PHẬT NÓI KINH
CỨU DIỆN NHIÊN NGẠ QUỶ ĐÀ LA NI THẦN CHÚ

Hán dịch: Đời Đường_ Vu Điền Tam Tạng THẬT XOA NAN ĐÀ dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Bấy giờ Đức Thế Tôn ngự tại chốn Tăng Già Lam Ni Câu Luật thuộc thành Ca Tỳ La (Kapila-vastu) cùng với các vị Tỳ Khưu và các Bồ Tát, vô số Chúng Sinh đến dự, giáp vòng vây quanh để nói Pháp.

Lúc đó Ngài A Nan (Ānanda) ở một mình nơi thanh tịnh, một lòng gom niệm. Tức ở đêm ấy, sau khi dứt canh ba thì thấy một Ngạ Quỷ (Quỷ đói) tên là Diện nhiên (Jvala-mukha) đứng trước mặt A Nan, bạch với A Nan rằng: “Ba ngày sau thời mệnh của ông sẽ chấm dứt, tức liền sinh trong nẻo Quỷ Đói này”

Khi ấy, A Nan nghe lời nói này xong thì sinh tâm hoảng sợ, hỏi Ngạ Quỷ rằng: “Nay tôi gặp tai nạn này thời phải làm cách nào để được miễn nỗi khổ ấy ?

Lúc ấy, Ngạ Quỷ bảo A Nan rằng:”Vào sáng sớm nếu ông có thể bố thí cho trăm ngàn Na Do Tha Hằng Hà Sa số quỷ đói với trăm ngàn vị Bà La Môn với người Tiên…., dùng cái đẩu của nước Ma Già Đà (Magadha) đều cho một đẩu thức ăn uống kèm với vì tôi cúng dường Tam Bảo thời ông sẽ được tăng tuổi thọ, khiến cho tôi lìa khỏi nỗi khổ của loài quỷ đói, được sinh lên Trời”

A Nan thấy quỷ đói Diện Nhiên này có thân hình gầy ốm khô khốc, rất xấu xí . trên mặt bốc lửa, cổ họng nhỏ như cây kim, đầu tóc rối tung, lông móng dài bén, thân như đang khuân vác nặng. Lại nghe lời nói chẳng thuận như vậy thì rất kinh sợ, lông trên thân dựng đứng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, mau chóng đến nơi Đức Phật ngự, cúi năm thể sát đất đỉnh lễ chân Phật, thân tâm run sợ mà bạch Phật rằng:

“Xin Đức Thế Tôn cứu con! Xin Đấng Thiện Thệ cứu con! Qua ba ngày nữa thì mệnh của con sẽ chấm dứt. Đêm qua con thấy một quỷ đói Diện Nhiên nói với con rằng: “Ông ở ba ngày ắt sẽ hết mệnh, sinh trong nẻo quỷ đói”. Con liền hỏi: “Dùng phương cách nào mới được miễn nỗi khổ ấy?”. Ngạ Quỷ đáp rằng: “Nếu ông bố thí cho trăm ngàn na do tha hằng hà sa số quỷ đói với trăm ngàn vị Bà La Môn và các vị  Tiên …. thì ông sẽ được tăng thọ”

Thế Tôn! Nay con làm thế nào để được miễn nỗi khổ này?”

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo A Nan rằng: “Nay ông đừng sợ. Có phương tiện khác khiến cho ông được bố thí thức ăn cho nhóm quỷ đói, các Bà La Môn với người Tiên như vậy. Đừng sinh ưu não”

Đức Phật bảo: “Này A Nan! Có Đà La Ni tên là Nhất Thiết Đức Quang Vô Lương Uy Lực. Nếu có người tụng Đà La Ni này tức thành, dùng bố thí cho câu chi na do tha trăm ngàn hằng hà sa số quỷ đói với sáu mươi tám câu chi na da tha trăm ngàn vị Bà La Môn và các Tiên…Trước mặt họ đều có cái đẩu của Ma Già Đà gồm bốn đẩu, chín đẩu thức ăn uống”

Đức Phật bảo:”Này A Nan, đời trước Ta từng là vị Bà La Môn thời ở chỗ của Quán Thế Am Bồ Tát (Avalokiteśvara) với Đấng Thế Gian Tự Tại Đức Lực Như Lai thọ nhận Đà La Ni này. Ta dùng sức của Đà La Ni này liền được đầy đủ thức ăn uống bố thí cho vô lượng vô số quỷ đói với Bà La Môn và nhóm các Tiên. Do Ta bố thí thức ăn cho các quỷ đói nên khiến cho quỷ đói xa lìa thân này, được sinh lên Trời.

A Nan! Nay ông thọ trì Đà La Ni này để tự hộ thân” Liền nói Chú là:

Na ma tát phộc đát tha yết đa, phộc lộ chỉ đế (1) tam bạt la, tam bạt la (2) hổhồng (3)

NAMAH SARVA TATHĀGATA AVALOKITE _ SAMBHĀRA SAMBHĀRA HŪṂ

Đức Phật bảo: “Này A Nan! Nếu có người muốn làm Pháp Thí Thực này. Trước hết lấy thức ăn uống đặt trong cái bàn sạch, tụng Đà La Ni Chú này chú vào thức ăn bảy biến, ở trong cửa giương cánh tay ra ngoài nhà để cái bàn trên đất sạch rồi búng tay bẩy lần hướng xuống dưới.

Làm Thí này xong, ở bốn phương ấy có trăm ngàn câu chi na do tha hằng hà sa số quỷ đói. Ở trước mặt mỗi một quỷ đói đều có cái đẩu của Ma Già Đà gồm bốn đẩu, chín đẩu thức ăn uống. Nhóm quỷ đói như vậy khắp đều no đủ. Các quỷ đói đó ăn thức này xong ắt bỏ đứt thân hư hỏng, được sinh lên Trời”.

Lại nói: “Này A Nan! Nếu có Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di hoặc hay thường tụng Đà La Ni này và dâng thức ăn uống, tức được đầy đủ vô lượng Công Đức, mệnh được lâu dài, liền thành công đức cúng dường trăm ngàn câu chi Như Lai, nhan sắc tươi đẹp, uy đức mạnh mẽ. Tất cả hàng Phi Nhân, Bộ Đa Quỷ, Dạ Xoa, La Sát và các quỷ đói đều sợ tâm của người đó, chẳng dám nhìn. Người đó liền được thành tựu đầy đủ Đại Lực tinh tiến”.

Lại nói: “Này A Nan! Nếu muốn bố thí thức ăn cho Bà La Môn với người Tiên nên lấy thức ăn uống để đầy trong cái bát, tụng Đà La Ni Chú này chú vào thức ăn bảy lần rồi dốc xuống trong dòng nước chảy ắt dâng hiến đầy đủ cho vô lượng câu chi trăm ngàn hằng hà sa số vị Bà La Môn với nhóm các Tiên như thức ăn của cõi Trời. Nhóm Bà La Môn ấy với người Tiên ăn thức ăn này xong thời các căn đầy đủ, viên mãn cát tường đều phát lời Nguyện khen ngợi người bố thí. Người bố thí thức ăn ấy, tâm được thanh tịnh, liền mau chóng chứng uy đức của Phạm Thiên, thường tu Tịnh Hạnh, thành tựu đầy đủ Công Đức cúng dường trăm ngàn câu chi hằng hà sa số Như Lai. Đối với các oán địch thường được thắng.

Nếu có Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di hoặc muốn cúng dường tất cả Tam Bảo thì cần phải sửa soạn đủ hương hoa, thức ăn uống, tụng Đà La Ni Chú này hai mươi mốt lần chú vào thức ăn với nhóm hương hoa đã bố thí, cúng dường Tam Bảo. Nhóm trai lành, nữ thiện này thành tựu đầy đủ vật cúng màu nhiệm của chư Thiên với vật cúng vô thượng, tôn trọng, khen ngợi quốc độ, Tam Bảo của tất cả Như Lai. Chư Phật ghi nhớ xưng dương khen ngợi, chư Thiên ủng hộ”.

Đức Phật nói: “Ông hãy đi đi. Này A Nan! nên tự hộ thân kèm với rộng vì các Chúng Sinh nói khiến cho các chúng sinh thành tựu đầy đủ vô lượng Công Đức, sinh ở đời nào thường được gặp trăm ngàn câu chi chư Phật

 

PHẬT NÓI KINH CỨU DIỆN NHIÊN NGẠ QUỶ ĐÀ LA NI THẦN CHÚ _Hết_

09/06/2008