PHẬT NÓI CHÚ MỤC KINH

Hán dịch: Mất tên người dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đồi chi phu bát chi phu, át tra bát chi phu, cưu ly phu, cưu ly bỉ phu, cưu la cưu điếu bỉ phu, sa ly sa điếu ba đề phu, y ly phu, y la di phu, y lạp miết phu

 

Nếu bị đau mắt, Chú 7 biến. Sau đó liền khỏi

PHẬT NÓI CHÚ MỤC KINH (Hết)