PHẬT NÓI KINH
CÔNG ÐỨC CỦA TAM QUY, NGŨ GIỚI, TỪ TÂM VÀ YỂM LY

Hán dịch: Mất tên người dịch, nay dựa vào Ðông Tấn lục.
Việt dịch: Thích Chánh Lạc

 

Nghe như vầy:

Một thời đức Phật ở tại vườn ông Cấp Cô Ðộc, rừng cây ông Kỳ Ðà,  thành Xá vệ. Bấy giờ đức Phật kể cho ông trưởng giả A Nan Bân Kỳ (Cấp Cô Ðộc) nghe:

–Về kiếp lâu xa có một Phạm chí tên là Tỳ La Ma, có nhiều tiền bạc, châu báu. Lúc đem ra bố thí, ông dùng tám vạn bốn ngàn bát bằng vàng đựng đầy bạc, tám vạn bốn ngàn bát bằng bạc đựng đầy vàng. Ông lại lấy tám vạn bốn ngàn bình tắm bằng vàng bạc, lại lấy tám vạn bốn ngàn con trâu đều lấy vàng bạc che trên sừng; lại lấy tám vạn bốn ngàn ngọc nữ trang sức lộng lẫy; lại lấy tám vạn bốn ngàn ngọa cụ trải lụa lên trên; lại lấy tám vạn bốn ngàn bộ y phục; lại lấy tám vạn bốn ngàn con voi con ngựa đều lấy vàng bạc để làm cái dàm, chằng đầu và mỏm chúng; lại lấy tám vạn bốn ngàn phòng xá để bố thí; lại ở trong bốn cửa thành để bố thí, tùy ai muốn gì ông đều đem cho tất cả. Lại dùng một phòng để bố thí tăng từ bốn phương lại.

Bố thí phước như trên không bằng thọ Tam quy. Vì sao vậy? Vì người thọ Tam quy là bố thí sự vô uý cho hết thảy chúng sanh, cho nên quy y Phật, Pháp, Tăng, phước đức người ấy không thể kể được.

Phước đức của sự bố thí như trên và sự thọ trì Tam quy không bằng phước đức của người thọ trì Năm giới. Người thọ trì Năm giới công đức đầy đủ, vượt hơn tất cả.

Phước đức của sự bố thí như trên và sự thọ trì Tam quy, Ngũ giới lại không bằng phước đức của người chỉ trong khoảng khắc bằng khảy móng tay mà dũ lòng thương đối với chúng sanh.

Phước đức của sự bố thí như trên và phước đức của sự thọ trì Tam quy, Ngũ giới, dũ lòng thương đối với chúng sanh lại không bằng phước đức của người khởi lên cái tưởng không đáng thích thú đối với tất cả thế gian. Vì ao như vậy? Vì phước của sự khởi lên cái tưởng không đáng thích thú đối với tất cả thế gian có thể khiến cho hành giả diệt trừ được cái khổ sanh tử, trọn thành Phật đạo, cho nên phước đức của người ấy là tối thắng.

Bấy giờ trưởng giả nghe đức Phật nói xong, hoan hỷ phụng hành.

PHẬT NÓI KINH CÔNG ÐỨC CỦA TAM QUY, NGŨ GIỚI,  TỪ TÂM VÀ YỂM LY


Phật Thuyết Kinh

Công Đức Tam Quy Ngũ Giới Từ Tâm Nhàm Chán

Hán dịch: Xuất xứ từ bản ghi chép vào đời Đông Tấn, tên người dịch đã bị thất lạc
Việt dịch: Tại gia Bồ-tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận

 

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Kỳ Thụ Cấp Cô Độc trong thành Xá-vệ.

Lúc bấy giờ Phật vì Trưởng giả A-na-bân-để mà dạy rằng:

“Vào thuở quá khứ lâu xa về trước, có một Bà-la-môn với rất nhiều tài bảo, tên là Tỳ-la-ma.

Ông ấy đã đem bố thí 84.000 cái bát vàng đựng đầy thỏi bạc và 84.000 cái bát bạc đựng đầy thỏi vàng. Lại nữa, ông ấy đã đem bố thí 84.000 cái chậu để tắm bằng vàng và bạc. Lại nữa, ông ấy đã đem bố thí 84.000 con bò với sừng được bọc bằng vàng và bạc. Lại nữa, ông ấy đã đem bố thí 84.000 ngọc nữ với trang sức lộng lẫy. Lại nữa, ông ấy đã đem bố thí 84.000 gối nệm được phủ với nhiều ruy băng. Lại nữa, ông ấy đã đem bố thí 84.000 y phục. Lại nữa, ông ấy đã đem bố thí 84.000 voi ngựa và trên yên đều làm bằng vàng bạc. Lại nữa, ông ấy đã đem bố thí 84.000 căn nhà. Lại ở trước bốn cổng thành, ông ấy tùy theo điều mong muốn của mỗi người đến xin mà đều cho tất cả. Lại nữa, ông ấy đã đem bố thí một căn nhà cho chư Tăng bốn phương.

Phước đức của bố thí ở trên thì không bằng phước đức của thọ trì Tam Quy Y.

Vì sao thế? Bởi ai thọ trì Tam Quy Y, thì tức là bố thí vô úy cho hết thảy chúng sanh. Cho nên, phước đức của quy y Phật Pháp Tăng là chẳng thể tính đếm xuể.

Phước đức của bố thí ở trên và phước đức của thọ trì Tam Quy Y, thì không bằng phước đức của người thọ trì Ngũ Giới. Công đức ấy tròn đầy và vượt hơn những phước đức kia.

Phước đức của bố thí ở trên, cùng với phước đức của thọ trì Tam Quy Y và Ngũ Giới, thì không bằng phước đức của người từ tâm nhớ tưởng đến chúng sanh chỉ trong khoảnh khảy móng tay.

Thế nhưng, phước đức của bố thí ở trên, cùng với phước đức của thọ trì Tam Quy Ngũ Giới, và từ tâm nhớ tưởng đến chúng sanh, thì không bằng phước đức của người khởi quán tưởng nhàm chán, rằng hết thảy mọi việc ở thế gian đều chẳng thể an vui.

Vì sao thế? Bởi nếu khởi quán tưởng nhàm chán, rằng hết thảy mọi việc ở thế gian đều chẳng thể an vui, thì sẽ có thể khiến hành giả diệt trừ khổ ách của sanh tử và cuối cùng sẽ thành Phật Đạo. Cho nên, phước đức đó là tối thắng vậy.”

Khi nghe Phật giảng dạy, ông trưởng giả hoan hỷ phụng hành.

Phật Thuyết Kinh Công Đức Tam Quy Ngũ Giới Từ Tâm Nhàm Chán

Bản dịch: 19/10/2013, hiệu đính: 19/10/2013

Print Friendly, PDF & Email