KINH BỒ-TÁT ANH LẠC

(HIỆN TẠI BÁO)

Hán dịch: Đời Dao Tần, Sa-môn Trúc Phật Niệm, người Lương Châu.
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

MỤC LỤC

 

Print Friendly, PDF & Email