KINH ĐẠI BẢO TÍCH
TẬP 1
Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh dịch từ Hán sang Việt văn
Diễn đọc: Huy Hồ, Đức Uy, Thy Mai, Kim Phụng, Kim Phượng