PHẬT THUYẾT ĐẠI BẠCH TẢN CÁI TỔNG TRÌ ĐÀ LA NI KINH

KINH SỐ 977

Hán dịch: Đời Nguyên_ Thiên Trúc TUẤN BIỆN Đại Sư, Tức Nại Mính Đắc LịLiên Đắc La Ma Ninh với Dịch Chủ Tăng là nhóm CHÂN TRÍ dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Kính lễ tất cả Thượng Sư Tối Diệu!

Phàm muốn tu tập Bạch Tản Cái Phật Mẫu. Ở trong phòng thất vắng lặng, ngồi trên cái chăn mềm ấm rồi phát nguyện rằng: “Vì tất cả Hữu Tình của 6 nẻo đang ở trong Luân Hồi , khiến cho họ được giải thoát. Nguyện cho tôi được thành Cứu Cánh Chính Giác”

Phát nguyện xong, tưởng Bạch Tản Cái Phật Hội hiện trong khoảng không trước mặt. Tại Hội ấy, dùng tâm chân thật niệm ba Quy Y. Xong, Phật Hội liền tiêu dung thành ánh sáng hòa nhập vào thân của mình, thân của mình liền thành ánh sáng. Sau đó niệm Chú Sa Mạt Oát (Svabhāva-mantra: Thần Chú Tự Tính) tưởng tất cả đều Không (Śūnya: trống rỗng). Nơi cái Không ấy, tưởng chữ ÁN (ཨ _ OṂ) màu trắng trên đóa hoa trong vành trăng. Chữ ÁN tỏa ánh sáng phóng ra rồi quay trở lại, Chủng của chữ biến thành cái lọng có cán vàng, trên cán có chữ ÁN. Chữ ấy tỏa ánh sáng phóng ra rồi lại quay về, chủng của chữ biến thành Bạch Tản Cái Phật Mẫu (Sitātapatra Buddhamātṛ) có một mặt 2 tay và 3 con mắt, ngồi theo thế Kim Cương Già Phu, tay phải tác Vô Bố Úy Ấn, tay trái cầm cái lọng trắng để ngang ngực, nghiêm sức bằng mọi thứ Anh Lạc. Thân màu trắng tinh khiết như ánh mặt trời chiếu soi trên núi Tuyết, có đủ tướng vui vẻ, hiển Vô Tự Tính (Không có Tự Tính). Nên quán như hình tượng tự nhiên ở trong gương.

Lúc muốn tụng Chú, ở ngay hoa sen trong vành trăng trên trái tim của mình có Tâm Chú với nhóm Tổng Trì dài ngắn vây quanh chữ ÁN. Ở đấy phóng ra ánh sáng khiển trừ tất cả tội chướng với sự gián đoạn của Ta và Người. Tưởng xong, sau đó tán tụng.

Nếu lúc bị mệt mỏi.muốn dâng Thí Thực. Liền đặt Thí Thực ấy ở trước mặt, niệm Chú có 3 chữ là ÁN Á HỒNG (OṂ ĀḤ HŪṂ) nhiếp thụ biến thành

Cam Lộ. Trong Hư Không trước mặt, triệu thỉnh Bạch Tản Cái Phật Mẫu làm đầu, các vị Âm Mẫu cư ngụ ở 22 gò mả trên núi (Sơn Trủng), 7 Chủng Phật với Chính Giác ở 10 phương có 3 hàng Cụ Mỹ, Tĩnh Phạm, Đế Thích vây bên cạnh. Tưởng cái lưỡi biến thành hình cái ống tỏa ánh sáng Kim Cương (Kim Cương Quang Đồng). Tụng Phụng Thực Chú là:

Án, tát lật-oát đát đạt yết đá, ô thất nễ chiết, tịch nại đát mạt đắc lị, hồng, phát. Y đảm mạt lị, khát khát, khát hề khát hề

OṂ_ SARVA-TATHĀGATA-UṢṆĪṢA-SITĀTAPATRE HŪṂ PHAṬ_ IDĀṂ BALIṂ KHAKHA KHAHI KHAHI

Tụng 3 biến hoặc 5 biến xong. Tụng Thán Thán Đảo Chúc (Khẩn cầu) cầu Sách Nguyện Sự Đẳng. Xong, phụng tống Phật Hội rồi bỏ thức ăn cúng thí (Thí Thực) ấy ở nơi sạch sẽ , hồi hướng căn lành.

Át linh già, đát đạt yết đá, thất nễ chiết, tây nại đát mạt đát-lị, nại ma. Á mạt la tức đá, nại la nễ. (Phạn Ngữ )

ĀRYA-TATHĀGATA-UṢṆĪṢA-SITĀTAPATRE NAMAḤ APARĀJITA DHĀRAṆĪ

Thánh Nhất Thiết Như Lai Đỉnh Kế Trung Xuất Bạch Tản Cái Phật Mẫu Dư Vô Năng Địch Tổng Trì. Kính Lễ Tam Bảo Tối Thượng (Hoa Ngữ)

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Xuất Hữu Hoại (Bhagavān: Thế Tôn) ngự tại Thiện Pháp Diệu Hảo ở cõi Tam Thập Tam Thiên là nơi cư ngụ của chư Thiên, cùng với Đại Tỳ Kheo, Đại Bồ Đề Mãnh Thức, Thiên Chủ Đế Thích và Đồ Chúng tập hội.

Bấy giờ, Đức Xuất Hữu Hoại ngồi trên Tòa Hoa Sen, nhập vào Tam Muội Phổ Quán Đỉnh Kế . Đột nhiên từ trong đỉnh kế của Đức Xuất Hữu Hoại hiện ra Tổng Trì

Mật Chú Pháp Hạnh như vầy

*) Kính lễ Chính Giác với tất cả Bồ Đề Mãnh Thức

Kính lễ Chính Giác

Kính lễ Diệu Pháp

Kính lễ Đại Chúng

Kính lễ 7 Câu đê Chân Thật Cứu Cánh Chính Giác với hàng Đại Chúng Thanh Văn

Kính lễ hết thảy hàng Hoại Oán ở Thế Gian

Kính lễ hết thảy hàng Thuận Lưu

Kính lễ hết thảy hàng Bất Hoàn

Kính lễ hết thảy hàng Siêu Việt Chân Thật ở Thế Gian

Kính lễ hết thảy hàng Nhật Thật

Kính lễ Chú Trớ với năng lực giúp đỡ của Thiên Tiên

Kính lễ hết thảy hàng Tụng Trì Minh Chú Thành Tựu

Kính lễ Tĩnh Phạm

Kính lễ Đế Thích

Kính lễ Khẩn Uy Cụ Mỹ hay khiến đẩy lui khuất phục hàng chủ về Khổ Hạnh

Kính lễ Cụ Mỹ Nghiêm Ngũ Thủ Ấn là nơi quy kính của Vô Ai Tử

Kính lễ Cụ Mỹ hay tồi hoại ba tầng cung thành trú ngụ ở gò mả (Mộ Địa) là nơi quy kính của tất cả Âm Mẫu.

Kính lễ Xuất Hữu Hoại Như Lai Chủng Phật

Kính lễ Liên Hoa Chủng Phật

Kính lễ Kim Cương Chủng Phật

Kính lễ Bảo Châu Chủng Phật

Kính lễ Đại Tượng Chủng Phật

Kính lễ Thiếu Đồng Chủng Phật

Kính lễ Long Chủng Phật

Kính lễ Dũng Cố Bộ Khí Giới Vương Phật

Kính lễ Vô Lượng Quang Phật

Kính lễ Bất Động Phật

Kính lễ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Kính lễ Sa La Chủ Vương Hoa Thực Viên Mãn Phật

Kính lễ Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính lễ Bảo Thượng Vương Phật

Kính lễ Tối Diệu Phổ Hiền Phật

Kính lễ Chúng Minh Chủ Phật

Kính lễ Mục Viên Mãn Ô Ba Lạp Hương Thượng Vương Phật Kính lễ Đẳng Xứ ấy xong.

_ Xuất Hữu Hoại Mẫu, Nhất Thiết Như Lai Đỉnh Kế Trung Xuất Bạch Tản Cái

Phật Mẫu,Dư Vô Năng Địch Đại Quýnh Già Mẫu

Dùng Pháp này chém đứt tất cả Tà Ma ăn hơi thở ra vào

Cũng hay chém đứt tất cả Minh Chú của loài khác

Cũng hay ngăn che sự chết yểu không đúng thời

Cũng hay khiến cho Hữu Tình giải thoát tất cả sự cột trói

Cũng hay ngăn che tất cả sự ghét bỏ nghi ngờ, mộng ác

Cũng hay tồi hoại 8 vạn 4 ngàn Tà Ma

Cũng hay làm cho 28 vị Tinh Tú vui vẻ

Cũng hay chiết phục 8 vị Đại Phòng Tú

Cũng hay ngăn che tất cả oán thù

Cũng hay tồi hoại sự bạo ác tối cực, tất cả sự ghét bỏ nghi ngờ, mộng ác

Cũng hay cứu độ các nạn: Thuốc độc, khí giới, nước, lửa

_ Vô Hữu Năng Địch Đại Khẩn Mẫu

Đại Xuyết Phác Mẫu, Đại Lực Mẫu

Đại Xí Nhiên Mẫu, Đại Uy Lực

Đại Bạch Tản Mẫu, Đại Lực Mẫu (Đại Lực Cát Tường Mẫu)

Xí Nhiên Giải Anh Bạch Y Mẫu

Thánh Cứu Độ Mẫu, Cụ Sân Nộ (Bhṛkuṭi)

Thắng Thế Kim Cương Xưng Niệm Châu

Liên Hoa Chiêu Minh, Kim Cương Danh

Vô Hữu Năng Địch Cụ Niệm Châu

Kim Cương Tường Đẳng Tồi Hoại Mẫu

Nhu Thiện Phật Đẳng Cúng Dường Mẫu

Nhu Tướng Uy Lực Cụ Đại Mẫu

Thánh Cứu Độ Mẫu Đại Lực Mẫu

Bất Một Kim Cương Thiết Đỉnh Mẫu

Kim Cương Thiếu Đồng Trì Chủng Mẫu

Kim Cương Thủ, Kim Cương Niệm Châu

Đại Xích Sắc với Bảo Châu Mẫu

Chủng Minh Kim Cương Xưng Đỉnh Kế

Chủng Tướng Yểu Điệu Kim Cương Mẫu

Như Kim Sắc Quang Cụ Nhãn Mẫu

Kim Cương Chúc với Bạch Sắc Mẫu

Liên Hoa Nhãn với Nguyệt Quang Mẫu

Thủ Ấn gom tụ tất cả lực của nhóm ấy. Nguyện khiến ủng hộ cho con, ủng hộ cho con

* *) Án_ Linh thất khát nại, bất-la chiến nại tha, đát đạt yết đá, ô thất nễ chiết, tịch nại đát ba đắc-lị, hồng, năng-long

Tịch đát mạt nại, cát la, hồng,năng-long

Ma hạt mịch-tha mạt thất khát nại la, hồng, năng-long

Phát la mịch-năng-nhạ mạt thất khát nại, cát la, hồng, năng-long

Tát oát đinh thất đạt nại, tịch đảm mạt nại, cát la, hồng, năng-long

Tát oát tha thất khát, la thất khát tát, ngật la hạt nại, mịch nại tát nại, cát la, hồng, năng-long

Tạt đinh la, thất đế nại, ngật la hạt, tát hạt tất la,mịch nại tát nại, cát la, hồng, năng-long

Á thất nại, chiết đế nại, nại sắc cát đắc đắc la nại ma, bất la tát đát nại, cát la, hồng, năng-long

Á hy đát nại, ma ma khát, ngật la hạt nại, mịch nại tát nại, cát la, hồng, năng-long

La tắc khắc la, am

Ủng hộ cho con

[OṂ_ ṚṢĪGAṆA PRAŚATRA TATHĀGATA-UṢṆĪṢA-SITĀTAPATRE

(Quy mệnh Tiên Chúng Thắng Thiện Như Lai Đỉnh Kế Bạch Tản Cái) HŪṂ (Chủng Tử biểu thị cho Tâm Bồ Đề) ṬRŪṂ (Chủng Tử biểu thị cho nghĩa Tự Ngã phát sinh ra tất cả Pháp xa lìa bụi dơ Kiêu Mạn)

STAMBHANA KARA (Tác áp lãnh) HŪṂ ṬRŪṂ

MAHĀ-VIDYA SAMBHAKṢAṆA KARA (Tác hoàn thiện Đại Minh Chú)

HŪṂ ṬRŪṂ

PARAVIDYA SAMBHAKṢAṆA KARA (Tác hoàn thiện Minh Chú khác)

HŪṂ ṬRŪṂ

SARVA DUṢṬANĀṂ STAMBHANA KARA (Tác trấn hộ tất cả nhóm ác) HŪṂ ṬRŪṂ

SARVA YAKṢA RĀKṢASA GRAHĀṆĀṂ VIDHVAṂSANA KRARA

(Tác tiêu diệt tất cả sự quấy nhiễu của Dạ Xoa, La Sát) HŪṂ ṬRŪṂ

CATUR-AŚĪTĪNĀṂ GRAHA SAHASRAṆĀṂ VIDHVAṂSANA KARA

(Tác tiêu diệt 84000 Tà Ma) HŪṂ ṬRŪṂ

AṢṬA VIṂŚATĪNĀṂ NAKṢATRANĀṂ PRASĀDANA KARA (Làm cho

28 vị Tinh Tú vui vẻ) HŪṂ ṬRŪṂ

AṢṬANAṂ MAHĀ-GRAHANAṂ VIDHVAṂSANA KARA (Tác tiêu diệt

8 đại Ac Tinh) HŪṂ ṬRŪṂ

RAKṢA (Ủng hộ) RAKṢA MĀM (Ủng hộ cho con)]

Xuất Hữu Hoại Mẫu, Nhất Thiết Như Lai Đỉnh Kế Trung Xuất Bạch Tản Cái Phật Mẫu, Kim Cương Đỉnh Kế Đại Quýnh Già Mẫu, Cụ Đại Thiên Tý Mẫu,

Hữu Thiên Đại Thủ Mẫu, Cụ Thập Vạn Câu Đê Mục, Bất Nhị Xí Nhiên Cụ Chủng Tướng Kim Cương Khoan Quảng Đại Bạch Mẫu, Chủ Tể Tam Giới

Trùng Vi Mẫu trong tất cả thời ủng hộ cho con, ủng hộ cho con

 

* * *) Án. Nạn vua chúa, nạn giặc cướp, nạn lữa, nạn nước, nạn thuốc độc, nạn khí giới, nạn quân binh của nước ngoài, nạn đói khát, nạn oán thù, nạn bệnh tật, nạn sét đánh, nạn chết yểu không đúng thời, nạng động đất, nạn sao băng, nạn hình phạt của quốc vương, nạn Trời, nạn Rồng, nạn sấm chớp, nạn bay trên không (Phi Không), nạn ác thú phẫn nộ.

Lại có: Thiên Ma, Long Ma, Phi Thiên Ma, Phong Thần Ma, Phi Không Ma, Tầm Hương Ma, Nghi Thần Ma, Đại Phúc Hành Ma, Thí Nghi Ma, Dạ Xoa Ma, Ngạ Quỷ Ma, Không Hành Mẫu Ma, Thực Nhục Ma, Xuất Giả Ma, Bình Đại Ma (Ma có hình như cái bình cái túi), Xú Ma (Ma hôi thối), Thân Xú Ma, Linh Khô Sấu Ma (Ma khiến cho héo gầy), Linh Vong Ma (Ma khiến cho quên lãng), Linh Điên Cuồng Ma, Linh Yểm Mỵ Ma, Linh Trấn Phục Ma, Quái Tú Ma…Trong tất cả nhóm ấy, nguyện cho con được sự an ổn tốt lành.

Lại có: Đoạt Uy Lực Quỷ, Đoạt Dung Nhan Quỷ, Thực Sản Cung Quỷ, Ẩm Huyết Quỷ, Thực Bào Thai Quỷ, Thực Nhục Quỷ, Thực Chi Quỷ (Quỷ ăn mỡ),Thực Tủy Quỷ, Thực Chi Y Quỷ (Quỷ ăn màng mỡ), Thủ Mệnh Quỷ (Quỷ cướp lấy sinh mệnh), Thực Ẩu Thổ Quỷ (Quỷ ăn thứ nôn mửa), Thực Đại Tiện Quỷ, Thực Tiểu Tiện Quỷ, Thực Khiếu Lưu Quỷ, Thực Tàn Quỷ (Quỷ ăn thừ dư thừa), Thực Thóa Quỷ (Quỷ ăn thứ khạc nhổ), Thực Thế Quỷ (Quỷ ăn nước mũi), Thực Tiên Quỷ (Quỷ ăn nước rãi), Thực Nùng Quỷ (Quỷ ăn mủ của ung nhọt), Thực Thí Thực Quỷ (Quỷ ăn thức ăn bố thí), Thực Man Quỷ (Quỷ ăn tóc), Thực Hương Khí Quỷ, Đoạt Ý Quỷ, Thực Hoa Quỷ, Thực Quả Quỷ, Thực Miêu Quỷ (Quỷ ăn cây non), Thực Thiêu Thí Quỷ (quỷ ăn thức thiêu đốt rồi cho)…Trong tất cả nhóm đó, nguyện cho con đạt được sự an ổn tốt lành.

Tất cả Minh Chú do nhóm ấy và tất cả Ma tạo ra. Dùng Pháp này quyết cắt đứt, cầm Chày đánh phạt.

Minh Chú do hàng Biến Du Hành tạo ta. Dùng Pháp này quyết cắt đứt, cầm Chày đánh phạt.

Minh Chú do hàng Không Hành và Không Hành Mẫu tạo ra. Dùng Pháp này quyết cắt đứt, cầm Chày đánh phạt.

Minh Chú do Đại Thú Chủ tạo ra. Dùng Pháp này quyết cắt đứt, cầm Chày đánh phạt.

Minh Chú do hàng Vô Ái Tử tạo ra. Dùng Pháp này quyết cắt đứt, cầm Chày đánh phạt.

Minh Chú do hàng Phi Không và hàng Chân Thật Tác tạo ra. Dùng Pháp này quyết cắt đứt, cầm Chày đánh phạt.

Minh Chú do hàng Đại Hắc và Âm Mẫu tạo ra. Dùng Pháp này quyết cắt đứt, cầm Chày đánh phạt.

Minh Chú do hàng Trì Nhân Đầu Khí (cầm vật khí có đầu người) tạo ra. Dùng Pháp này quyết cắt đứt, cầm Chày đánh phạt.

Minh Chú do hàng Linh Thắng, Tác Phong Mật, Linh Nghĩa, Cam Thành tạo ra. Dùng Pháp này quyết cắt đứt, cầm Chày đánh phạt.

Minh Chú do 4 chị em Thần Nữ tạo ra. Dùng Pháp này quyết cắt đứt, cầm Chày đánh phạt.

Minh Chú do Tỳ Ngật Lị Đế (Đấu Chiến Thần), Hỷ Chủ, Tật Chủ tạo ra. Dùng Pháp này quyết cắt đứt, cầm Chày đánh phạt.

Minh Chú do hàng Vô Thiện Tĩnh tạo ra. Dùng Pháp này quyết cắt đứt, cầm Chày đánh phạt.

Minh Chú do hàng Hoại Oán tạo ra. Dùng Pháp này quyết cắt đứt, cầm Chày đánh phạt.

Minh Chú do hàng Nan Dục tạo ra. Dùng Pháp này quyết cắt đứt, cầm Chày đánh phạt.

Minh Chú do Mật Chủ Kim Cương Thủ tạo ra. Dùng Pháp này quyết cắt đứt, cầm Chày đánh phạt.

 

* * * *) Kính lễ Xuất Hữu Hoại Mẫu, Nhất Thiết Như Lai Đỉnh Kế Trung Xuất Bạch Tản Cái Phật Mẫu. Ủng hộ cho con, ủng hộ cho con

Án_ Á tịch đát, nại lạt thất khát, bất la mạt, tất bất đát linh khát, tắc nại đát mạt đắc lị

Tát lạt, tát lạt _Hát nại, hát nại_Nại la, nại la_Mịch nại, mịch nại_Tần nại, tần nại_Mịch nại, mịch nại_Hồng, hồng_Phát, phát_Sa hạt

Hê hê, phát

Hòa hoà, phát

Ác mẫu ngật anh, phát

Ác bất la đế hạt đát, phát

Bất la mạt la đát, phát

Ác tu la mệnh đắc la mạt khát, phát

Tát lật mạt, đế tính quần, phát

Tát lật mạt, tính kinh quần, phát

Tát lật mạt, ác tu lị quần, phát

Tát lật mạt, ma lỗ ninh quần,phát

Tát lật mạt, cát lỗ đinh quần, phát

Tát lật mạt, hạt nại mệnh quần, phát

Tát lật mạt, tất ngật-lị nại quần, phát

Tát lật mạt, ma hòa la ninh quần, phát

Tát lật mạt, dã tắc kinh quần, phát

Tát lật mạt, la tắc ngật la tinh quần, phát

Tát lật mạt, bất lị đinh quần, phát

Tát lật mạt, mệnh chiết xưng quần, phát

Tát lật mạt, mẫu đinh quần, phát

Tát lật mạt, trảo mạt ninh lật , phát

Tát lật mạt, mạt đát đinh quần, phát

Tát lật mạt, cát đát bố đát nễ quần, phát

Tát lật mạt, tư cát ninh quần, phát

Tát lật mạt, ô ma ninh quần, phát

Tát lật mạt, tạt anh quần, phát

Tát lật mạt, ác bất tắc ma lị quần, phát

Tát lật mạt, a đát la diêu đế quần, phát

Tát lật mạt, đinh lãnh lạt ngật đinh quần, phát

Tát lật mạt, đinh lãnh tính lãnh ngật đinh quần, phát

Tát lật mạt, toát lị quần, phát

Tát lật mạt, ngật lị đát, cát la ma nễ cát qua lãnh đinh quần, phát

Ngật la nại tính đốt đát quần, phát

Tức đắc nại, bất la chiến cát, đinh nại lành đế đinh quần, phát

Đá lãnh trực bố ngật đinh quần, phát

Tát lật mạt, đế lị đề ngật quần, phát

Tát lật mạt, thất la ma nễ quần, phát

Tát lật mạt, mệnh đắc dạ nại quần, phát

Tạt gia cát la, ma đinh cát la-dã quần, phát

Tát lật mạt, ác đạt tát đát kinh quần, phát

Mịch nại dã tạt lị quần, phát

Tạt định diệt mạt ngật nễ anh quần, phát

Tát lật mạt, qua ô ma lị anh quần, phát

Mệnh đát dã la nễ anh quần, phát

Ma hạt bất la đát ngật lị quần, phát

Mạt tắc la, sơn cát lạt dã, bất la đát ngật la, la tạt dã, phát

Ma hạt cát lạt dã, ma đắc lị cát nại, nại ma tắc ngật lị đát anh, phát

Miệt chiết nại tính anh, phát

Bất la hắc mạt nễ dã, phát

Ác ngật ái nễ anh, phát

Ma hạt cát lị anh, phát

Cát lạt nại đế anh, phát

Y đắc lị anh, phát

Lãng đắc lị anh, phát

Trảo danh lị anh, phát

Bất la hột anh, phát

Tạt ma đế anh, phát

La đắc lị anh, phát

Cát lạt la đắc lị, phát

Gia ma đát đế anh, phát

Ca bát lị anh, phát

Ác đế ma ngật đế, tắc ma chiết nại, mạt tịch nại anh, phát

[OṂ_ ASITA ANALA ARĀKAḤ PRABHA SPHUṬA VIKACA

SITĀTAPATREḤ (Quy mệnh Bạch Tản Cái với hào quang lửa màu trắng tinh phóng tỏa ánh sáng rực rỡ long lanh)

JVALA JVALA (Phóng quang)_HANA HANA (Đánh đập)_ DARA DARA (Gíang phục) _ CCHINDA CCHINDA (Cắt đứt) _ BHINDA BHINDA (Xuyên thấu) _ CCHINDA CCHINDA (Cắt đứt) _ HŪṂ HŪṂ (Khủng bố) _ PHAṬ PHAṬ (Phá bại) _ SVĀHĀ (Thành tựu)

HE HE PHAṬ (Kêu gọi phá bại)

HO HO PHAṬ (Vui vẻ phá bại )

AMOGHĀYA PHAṬ (Bất Không Thiên Sứ phá bại)

APRATIHATĀYA PHAṬ (Phá bại không chướng ngại)

VARA PRADĀYA PHAṬ (Nguyện ban cho phá bại)

ASURA VIDARA PAKĀYA PHAṬ (Phá bại sự phá hoại của A Tu La)

SARVA DEVEBHYAḤ PHAṬ (Phá bại tất cả Thiên Chúng)

SARVA NĀGEBHYAḤ PHAṬ (Phá bại tất cả Long Chúng)

SARVA ASUREBHYAḤ PHAṬ (Phá bại tất cả Phi Thiên Chúng)

SARVA MARŪTEBHYAḤ PHAṬ (Phá bại tất cả Phong Thần Chúng)

SARVA GARUḌEBHYAḤ PHAṬ (Phá bại tất cả Kim Xí Điểu Chúng)

SARVA KIṂNAREBHYAḤ PHAṬ (Phá bại tất cả Nghi Thần Chúng)

SARVA GANDHARVEBHYAḤ PHAṬ (Phá bại tất cả Tầm Hương Chúng)

SARVA MAHORAGEBHYAḤ PHAṬ (Phá bại tất cả Đại Phúc Hành Thần

Chúng)

SARVA YAKṢEBHYAḤ PHAṬ (Phá bại tất cả Dược Xoa Chúng)

SARVA RĀKṢASEBHYAḤ PHAṬ (Phá bại tất cả La Sát Chúng)

SARVA PRETEBHYAḤ PHAṬ (Phá bại tất cả Ngạ Quỷ Chúng)

SARVA PIŚĀCEBHYAḤ PHAṬ (Phá bại tất cả Xí Trung Quỷ Chúng)

SARVA BHŪTEBHYAH PHAṬ (Phá bại tất cả Hóa Sinh Quỷ Chúng)

SARVA KUMBHĀṆḌEBHYAḤ PHAṬ (Phá bại tất cả Ung Hình Quỷ Chúng)

SARVA PŪTANEBHYAḤ PHAṬ (Phá bại tất cả Xú Quỷ Chúng)

SARVA KAṬAPŪTANEBHYAḤ PHAṬ (Phá bại tất cả Kỳ Xú Quỷ Chúng)

SARVA SKANDEBHYAḤ PHAṬ (Phá bại tất cả Thiên Thần (vẹo môi) Quỷ Chúng)

SARVA UNMĀDEBHYAḤ PHAṬ (Phá bại tất cả Ác Sinh Chúng)

SARVA CCHĀYEBHYAḤ PHAṬ (Phá bại tất cả Ảnh Quỷ Chúng)

SARVA APASMĀREBHYAḤ PHAṬ (Phá bại tất cả Dương Đầu Quỷ Chúng)

SARVA AUṢṬARAKEBHYAḤ PHAṬ (Phá bại tất cả Lạc Đà Hình Quỷ Chúng)

SARVA DURLAṂGHĪTEBHYAḤ PHAṬ (Phá bại tất cả Ngộ Tưởng Quá Chúng)

SARVA DUṢPRAKṢITEBHYAḤ PHAṬ (Phá bại tất cả Ngộ Kiến Quá Chúng)

SARVA JVAREBHYAḤ PHAṬ (Phá bại tất cả Nhiệt Ngược Quỷ Chúng)

SARVA KṚTYA KARMAṆI KAKKOLIKEBHYAḤ PHAṬ (Phá bại tất cả Chủng Loại Tác Nghiệp Chúng)

KIRAṆA VETĀḌEBHYAḤ PHAḤ (Phá bại Khởi Thi Quỷ Chúng)

CICINDA (Bình Đại Ma) PRAŚAKA (Linh Khô Sấu ma) ŚCARDITEBHYAḤ (Linh Vong Ma Chúng) PHAṬ (Phá bại)

DHURA BHUKTEBHYAḤ PHAṬ (Phá bại Linh Trấn Phục Ma Chúng)

SARVA TĪRTHIKEBHYAḤ PHAṬ (Phá bại tất cả Ngoại Đạo Chúng)

SARVA ŚRAMAṆEBHYAḤ PHAṬ (Phá bại tất cả Trì Chú Chúng)

SARVA VIDYADHĀREBHYAḤ PHAṬ (Phá bại tất cả Trì Minh Chúng)

JAYA-KARA (Tác Thắng) MADHU-KARĀYEBHYAḤ (Tác Mật Chúng)

PHAṬ (Phá bại)

SARVA-ARTHA-SĀDHANEBHYAḤ PHAṬ (Phá bại tất cả Thành Tựu Nghĩa Lợi Chúng)

VIDYACĀRYEBHYAḤ PHAṬ (Phá bại Trì Chú Bác Sĩ Chúng)

CATURBHAGINĪBHYAḤ PHAṬ (Phá bại Tứ Tỷ Muội Thần Nữ Chúng)

SARVA KAUMĀRĪBHYAḤ PHAṬ (Phá bại Kim Cương Đồng Nữ Chúng)

VIDYARĀJEBHYAḤ PHAṬ (Phá bại Minh Vương Chúng)

MAHĀ-PRATYUṄGIREBHYAḤ PHAṬ (Phá bại Đại Điều Phục Chúng)

VAJRA-ŚAṄKARĀYA PRATYUṄGIRA-RĀJĀYA PHAṬ (Phá bại Kim Cương Tỏa Điều Phục Vương Đẳng)

MAHĀ-KĀLĀYA MĀTṚ-GAṆA NAMASKṚTĀYE PHAṬ (Phá bại Đại

Hắc Thiên Thần, nơi kính lễ của Âm Mẫu Chúng)

VIṢṆAVĪYE PHAṬ (Phá bại Tỳ Nữu Thiên Phi Đẳng)

BRAHMĪṆĪYE PHAṬ (Phá bại Phạm Thiên Phi Đẳng)

AGNĪYE PHAṬ (Phá bại Hỏa Thiên Phi Đẳng)

MAHĀ-KĀLĪYE PHAṬ (Phá bại Đại Hắc Thiên Phi Đẳng)

KĀLA-DAṆḌĪYE PHAṬ (Phá bại Đại Quỷ Súy Hắc Ao Thần Đẳng)

INDRĪYE PHAṬ (Phá bại Đế Thích Thiên Phi Đẳng)

RAUDRĪYE PHAṬ (Phá bại Sân Nộ Thần Nữ Đẳng)

KAUMĀRĪYE PHAṬ (Phá bại Đồng Nữ Thần Đẳng)

VARĀHĪYE PHAṬ (Phá bại Trư Đầu Thần Nữ Đẳng)

CĀMUṆḌĪYE PHAṬ (Phá bại Nộ Thần Nữ Đẳng)

RUDRĪYE PHAṬ (Phá bại Tự Tại Thiên Nữ Đẳng)

KĀLA-RĀTRĪYE PHAṬ (Phá bại Hắc Dạ Thần Nữ Đẳng)

YAMA-DAṆḌĪYE PHAṬ (Phá bại Diêm Ma Quỷ Súy Thần Đẳng)

KAPĀLĪYE PHAṬ (Phá bại Độc Lâu Thần Nữ Đẳng)

ADHIMUKTIKA ŚMAŚANA-VĀSINĪYE PHAṬ (Phá bại Chúng Quỷ Nữ vui thích cư ngụ ở gò mả)]

 

* * * * *) Phàm có Hữu Tình đối với Ta khởi Tâm ganh ghét nghi kỵ, khởi tâm bạo ác hay tranh đoạt uy lực.

Lại có nhóm Quỷ tranh đoạt dung nhan, nhóm Quỷ ăn Tử Cung, nhóm Quỷ ăn máu huyết, nhóm Quỷ ăn thứ giống như mỡ, nhóm Quỷ ăn thịt, nhóm Quỷ ăn mỡ, Nhóm Quỷ ăn tủy, Nhóm Quỷ ăn vỏ bào thai, nhóm Quỷ cướp đoạt sinh mệnh, nhóm Quỷ ăn thứ nôn mửa, nhóm Quỷ ăn đồ đại tiện, nhóm Quỷ ăn đồ tiểu tiện, nhóm Quỷ ăn thứ tuôn chảy từ các khiếu, nhóm Quỷ ăn thứ dư thừa, nhóm Quỷ ăn nước rãi, nhóm Quỷ ăn nước mũi, nhóm Quỷ ăn thứ khạc nhổ, nhóm Quỷ ăn mủ của gân thịt thối nát, nhóm Quỷ ăn thứ thí thực, nhóm Quỷ ăn tóc, nhóm Quỷ ăn mùi thơm, nhóm Quỷ ăn hương, nhóm Quỷ ăn hoa, nhóm Quỷ ăn quả trái, nhóm Quỷ ăn cây non, nhóm Quỷ ăn thứ thiêu đốt rồi cho, nhóm có đủ tâm tội lỗi sai lầm, nhóm có đủ tâm oán ghét tỵ hiềm, nhóm có đủ tâm bạo ác.

Lại có nhóm Ma của hàng Trời, nhóm Ma của loài Rồng, nhóm Ma của hàng Phi Thiên, nhóm Ma của hàng Thần Gió, nhóm Ma của hàng Phi Không, nhóm Ma của hàng Tầm Hương, nhóm Ma của hàng Nghi Thần, nhóm Ma của hàng Đại Phúc Hành, nhóm Ma của hàng Thí Nghi, nhóm Ma của hàng Dạ Xoa, nhóm Ma của loài Quỷ Đói, nhóm Ma ăn thịt, nhóm Ma ăn hơi thở, nhóm Ma có hình cái túi, nhóm Ma hôi thối, nhóm Ma có thân hôi thối, nhóm Ma khiến cho bị héo gầy, nhóm Ma khiến cho bị điên cuồng, nhóm Ma khiến bị Yểm Mỵ, nhóm Ma khiến cho quên lãng, nhóm Ma của hàng Trấn Phục, nhóm Ma của hàng Không Hành Mẫu, nhóm Ma của các vì sao quái, nhóm Ma của hàng Ngục Đế, nhóm Ma của hàng Âm Mẫu Linh Hỷ, nhóm Ma của hàng Du Hành Cụ Anh, nhóm Ma của hàng Bạt Lạt.

Lại có bệnh dịch trong 1 ngày, bệnh trong 2 ngày, bệnh trong 3 ngày, bệnh trong 4 ngày, bệnh trong 7 ngày, bệnh dịch thường xuyên, bệnh dịch không bao giờ hết, bệnh đau sói đầu, bệnh do hơi thở ra vào và theo gió khởi, bệnh theo trái mật khởi, bệnh theo đàm khởi, bệnh theo câu tập khởi, tất cả bệnh tật, bệnh của thân…Nguyện khiến tiêu trừ.

Lại có bệnh của thân thể, bệnh do ăn uống chẳng đủ, bệnh mắt, bệnh mũi, bệnh miệng, bệnh cổ, bệnh tim, bệnh cổ họng, bệnh tai, bệnh răng, bệnh nóng bức của tim, bệnh óc não, bệnh xương sườn, bệnh lóng xương ở lưng (Bối Tiết), bệnh về bụng, bệnh eo lưng, bệnh cốc đạo, bệnh bắp đùi, bệnh bắp chân, bệnh bàn tay, bệnh bàn chân, bệnh từng chi, bệnh mọi chi…Nay nguyện khiển trừ, nay nguyện ủng hộ.

Dùng Bạch Tản Cái Phật Mẫu Kim Cương Đỉnh Kế Đại Quýnh Già Mẫu thì trong khoảng 12 Do Tuần , các nhóm ấy đều phải đi ra khỏi nơi đó.

Xác chết đứng dậy đi, Không Hành Mẫu với các bệnh tật: Nhọt ghẻ, nhọt ngứa ngáy, nhọt đậu mùa, nhọt bệnh cùi, nhọt do da bị lạnh nứt nẻ, nhọt trĩ, nhọt do bị thiêu đốt, nhọt do bệnh lao, nhọt Diệu (?), bệnh do sợ hãi mà héo gầy, chất độc của vật báu, chất độc do hòa hợp pha chế, chất độc do ếm đối cầu đảo, nạn lửa, nạn nước, mọi tổn hoại do đấu tranh kết oán, nạn chết yểu không đúng thời.

Lại có loài Trùng Đắc-Lị Ma Bố Cát, loài Trùng Đắc Lị Lạt Đát, bò cạp độc, rắn lớn, chuột, sói, sư tử, cọp, gấu, bi, gấu chó, loài thú dưới nước, loài giống như con ruồi con nhặng… hay cướp đoạt sinh mệnh của loài khác.

Tất cả Minh Chú của Đẳng ấy, thảy đều cột trói

Tất cả uy nghi, thảy đều cột trói

Tất cả Minh Chú của loài khác, thảy đều cột trói Tất cả Minh Chú của các loài Ma , thảy đều cột trói.

“Đát điệt tha: Án_ Ác nại linh, ác nại linh, mệnh chiết đế, mệnh chiết đế, mệnh la mạc tắc la nại lị, mạt nại mạt nại, mạt tắc la bát nễ, phát, hồng hồng, phát phát. Hồng, năng-long, mạt nại, phát_Sa hạt

[TADYATHĀ (Liền nói Chú là) OṂ (Nhiếp triệu) ANALE ANALE (Ngọn lửa Thần Linh) VIŚUDDHE VIŚUDDHE (khiến cho thanh tịnh) VĪRA VAJRADHĀRI (Dũng Mãnh Kim Cương Trì) BANDHA BANDHA (Cột trói) VAJRAPĀṆI (Kim Cương Thủ) PHAṬ (Phá bại) HŪṂ HŪṂ (Khủng bố hộ vệ khắp) PHAṬ PHAṬ (Phá bại) HŪṂ ṬRŪṂ (Tâm Bồ Đề xa lìa kiêu mạn) PHAṬ (Phá bại) SVĀHĀ (Thành tựu)]

(Theo người dịch thì phần trên là một Dị Bản của Chú Lăng Nghiêm)

Phàm có Hành Nhân đem Nhất Thiết Như Lai Đỉnh Kế Trung Xuất Bạch Tản Cái Phật Mẫu Dư Vô Năng Địch Đại Quýnh Già Mẫu này, hoặc tô vẽ trên vỏ cây hoa, giấy trắng, vỏ cây rồi đeo trên cổ thì có thể cho đến lúc chết dùng độc chẳng thể hại, dùng khí giới chẳng thể hại, dùng lửa chẳng thể đốt, dùng nước chẳng thể cuốn chìm, dùng chất độc của vật báu (Bảo độc) chẳng thể bị trúng,dùng chất độc do hòa hợp chế biến (Hòa Độc) chẳng thể hại, dùng Chú Độc chẳng thể hại, Phi Thời Yểu Mệnh chẳng thể xâm phạm. Tất cả oan Ma và mọi bạn bè ác…. Với tất cả nơi đều khởi yêu thích mà kính yêu người ấy.

Lại có Hằng Hà Sa Câu Đê 8 vạn 4 ngàn Đẳng loại Kim Cương cũng ủng hộ, cứu hộ, che chở. Đẳng ấy khởi tâm yêu thích mà kính yêu người ấy.

Lại nữa trong 8 vạn 4 ngàn Đại Kiếp được Túc Mệnh Trí. Sinh ra ở Thế Gian chẳng thọ nhận làm loài Thí Nghi, La Sát, Quỷ đói, loài hôi thối, loài có thân hôi thối. Lại trong cõi Người chẳng thọ thân nghèo túng, được đầy đủ Phước Đức của vô lượng vô số hằng hà sa số Chính Giác Xuất Hữu Hoại (Buddha Bhagavān: Phật Thế Tôn).

Lại hàng ngày thọ trì Nhất Thiết Như Lai Đỉnh Kế Trung Xuất Bạch Tản Cái Phật Mẫu Dư Vô Năng Địch Đại Quýnh Già Mẫu ắt chẳng hành Phạm Hạnh cũng thành Phạm Hạnh, chẳng thể Nhẫn cũng hay thành Nhẫn, chẳng thanh tĩnh ắt được thanh tĩnh, không có Giới Cận Trụ cũng được Giới Cận Trụ, chẳng giữ Trai Giới cũng thành Trai Giới.

Thiết Nĩ có nói: “5 tội Vô Gián cũng có thể thanh tĩnh không còn sót, nghiệp chướng quá khứ thảy đều tiêu diệt

Nếu người nữ cầu con ắt có thể thọ trì Nhất Thiết Như Lai Đỉnh Kế Trung Xuất Bạch Tản Cái Phật Mẫu Dư Vô Năng Địch Đại Quýnh Già Mẫu sẽ được con cái có đầy đủ thọ mệnh, Phước Đức, uy lực. Sau khi chết vãng sinh về cõi Cực Lạc (Sukha-vatī).

Lại nữa bệnh của người, bệnh của bò, bệnh của gia súc, bệnh dịch, sự tổn hoại do bệnh tật gây ra, chiến đấu với người khác trong tất cả quân binh… ắt có thể đem Nhất Thiết Như Lai Đỉnh Kế Bạch Tản Cái Phật Mẫu Dư Vô Năng Địch Đại Quýnh Già Mẫu này đặt trên đầu cây phướng, tác cúng dường rộng lớn. Rồi đem cây phướng này đặt trên cửa thành lớn; hoặc trong cung điện, nhà cửa; hoặc trong thôn phường , tụ lạc.Hoặc đặt cây phướng ấy trong sông, suối, nơi tịch tĩnh. Đối với Dư Vô Năng Địch Đại Quýnh Già Mẫu tác cúng dường rộng lớn ắt hay mau chóng khiến cho quốc thổ được an ninh, cũng hay làm an lành sự chướng ngại của bệnh dịch và sự tổn hoại do đấu tranh với tất cả quân binh của xứ khác.

1) Mạc Tắc La Bát Nễ (Vajrapāṇi: Kim Cương Thủ) Khiển Ma Ủng Hộ Chú:

Ninh đắc tha đạt: Án_ Thất đá một, mạt nại mạt nại. Ủng hộ cho con, ủng hộ cho con, sa hạt

La thất khát, la thất khát ma. Án, hồng thất đá một, mạt năng nại mạt năng nại, mạt tắc la ủng hộ cho con. La thất khát, la thất khát ma, mạt tắc la mạt nễ, hồng phát, sa hạt.

[TADYATHĀ (Liền nói Chú là) OṂ (Nhiếp Triệu) ṢṬOṂ (Chủng Tử) BANDHA BANDHA (Cột trói) MAMA (Tôi, con) RAKṢA RAKṢA (Ủng hộ) SVĀHĀ (Quyết định thành tựu)

RAKṢA RAKṢA MĀṂ (Ủng hộ, ủng hộ cho con) HŪṂ ṢṬOṂ (Chủng tử) BANDHANI BANDHANI (Trói buộc) VAJRA (Kim Cương) MAMA RAKṢA (Ủng hộ cho con) RAKṢA (Ủng hộ).VAJRAPĀṆI (Kim Cương Thủ) HŪṂ (Khủng bố) PHAṬ (Phá bại) SVĀHĀ (Quyết định thành tựu)]

(ND: Bản Tây Tạng thay câu Rakṣa rakṣa māṃ Hūṃ bằng chữ Oṃ và thay 2 chữ Bandhani bằng 2 chữ Bandha )

2) Hằng Thường Trì Tâm Chú :

Án_ Tát lạt mạt, đát đạt yết đá, ô thất nễ chiết, ác oát lãng ngật đế ma nại đinh tạng la thất nễ

Án, nại lạt nại lạt, nại khát, nại la nại la, mịch nại la mịch nại la, tần nại tần nại, mịch nại mịch nại, hồng hồng, phát phát, sa hạt

[OṂ_ SARVA TATHĀGATA-UṢṆĪṢA (Quy mệnh tất cả Như Lai Đỉnh) ANĀVALOKITEC (Tuân theo sự quán chiếu) ŪRṆATE (Bạch Hào Tướng) JVALASĪ (Quang minh)

OṂ (Nhiếp Triệu) JVALA JVALA ( Phóng quang) DHAKA DHAKA (Uy quang) DARA DARA (Giáng phục) VIDARA VIDARA (Giáng phục khắp) CCHINDA CCHINDA (Cắt đứt) BHINDA BHINDA (Xuyên thấu) HŪṂ HŪṂ

(Khủng bố) PHAṬ PHAṬ (Phá bại) SVĀHĀ (Thành tựu)] (Bản khác ghi nhận bài Chú này là Phật Đỉnh Tâm Chú:

Namo sarva-jñāya

Oṃ_ Tathāgatoṣnīṣa (Quy mệnh Như Lai Đỉnh Kế) anāvalokita mūrdha tejorāsī (tuân theo sự quán chiếu ánh sáng rực rỡ ở đỉnh đầu) hūṃ (thành tựu)_ jvala jvala, dhaka dhaka, vidhaka vidhaka, dara dara, vidara vidara, cchinda cchinda, bhinda bhinda, hūṃ phaṭ phaṭ svāhā)

  1. Tăng Trưởng Thân (Gần Gũi) Thân (Thể xác) Chú:

Án_ Tát lạt mạt, đát đạt yết đá, ô thất nễ chiết, hồng phát, sa hạ

[OṂ_ SARVA TATHĀGATA-UṢṆĪṢA (Quy mệnh tất cả Như Lai Đỉnh)

HŪṂ (Khủng bố) PHAṬ (Phá bại) SVĀHĀ (Quyết định thành tựu)]

 

  1. Nhiếp Thọ Chú :

Ninh dã đạt: Án, ác nại linh ác nại linh, khát tát mính khát tát mính, mệnh la mệnh la, tinh tinh

Tát lạt mạt mạc nại, ác nhược thất đạt nại, ác nhược thất đắc đinh

Tát lạt mạt, đát đạt yết đá, ô thất nễ chước, tịch đát đát mạt đắc lị, hồng phát, sa hạt

[TADYATHĀ (Liền nói Chú là) ANALE ANALE (Ngọn lửa linh thiêng) KHASAME KHASAME (Thôi thúc tôi, thúc đẩy tôi) VAIRE VAIRE (Tinh tiến dũng mãnh) SOME SOME (Rượu bất tử, sự tốt lành)

SARVA BUDDHA ADHIṢṬHANA (Thần lực của tất cả chư Phật)

ADHIṢṬITE (Gia trì)

SARVA TATHĀGATA-UṢṆĪṢA-SITĀTAPATRE (Nhất Thiết Như Lai Đỉnh

Kế Bạch Tản Cái) HŪṂ (Khủng bố) PHAṬ (Phá bại) SVĀHĀ (Quyết định thành tựu)

5) Kiên Giáp Chú:

Hồng, ma ma, hồng, nễ, sa hạt

[HŪṂ (Tâm Bồ Đề) MAMA HŪṂ (Hộ vệ cho con) NI (Tướng tốt đẹp)

SVĀHĀ (Quyết định thành tựu)]

Nếu tác Minh (Vidya) tu tập đủ thì hết thảy hàng Long Vương (Nāgarāja) sẽ y theo Thời tuôn mưa. Các Đấng Chính Giác (Phật , Bồ Đề Mãnh Thức (Bồ Tát), Trời với Phi Thiên, loài Người, hàng Tầm Hương, tất cả Thế Gian… đều rất vui vẻ. Ở trước nơi Đức Xuất Hữu Hoại giảng nói, thảy đều khen ngợi.

 

PHẬT THUYẾT ĐẠI BẠCH TẢN CÁI TỔNG TRÌ ĐÀ LA NI KINH _Hết_

 

 

ĐẠI BẠCH TẢN CÁI PHẬT MẪU TỔNG TRÌ TÁN THÁN ĐẢO CHÚC KỆ

Việt dịch: HUYỀN THANH

ÁN_ Diệu toà trong trăng trên hoa sen.

Kim Cương Già Phu, thân sắc trắng

Tay trái ngang ngực cầm lọng trắng

Đủ nơi lọng trắng, xưng tán lễ.

Tay phải kết nơi Vô Úy Ấn.

Khuôn mặt cười tươi,thân yểu điệu.

Phật Mẫu nhiếp thọ mọi Chính Giác.

Tất cả xưng tán lễ nơi ấy

Điều phục tất cả chốn

Hữu Tình Tùy loại hóa hiện muôn thứ Thân.

Đại Bảo trang nghiêm cực mỹ diệu.

Duyệt Ý Mẫu xứ , xưng tán lễ.

ÁN _Vô Hữu Năng Địch Đại Khẩn Mẫu.

Đại xuyết Phác Mẫu, Đại Lực Mẫu.

Đại Xí Nhiên Mẫu, Đại Uy Mẫu.

Đại Bạch Cái Mẫu, Đại Lực Mẫu.

Xí Nhiên Giải Anh Bạch Y Mẫu.

Thánh Cứu Độ Mẫu Đại

Sân Trứu (Sân Nộ Mẫu) Thánh Thế

Kim Cương Xưng Niệm Châu.

Liên Hoa Chiêu Minh, Kim Cương Danh.

Vô Hữu Năng Địch Cụ Niệm Châu.

Kim Cương Tường Đẳng Tồi Hoại Mẫu.

Nhu Thiện Phật Đẳng Cúng Dường Mẫu.

Nhu Thiện Uy Lực Cụ Đại Mẫu.

Thánh Cứu Độ Mẫu, Đại Lực Mẫu.

Bất Một Kim Cương Thiết Đỉnh Mẫu.

Kim Cương Thiếu Đồng Trì Chủng Mẫu.

Kim Cương Thủ Chủng, Kim Niệm Châu.

Đại Xích Sắc với Bảo Châu Mẫu.

Chủng Minh Kim Cương Xưng Đỉnh Kế.

Chủng Tướng Yểu Điệu Kim Cương Mẫu.

Như Kim Sắc Quang Cụ Nhãn Mẫu.

Kim Cương Chúc với Bạch Sắc Mẫu.

Liên Hoa Mục với Nguyệt Quang Mẫu.

Xưng tán lễ nơi tụ Thủ Ấn Xuất Hữu

Hoại Mẫu, Bạch Cái Mẫu.

Thích Ca Đỉnh Kế Trung Xuất Mẫu.

Kim Cương Đỉnh Kế Quýnh Già Mẫu.

Thiên Tý Thiên Thủ Đại Cụ Mẫu.

Đại Cu Đê Chi Cụ Nhãn Mẫu Bất Nhị

Xí Nhiên Cụ Chủng Tướng.

Kim Cương Quảng Bác Đại Bạch Mẫu.

Chủ Tể Tam Giới Trùng Vi Mẫu.

Tối cực nơi con, cầu ủng hộ.

Tối cực nơi con, xin che giúp.

 

ÁN-Quốc vương, giặc cướp, nước, lửa, độc.

Khí giới, đói khát, Tà Ma, tật.

Sét đánh phi thời và chết yểu.

Động đất, hình phạt của quốc vương.

Sấm sét, Phi Không, các Bố tán.

Loài cọp, thú ác trong nạn lớn.

Trong tất cả Thời xin che giúp.

Thiên Ma, các Ma gây trở ngại

Loài đoạt uy lực và Quỷ đói

Nhóm Phong, Đảm, Đàm trong đại bệnh

Trong tất cả Thời xin che giúp

Nhóm Tham, Sân, Si, các phiền não

Mười nghiệp bất thiện, năm vô gián

Ngăn che Tự Tính, gây Tội nghiệp

Nẻo ác, quả khổ trong sợ hãi

Ngu tư (vốn Tính ngu muội) nay con cầu che giúp

Dùng Thiết câu của Đại Từ bi

Giống như Ái Tử (con yêu) xin hộ trì

Trong tất cả Thời ủng hộ con .

ĐẠI BẠCH TẢN CÁI TỔNG TRÌ TÁN THÁN ĐẢO CHÚC KỆ

_Hết_

17/ 11/ 2001