CHƯ PHẬT TÂM ẤN ĐÀ LA NI KINH

KINH SỐ 919

Hán dịch: Tây Thiên dịch Kinh Tam Tạng, Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Thiếu Khanh_ Truyền Giáo Đại Sư PHÁP THIÊN phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự tại Mạn Noa La (Maṇḍala:Đạo Trường) trong cung điện Chúng Bảo Trang Nghiêm Bồ Tát của cung Trời Đâu Suất Đà (Tuṣita). Vô số Bồ Tát có tướng tốt trang nghiêm, là con của Như Lai, biết rõ Chân Tế (bờ mé chân thật) của Pháp đều từ mỗi mỗi cõi Phật đi đến lễ chân của Đức Phật rồi lui ra ngồi ở một bên.

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Đại Chúng rằng: “Này các Thiện Nam Tử! Có Đà La Ni tên là PHẬT TÂM ẤN mà hằng hà sa đẳng Như Lai diễn nói. Nay Ta vì lợi ích cho người ở Trời Đâu Suất khiến cho được tương ứng với điều khoái lạc.

Nếu Thiện Nam Tử thọ trì, đọc tụng, giải nói, lắng nghe Đà La Ni này thì nên biết người ấy sẽ được Túc Mệnh Trí, tiêu trừ nghiệp nặng, hằng thọ khoái lạc, chẳng bị đọa vào nẻo ác, được mọi người yêu thích hộ trì, sung mãn đầy đủ tiền của thuộc Thế Gian và Xuất Thế Gian, người và Phi Nhân chẳng dám lấn bức gây hại, trong một ngàn kiếp luân hồi chẳng bị sinh vào Ma Giới, mau chóng chứng được Vô Thượng Bồ Đề” Thời Đức Thế Tôn liền nói Chú là:

“ Đát nễ dã-tha: Một đệ, một đệ, một đệ ma đế_ Tam mãn đa một đà nỗ nga-dã đế_ Một đà, một đà, một đà, một đà, một đà, một đà, một đà_ A nan đổ một đà vĩ sa dã_ A nan đá đạt-lị ma nĩ xá nẵng, sa-phộc hạ “

 

Đức Phật nói PHẬT TÂM ẤN Đà La Ni này có uy lực rất lớn, lợi ích cho chúng sinh. Nay Ta lại nói NHẤT THIẾT CHƯ PHẬT TÂM ẤN Đà La Ni là :

“Đát nễ dã-tha (1) Hạ la, hạ la (2) Tả la, tả la (3) Tán tả la (4) tán tả la (5) Đa la, đa la (6) Tam đa la (7) tam đa la (8) Tứ ni (9) lị ni (10) sa ma lị ni_ (11) La noa bát đế (12) la noa bát đế (13) Lộ ca đà lị (14) lộ ca đà lị (15) Lộ ca đà lị ni (16) lộ ca đà lị ni (17) Phộc la, phộc la (18) Phổ la, phổ la (19) Phoc la, phộc la (20) Ma hạ vĩ nhạ dã (21) phộc tứ đế (22) Hạ nẵng, hạ nẵng (23) Tát-lị phộc một đà (24) tất-lị sử đế (25) Tát-lị phộc bát thể sa na (26) a ba la nhĩ đế (27) bát-la đế bà nẵng tam bán nễ (28) Tát đát phộc phộc lộ cát đế (29) Tát lị phộc một đà (30) bát la đế mạn ni đế (31) bà nga phộc đế (32) Sa la, sa la (33) Bát-la sa la (34) bátla sa la (35) Vĩ sa la (36) vĩ sa la_ (37) Tát lị-phộc nỗ sa (38) ba nga đế, (39) saphộc hạ (40)”

 

Khi Đức Thế Tôn nói Chú này thì cung điện chư Thiên, tất cả đại địa, núi sông, rừng rậm, núi Tu Di… đều chấn động theo sáu cách, biển lớn sôi trào, Ma Vương lo sợ chắp tay quy y: “Cầu xin chư Phật, tất cả Bồ Tát ba đời. Con vì sự sợ hãi nên con và quyến thuộc thề hộ Phật Pháp”

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói Pháp ấy xong. Tất cả Bồ Tát và chư Thiên Nhân nghe lời Phật dạy đều tin nhận phụng hành.

 

CHƯ PHẬT TÂM ẤN ĐÀ LA NI KINH

Hết