mười phương thế giới hết thảy cõi Phật, chúng sanh trong đó gặp được ánh quang này thảy đều vui sướng. Ánh sáng ấy biến xong, lại quay về chỗ của Đức Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi nhập vào đảnh đầu của Như Lai, ngay lúc nhập vào, lại hiện mọi loại tướng trang nghiêm. Bên trong ánh sáng ấy, bỗng nhiên có tiếng nói rằng: “Ta là Chú một chữ của Đại Chuyển Luân Vương, vô lượng Thiên Tiên cung kính vây quanh”.

Bấy giờ trong ánh sáng lại phát ra tiếng nói bảo:” Này Thích Ca Như Lai! Ta là Nhất Thiết Như Lai Trí Huệ Chuyển Luân Vương Nhất Tự Tâm Chú. Đối với tất cả chư Phật của hết thảy quá, hiện, vị lai …Ta là Tối Thượng Bí Mật Tâm Chú. Bảo Cái Phật, Sa La Thọ Vương Phật, Vô Lượng Quang Phật, Vô Thắng Phật, Diệu Nhãn Phật, Diệu Tràng Phật, Hoa Vương Phật… chư Phật ấy thảy đều đã nói, hết thảy vô lượng chư Phật quá khứ cũng đều tùy hỷ. Nay Ta vì chúng sanh vị lai diễn bày Chú này, khiến các chúng sanh được lợi ích lớn”

Bấy giờ Thế tôn thấy nghe điều này xong, bảo các Đại Chúng rằng: “Các ông nên biết thế nào gọi là Nhất Tự Chuyển Luân Vương Chú“.

Liền nói chú rằng:

 (đây là Chú một chữ của bản Phạn)

“Bộ Lâm” (đây là âm của đời Đường, búng lưỡi mà đọc) BHRŪṂ

Khi ấy Đức Phật Thích ca Mâu Ni lại bảo các chúng Thiên Tiên chúng: “Các ông hãy lắng nghe! Này Diệu Cát Tường Đồng Tử ! Đà La Ni này. Nay Ta muốn nói Mạn Đà La Pháp, với Niệm Tụng Pháp, Thiết Hỏa Thực Pháp… mau khiến thành tựu,

Nếu có người hay trì Đà La Ni Tối Thắng Diệu Pháp này, nếu không rõ biết ngày tốt, xấu và các sao v.v… các ông, Chư Thần không được làm chướng ngại.

Nếu có người hay làm theo Giáo Pháp của Ta thời các ông, Thiên Chúng hộ trì người nầy, hết thảy Quỷ Thần với các hàng Tỳ Na Dạ Ca độc ác .… cũng nên thủ hộ không được tổn hoại, dùng phương tiện hộ niệm, trong giáo của mười Lực khiến sanh tín giải”

Nói lời đó xong, liền nhập Tam Ma Địa, tức là Nhất thiết Như Lai Đảnh Sanh Tam Muội, trừ các nghiệp bất thiện của các hữu tình.

Khi Đức Thế Tôn vào Tam Ma Địa ấy xong. Mười phương chư Phật quán sát Đức Như Lai tại cung trời Thanh Tịnh, mỗi mỗi vị đều đi đến tập hội, đều thỉnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói Chú, mà nói tụng rằng: (trong Tụng, câu đầu Phật nói, Đại Oai Đức Tam Tạng nói: Bản Phạn xưng nói: nói là. Còn người chép viết không thuận lời ở phương nầy nên xưng là Phật nói).

“Phật nói Đại Oai Đức
Vì lợi các hữu tình
Hay thành hết thảy Chú
Các Nguyện đều đầy đủ
Hết thảy Phật đã nói
Oai đức Chú Vương này
Hay ở trong các Chú
Nhất Tự là hơn hết
Đảnh Sanh Đại Oai Đức
Sức này khó nghĩ bàn
Khéo trừ các Yêu Tà
Đẩy lùi Tinh Tú ác
Hàng Mẫu Thần độc hại
Với Tỳ Na Dạ Ca
Các Quỉ Thần nguyện ác
Bức não loài hữu tình
Trong đời trược sau nầy
Tụng trì được an lạc
Lành thay! Thiên Nhân Sư
Nguyện vì chúng sanh nói”

Lúc đó mươi phương chư Phật nói Tụng này xong, yên lặng mà trụ. Ngay khi ấy ba ngàn Đại Thiên Thế Giới, nơi chỗ ở của hết thảy hữu tình bỗng nhiên trong phút chốc, phóng ra đám lửa cháy lớn, rực rỡ ánh sáng lẫy lừng, nhưng không làm hoại một loại hữu tình nào.

Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai quán sát hết thảy cung Trời Thanh Tịnh, bảo chư Bồ Tát Ma Ha Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Thiên Tiên, các Đại Chúng rằng: “Các ông hãy lắng nghe !” Liền nói Tụng là:

“_ Này các hàng Phật Tử
Các ông nên khéo nghe
Nay Ta nói Chú nầy
Đầy đủ các công đức
Đời ác thế sau này
Khi Pháp Ta muốn diệt
Hay ở trong thời đó
Giữ gìn Mạt Pháp Ta
Hay trừ thế gian ác
Các Quỷ Thần độc hại
Với các Thiên Ma Nhân
Hết thảy các Chú Pháp
Nếu nghe tên Chú này
Thảy đều tự tồi phục
Sau khi ta diệt độ
Phân bố Xá Lợi xong
Sẽ ẩn các tướng tốt
Biến thân làm Chú này

_Phật có hai thứ Thân
Chân Thân và Hóa Thân
Nếu người hay cúng dường
Phước đức không có khác
Chú này cũng như vậy
Hết thảy các Trời, Người
Hay sanh tâm hiếm có
Thọ trì và cúng dường
Các công đức đã được
Như thân Ta không khác
Công đức Chú Vương này
Nay Ta chỉ lược nói”.

Khi Đức Thế Tôn nói Tụng này xong, vì các Chúng Hội nói Pháp Chuyển Luân Vương Như Lai Đảnh Kế hay khiến Pháp khác mau bị hủy hoại, hay khiến Pháp của mình mau chóng thành tựu, hết thảy Bồ Tát cùng chung ngợi khen. Chỗ tụng niệm, ở bốn phương bốn hướng trong năm trăm trạm dịch, tất cả Quỷ ác thảy đều bỏ chạy. Tất cả Chú Sư làm Bổn Pháp ấy nghe Chú này xong đều bị tồi hoại, hết thảy Thần Thông của tất cả chư Thiên thảy đều lui mất. Người trì Chú ấy muốn diệt Pháp của kẻ khác hoặc không diệt Pháp của người khác, do nơi giữ niệm của người trì Chú. Hết thảy Thế Gian với Xuất Thế Gian, các người trì Chú với các ác Tinh không có gì không tồi phục được.

Nếu Thiện Nam Tử vì hộ Đại Thừa, hoặc vì tự thân. hoặc đối oán địch… Nên dùng tay cầm một nắm cỏ xanh, chú một trăm tám biến, ý giận kẻ kia dùng dao chặt cỏ, nghĩ hoại, Pháp ấy liền khiến đoạn hoại.

Nếu muốn khiến cho Chú Pháp của người kia không thành tựu. Tụng Chú bảy biến, lấy tay làm quyền, ý nghĩ đến người kia tức không thành tựu. Nếu muốn khiến cho người lúc trước kia được thành, tức mở quyền ra, liền trở lại được như cũ.

Nếu muốn làm Pháp này. Trước tiên nên tắm gội, mặc quần áo mới sạch, tự Pháp tức được thành tựu.

Nếu muốn hộ trì người khác, hết thảy Quỷ ác chẳng dám đến gần, nên tụng Chú này hộ thân của mình, hộ người khác. Hô gọi Quỷ Thần, xua đuổi Quỷ Thần, sự nghiệp mong cầu… đều dùng Chú này

Nếu trì các Chú không có thần nghiệm. Tác tụng Chú này một trăm vạn biến, liền được thành tựu cảnh giới sở đắc. Nếu không hiệu nghiệm thì vị Thần ấy liền bị tiêu diệt,

Nếu muốn Thiên Thần đi đến để sai xử. Nên lấy dầu mè, bơ, mật trộn lại, lấy tay bốc một nhúm, một lần Chú thì một lần bỏ vào trong lửa thiêu đốt, mãn một trăm tám biến, một ngày ba thời cho đến bảy ngày thì vị Thần kia liền đi đến làm kẻ sai bảo (Sứ Giả).

Nếu muốn hàng phục chư Thiên. Lấy cây rau đắng một trăm tám cọng, mỗi mỗi tụng Chú bỏ vào trong lửa. Nếu muốn hàng vị Thần kia, niệm tên gọi của vị ấy, một ngày ba thời làm pháp, cho đến trong bảy ngày, mau đến hàng phục.

Nếu muốn hàng phục các Long Nữ. Lấy bơ, mật, sữa một ngày ba thời tụng trăm tám biến, bỏ vào lửa thiêu, cho đến trong bảy ngày tức được thành tựu.

Nếu hàng phục Dạ Xoa với Dạ Xoa nữ. Y theo Pháp trên lấy Lạc Phạn thiêu đốt, tức được thành tựu.

Nếu muốn hàng phục Càn Đạt Phạ (Gandharva) với hàng nữ kia. Thiêu đốt hết thảy hương, y theo pháp trên thiêu đốt các thứ hoa thì hết thảy Thần Nữ của tám Bộ liền đi đến hàng phục.

Nếu muốn hàng phục Chơn Bà La Môn. Lấy hoa thơm tốt với Bạch Giới Tử, y như Pháp trên thiêu đốt, liền được như ý,

Nếu muốn hàng phục người thuộc Phệ Xá. Lấy lạc, sữa, bơ.. y như Pháp trên thiêu đốt, tức được thành tựu,

Nếu muốn hàng phục Thú Đạt La. Lấy bơ, đất hòa lại, y như Pháp trước thiêu đốt.

Nếu muốn hàng phục tất cả người ác với Tinh Tú ác…. lấy bơ với Du Ma thiêu đốt, y như Pháp trước.

Như trên đã nói, tu trong bảy ngày ba thời thiêu đốt các thứ thuốc, tắm gội, tụng Chú trăm tám biến, tức được thành tựu.

Khi Đức Thế Tôn nói lời này xong, liền kêu Văn Thù Sư Lợi nói: “Trong Chú Pháp của ông, có oai lực như trên, vào đời mạt thế sau này, Pháp này hay khiến hết thảy chúng sanh thọ trì hành dụng. Lại có các Pháp của mọi loại, nay Ta lược nói”

Nói lời này xong thời Đức Thế Tôn yên lặng mà trụ. Khi ấy Đại Chúng của bốn Bộ bạch rằng: “Thế Tôn! Nguyện xin Từ Bi nói các Pháp kia khiến cho chúng sanh đời vị lai được an vui”

Bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại quan sát cung Trời Thanh Tịnh rồi bảo Diệu Cát Tường Đồng Tử rằng: “Hãy lắng nghe! Nay Ta lược nói Nhất Tự Chuyển Luân Vương Oai Đức Chú với Pháp vẽ tượng, vì khiến cho hữu tình ở đời ác có chút ít tinh tấn, một chút Minh Huệ, chẳng thể thọ trì Pháp vẽ tượng đầy đủ. Nay ta lược nói Pháp vẽ tượng, vì muốn lợi ích các hữu tình mau được nghĩa cát tường.

Người muốn thọ trì Pháp tối thắng. Lấy lụa trắng mới sạch dài một trượng sáu thước chưa bị cắt, không được dùng màu sắc pha với keo làm bằng da động vật. Người vẽ tượng phải tắm gội bằng nước thơm, mặc quần áo mới sạch, thọ trì tám Giới. Vẽ Đức Thế Tôn làm tướng Chuyển Luân Vương đang nói Pháp, bên dưới tòa của Nhất Thiết Thế Giới Chủ vẽ Phạm Vương, Thánh Kim Cang Bồ tát. Phía trên Đức Phật, vẽ Thiên Tử tuôn mưa các tràng hoa. Phía dưới tòa, vẽ người trì Pháp”.

Bấy giờ Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni lại quán sát Diệu Cát Tường Đồng Tử rồi bảo rằng: ” Hãy Lắng nghe! Này Diệu Cát Tường Đồng Tử ! Nhất Tự Chuyển Luân Vương Đại Oai Đức, nay Ta lược nói Pháp vẽ tượng, khiến cho chúng sanh trong đời ác được an vui.

Nếu người muốn làm Pháp. Tay bưng lư hương chăm chú nhìn mặt Phật. Mặt tượng hướng về phương Tây, trước tượng cúng dường các thứ hương hoa. Người trì Pháp mỗi ngày ba thời đốt Trầm Thủy Hương, mặt hướng về tượng Phật, tụng Thần Chú này, mãn một trăm vạn biến, sau đó làm Pháp. Người trì Pháp cần phải Giới, ăn ba món bạch thực, tức là: Nhũ (sữa), lạc (váng sữa), cánh mễ (xôi) không được phá Trai (ăn một bữa). Đối với hết thảy chúng sanh, phát tâm niệm Từ Bi, giữ Bồ Tát Giới. Phám người này muốn làm các Công Đức với trị liệu hết thảy bệnh đều được như ý, thường tu cúng dường hết thảy Tam Bảo.

Nếu muốn thành tựu Luân Pháp. Dùng sắt làm Luân (bánh xe), luân ấy có hai trục, ở trước tượng Phật lập một đàn vuông, từ ngày mồng một cho đến ngày mười lăm, ba thời tắm gội, đốt Trầm Thủy Hương, tụng Chú cho đến một trăm vạn biến, thường dùng các hoa cúng dường. Mười lăm ngày xong lại làm một cái Đàn, ở giữa để Luân ấy, hai tay che bên trên, chí tâm tụng Chú cho đến khi Luân hiện ánh lửa, người trì Pháp có thể bay lên hư không, ở trong Minh Chú làm bậc Tiên Chủ. Nếu người khác nhìn thấy cũng được bay lên hư không.

Nếu muốn thành tựu Pháp Tán Cái. Làm bạch tán cái (dù lọng màu trắng)mới, dùng vàng bạc các báu trang nghiêm, bên trong treo một cái phan. Tay cầm cái lọng ấy, y theo Pháp trước, tụng Chú. Khi có lửa phát ra thì người trì Pháp ấy liền bay lên hư không, đều y như trên nói.

Nếu muốn làm Pháp. Chọn ngày mười lăm với ngày năm tiết của kỳ Bạch Nguyệt, tức là ngày tám, mười bốn, mười lăm, hai ba và ngày cuối tháng, thân được biến hóa, nội trong ngày mười lăm tất được thành tựu. Nếu được thành tựu Pháp này thì tất cả các Pháp cũng được thành tựu, được hết thảy Thần Thông với tất cả các pháp của chư Phật Bồ Tát, ở trong Thế Giới này làm Chuyển Luân Vương, có ngàn đứa con vây quanh.

Nếu muốn làm Pháp Phật Đảnh. Dùng vàng, bạc, đồng, chì như một bàn tay lớn, y theo Pháp trên tụng Chú, khi Đảnh phát ánh lửa, tức được vọt lên hư không cùng với hết thảy chúng sanh nói Pháp, sống lâu một Đại kiếp.

Nếu muốn thành tựu Pháp Như Ý Bình. Nên làm một bình bằng vàng, hết thảy hạt lúa và hạt thuốc, các báu vật đựng đầy trong bình, dùng lụa trắng sạch che bên trên cái bình ấy. Lạp nguyệt (tháng chạp) ngày mồng một bắt đầu tụng Chú, cho đến một năm tất được thành tựu, cần vật gì đều lấy trong bình không bao giờ hết.

Nếu muốn được báu Như Ý. Lấy vàng hoặc báu, hoặc thủy tinh… y theo Pháp tren lấy lụa che bên trên, tụng Chú một năm, mau được thành tựu, chỗ mong cầu đều được. Hoặc ở trong Trời hoặc nơi nhân gian, tay cầm báu này, tức làm Chuyển Luân Vương, nơi trước tượng ấy tụng Chú vạn vạn biến, liền bay trong hư không sống lâu một đại kiếp.

Nếu muốn thành tựu Pháp Chày Kim Cang. Dùng Tử Đàn làm một cái chày Kim Cang, nếu không có Tử Đàn dùng sắt cũng được. Lấy năm vật của con bò mà tẩy rửa, năm vật là: nhũ (sữa), tô (bơ), lạc (váng sữa), phẫn (phân), niệu (nước tiểu). Thường dùng Lạp Nguyệt (tháng chạp) ngày mười lăm, ở trước Tượng thanh tịnh cúng dường rộng lớn, đốt một trăm chén đèn bằng ngưu tô, lại dùng nước thơm rửa chày Kim Cang. Người trì Pháp đem thân bố thí cho tất cả chư Phật Bồ tát. Sau đó dùng Chuyển Luân Vương Chú để hộ thân. Đến ngày mười lăm, ban đêm, canh hai, dùng tay phải cầm chày Kim Cang, ở trước tượng nhất tâm tụng Chú, đến khi chày Kim Cang hiện ánh lửa thì hết thảy hàng Thiên Tiên, Rồng, Quỷ … cùng với Bộ Chúng đều đến, đem người trì Pháp vào chỗ của Minh Tiên, lập lên làm vua. Thân lực của người này đồng như Kim Cang Bồ Tát, nếu ý muốn đi đến đâu, tùy ý mà đến không ngại, sống lâu một đại kiếp, hay thấy được chỗ của Di Lặc Bồ Tát nói Chánh Pháp, nếu muốn cầu sanh về đâu, tự tại như ý liền được vãng sanh.

Nếu muốn thành tựu Pháp Hùng Hoàng. Lấy một lượng tốt, khi sao Quỷ hiện ban đêm, ba ngày không ăn, dâng cúng đồ ăn cho chư Tăng, ở trước Chúng ấy chắp tay, cầu tấn chỉ. Nếu chúng Tăng hứa cúng dường Thế Tôn, đối với hết thảy chúng sanh phát tâm Từ Bi, ở trước Phật đốt một ngàn chén đèn ngưu tô, người trì Chú tự thân thí Phật. Làm Pháp xong, cầu nguyện, lấy Hùng Hoàng ấy tụng Chú. Nếu có tướng ấm, khói, ánh lửa…ba tướng hiện ra, lấy một ít Hùng Hoàng chấm nơi giữa chặng mày thì hết thảy Trời, Rồng, Quỷ Thần, Người, Phi Nhân, liền đi đến phụng sự, người trì Chú sống lâu ngàn năm. Nếu chấm vẽ nơi trán tức không hiện thân, Thiên Thần cũng không thể nhìn thấy. Nếu muốn hiện thì cũng được tùy ý, sống lâu ba ngàn năm. Nếu ánh lửa hiện ra, thành Minh Tiên, cùng đồng bạn bay lên hư không, hơn các Tiên Nhân khác, sống lâu một kiếp, nếu bỏ thân nầy sanh lên Đổ Sử Thiên.

Nếu muốn thành tựu Pháp Chấp Kích. Dùng sắt tốt làm cây kích, một năm cầm cây kích tụng Chú. Lấy cát làm một cái Tháp, ở trước Tháp ăn và ban cho chúng sanh. Ở trước cái Tháp ấy, dùng tay trái cầm cây kích, ngồi Kiết Già tụng Chú, liền phóng ra mọi loại ánh sáng, người trì Chú liền bay lên hư không. Chúng Đại Tự Tại Thiên nghinh tiếp, dùng các hoa tốt đẹp rải lên thân và vây quanh, người khác nhìn thấy cũng bay lên hư không, Người trì Pháp này hay làm Đại vương, thường có Đại Tự Tại Thiên, chư Thiên Tiên, Người đều đi đến cung kính, sống lâu một đại kiếp. Nếu kẻ có tâm ác hướng đến, liền bị đọa lạc, chư Thiên, Rồng, Quỷ còn chẳng thể làm ác, huống chi là phàm phu. Nếu bỏ thân này, được sanh về Tây phương Cực Lạc Thế Giới.

Nếu muốn thành tựu Pháp Tử Nhân. Lấy thây chết không bệnh hoạn chưa rã nát, đem để nằm trên đất trong Đàn, mặt hướng lên trên, làm bốn cái cọc Khư Đà La một màu, đóng cột chân tay, người trì Chú ngồi trên trái tim. Đâm giã vật báu làm bột, lấy một chút ít, mỗi mỗi tụng Chú bỏ vào trong miệng người chết, cho đến khi người chết há miệng nhả ra viên ngọc báu Như Ý. Lấy được báu này tức được làm Chuyển Luân Vương trong cõi Minh Tiên, tùy tâm mong muốn khí trượng, tức tự hiện đến. Thân ấy tuôn ra ánh sáng, chiếu bốn phương hơn một trăm trạm dịch, sống lâu tự tại, ý muốn đến Thế Giới khác làm vua liền hay như ý. Khi xả mạng thì sanh về Thế Giới Vô Cấu.

Nếu muốn thành tựu Pháp Tử Nhân thứ hai. Y như trên nói, lấy cây táo làm quyết (cây cọc), dùng bột sắt mỗi mỗi tụng Chú, lấy một chút ít bỏ vào trong miệng của người chết, cho đến khi lưỡi lè ra, liền cắt lấy lưỡi ấy, cùng đồng bạn bay lên hư không, chỗ mong cầu liền được, sống lâu một tiểu kiếp. Nếu bỏ thân này được sanh làm vua trong một Thiệm Bộ Châu.

Nếu muốn thành tựu Câu Pháp. Lấy cỏ tranh làm một cái móc câu, lớn như bàn tay, dùng năm vật của con bò mà tẩy rửa, một ngày một đêm không ăn, tay cầm móc câu ấy cúng dường Kim Cang Bồ Tát, đốt một trăm chén đèn bằng bơ, trước tụng Đại Phật Đảnh Tát Đát Đa Bát Đát Ra Chú dùng hộ thân, sau đó tụng Chú này hay khiến thành tựu. Như Luân Pháp trên, nếu trải qua một ngày, ánh sáng chiếu đến đâu thì ở nơi đó làm một cái Đàn đất (Thổ Đàn), dùng cây táo làm bốn cái cọc, chú bảy biến đóng trong mỗi một góc. Liền kết Đắc Thập Phương Pháp Giới. Ở trong canh hai, ngồi ngồi Kiết Già, một lòng cúng dường móc câu ấy, đảnh lễ hết thảy Phật với Bồ Tát, cầm móc câu ấy trong tay tụng Chú thì hết thảy chúng sanh chịu khổ ở Địa Ngục liền không còn khổ đau. Người trì Chú tức nghe tiếng, bay trong hư không, tay cầm móc câu này làm vua trong hết thảy Minh Chúng. Tất cả Trời, Rồng thấy người trì Chú đều lễ bái cúng dường, sống lâu một đại kiếp. Bỏ thân ở chốn ấy, liền sanh ở Kim Cang Địa, thấy Kim Cang Cảnh Giới.

Nếu muốn thành tựu Tượng. Nên vẽ một tượng, nếu tượng phát ra lửa liền bay trong hư không, được làm Minh Tiên. Nếu muốn thành tựu pháp riêng (Biệt Pháp), trước tiên tụng Chú này mười vạn biến, một ngày một đêm không ăn, bày cúng dường lớn, lấy cây Át Ca đốt lửa. Ô Ma, Ngưu Lạc, Tô, Mật ….chú một ngàn tám biến (1008), lấy chút chút bỏ vào trong lửa tức được thành tựu, trong tâm mong cầu điều gì đều được tròn đu.

Nếu muốn hàng phục Đại Tự Tại Thiên. Trước tiên cần cúng dường Đại Tự Tại Thiên, ngồi bên phía Nam, đốt lửa thiêu bốn vật của nhóm Ô Ma, tụng Chú đầy đủ một ngàn tám biến, cần phải sạch sẽ tự thân phòng hộ, tụng chú bảy biến xong, lấy nước rải thân, khi ấy có tiếng phát ra, không nên sợ hãi, Đại Tự Tại Thiên liền hiện thân, các nguyện đều được.

Nếu muốn thành tựu Na La Diên với Phạm Thiên… nên làm Pháp này, tức được thành tựu, trước tiên cần hộ thân của mình.

Nếu muốn kêu Dạ Xoa Nữ, mẹ với chị em gái, vợ … lấy hoa Vô Ưu tụng niệm tên vị ấy, một ngày ba thời, chú vào hoa ấy một trăm tám biến, bỏ vào lửa thiêu đốt, nội trong bảy ngày liền đến, các nguyện đều được. Hoặc làm mẹ với chị em gái, vợ, nếu trong bảy ngày không đến thì cái đầu của Dạ Xoa Nữ ấy bị phá nát, liền hàng phục Nếu kêu các hàng Rồng. Nên lấy Long Hoa thiêu đốt như Pháp bên trên.

Nếu muốn hô gọi Dạ Xoa. Trong ba tháng, lấy cơm váng sữa (Lạc Phạn), ngày ba thời, đều chú trăm tám biến (108) cho đến ngày cuối tháng, một ngày một đêm không ăn, cúng dường tượng Phật, cúng đồ ăn uống cho Dạ Xoa, dùng cây Phạt Tra làm củi (Đời Đường gọi Đa Căn Mộc, Tam Tạng nói: Lấy từ Quảng châu), dùng lạc, bơ, mật, cơm bỏ vào lửa thiêu đốt, ý niệm kêu gọi Dạ Xoa đi đến. Cơm, bơ, lạc, mật ấy tụng chú một ngàn tám biến, mỗi chú mỗi thiêu đốt thức ăn ấy, sẽ được Tỳ Sa Môn, các chúng Dạ Xoa mau đi đến chốn ấy. Lấy hoa cây Ất Ca ở phía trước nghinh đón. Các Dạ Xoa hỏi: “Cần Ta làm việc gì ?”. Kẻ ấy liền bảo rằng: “Mỗi ngày cần một Dạ Xoa giữ cửa cho Ta“, việc đã khiến làm sẽ làm ngay, vật dụng cần dùng đều hay đem đến. Nếu cần cỡi liền được cỡi, nếu cần thuốc sống lâu liền ban cho.

Nếu muốn hàng phục Kim Cang Thần. Trước tiên nên tụng bon ngàn ba mươi hai vạn biến. Từ ngày mồng một của tháng mười hai cho đến ngày mười lăm của tháng giêng, cần cúng dường Phật và thiết Trai Tăng hai mốt vị, phát nguyện xong đem công đức này hồi hướng cho Kim Cang. Ngay đêm đó, lúc canh hai, thức dậy ngồi Kiết Già, đốt An Tất Hương, tụng Chú. Hương viên như hạt ngô đồng, khi tụng thời trong ý mong thay Kim Cang, cho đến canh ba có tiếng sấm sét, đất rung động, trời mưa các thứ Diệu hoa thì Kim Cang liền đi đến, cùng với tất cả tám Bộ Trời Rồng, Bồ Tát… vây quanh. Người trì Chú lấy nước nóng thơm và hoa ra nghinh đón, cung kính lễ bái. Kim Cang liền hỏi rằng: “Người cần điều gì ?”. Tùy theo lời xin đều được sống lâu một kiếp. Nếu bỏ thân liền liền sanh vào trú xứ của Kim Cang. Nếu muốn thành tựu các Minh Tiên khác, cũng nên Pháp của Kim Cang này, tức sẽ thành tựu.

Nếu muốn thành tựu Chú Pháp của Phật, Chú Pháp của Quan Âm, Chú Pháp của Phạm Thiên, Chú Pháp của Đại Tự Tại Thiên, với Thế Xuất Thế đều nên làm Pháp này.

Nếu trì Chú khác không thành tựu. Liền nên tu Chú này cộng thêm Chú kia, tụng trong bay ngày tức được thành tựu. Nếu không thành với chẳng hiện nghiệm thì nhóm Thần của Chú ấy liền bị diệt vong.

Nếu ở trước Đại Tự Thiên với các hàng Trời. Nội trong bảy ngày tụng Chú, nếu không hiện thân, liền khiến cho cái đầu bị phá nát.

Ngày Nhật Nguyệt Thực, hòa hợp thuốc thang, thuốc viên v.v… cần chuẩn bị trước. Ngày ấy tụng Chú, đến khi mặt trời mặt trăng sáng trong thì Pháp của nhóm thuốc ấy mau được thành tựu.

Nếu có đàn bà cầu con. Trước tiên tụng Chú này một trăm vạn biến, đốt Trầm Thủy Hương cúng dường. Bắt đầu từ ngày mồng một của tháng mười hai cho đến ngày mười lăm, ở trong Đạo Tràng cúng dường, kèm thiết Trai Tăng hai mot vị. Người đàn bà ấy, một ngày ba thời đốt hương tụng Chú, trong tâm phát nguyện cầu xin con cái. Ngày mười lăm, canh hai lấy dầu mè đen hòa với bơ, mỗi chú mỗi thiêu đốt, mãn một trăm biến, đến canh tư sẽ thấy cảnh giới, hoặc là hình trạng của Bồ Tát … liền tự biết. Như điều mong cầu trong tâm của người đàn bà ấy, liền được nguyện ấy. Đốt hương trước tượng, trì niệm Chú này, liền được thành tựu

Nếu cầu Ẩn Hình. Lấy thuốc Hùng Hoàng một lượng nhỏ, hoặc nửa lượng, dùng sữa người hòa hợp làm năm viên, lấy Trầm Thủy Hương làm hợp tử (cái hộp) mà đựng, lất một viên tụng một ngàn tám biến, với năm hạt cải trắng, cũng tụng một ngàn tám biến, mỗi mỗi đựng ở trong hộp, đợi đến khi có Nhật Nguyệt Thực tụng Chú. Bên trong cái hộp ấy, nếu có tiếng phát ra, hết thảy chúng sanh thấy người trì Chú, thảy đều hoan hỉ, cần gì đều được.

Nếu hộp ấy phát ra khói thì người trì Chú liền chẳng hiện thân, được làm chủ ở mọi nơi, sống lâu một tiểu kiếp

Nếu phát ra lửa nóng thì người trì Chú được thân đoan chánh, giống như Thiên Đồng mười sáu tuổi, làm chủ các Thiên Thần, sống lâu một Đại kiếp, cửa của kho trăm báu thảy đều tự hiện ra.

Nếu muốn thành tựu Pháp của Ngưu Hoàng. Mỗi mỗi y theo pháp Hùng Hoàng mà làm.

Nếu muốn thành tựu Pháp Nhãn Dược. Lấy Thạch An Thiện Na, hoa sen xanh, với Thanh Mộc Hương.. mỗi thứ một tiền, an thuốc ấy ở trong thục đồng sao la, cho đến khi Nhật Nguyệt Thực thời ngày đêm tụng Chú. Nếu khói hiện ra, lấy thuốc bỏ vào trong mắt, người trì Chú ấy liền được ẩn hình, làm chủ của các người ẩn hình.

Nếu muốn thành tựu Đao Pháp. Lấy cây đao mới không sứt mẻ, vàongày 23 hoặc ngày 29, cúng dường tượng ấy và ban đồ ăn uống cho các chúng sanh, hộ tịnh tự thân, tay trái cầm đao tụng Chú cho đến khi có tiếng phát ra, liền bay lên hư không nguyện gì đều được. Nếu lửa phát ra thời đồng bạn được thấy lửa, cũng được bay lên hư không. Làm chủ của tất cả người bay trong hư không.

Nếu muốn thành tựu chày Kim Cang. Lấy sắt tốt dài mười sáu ngón tay, đập làm ba góc, trên dưới mỗi làm ba chia, mài Tử Đàn bôi lên.Từ ngày mồng một của tháng mười hai cúng dường Tượng ấy, bắt đầu từ ngày mồng một thiết Trai cúng dường bốn Tăng, một ngày thêm một vị Tăng. Tự tu trì Chú cho đến ngày mười ba, cúng Tăng xong, liền nhịn ăn. Ban đêm ngày mười lăm, trước tháp Xá Lợi, cúng dường Tựơng vẽ, đốt 108 chén đèn bằng bơ, tự ngồi trên tòa cỏ tranh, thọ trì Chú này. Hai tay cầm chày tụng Chú mà chú, chày ấy phát ra lửa thì người trì Chú được lên Tiên, nhóm đồng bạn cũng được bay lên hư không, làm Minh Tiên Chủ thần lực giống như Kim Cang, sống lâu một Đại kiếp. Sau khi chết sanh về chỗ của Kim Cang Bồ Tát.

Nếu muốn thành tựu vật của nhóm Luân, Đao, khí trượng. Mỗi mỗi y theo Pháp trên, liền được thành tựu

Nếu muốn trừ các ác bên trong nhà. Lấy đất làm lò lửa, bốn bên vẽ hoa sen, bên trong lò, lấy cây dâu làm củi kèm với lạc, tô, mật… ngày ba thời tụng Chú một ngàn tám biến, cho đến cho đến ba ngày tức được thành tựu.

Nếu muốn hộ một thành một thôn. Ở trong bảy ngày, đốt cây Xa Di Ca kèm thiêu đốt bơ, lạc, mật, liền được thành tựu

Nếu muốn cầu mưa lấy cây Ô Đồ Mạt La (Tam Tạng nói cây đấy là Chi Tử tức cây dành dành) làm củi đốt, kèm thiêu đốt bơ, lạc, mật ở trong bảy ngày tức được thành tựu.

Nếu muốn hộ một nước. Như trên đã nói, lấy cây dâu mà thiêu đốt.

Nếu muốn cầu sống lâu. Ở này mộng một cho đến ngày mười lăm của tháng mười hai, đi xin thức ăn Khiết Tịnh, tụng Chú mãn ba mươi vạn biến, cho đến ngày cuối tháng, trước hai ngày nhịn ăn lấy một thăng sữa bò đen, tụng Chú một trăm tám biến, nên dùng hương hoa cúng dường Phật. Tự uống sữa đó liền được sống lâu. Nếu trong mười ngày, thiêu đốt bơ, lạc, mật và cỏ Quát Tẩu, tức được sống lâu

Nếu cầu hàng phục nghịch tặc. Lấy độc đầu (đầu con vượn) với Bà La Hồi, Chú một ngàn tám biến, khiến cho giặc thấy nghe tiếng của Bà La Hồi với Độc Đầu, tức liền tự cột trói

Nếu lấy hết thảy hạt cỏ đựng đầy trong cái bình sành mới, hòa với nước, tụng Chú một trăm tám biến, lấy Miêu Tử (hạt lúa) ấy với nước tắm thân sẽ trừ hết thảy các ác không thể làm hại.

Nếu có người ăn nhằm các thuốc độc. Lấy đuôi chim công, tụng chú mãn mười vạn biến, cấm độc với các bệnh ác, thảy được trừ khỏi.

Nếu tất cả Trời làm bệnh nóng. Kết sợi dây, chú một trăm tám biến đeo nơi cổ của người ấy thì hết thảy bệnh nóng đều được trừ khỏi.

Nếu lấy cây Khư Đà La (Đời Đường gọi là: Khương Mộc: gừng) nhóm lửa. Hoà chung lạc, bơ, mật thiêu đốt trong lửa, Chú một trăm tám biến, mỗi biến mỗi thiêu đốt, liền được phục tàng (kho tàng bị chôn dấu)

Nếu dùng Tử Đàn khắc làm mười vạn hoa sen, xuống sông lớn để nước ngập đến eo, mỗi lần Chú thì mỗi lần ném trong nước ấy. Y theo số của Đàn Hoa, liền được kho vàng.

Nếu dùng cây Tỳ Lợi Bà nhóm lửa, kèm ba vị như trên, mỗi Chú mỗi thiêu, mãn một ngàn tám biến, tức được kho vàng vô tận.

Nếu lấy cây Trầm Hương kèm ba vị như trên thiêu đốt. Trong hai mươi mốt ngày, ngày ba thời, một thời tụng một ngàn tám biến thì hết thảy Trời, Rồng, Thần đều đi đến làm Sứ Giả.

Nếu lấy cánh mễ với bơ, lạc, mật, bỏ vào lửa, tụng Chú mãn một ngàn tám biến, tức được trăm món ăn uống vô tận.

Nếu lấy An Tất Hương, viên tròn như hạt ngô đồng, cùng ba vị trên hòa lại, mỗi mỗi tụng Chú thiêu đốt, đầy đủ một ngàn tám biến thì tất cả Dạ Xoa đi đến làm Sứ Giả. Nếu lấy hoa A Du Ca (Đời Đường gọi là: Vong Ưu) với dùng ba vị trên, tụng Chú một ngàn tám biến, mỗi mỗi thiêu đốt thì tất cả Dạ Xoa Nữ đi đến làm Sứ Giả.

Nếu thiêu đốt Long Hoa với dùng ba vị trên thì tất cả các Rồng đi đến làm Sứ Giả.

Nếu thiêu đốt Trầm Hương với ba vị, y theo lúc trước tụng Chú thì tất cả Kim Cang đi đến làm Sứ Giả.

Nếu thiêu đốt trái Mạt Đát Na với dùng ba vị, y theo lúc trước tụng Chú thì tất cả Minh Tiên đều đi đến làm Sứ Giả.

Nếu lấy cây Trầm Hương nhóm lửa, thiêu đốt Tô Hợp Hương, Chú một trăm tám biến thì hết thảy Càn Đạt Phạ đi đến làm Sứ Giả.

Nếu thiêu đốt Huân Lục Hương thì hết thảy Ngạ Quỷ đi đến làm Sứ Giả.

Nếu lấy thuốc Thi Lợi Phạ Sắc Đắc Già hòa với Trầm Thủy Hương, thiêu đốt thì tất cả Khẩn Nại Lạc đi đến làm Sứ Giả.

Nếu thiêu đốt Bạch Giao Hương thì tất cả Tỳ Na Dạ Ca đi đến làm Sứ Giả.

Tụng một trăm tám biến. Nếu thiêu đốt Bạch Giới Tử (hạt cải trắng) với Bạch Giới Tử Du (dầu của hạt cải trắng) một ngàn tám biến tụng Chú xong thì Quốc vương hoan hỉ. Nếu một ngày ba thời cho đến trong bảy ngày, làm Pháp tức thành tựu

Nếu đối trước mặt trời, tụng Chú mười vạn biến thì tất cả ác chướng thảy đều tiêu diệt.

Nếu tụng một biến thì hộ được thân của mình

Nếu tụng hai biến thì bạn bè, tài vật đều nương nhờ ủng hộ.

Nếu muốn được thành tựu Pháp Liên Hoa. Lấy cây Tử Đàn làm một hoa sen, ba ngày không ăn, tay trái cầm hoa ngồi trước tượng, tụng Chú cho đến khi ra lửa. Khi ấy cùng với các đồng bạn bay lên hư không, làm Chuyển Luân Vương trong chúng Minh Tiên. Ở chốn ấy, xả mạng được sanh vào quốc độ Cực Lạc ở phương Tây.

Nếu lấy đất Ma La Mạt Già (Đời Đường gọi là: đất hang chuột hôi) hòa với cát làm chày Kim Cang, dài mười hai ngón tay, cầm giữ trong tay, đi khất thực từng nhà, không cùng người nói chuyện, tụng Chú mười vạn biến. Trên đầu chày làm cái lỗ, bỏ Bạch giới tử vào, đến ngày Nhật Nguyệt Thực, ở trươc tượng tụng Chú, khiến hạt cải trong chày phát ra tiếng thì điều cầu nguyện đều được thành tựu.

Nếu dùng cái chày dọng núi thì núi tự đổ, phàm chỗ làm đều được toại ý. Nếu cầm cái chày ấy vào biển thì nước biển tùy theo ý. Nếu cầm chày này tụng trì Chú Pháp thì tất cả Tỳ Na Dạ Ca không được gây chướng ngại.

Nếu vào trong biển sông suối. Nước ấy ngập đến rốn, lấy mười vạn hoa sen, mỗi Chú mỗi ném vào trong nước, tức Diệu Cát Tường Thiên Nữ hiện ra, chỗ mong cầu đều được.

Nếu lấy hoa sen ba mươi vạn cái, tụng Chú, y như trên ném vào trong nước thì cầu Nguyện rộng lớn đều được vừa ý.

Nếu lấy hoa sen năm mươi vạn cái, tụng Chú, y như trên ném vào trong nước thì Nguyện rộng lớn đến đâu cũng đều được vừa ý.

Nếu ngày mồng một của tháng, lấy hương hoa Xà Đề, tụng Chú một trăm tám biến, mỗi mỗi chú ném trước bàn chân của tượng, một ngày ba thời cho đến ngày mười lăm làm pháp này thì trên bàn chân của tượng ấy phát ra ánh lửa, nhập vào người trì Chú, tức thân liền chẳng hiện cùng với đồng bạn bay lên hư không, được làm Chuyển Luân Vương trong chúng Minh Tiên, sống lâu một kiếp.

Nếu ngồi bên bờ biển lấy Long mộc làm củi nhóm lửa, mặt hướng về phương Tây, cầm cây Long hoa tụng Chú mười vạn biến, thiếu đốt ở trong lửa. Tức thời nước biển dậy sóng, khi ấy không được lo sợ, chỉ chí thành chuyên tâm tụng Chú. Trong nước liền hiện Chơn Bà La Môn, chỗ cầu đều được, sai gì đều làm.

Nếu trên mặt đất vẽ hoa sen ngàn cánh rồi ngồi trên đó tụng Chú mười vạn biến, thì đất tức nghiêng có vị Thần hiện ra, cùng với người trì chú làm đồng bạn, liền bay lên hư không, làm Đại Chủ trong chúng Minh Tiên, sống lâu một kiếp.

Nếu tháng mười hai, từ ngày mồng một đến ngày mười lăm, lấy hoa Xà Đề, mỗi mỗi tụng Chú, rải trên đảnh đầu của Phật (Phật đảnh), tụng mãn mười vạn biến thì đảnh đầu phóng ra ánh sáng chiếu trên thân người sẽ được năm Thần Thông. Nếu lấy hoa ấy, Chú đủ một trăm vạn biến thời ước nguyện đều được.

Nếu lấy đất ở khúc uốn cong trên mặt đất làm một con sư tử, lấy Ngưu Hoàng xoa bôi lên, ngồi yên trong Đàn cung kính cúng dường, tụng Chú cho đến khi sư tử tự cử động, liền được thành tựu, mong cầu đều được. Nếu cỡi lên con Sư Tử, muốn đi đến đâu liền mau đến chốn đó, sống lâu bằng Phạm Thiên.

Nếu làm voi với trâu đều y theo Pháp trên. Nếu phát ra tiếng thì chư Thiên đều đi đến, yêu cầu gì đều được, sai khiến đều làm.

Chuyển Luân Vương Chú này, sự việc đã cần đều được thành tựu, các vật cần thiết đều y theo tâm nguyện, dùng lòng tin trong sạch làm Pháp này đều thành tựu.

Khi Đức Thế Tôn nói Pháp này xong, lại nói rằng: “Nếu Ta rộng nói oai lực thành tựu các Pháp của Chú này thì hết kiếp cũng không nói hết. Các ngươi nên biết đây là nói tóm tắt”.

Bấy giờ trong Hội có vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn Bồ Tát Ma Ha Tát, tám Bộ Trời Rồng, Chuyển Luân Vương… tâm rất hoan hỉ đều xướng lên: “Lành thay! Đức Thích Ca Như Lai hay nói việc khó có thể nghĩ bàn này ! Nhóm chúng con thề hộ trì Chú này. Nếu thấy có người cùng với Phi Nhân thọ trì đọc tụng viết chép cúng dường, yêu nhớ, nghĩ cầu…sẽ thường cùng ủng hộ khiến cho không có tai hoạn. Nếu ở trong nước, thấy có Chú này thì chúng con cung kính các người trong nước đó như Phật không có khác, đều dùng oai lực phòng hộ nước đó, khiến cho Quỷ Thần ác, giặc hung nãn, tướng dũng mãnh, gió, mưa, nước, lửa…chẳng thể xâm tổn, trăm họ đông đầy, đất nước an ninh, tài cốc phong nhiêu, không có đói khát, đều khiến lui tan bệnh dịch chẳng lành”

Khi ấy Đức Như lai khen rằng: “Lành thay! Lành thay! Các người thật hay ủng hộ như vậy”.

Đức Phật nói kinh xong thời các chúng Bồ Tát, tám Bộ Trời Rồng tám Bộ đều rất hoan hỉ, tin nhận làm theo.

 

KINH ĐẠI ĐÀ LA NI MẠT PHÁP TRUNG NHẤT TỰ TÂM CHÚ

_Hết_

25/12/2009