CHƯ PHẬT CẢNH GIỚI NHIẾP CHÂN THẬT KINH

Phạn Hán dịch: Nước Kế Tân_ Tam Tạng Sa Môn BÁT NHÃ
Phạn Việt dịch: VỌNG CHI – HUYỀN THANH

 

QUYỂN THƯỢNG

TỰA PHẨM THỨ NHẤT

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật Bạc Già Phạm khéo hay thành tựu Uy Đức Tam Ma Gia Trí, mọi Công Đức tối thắng hiếm có của Kim Cương. Ngài đã được mão báu Quán Đỉnh của tất cả Như Lai, vượt qua ba cõi. Ngài đã chứng nhập Trí Diệu Quán Sát, Pháp Đại Du Già của tất cả Như Lai, vô ngại tự tại. Ngài đã thành tựu Trí Ấn vi diệu của tất cả Như Lai. Nơi công việc làm, khéo léo thành tựu mọi điều nguyện cầu của các loại Hữu Tình, tùy theo niềm vui đều khiến cho họ được đầy đủ cả. Đức Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai có Thể Tính thường trụ, vô thủy vô chung, ba nghiệp kiên cố giống như Kim Cương. Chư Phật mười phương đều tôn trọng, tất cả Bồ Tát cung kính khen ngợi.

Lúc đó, Đức Bạc Già Phạm ngự tại lầu gác Ma Ha Ma Ni Tối Thắng trong cung Đế Thích thuộc cõi Tam Thập Tam Thiên trên đỉnh núi Diệu Cao. Đó là nơi chư Phật ba đời thường thuyết Pháp. Đất nơi ấy mềm mại như gấm Đâu La, ánh sắs trắng trong như Bạch Ngọc, có lầu gác tuyệt đẹp trang nghiêm bằng 7 báu, nơi nơi treo bày mõ báu, chuông báu nương theo gió nhẹ phát ra âm thanh vi diệu. Chốn ấy lại được trang sức bằng lọng phướng lụa, hoa man, hình trăng tròn, hình Bán Nguyệt… tỏa sáng chiếu soi khắp cả hư không. Vô số Thiên Tiên thảy đều ca ngợi

Đồng thời có chúng Đại Bồ Tát Ma Ha Tát với 16 Câu Chi Na Dữu Đa trăm ngàn Bồ Tát quyến thuộc cùng đến dự hội. Các vị Bồ Tát ấy tên là : Kim Cương Tạng Bồ Tát, (Bản này ghi thiếu: Kim Cương Vương Bồ Tát), Kim Cương Cung Bồ Tát, Kim Cương Thiện Tai Bồ Tát, Kim Cương Thai Bồ Tát, Kim Cương Uy Đức Bồ Tát, Kim Cương Tràng Bồ Tát, Kim Cương Tiếu Bồ Tát, Kim Cương Nhãn Bồ Tát, Kim Cương Thọ Trì Bồ Tát, Kim Cương Luân Bồ Tát, Kim Cương Ngữ Ngôn Bồ Tát, Kim Cương Yết Ma Bồ Tát, Kim Cương Tinh Tiến Bồ Tát, Kim Cương Tồi Phục Bồ Tát, Kim Cương Quyền Bồ Tát. Mười sáu vị Bồ Tát thuộc nhóm như thế, mỗi mỗi Vị đều có một Ức Na Dữu Đa trăm ngàn Bồ Tát làm Quyến Thuộc.

Lại có 4 vị Kim Cương Thiên Nữ tên là: Kim Cương Thiêu Hương Thiên Nữ, Kim Cương Tán Hoa Thiên Nữ, Kim Cương Nhiên Đăng Thiên Nữ, Kim Cương Đồ Hương Thiên Nữ.Nhóm Kim Cương Thiên Nữ như thế, mỗi mỗi Vị đều có một ngàn Kim Cương Thiên Nữ là quyến thuộc đến dự.

Lại có 4 vị Kim Cương Thiên tên là: Kim Cương Câu Thiên, Kim Cương Sách Thiên, Kim Cương Tỏa Thiên, Kim Cương Linh Thiên. Nhóm Kim Cương như thế, mỗi mỗi Vị đều có một ngàn Kim Cương Thiên là quyến thuộc cùng đến dự.

Lại có Đao Lợi Thiên Chủ Thích Đề Hoàn Nhân, Đại Phạm Thiên Vương, các Đại Thiên Vương của Trời Ma Hê Thủ La với vô số Thiên Tử của cõi Tam Thập Tam Thiên, vô lượng Câu Chi Na Dữu Đa chư Thiên thái nữ dùng mọi thứ ca múa nhất tâm cúng dường.

Lại có hằng hà sa số vô lượng vô biên tất cả Hóa Phật hiện ở cõi Diêm Phù Đề đầy khắp cả Hư Không. Mỗi mỗi Vị Như Lai thị hiện cõi Phật rộng lớn vô biên. Trong cõi Phật ấy, mỗi mỗi Vị Như Lai có vô lượng vô số hải hội Bồ Tát Hiền Thánh vây quanh nói Đại Pháp này.

Bấy giờ Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai tận giới hư không, thường trụ bất biến quán sát Hải Hội như Đại Tượng Vương nhập vào Tam Muội “Biến mãn nhất thiết hư không giác ngộ bản tính trí tuệ hy hữu Kim Cương”. Vào Tam Muội xong, từ trong ức ngực phóng ra ánh sáng màu xanh chiếu soi vô lượng Thế Giới ở phương Đông như lưu ly xanh biếc. Từ diện môn cho đến ngón chân của Ngài, mỗi mỗi lỗ chân lông phát ra ánh sáng màu xanh. Ánh sáng của nhóm này hợp thành một màu soi khắp mọi nơi, bên dưới soi đến địa ngục A Tỳ, bên trên chiếu đến cõi Ttrời A Ca Nị Tra (Trời Sắc Cứu Cánh) vô lượng vị Hóa Phật của các Thế Giới đó, mỗi mỗi vị Hóa Phật thị hiện cõi Phật rộng lớn vô biên. Trong cõi Phật đó, mỗi mỗi vị Như Lai có vô lượng vô biên hải hội Bồ Tát Đại Chúng vây quanh nói Đại Pháp này, các nhóm hữu tình của Thế Giới Hắc Ám, nơi không có mặt trời mặt trăng cho đến người mù đều mong ánh sáng chiếu đến, được thấy Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai với tất cả vị Hóa Phật thì trừ hết mọi khổ não, nhận được vô lượng niềm vui

Bấy giờ, Đức Như Lai từ Định khởi xong, lại nhập vào Tam Muội “Nhất thiết Hư không cực vi trần số xuất sinh Kim Cương Uy Đức đại bảo”. Vào Tam Muội rồi, từ vai phải phóng ra ánh sáng màu vàng chiếu soi vô lượng Thế Giới ở phương Nam. Từ đỉnh đầu đến chân của ngài, mỗi mỗi lỗ chân lông phóng ra ánh sáng này. Ánh sáng như vậy hợp thành một màu chiếu khắp mọi nơi ở phương Nam. Các Thế Giới đó có vô lượng vị Hóa Phật. Chư Phật của nhóm ấy thị hiện cõi Phật rộng lớn vô biên. Mỗi mỗi vị Như Lai trong cõi Phật đó có vô lượng vô biên hải hội Bồ Tát Đại Chúng vây quanh nói Đại Pháp này. Tất cả chúng sinh của Thế Giới Hắc Ám, nơi không có mặt trời mặt trăng cho đến người mù đều mong ánh sáng chiếu đến, được thấy Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai cùng với các vị Hóa Phật, đều trừ mọi khổ nhận được vô lượng niềm vui .

Lúc đó, Đức Như Lai từ Định khởi xong, lại nhập vào Tam muội “Nhất thiết Như Lai chư Pháp bản tính thanh tịnh Liên Hoa”. Vào Tam muội rồi, từ trên lưng phóng ra ánh sáng màu hoa sen hồng chiếu soi vô lượng Thế Giới ở phương Tây, cho đến tất cả lỗ chân lông phóng ra ánh sáng màu hoa sen hồng. Chiếu soi khắp cả Hư Không ở phương Tây, hợp thành một màu chiếu khắp mọi nơi. Các Thế Giới ấy có vô lượng vị Hóa Phật. Các vị Hóa Phật đó hiện ra cõi Phật rộng lớn chẳng thể nói được. Mỗi mỗi vị Như Lai trong cõi Phật ấy có vô lượng vô biên hải hội Bồ Tát Đại Chúng vây quanh nói Đại Pháp này. Tất cả chúng sinh của Thế Giới Hắc Ám, nơi không có mặt trời mặt trăng cho đến người mù đều mong ánh sáng chiếu đến, được thấy Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai cùng với các vị Hóa Phật, đều trừ mọi khổ nhận được vô lượng niềm vui .

Bấy giờ, Đức Như Lai từ Định khởi xong, lại nhập vào Tam Muội “Nhất Thiết Như Lai Ma Ha Bồ Đề Kim Cương Kiên Lao Bất Không Tối Thắng Thành Tựu Chủng Chủng Sự Nghiệp”. Vào Tam muội rồi, từ vai trái phóng ra ánh sáng năm màu chiếu soi vô lượng Thế Giới ở phương Bắc. Tất cả thân phần cho đến lỗ chân lông phóng ra ánh sáng năm màu tràn đầy tận giới hư không ở phương Bắc hợp thành một màu soi khắp mọi nơi. Các Thế Giới ấy có vô lượng vị Hóa Phật. Các vị Như Lai đó thị hiện cõi Phật rộng lớn khó suy tưởng được. Mỗi mỗi vị Như Lai trong cõi Phật ấy có vô lượng vô biên hải hội Bồ Tát đại chúng vây quanh nói Đại Pháp này. Tất cả chúng sinh của Thế Giới Hắc Ám, nơi không có mặt trời mặt trăng cho đến người mù đều mong ánh sáng chiếu đến, được thấy Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai cùng với các vị Hóa Phật, đều trừ mọi khổ nhận được vô lượng niềm vui

Bấy giờ, Đức Như Lai từ Định khởi xong, lại nhập vào Tam Muội “Biến Mãn Nhất Thiết Cực Hư Không Tế Hiện Chư Cảnh Trí Năng Thiện Điều Phục Tận Chúng Sinh Giới Tối Thắng”. Vào Tam Muội rồi, từ trên đỉnh phóng ra ánh sáng màu trắng chiếu soi cõi phật của vô lượng Thế Giới ở mười phương, không có nơi nào không soi đến. Bốn loại ánh sáng đã phóng ra lúc trước từ bốn phương đi đến nhập vào trong ánh sáng này tràn khắp hư không. Vi trần sa số chư Phật Bồ Tát, vô biên chư Thiên Chúng thấy ánh sáng đó đều ca ngợi rằng: “Thật chưa từng có!”. Rồi tất cả đều tác niệm rằng: “Do Chân Ngôn gì mà hiện ra điềm lành này?”

Bấy giờ, Đức Phật Bạc Già Phạm là đấng Đại Thánh Chủ Tịch Tĩnh, vô thủy vô chung, hộ niệm chúng sinh. Là bậc Đại Tiên tối thắng ủng hộ Thế Giới, lợi ích hữu tình, hay làm cha mẹ trừ khổ sinh tử, có đại phương tiện an lạc tối thắng, Đại Từ Đại Bi đủ Tha Tâm Trí. Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai quán sát niệm nghi ngờ trong tâm của đaị chúng, liền bảo khắp tất cả các vị Bồ Tát Ma Ha Tát trong đại hội rằng: “Lắng nghe! Lắng nghe! Hãy khéo ghi nhớ! Nay Ta diễn nói về Ma Ha Du Già là Pháp Môn Tâm Địa bí mật của Chư Phật, là Kinh Chư Phật Nhiếp Cảnh Giới Chân Thật để cắt đứt hết các lưới nghi ngờ của các ngươi, chỉ tu Pháp này được thành Phật Đạo. Pháp này hay khéo dẫn đường cho tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát ngồi dưới cây Bồ Đề. Pháp này tức là căn bản của Chư Phật, là Pháp hay diệt tất cả ác nghiệp. Pháp này hay mãn tất cả ước nguyện. Pháp này hay làm khô kiệt biển: sinh, già, bệnh, chết, lo buồn, khổ não của tất cả chúng sinh. Pháp này hay vượt qua cánh đồng trống sinh tử. Pháp này hay làm lặng yên sóng sinh tử. Pháp này tức hạt giống của Chư Phật. Pháp này tức là dựng phướng Đại Pháp. Pháp này tức là Tòa Đại Sư Tử. Pháp này tức là bánh xe Vô Thượng. Pháp này tức là ngọn đuốc Trí Tuệ hay chiếu soi trong đêm dài đen tối trong sinh tử. Pháp này tức là thổi loa Đại Pháp. Pháp này tức là đánh trống Đại Pháp. Pháp này tức là tiếng rống của Đại Sư Tử hay đập tan Ngoại Đạo .

Khi ấy trong Đại Hội: Vô lượng vô biên tất cả vị Hóa Phật, mười sáu câu chi na dữu đa các Bồ Tát Ma Ha Tát, Đao Lợi Thiên Chủ Thích Đề Hoàn Nhân, Sa Bà Thế Giới Chủ Đại Phạm Thiên Vương, Dạ Ma Thiên Tử, Đổ Sử Đa Thiên Tử, Lạc Biến

Hóa Thiên Tử, Tự Tại Thiên Tử cùng với trăm ngàn vạn ức câu chi na dữu đa Thiên Tử ở vô số Thế Giới ở phương khác….. ở trước Đức Phật, được nghe tên Kinh “Chư Phật cảnh giới đại Du già đại thừa đối pháp chư phật bí mật nhiếp chân thật” đều vui vẻ nhảy nhót, được đều chưa từng có. Do tâm vui thích nên mỗi mỗi vị cởi áo Trời đang mặc ra, cầm trên tay quay vòng trên hư không rồi cúng dường Đức Phật. Chư vị cùng đem hoa cõi Trời là: Hoa Mạn Đà La, hoa Ma Ha Man Đà La, hoa Man Thù Sa, hoa Ma Ha Man Thù Sa cúng dường Đức Phật với các Đại Hội. Lại dùng trăm ngàn vạn loại kỹ nhạc thượng diệu của cõi Trời ở trên hư không cùng chư Phật. Lại tuôn mưa các thứ diệu hoa trên Trời là hoa Chiêm Bặc Ca, hoa Tô Ma Na, hoa A Đề Mục Đa Ca, hoa Bà Lợi Sư Ca …. cúng dường Đức Phật với các Đại Hội .

Lúc đó, Đại Chúng nghe thấy tên Kinh này thì vô lượng Chúng được lợi ích lớn, hằng hà sa số chúng sinh được Vô Sinh Pháp Nhẫn. Hoặc có Bồ Tát được Hoan Hỷ Địa. Hoặc có Bồ Tát được Ly Cấu Địa. Hoặc có Bồ Tát được Phát Quang Địa. Hoặc có Bồ Tát được Diệm Tuệ Địa. Hoặc có Bồ Tát được Nan Thắng Địa. Hoặc có Bồ Tát được Hiện Tiền Địa. Hoặc có Bồ Tát được Viễn Hành Địa. Hoặc có Bồ Tát được Bất Động Địa. Hoặc có Bồ Tát được Thiện Tuệ Địa. Hoặc có Bồ Tát được Pháp Vân Địa. Lại có vô lượng vô biên các Thiên Tử phát Tâm Bồ Đề, chẳng còn thoái chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề (Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác)

XUẤT SINH PHẨM THỨ HAI

Bấy giờ, Đức Bạc Già Phạm Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai trụ Tâm Phổ Hiền thì mão báu trên đỉnh đầu hiện ra điều khó suy tưởng được. Trong Mão đó hiện ra hình ảnh của tất cả vị Hóa Phật là Đại Quán Tự Tại của các Như Lai, được Đại Pháp Trí Bát Nhã Ba La Mật Đa, và Tỳ Thủ Yết Ma Bất Không vô ngại của tất cả Như Lai, đều được khéo trong công việc làm, tất cả Tâm Nguyện không gì không đầy đủ. Y theo Đại Thần Lực đặt ngay trong Tâm của tất cả Phật Thể để trang nghiêm Pháp Thân. Lúc đó, Đức Như Lai nhập vào Tam Muội “Nhất thiết chư Phật Phổ Hiền Bồ Tát Tam Ma Gia xuất sinh Kim Cương Tát Đóa quảng đại uy đức”. Từ Định khởi xong, ở trong Tự Tâm sinh ra Chân Ngôn bí mật là: 湡 向忝屹玆

“Án, Phộc Nhật-La, Tát Đát-Bà”

*)OṂ_ VAJRA-SATVA

Bấy giờ, Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai nói về Pháp Tâm Địa Bí Mật Du Già chân thật thuộc cảnh giới của Chư Phật này thì vô lượng vô biên cõi Phật ở mười phương đều chấn động sáu cách. Lầu gác Đại Ma Ni Bảo Tối Thắng của cung Đế Thích trong cõi Tam Thập Tam Thiên trên đỉnh núi Diệu Cao cũng bị chấn động. Trời tuôn mưa hoa Man Đà La, hoa Ma Ha Mạn Đà La, hoa Mạn Thù Sa, hoa Ma Ha Mạn Thù Sa rải lên trên Đức Phật với các Đại Chúng.

Lúc đó, các Đại Chúng thấy vô lượng vô số hằng hà sa cõi Phật ở mười phương bị chấn động 6 cách và lầu gác Đại Ma Ni Bảo của cung Đế Thích trên đỉnh núi Diệu Cao bị chấn động 6 cách thì khởi niệm rằng: “Hiện nay Đức Như Lai hiện Đại Thần Biến. Do nhân duyên nào mà có điềm này?”

Bấy giờ, Đức Như Lai biết tâm niệm của các Đại Hội nên bảo rằng: “Các ngươi ở đây đừng sinh nghi hoặc. Nay Ta đã nói về pháp thâm diệu đó là Tâm trong Tâm của Chư Phật ba đời. Tất cả Pháp Phật nhiếp vào Kinh này, tất cả Pháp Phật từ Kinh này mà ra. Pháp đó gọi là Đối Pháp Vi Diệu Đại Thừa Du Già thuộc cảnh giới chân thật của tất cả Như Lai. Đây là Tâm của tất cả Như Lai, bí mật tối thắng của Kim Cương Chân Ngôn

Khi ấy, từ Tâm của Chư Phật xuất ra Pháp đó rồi, liền lúc đó Bạc Già Phạm Phổ Hiền Đà La Ni là Pháp Bí Mật này biến thành vô lượng vô số vành trăng tròn đầy. Vành trăng tròn đầy nay hay khiến cho Tâm Bồ Đề của chúng sinh được thanh tịnh .Vô lượng vô số vành trăng tròn đầy này ở hai bên phải trái của tất cả Như Lai. Từ vành trăng này hiện ra vô lượng vô số Đại Trí Kim Cương của Như Lai. Đại Trí Kim Cương từ mặt trăng đầy hiện ra lại nhập vào trong Tâm của Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Y theo sức diệu kiên cố của Kim Cương Tát Đỏa Tam Muội với sức đại uy đức của tất cả Như Lai, cho nên vô lượng vô số Trí Tuệ Kim Cương hợp thành một tụ ngang bằng với hư không, hiện ra đại quang man. Quang Man như vậy liền được biến thành Kim Cương Ngũ Cổ (chày Kim Cương có năm chấu) là Trí Tính bền chắc của diệu thân, ngữ, ý của tất cả Như Lai, từ Tâm của chư Phật xuất ra trụ ở trong hai lòng bàn tay của Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Từ Kim Cương này xuất ra mọi thứ sắc quang. Vô lượng vô số ánh sáng của tướng mạo Kim Cương tràn đầy tất cả Thế Giới, bình đẳng không ngại. Ánh sáng của Kim Cương này lại theo miệng tuôn ra hiện Pháp Thân vô ngại của Như Lai với lượng ngang bằng số hạt bụi nhỏ của mười Giới, tràn đầy biển Pháp Giới. Do nhân duyên gì mà tràn đầy Pháp Giới? Ấy là các Như Lai được Tuệ Bình Đẳng với Đại Thần Thông, hiện ra “Năng Giác Ngộ” tất cả chúng sinh khiến cho họ phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề khéo hay thành tựu mọi thứ diệu hạnh khó suy tư của Phổ Hiền, sức Nhân Chủng Tính của tất cả Như Lai khéo hay gần gũi cung kính cúng dường cây Đại Bồ Đề, hay diệt tất cả ác ma Ba Tuần chứng Đại Bồ Đề. Tự “Năng Giác Ngộ” hay chuyển Pháp Luân tối diệu vô thượng cho đến hay giúp đỡ hết tât cả chúng sinh tận giới hư không, hay làm lợi ích an vui. Tất cả Như Lai khéo hay thành tựu Tất Địa tối thắng của đại Trí thần biến. Tất cả Như Lai khéo hay thị hiện mọi loại thần biến y theo thể của Phổ Hiền Tam Muội với lực hòa hợp bền chắc vi diệu của Kim Cương Tam Muội cho nên xuất hiện thân của Phổ Hiền Đại Bồ Tát

_Bấy giờ Phổ Hiền Bồ Tát đứng ở trong tâm của Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai, nói lời Kệ là :

Lành thay! Phổ Hiền, Ngã hiếm có

Tính chân thật bền của Diệu Thể

Do sức bền chắc không hình tướng

Vì lợi sinh nên hiện sinh thân

Khi ấy, Phổ Hiền Bồ Tát từ trong Tâm của Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai đi ra đến trước mặt chư Phật ngồi trong vành trăng, tay phải cầm chày Kim Cương xoay chuyển trong lòng bàn tay. Lúc đó, Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai nhập vào Tam Muội “Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Bất Hoại Trí Đại Tam Ma Gia”. Y theo sức Tam Muội đó vì Phổ Hiền Bồ Tát khiến cho được Đại Pháp Luân vi diệu của Uẩn: Giới, Định, Tuệ, Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến của chư Phật, lợi ích chúng sinh,

Đại Tam Ma Gia của Trí Đại Phương Tiện cứu độ hết tất cả giới chúng sinh, tất cả Tự Tại Chủ, tất cả đại an lạc thâm tâm ái lạc cho đến Trí Bình Đẳng Tính của tất cả Như Lai, thần thông tối thắng, Đối Pháp của Đại Thừa. Các Quả như thế là Tất Địa của tất cả Như Lai. Kim Cương vì muốn trao vào tay của Phổ Hiền Đại Bồ Tát, vì muốn trao cho Thể Chuyển Luân Vương của tất cả Như Lai, vì muốn trao cho sự nghiệp Phật chẳng thể tư nghị của tất cả Như Lai, vì muốn trao cho lụa trắng Quán Đỉnh của mão báu, cho nên Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai dùng hai tay của Ngài trao cho Ấn Kim Cương. Thời tất cả Như Lai cho Danh Tự Quán Đỉnh, hiệu là Kim Cương Thủ (Vajra-pāṇi). Khi ấy, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát được Kim Cương này rồi, tay phải cầm chày Kim Cương xoay chuyển trong lòng bàn tay rồi đặt ngang trái tim, nói lời Kệ là :

Đây là Đại Tất Địa Kim Cương

Tối Thắng của tất cả Như Lai

Chư Phật dùng hai tay cho Ta

Không Tướng hiện Tướng vì lợi sinh

KIM CƯƠNG GIỚI ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG PHẨM THỨ BA

Bấy giờ, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát nương theo uy thần của Đức Phật, quán sát tất cả chúng sinh trong vô lượng vô số vi trần Thế Giới ở 10 phương như xem trái A Ma Lặc trong lòng bàn tay. Vì chúng sinh cho nên sinh Tâm Đại Bi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trật áo hở vai phải, quỳ gối phải sát đất, bạch Đức Phật rằng: “Thế Tôn! Các loại hữu tình trong tất cả Thế Gian, hoặc tham trước tài bảo, hoặc tham trước ăn uống, hoặc tham trước 5 Dục ganh ghét tỵ hiềm Tam Bảo, hoặc yêu thích ca múa mặc tình phóng túng chơi đùa. Nhóm chúng sinh ấy chưa từng thấy nghe Diệu Pháp chân thật, vào ở trong Pháp Ngoại Đạo Tà Kiến mà chẳng tu tập Phạm Hạnh của chư Phật. Các chúng sinh ấy trong việc làm ác tạo nhân Địa Ngục cho nên tất cả Pháp khác chẳng có thể cứu độ, chỉ có Đại Pháp Vô Thượng của Kim Cương Giới Đại Man Đà La mới khéo hay cứu độ được. Tại sao thế? Nếu có chúng sinh tạo mọi thứ tội sẽ đọa vào Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sinh và phại chịu 8 nạn thì chỉ có Pháp này mới có thể cứu bạt được. Nếu có chúng sinh ước mong tất cả sự tối thắng an lạc thì chỉ có Bí Mật này khéo hay thỏa mãn được. Lại có chúng sinh yêu thích Chính Pháp , nguyện cầu Tịnh Giới, Tam Muội, Trí Tuệ, Tất Địa tối thắng của tất cả Như Lai thì Pháp Bí Mật này là Hạnh phương tiện như mọi loại Hạnh mà nhiều vị Phật đã từng tu tập cầu nơi Quả của Đẳng Thiền Định giải thoát. Chúng sinh như vậy dễ vào Man Đà La này tức liền chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, huống chi Quả Báo Phước Lạc của Thế Gian. Giờ đây, xin Đức Thế Tôn phát khởi Tâm Đại Bi tối thắng vì những việc ấy , nay nên diễn nói Pháp Đà La Ni”

Bấy giờ, Đức Phật Bạc Già Phạm bảo Kim Cương Thủ Bồ Tát rằng: “Lành thay! Lành thay Kim Cương Thủ! Như vậy! Như vậy! Như ông đã nói . Ông khởi Đại Bi vì tất cả chúng sinh đời vị lai, là Đạo như thật. Này Thiện Nam Tử! Hãy lắng nghe! Hãy lắng nghe! Hãy khéo ghi nhớ! Nay Ta vì ông, thứ tự diễn nói pháp Đại Đạo Trường Man Đà La.

Này Thiện Nam Tử! Nếu có tu học cảnh giới của Chư Phật là pháp Đại Man Đà La Du Già Kim Cương Giới này. Thì đầu tiên cần làm những việc gì? Người hành Du Già bắt đầu bước vào Đạo Trường, trước hết kết Ấn Diệt Tội, đem hai ngón cái, hai ngón trỏ cùng cài lẫn nhau, dựng thẳng hai ngón giữa rồi co lại sao cho hai đầu ngón dính nhau. Các ngón vô danh, ngón út cũng như ngón cái ngón trỏ cùng cài lẫn nhau.

Liền trì Chân Ngôn có tên là Tam nghiệp Bí Mật Chân Ngôn 

“Án, Tát-Phộc Bà Phộc, Thâu Đà, Tát Lộ-Phộc, Na Lỗ-Ma, Tát-Phộc Bà Phộc, Thú Độ Hồng

*)OṂ_ SVĀBHĀVA ŚUDDHA_ SARVA DHARMA SVĀBHAVA ŚUDDHO HŪṂ

(Bản khác ghi là: OṂ_ SVABHĀVA ŚUDDHA, SARVA DHARMA SVABHĀVA ŚUDDHA-UHĀṂ)

Trì một biến xong, tác tưởng như vầy: “Bản tính của các Pháp vốn thanh tịnh, Ta với chúng sinh cũng có bản tính thanh tịnh” .

Tác tưởng đó xong.Lại nữa, người hành Du Già kết Ấn Kim Cương Hợp Chưởng. Trước tiên hợp hai lòng bàn tay lại rồi để mười đầu ngón tay cùng cài lẫn nhau, dùng tay phải đè tay trái. tức là Kim Cương Hợp Chưởng Ấn. Tất cả Ấn Pháp đều từ đây sinh ra . Trì Chân Ngôn là

“Án, Phộc Nhật-La, Nhạ Lý”

*)OṂ_ VAJRĀṂ JALI

Trì Chân Ngôn xong, ấn năm chỗ trên thân. Một là trên đỉnh đầu, hai là trên vai phải, ba là trên vai trái, bốn là trên trái tim, năm là trên cổ họng . Lúc ấy, Hành Giả dùng ấn Kim Cương Hợp Chưởng gia trì năm nơi tức thời trên thân được mặc áo giáp Kim Cương. Hành Giả với đệ tử, thân tâm kiên cố thảy được an ổn, tất cả ác quỷ Tỳ Na Dạ Ca chẳng có dịp hãm hại.

Lại nữa, người hành Du già kết Ấn Kim Cương Phộc. Chẳng giải Ấn Kim Cương Hợp Chưởng lúc trước, mười ngón tay cùng trợ nhau nắm lại, dùng năm ngón tay phải nắm chặt tay trái, năm ngón tay trái nắm chặt tay phải như tướng cột trói. Trì Chân Ngôn là :

“Án, phộc nhật-la, man đà, đát-lạc-tra”

*)OṂ_ VAJRA BANDHA TRAṬ

Ba chữ sau cùng (Bandha Traṭ) trùng trì ba biến mỗi tập ba chữ một biến. Hai ngón giữa dựng đứng , búng ngón tay một biến, như vậy đến ba biến, Lúc ấy Hành Giả trì Chân Ngôn xong, tác tưởng: “Tất cả phiền não có trong thân ta với thân của các chúng sinh, thảy đều trừ diệt, trong ngoài thanh tịnh giống như hư không, nhận làm nơi trú ngụ của chư Phật Bồ Tát. Tất cả Tỳ Na Dạ Ca, các nhóm Quỷ Thần thảy đều lìa xa. Bốn Nhiếp, 10 Thiện, 10 Ba La Mật đều tùy viên mãn giống như con sông chảy vào biển lớn”.

Tác tưởng đó xong. Lại nữa, người hành Du già cùng vào Đạo Trường, quỳ hai đầu gối sát đất, chắp tay lễ bái rồi tác tưởng là: “Nay như Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai sắc cho vi trần sa số Chư Phật Bồ Tát với chúng Hiền Thánh ở mười phương Thế Giới khiến ngưng tất cả việc Tam Muội, nói Pháp đi đến Đạo Trường quán sát Hành Giả cùng chung nhiếp thụ lợi ích chúng sinh”. Tác quán này xong, ngữa Ấn hướng ra bên ngoài, trì Chân Ngôn là : 湡 向怔 凸沰

“Án, Phộc Nhật-Lê, để sắt-tra”

*)OṂ_ VAJRE TIṢṬA

Lại nữa, người hành Du Già kết Ấn Kim Cương Quyền. Trước hết dùng quyền trái an trên trái tim. Tiếp để quyền phải để ra cạnh ngoài, tiếp duỗi ngón trỏ của quyền trái, lại duỗi ngón trỏ của quyền phải , hướng ra bên ngoài. Trì Chân Ngôn là:

“Hồng”

*)HŪṂ

Trì Chân Ngôn này một biến, liền tác tưởng này: “Đuổi tất cả Tỳ Na Dạ Ca với tất cả nhóm Quỷ Thần ác có trong Đạo Trường và trong thân ta ra ngoài”. Hành Giả trì Chân Ngôn này thì ngón trỏ của quyền phải hướng ra ngoài dao động, là tướng Khu Trục (xua đuổi) tức gọi là Khiển Xuất Ma Đẳng xong.

Lại nữa, người Du Già kết Ấn Kim Cương Câu. Trước tiên tác ấn Kim Cương Phộc, tiếp duỗi ngón trỏ của tay phải, hơi co lại, tưởng làm Câu Ấn thỉnh Chư Phật Bồ Tát, tất cả chúng Thánh. Trì Chân Ngôn là:

“Án, Phộc Nhật-la, Ngu Già, Nhạ”

*)OṂ_ VAJRA-KUŚA JAḤ

(Bản khác ghi là: OṂ_ VAJRA-AṂKUŚA JAḤ)

Vừa mới trì Chân Ngôn này, tất cả chư Phật Bồ Tát Thánh Chúng giáng lâm

Lại nữa, người hành Du già tác Ấn Tập Hội. Trước tiên, dùng hai tay kết Kim

Cương Quyền. Tiếp, dùng quyền trái an trên đầu gối phải. Tiếp, dùng quyền phải giao cánh tay trên ức ngực thúc trái tim liền tác tưởng là: “Tất cả Như Lai, Bồ Tát, Thánh Chúng thảy đều tập hội”. Tác tưởng này xong trì Chân Ngôn là:

“Án, Phộc Nhật-La, Sa Ma Nhạ”

*)OṂ_ VAJRA SAMAJĀ

Trì Chân Ngôn này xong, liền tác tưởng này: « Chư Phật Bồ Tát đã tập hội xong, phát tâm vui vẻ”. Chẳng dao động hai cánh tay, chỉ dùng hai ngón cái, 2 ngón trỏ búng ngón tay 3 biến. Bấy giờ, Đức Như Lai nói lời Kệ rằng:

Định, Tuệ hai tay Kim Cương Quyền

Giao tay thúc tim : Lực Tinh Tiến

Búng tay, tiếng vang khắp Pháp Giới

Đế quán, thỉnh khắp các Như Lai

CHƯ PHẬT CẢNH GIỚI NHIẾP CHÂN THẬT KINH

_QUYỂN THƯỢNG (Hết)_

Pages: 1 2 3