CHÚ TAM THỦ KINH

Hán dịch: Đời Đường_ Tam Tạng ĐỊA BÀ HA LA phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

_ Đại Luân Kim Cương Đà La Ni Chú thứ nhất:

“Nạp mô tát đát lị gia, địa vĩ ca nẫm, đát tha yết đa nẫm. Án, tỳ la thời tỳ la thời, ma ha chươc ca la, bạt xà li, tát đa tát đa, sa la đế sa la đế, đát lị duệ đát lị duệ, tỳ đà mạt nễ, tam bàn nhạ nễ, đát la mạt để, tất đà, a yết lị đát diễm, sa bà ha”

 

*)NAMO STRIYA-DHVIKĀNĀṂ THĀGATĀNĀṂ

OṂ_ VIRAJI VIRAJI, MAHĀ-CAKRA-VAJRI, SATA SATA, SARATE

SARATE, TRAYI TRAYI, VIDHAMATI, SAṂBHAṂJANI TRAMATI SIDDHI, AGRYE TRAṂ SVĀHĀ

Tụng Đà La Ni này 21 biến tức sẽ vào tất cả Mạn Trà La (Đàn) chỗ làm được thành tựu (Tụng Chú có Thân Ấn, Thủ Ấn. Tác Ấn tụng Chú Pháp tức dễ thành. Nếu chưa vào Đàn thì chẳng được tác liền. Nay khiến tụng Chú này sẽ được vào Đàn, tác Ấn hành chẳng phạm lỗi trộm Pháp)

_ Nhật Quang Bồ Tát Chú thứ hai:

“Nam mô bột đà cù na mê. Nam mô đạt ma mạc ha. Nam mô tăng già đa tha nê, để lị bộ tỳ, tát đốt đảm nạp ma”

*)NAMO BUDDHA KUṆAMI

NAMO DHARMA MAHATI

NAMO SAṂGHA TAYĀNI

TIRABHŪBI SATVADAṂ NAMADABHA SVĀHĀ

(Tụng Chú này diệt tất cả chướng, cũng hay tịch Ma với trừ Thiên Tai. Lại nếu tụng một biến lễ Phật một bái. Như một ngày riêng ba thời tụng Chú lễ Phật thì sau này đắc được hai tướng đoan nghiêm, đầy đủ quả báo)

_ Ma Lợi Chi Thiên Chú thứ ba:

“Án, ma lợi chi duệ, tát bà đát đa bà nghạnh đà lợi, sa lợi, sa bà ha”

*)OṂ_ MARĪCĪYE SARVA SATTVA AGADHĀRI ŚARĪ SVĀHĀ

Tụng Chú này, cứu hộ người Trời. Một ngày riêng ba thời đều tụng 108 biến

 

CHÚ TAM THỦ KINH (Hết)

27/08/2005