KINH BỒ TÁT NGŨ PHÁP SÁM HỐI
Hán dịch: Mất tên người dịch, phụ vào dịch phẩm đời Lương
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản

 

Chư Phật ở ba đời, khắp mười phương, năm mắt chiếu soi thế gian, biết rất rõ Ba điều lớn (Thể, Tướng, Dụng), thấu rõ tướng của tội phước. Đệ tử chúng con, tên… Từ vô số kiếp đến nay, không gặp thiện tri thức, tạo ra các tội lỗi, phá giới, phạm bốn giới trọng, sáu giới trọngvà tám giới trọng, hủy báng Phật pháp, đoạn mất thiện căn, tạo đủ tội Nhất Xiển Đề. Hôm nay, may mắn được gặp Như Lai, Kinh Pháp và chúng Hiền Thánh, có thể làm tiêu trừ các tội lỗi. Đệ tử xin đầu thành đảnh lễ, nguyện cho các tội ác tiêu sạch, làm cho trí tuệ Vô thượng phát sanh. Sám hối Và xin đảnh lễ.

Chư Phật ở mười phương, lúc mới thành đạo, ngồi nơi cội cây quán niệm kinh hành, chưa chuyển pháp luân; đã vì chúng sanh, do vô minh già chết, suy yếu đáng thương cảm, mà các Ngài đã đem thuốc pháp, chữa trị các bệnh khổ, làm mưa pháp thấm nhuần, để cứu giúp chúng sanh khô gầy, được thấy đạo rõ ràng. Chư Phật hiện tại, ở mười phương, cũng đã có duyên cứu độ, nhưng vì chúng sanh có nhiều lười biếng, nên đã dùng phương tiện hiện Niết bàn! Đệ tử thành tâm, cung thỉnh chư Phật trụ lâu ở thế gian. Tất cả Bồ-tát đã phát tâm Vô thượng, nguyện siêng năng tinh tấn ở vô số cõi chư Phật, xin thị hiện thành Chánh Biến Giác, lòng từ thương yêu cứu khắp chúng sanh, không ai bằng Phật. Vì thế, con chí tâm thỉnh cầu Phật, và cúi đầu đảnh lễ.

Trải qua bao đời, ôm lòng ganh ghét, ngã mạn, sân giận, si mê, khi thấy ngươi được lợi lộc, thì như tên bắn vào tim, nghe người được an lạc, như đinh chích vào mắt, ngồi trên các tội chướng, nên đoạ vào ba đường ác, không gặp được chư Phật. Hôm nay, một lòng tỏ ngộ, phát tâm tùy hủy lớn. Chư Phật ba đời ở mười phương và các đệ tử của Ngài có vô lượng vô số, từ khởi phát một niệm cho đến thành đạo, quyết thực hành bốn việc lớn, Trì giới thanh tịnh, Thiền định, Trí tuệ và Giải thoát. Với vô lượng sự hiểu biết, đệ tử đều tùy hỷ, để tâm tuệ được sáng soi, diệt trừ mê mờ tối tăm, chướng ngại, mỗi niệm đều dốc lòng phát tâm tùy hỷ, làm cho công đức đầy khắp mười phương, trí tuệ như chư Phật. Phát tâm tùy hỷ rồi, con đem năm thể xin đảnh lễ.

Lưu chuyển trong sanh tử, từ sanh đến chết, từ giàu sang trở thành kẻ nghèo cùng, chưa đạt được Niết bàn, Pháp thân thanh tịnh, Trí tuệ, giải thoát, nhiệm mầu. Nên hôm nay, xin cầu lợi ích này, để có thể có được phước nghiệp, tất cả hòa hợp, đem hồi hướng và bố thí cho chúng sanh để đều cùng thành đạo vô thượng, rộng lớn như hư không, vô tướng như trí chơn thật, rốt ráo tận pháp giới. Trí tuệ Kim cang không thường hiện trước mặt, thần thông vô ngại có cầu nguyện thì chắc có đáp ứng. Xin hồi hướng, và cúi đầu đảnh lễ.

Thành tâm phát nguyện lớn, thực hành đạo như lời nguyện, tâm tuệ như gió mạnh, định lực như kim cang, từ đây hồi hướng đến đời sau, trong mỗi niệm chuyển thành tâm Từ bi, xả bỏ tưởng ái nhiễm, vui vẻ cứu độ tất cả. Khi bỏ thân này, được Phật phóng hào quang, diệt trừ các chướng nạn, được hóa sanh ở cõi trời Đâu suất, diện kiến đức Phật Di Lặc, được đầy đủ các tướng, sáu căn hoàn hảo, nghe Phật thuyết pháp vi diệu, liền giác ngộ pháp Nhẫn vô sanh, trụ ở quả vị Bất thối chuyển, nương nhờ thần lực lớn, dạo khắp cõi nước mười phương, cúng dường hết thảy chư Phật, dùng vô lượng âm thanh vi diệu, tán thán công đức của Phật, lúc nào cũng hiện thân trong hai mươi lăm cõi, như mặt trời soi chiếu thế giới, ánh sáng rọi khắp mười phương, các nơi tối tăm đều được sáng lên. Tuy Phật đã thành đạo, đã chuyển pháp luân, thị hiện Niết bàn, nhưng với con, chúng sanh chưa thành Phật, thì quyết không xả bỏ lời nguyện như Bồ-tát Phổ Hiền và Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi. Phát nguyện rồi, con xin rửa sạch tâm mà đảnh lễ.