KINH BỐ THÍ

Hán dịch: Đời Triệu Tống, Đại sư Pháp Hiền, người Tây Thiên
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Đức Phật ở tại khu vườn Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ, cùng với chúng đại Tỳ-kheo, nhân đó, Phật thuyết giảng pháp bố thí có ba mươi bảy loại:

 1. Đem lòng tin kiên cố hành trì pháp bố thí, sẽ xa lìa được tất cả sự ganh ghét và được mọi người tôn kính.
 2. Bố thí đúng thời được ba nghiệp thanh tịnh, bốn thời an ổn.
 3. Thường hành Bố thí thì thân tâm luôn được an vui, không bị tán loạn.
 4. Chính tay mình Bố thí thì sẽ được ngón tay thon dài, thân tướng đoan nghiêm.
 5. Vì người khác Bố thí lại được người khác hành Bố thí, xả bỏ nhiều hơn.
 6. Dựa theo pháp Bố thí, thì tâm lìa mọi sự chấp giữ về tướng, được phước vô vi.
 7. Dùng tất cả hình sắc thượng diệu Bố thí thì được sắc thân đoan nghiêm, mọi người đều yêu mến.
 8. Đem đủ loại hương thơm vi diệu Bố thí, thì luôn được thọ dụng sự cúng dường là hương Chiên-đàn.
 9. Đem các vị thượng diệu Bố thí thì các vị bậc nhất trong mọi thứ vị, bổ ích toàn diện cho thân thể.
 10. Đúng như pháp tôn quý Bố thí thì được mọi an ổn, diệu lạc, ai ai cũng thích gặp.
 11. Đem tâm rộng lớn Bố thí thì được phước rộng lớn vô lượng.
 12. Đem thức ăn ngon Bố thí thì luôn tránh khỏi cảnh đói khổ, kho lẫm luôn đầy ắp.
 13. Đem nước uống Bố thí thì đi đến bất cứ nơi đâu không bao giờ bị đói khát.
 14. Dùng y phục Bố thí thì được y phục thượng diệu, thân tướng trang nghiêm.
 15. Đem trú xứ Bố thí thì được ruộng vườn nhà cửa thênh thang, lầu các tráng lệ.
 16. Dùng ngọa cụ Bố thí thì được sinh trong nhà quý tộc, mọi thứ vật dụng cần thiết đều sạch đẹp.
 17. Đem voi, ngựa, xe cộ Bố thí thì được bốn thần túc với diệu dụng vô ngại.
 18. Dùng thuốc thang bố thí thì được an ổn diệu lạc, tất cả bệnh tật đều không có.
 19. Đem kinh pháp cúng dường bố thí thì được thần thông như Túc mạng thông…
 20. Đem hoa quả cúng dường thì được hoa bảy Giác chi.
 21. Đem tràng hoa cúng dường thì giải thoát khỏi ba thứ cấu uế tham, sân, si.
 22. Đem hương cúng dường thì xa lìa khỏi các thứ phiền não, cấu uế.
 23. Đem dù lọng cúng dường thì đạt được pháp tự tại.
 24. Đem chuông linh cúng dường thì được âm thanh, lời nói êm dịu.
 25. Đem âm nhạc cúng dường thì được Phạm âm thâm diệu.
 26. Đem đèn sáng cúng dường thì được Thiên nhãn thanh tịnh.
 27. Đem tơ lụa đủ màu cúng dường thì được y phục giải thoát.
 28. Lấy nước hương rưới rửa tháp miếu của Như Lai;
 29. Lấy nước tắm gội thân tướng Như Lai;
 30. Lấy dầu thơm thoa xức nơi tượng Phật, cả ba trường hợp cùng được ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp kèm theo.
 31. Đem nước hương cúng dường cho chúng Tăng tắm, thì được sinh vào gia đình phú quý, ít bệnh, an vui.
 32. Đem tâm Từ bố thí thì được dung mạo hiền hòa, dứt hết mọi sân hận.
 33. Đem tâm Bi bố thí thì xa lánh được sự sát hại.
 34. Đem tâm Hỷ bố thí thì đạt được vô sở úy, xa lìa ưu não.
 35. Đem tâm Xả bố thí thì được xa lìa mọi sự chướng quái ngại, chứng đạt tịch diệt an vui.
 36. Đem nhiều thứ bố thí thì được vô số chủng loại phước đức.
 37. Lấy tâm vô trụ, vô tướng bố thí thì được đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Phật bảo các vị Tỳ-kheo:

–Đó là ba mươi bảy loại, là hạnh Bố thí vi diệu của người trí, các ông nên thọ trì.

Bấy giờ, quốc vương nước Xá-vệ bạch:

–Kính bạch Thế Tôn! Chúng con nên thực hành Bố thí như thế nào?

Phật bảo:

–Nếu Đại vương khi hành Bố thí để cầu phước báo thắng diệu thì dấy khởi tâm Từ, không sát hại, lìa bỏ các ganh ghét, tương ưng chánh kiến, lánh xa điều bất thiện, kiên trì giữ gìn giới cấm, thân cận thiện hữu, đóng cửa hướng ác, mở đường sinh Thiên, tự lợi, lợi tha, tâm luôn bình đẳng. Bố thí như vậy là bố thí, đích thực là ruộng phước lớn.

Lại nữa, thực hành bố thí thì luôn được báo ứng theo tâm nguyện của mình. Nếu chính tay mình dùng màu sắc đẹp, hương thơm, vị thượng diệu, sự tiếp xúc mềm mại bố thí thì được phước báo là mọi người tôn trọng, quyến thuộc đông đúc, giàu có, an lạc. Hoặc đem thức ăn, nước uống bố thí thì được sức mạnh. Hoặc đem sữa, dầu, đèn bố thí thì được Thiên nhãn. Hoặc dùng âm nhạc bố thí thì được Thiên nhĩ. Hoặc đem thuốc thang bố thí thì được trường thọ. Hoặc đem trú xứ bố thí thì được lầu gác ruộng vườn. Hoặc dùng pháp nêu giảng đem bố thí thì được cam lộ.

Phật lại bảo:

–Nếu Đại vương dùng mười pháp thiện hành thí thì được mười loại báo ứng.

Mười pháp thiện là:

 1. Không sát sinh.
 2. Không trộm cắp.
 3. Không dâm dục.
 4. Không vọng ngữ.
 5. Không nói thêu dệt.
 6. Không nói ác khẩu.
 7. Không nói hai lưỡi.
 8. Không tham.
 9. Không sân.
 10. Không si.

Thì mạng sống không bị chết yểu, tài sản không hề tán thất, quyến thuộc đông đảo, trong sạch. Lời nói thành thật, xa lìa mọi thứ ganh ghét, người người thấy đều vui, thân hữu hòa thuận, không bị cảnh nghèo túng, dung mạo đoan nghiêm, trí tuệ tương ưng, nói chung là đạt được các quả báo như thế.

Phật bảo:

–Này Đại vương! Nếu đem các thứ thức ăn, nước uống thượng diệu cúng dường Tam bảo thì được năm loại lợi ích:

 1. Thân tướng đoan nghiêm.
 2. Khí lực tăng thịnh.
 3. Thọ mạng lâu dài.
 4. An ổn diệu lạc.
 5. Thành tựu biện tài.

Như thế, tất cả chúng sinh nơi Nam Thiệm-bộ châu, cha mẹ, vợ con, nam nữ, quyến thuộc, hành trì các việc bố thí như trên thì tùy theo chỗ nguyện cầu, không việc gì là không viên mãn.

Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp này xong, tất cả đại chúng đều hoan hỷ, đảnh lễ và lui ra.

 

Print Friendly, PDF & Email