Kinh Đại Bát Niết Bàn (Tuệ Khai)

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Tuệ Khai)
275-TK, Bộ Niết Bàn, Đại Tạng Kinh, Kinh Bồ Tát, Tạng Kinh

SỐ 375
KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN
– Hán dịch: Căn cứ bản dịch của Tam Tạng Pháp sư Đàm Vô Sấm,
Sa môn Tuệ Nghiêm, Tuệ Quán, và Tạ Linh Vân sửa lại
 – Đời Tống
 – Việt dịch: Tuệ Khai cư sĩ – Phan Rang
Chứng nghĩa: Tỳ Kheo Thích Đổng Minh

Bài Viết Liên Quan

1998

Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Quyển 12

ĐẠI TUỆ PHỔ GIÁC THIỀN SƯ NGỮ LỤC SỐ 1998A QUYỂN 12 Hán dịch: Thiền sư Đại Tuệ Nhập Tạng.   Tướng Thích-ca xuống núi. Trước núi chánh giác lại gãy gốc. Trong hai mươi mốt ngày tâm phiền muộn. Lại đến Lộc Uyển tính...
Đọc Sách, Kinh Điển Giảng Giải

Lược Giải Thích Tên Của 89 Đức Phật Trong Hồng Danh Bảo Sám

LƯỢC GIẢI THÍCH TÊN CỦA 89 ĐỨC PHẬT TRONG HỒNG DANH BẢO SÁM Hán Văn: Trích trong Đại Sám Hối Văn Lược Giải của Sa Môn THƯ NGỌC Việt dịch: HUYỀN THANH Sản xuất & Ấn hành: Tạng Thư Phật Học Diễn đọc: Thùy Duyên...
Kinh Tiểu Bộ

5. Kinh Tập

KINH TIỂU BỘ Khuddaka Nikāya Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch   Kinh Tập Chương Một - Phẩm Rắn Uragavagga  (I) Kinh Rắn (Sn 1) 1. Ai nhiếp phục phẫn nộ Ðang được dấy khởi lên, Như dùng chất linh dược, Ngăn độc rắn lan...
278-2

Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Quyển 44

Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật (Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh) Hán dịch: Đông Tấn Thiên Trúc Tam Tạng Phật Đà Bạt Đà La Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 3/2013-2014   QUYỂN THỨ BỐN MƯƠI BỐN Phần một...
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Thiển Thích

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Lược Giảng Quyển 01

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM LƯỢC GIẢNG ŚŪRAMGAMA-SŪTRA Tuyên Hoá Thượng Nhân giảng thuật Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Nhuận Châu QUYỂN 01 XI. GIẢNG GIẢI KINH VĂN Kinh văn: Như thật tôi nghe Giảng: Như thật là nhấn mạnh đến niềm tin A-nan là em...
Bộ Mật Giáo, Đại Tạng Kinh, Kinh Bồ Tát, Kinh Mật Tạng, Tạng Kinh

Kinh Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Tâm Địa Pháp Môn

KINH THANH TỊNH PHÁP THÂN TỲ LÔ GIÁ NA TÂM ĐỊA PHÁP MÔN THÀNH TỰU NHẤT THẾ TAM CHỦNG TẤT ĐỊA ĐÀ LA NI KINH SỐ 899 Hán dịch: Ninh Hòa năm thứ 7, ngày 4 tháng 7 Canh Dần, Viện Bảo Thắng, CÁT TƯỜNG...