KINH BỒ TÁT BẢN HẠNH
Hán dịch: Mất tên người dịch – Phụ vào dịch phẩm đời Đông Tấn
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học

 

Print Friendly, PDF & Email