KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN LUẬN GIẢI 
Cư sĩ Liên Hoa Tịnh Huệ
Diễn đọc: Tâm Kiến Chánh