KINH CHÁNH PHÁP NIỆM XỨ

Hán dịch: Đời Nguyên Ngụy, Đại sư Cù-đàm Bát-nhã-lưu-chi
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

MỤC LỤC

 

*Xin lưu ý: Bộ Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, nguyên bản Hán gồm 70 quyển. Ở đây chúng tôi trình bày theo Phẩm, không xếp theo quyển. Tuy nhiên, chúng tôi ghi chú số quyển trong mỗi Phẩm, đọc giả có thể theo đó mà tra cứu khi cần thiết. Rất mong, chư vị thông cảm hiểu cho.