PHẬT NÓI KINH BÍ MẬT TƯỚNG

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bày tôi là) nhóm THI HỘ phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

QUYỂN THƯỢNG

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trụ trong Nhất Thiết Như Lai Tam Muội Giới, tất cả Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát thảy đều viên mãn

Lúc đó Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai từ Chư Phật Trí Tam Ma Địa đứng dậy, quán sát khắp tất cả Đại Chúng. Ngay lúc Ngài quán Chúng Hội như vậy thời hết thảy tất cả Như Lai và các chúng Bồ Tát Ma Ha Tát đều ở trong Mạn Noa La tại vành trăng bên trái Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na, y theo đấy mà trụ. Bấy giờ Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát trụ trước mặt Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai, chắp tay, chân thành tác bạch rằng: “Thế Tôn! Nghi thâm sâu rộng lớn của Pháp Bí Mật. Làm thế nào để tu Yếu Lược trong Pháp này? Ở trong Pháp Yếu Lược đó, con sẽ thọ nhận tu hành”

Khi ấy Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai khen Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Lành thay! Lành thay Kim Cương Thủ! Nay ông khéo hỏi Nghi thâm sâu rộng lớn của Pháp Bí Mật.

Nay Ta vì ông mà nói Yếu Lược.

Nếu người tu tập Du Già. Phàm vào trong nhà, trước tiên nên quán tưởng văn tự bí mật để làm Hộ Tịnh. Ấy là ở trên đầu lưỡi, tưởng có chữ A. Tưởng chữ ấy thành vành trăng trong sạch màu nhiệm. Ở trên vành trăng, tưởng có chữ Hồng (HŪṂ), chữ ấy lại thành chày Đại Kim Cương Ngũ Cổ màu trắng

Như vậy quán tưởng xong, Hành Nhân nên tác Kim Cương Hợp Chưởng để trên đỉnh đầu của mình, tụng Đại Minh này mà làm Hộ Tịnh.

Đại Minh là:

Án, sa-phộc bà phộc thuật đà, tát lý-phộc đạt lý-ma toa bà phộc, thuật độ kháng

Tụng Đại Minh đó xong. Hành Nhân tiếp nên phát lời Thệ Nguyện: “Nguyện xin mười phương tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát nhiếp thọ nơi con , để cho con (họ tên….) ở trong lúc này làm việc thành tựu. Bắt đầu từ ngày hôm này, phát khởi Tâm Vô Thượng Đại Bồ Đề cho đến lúc ngồi ở Bồ Đề Đạo Trường luôn bền chắc chẳng bị thoái lui”

Lại nói Tụng là:
“Nguyện con liền đồng Phật ba đời
Quyết định sẽ thành Chính Giác Tôn
Nhiếp Thiện Pháp với Nhiếp Luật Nghi
Nhiêu Ích Chúng Sinh Giới đầy đủ
Mà Tam Tụ Tịnh Diệu Giới này
Nguyện con thọ trì thảy bền chắc
Chư Phật, Diệu Pháp với Tăng Già
Ba báu tối thắng thương gia hộ
Ba báu tối sơ nhiếp thọ con
Nguyện theo chư Phật tương ứng sinh
Chày Kim Cương với Ấn Linh ấy
Chỗ con thọ trì đều chân thật

A Xà Lê ấy nhiếp thọ con
Kim Cương Bộ tối thượng rộng lớn
Bốn loại Thí Pháp con thường hành
Ngày ngày sáu Thời, làm như vậy

Đại Bảo Bộ ấy, Pháp tương ứng
Trong Tam Muội khởi vui Thắng Ý
Con nhiếp thọ các Môn Chính Pháp
Trong Ngoài (nội ngoại) với Pháp ba Thừa ấy

Trong Đại Liên Hoa Bộ thanh tịnh
Sinh ra Vô Thượng Đại Bồ Đề
Tất cả Thệ Nguyện đều tương ứng
Trong Pháp chân thật, nhiếp thọ con

Sự nghiệp Cúng Dường tùy ứng làm
Tối thượng trong Đại Yết Ma Bộ
Phát khởi Tâm Vô Thượng Bồ Đề
Với các Thắng Hạnh sinh ra ấy
Nhiếp khắp tất cả Hạnh, vòng khắp
Rộng vì lợi lạc các chúng sinh
Người chưa được độ, con sẽ độ
Kẻ chưa giải thoát, khiến giải thoát
Chư Hữu chưa được sự an ổn
Khiến đều an trụ đất Niết Bàn (Nirvāṇa-bhūmi: Niết Bàn Địa)’

_Bấy giờ Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai lại vì Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Phổ Tận Tam Ma Địa chân thật sinh ra Pháp Môn căn bản của các Tam Ma Địa. Hành Nhân nên kết Thiền Định Ấn, y theo Pháp an trụ xong, nên quán sự bình đẳng , Vô Ngã của các Pháp. Nếu đối với các Pháp, thấy có bên trong bên ngoài. Đó tức ở Tâm có Cái Chướng (sự chướng ngại ngăn che) kia, nên biết lìa Tâm không riêng có Pháp

Lại nữa, trong Ý tác niệm này:”Tất cả Pháp chẳng sinh mà Tự Tính sáng soi. Đó tức tất cả Pháp xưa nay vốn có Tính chẳng sinh chỉ tùy theo chỗ niệm ấy liền trụ tâm đó”
Sau đó liền dùng Tự Tính soi sáng âm thanh đáng yêu mà tụng chương cú của Khai Giác Bản Tâm Đại Minh. Ngay lúc tụng niệm thời nên quán tướng Mạn Noa La ở vành trăng trong trái tim.

Đại Minh là:
“Án, tức đa bát-la để phệ đặng, yết lỗ di”

Tiếp lại Tụng là:
“Chân thật tròn đầy rất trong sạch (đại thanh tịnh)
Giống như hư không chẳng bị che
Tất cả thô trọng đều trừ sạch
Mà lại phá tan phân biệt Tà
Vì tịnh các dơ phiền não nên
Lại như trăng sáng lúc mới mọc
Công Đức chư Phật tụ vô biên
Đều vào Diệu Tướng nhóm chữ A)”

_ Tướng ấy thế nào?
_ Ấy là:
“A a, nhất ế ốt ô, lý lê lý lê, y ái ổ áo, ám ác”

_Bấy giờ Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát lại ở trong Mạn Noa La tại vành trăng Tâm Bồ Đề của Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai, y theo đấy mà trụ rồi tác bạch rằng: “Thế Tôn! Mạn Noa La tại vành trăng Tâm Bồ Đề có công đức tối thắng của nhóm nào ?”

Khi ấy Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Như Lai liền vì Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói yếu lược Tướng của Mạn Noa La tại vành trăng Tâm Bồ Đề. Này Kim Cương Thủ! Nên biết vô biên Công Đức của chư Phật nhập vào các Diệu Tướng của nhóm chữ A (狣) thời như thủy tinh, tướng ánh sáng trong sạch của mặt trăng. Nhập vào xong, lại từ tâm Trí sáng soi trong sạch của Tự Tính sinh ra biến hóa tác dùng sự nghiệp. Liền tụng Đại Minh Vi Diệu Chương Cú Phát Bồ Đề Tâm Đại Minh là:

“Án, mạo đề tức đương mẫu đát ba nại, dạ di”

Tiếp lại Tụng là:

“Từ đây sinh ra Tâm Đại Bi
Nhiếp khắp chỗ làm của chúng sinh
Tất cả Pháp lành đều viên tròn
Tất cả phiền não đều chẳng chính
Trong hai bên (trái, phải) Nguyệt Mạn Noa La
Trăng Tâm Bồ Đề làm thứ hai
Hết thảy Môn Công Đức của Phật
Lại vào Diệu Tướng nhóm chữ Ca (KA)”

Như vậy vào xong liền cùng tương ứng với ảnh tượng của các Pháp. Tướng ấy như thế nào?

_ Ấy là:

“Ca khư nga già_ Ngang tả tha nhạ
Toản nghê sất xá_ Noa trà noa
Đa tha nại đà_ Na ba pha mạt bà ma
Tà la la phộc_ Thiết sa tát ha_ khất-xoa”

Văn tự của nhóm này tức là tướng Mạn Noa La tại vành trăng Tâm Bồ Đề. Hết thảy Pháp dụng, hành tướng của Mạn Noa La này theo thứ tự như Giáo còn lại nói”.

_Bấy giờ, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát lại ở trong Mạn Noa La tại vành trăng bên phải của Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai, y theo đấy mà trụ rồi tác bạch rằng: “Thế Tôn! Làm thế nào để nhập vào trong Mạn Noa La tại vành trăng bên phải ?”

Khi ấy Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Như Lai bảo Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Này Kim Cương Thủ! Nên biết chày KIm Cương tức là Trí Kim Cương, hay sinh nhóm công đức thù thắng của chư Phật.

Tướng của chày Kim Cương là Ngũ Cổ, y theo Pháp tạo thành, chung quanh lại có ánh lửa rực rỡ. Ánh sáng ấy xuất ra từ Tâm của Phổ Hiền, làm nhân bền chắc khởi các hành tướng. Nếu người vào Mạn Noa La, nên quán thân của mình tức là tướng của chày Kim Cương Ngũ Cổ.

Lúc tác Quán đó thời tụng Đại Minh là:

“Án, để sắt-xá, phộc nhật-la”

Tiếp lại Tụng là:
“Phật ở ba a tăng kỳ kiếp
Tu thành Hạnh Bồ Đề tối thượng
Vượt qua địa vị, lên Diệu Giác Tôn
Đều do Trí Vô Lậu trong sạch
Bồ Đề Diệu Nguyệt Mạn Noa La
Tối thượng thanh tịnh lìa các dơ
Ở trong quán tưởng Trí Kim Cương
Đấy tức chày Kim Cương Ngũ Trí”

Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Như Lai đã nói điều này tức là biểu thị cho Chấp Kim Cương (Vajra-dhāra)

_Tiếp lại nên tưởng tận cõi hư không, giáp vòng tụ khắp mà làm phần lượng, đều thành một tướng của chày Đại Kim Cương. Sau đó Hành Nhân quán tưởng thân
của mình tức là chày Kim Cương, tương ứng lớn nhỏ rộng hẹp Ngay lúc quán tưởng thời tụng Đại Minh này là:

“Án,phộc nhật-la đát ma cô kháng”

Tiếp lại Tụng là:
“Hết thảy tất cả các thân Phật
Đều không đối ngại, không y chỉ
Không sinh, không làm, không tỳ vết
Trong đó cũng lìa nhóm Vô Tính (không có Tính)
Chẳng chặt, chẳng phá cũng chẳng hoại
Pháp Thân không nhiễm, vốn thanh tịnh
Thể Kim Cương bền chắc, sinh ra
Thân Như Lai Kim Cương vô thượng”

_Bấy giờ, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát lại ở trong Mạn Noa La tại vành trăng bên phải của Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai, y theo đấy mà trụ rồi tác bạch rằng: “Thế Tôn! Làm sao mà quán chày Kim Cương ấy?”

Khi ấy Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai quán sát khắp cả các Như Lai xong thời nói lời như vầy: “Hãy lắng nghe! Này các Như Lai! Nay Ta tuyên nói Tướng quán ảnh tượng trong ảnh tượng của Phật. Tướng ấy thế nào? Ấy là tướng của Tát Đỏa Kim Cương (Satva-vajra). Tướng ấy có đầy đủ các tướng, cần phải quán như vậy, tức là tướng ảnh tượng của Phật

Lúc tác quán đó thời, tụng Đại Minh này là:

“Án, dã tha, tát lý-phộc đát tha nga đa, tắc-đát tha kháng”

Tiếp lại Tụng là:
“Hết thảy bí mật thân của Phật
Cảnh Giới, Tính, Trí, Hành cũng thế
Dùng năm Tướng thành Chính Giác Tôn
Chư Phật thành mãn đều thanh tịnh”

_Bấy giờ, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát lại ở trong Mạn Noa La tại vành trăng phía sau của Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai, y theo đấy mà trụ rồi tác bạch rằng: “Thế Tôn! Thế nào là bí mật? Lại thế nào là Cảnh Giới, Tính, Trí, Hành … cũng vậy?”

Khi ấy Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai khen ngợi Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát, liền nói Tụng là:

Lành thay Kim Cương Đại Tát Đỏa!

Lành thay Kim Cương Thánh Diệu Bảo!

Lành thay Kim Cương Chính Giác Môn!

Lành thay Kim Cương Chúng Sự Nghiệp! Khéo nói nghĩa bí mật Kinh này
Đấy tức Vô Thượng Kim Cương Thừa
Hết thảy Môn bí mật của Phật
Đại Thừa Hiện Chứng Pháp đều
Tu thành tựu thời diệu thanh tịnh
Thành Phật Quả xong, được diệu lạc

Ông hỏi nhóm Bí Mật thế nào?
Là hoa sen với chày Kim Cương
Đây tức Như Lai Đại Bí Mật
Tất cả chư Phật từ đấy sinh
Nếu hay y Pháp, đế Tâm quán
Ở khoảng sát na được thành Phật

PHẬT NÓI KINH BÍ MẬT TƯỚNG _QUYỂN THƯỢNG (Hết)_

QUYỂN TRUNG

Bấy giờ, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát lại bạch Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai rằng: “Thế Tôn! Thế nào là chày Kim Cương? Lại thế nào là hoa sen?”

Khi ấy Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai bảo Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Này Kim Cương Thủ! Trí an trụ của tất cả Như Lai tức là chày Kim Cương. Hiền Thánh của Bản Bộ hòa hợp tương ứng, đó là Hoa Sen, mà chày Kim Cương ấy trụ ở trên hoa sen, do đó sinh ra tất cả Như Lai, thân của các Như Lai ấy tức là Tỳ Lô Giá Na

Tác như vậy xong, sau đó từ Kim Cương Ngữ Ngôn an bày văn tự bí mật của Đại Minh.

_ Ấy là:

“Bột-lung” *)BHRŪṂ

Chữ ấy trước tiên ở trong Mạn Noa La tại vành trăng trong sạch ở trái tim của mình. Tưởng an trụ xong, sau đó tưởng thành núi Đại Diệu Cao. Ở trên núi ấy, tưởng hiện chữ đó. Chữ ấy lại thành lầu gác Kim Cương Bảo Phong rộng lớn do báu đại ma ni cũng nhau trang nghiêm…..rũ treo chuông, ngọc, lụa báu, phan, Anh Lạc khi gió nhẹ thổi qua đều phát ra âm thanh hòa nhã. Như vậy mọi loại thù diệu xen nhau tô điểm, cát tường thắng thượng đáng được khen ngợi. Lầu gác ấy là nơi mà tất cả Như Lai cùng an trụ
Ở trong lầu gác, lại tưởng bánh xe chày Kim Cương Ngũ Cổ tương ứng rộng hẹp, lớn nhỏ. Liền tưởng cái chày ấy lại thành ảnh tượng của Kim Cương Tát Đỏa Đại Sĩ với đầy đủ thắng tướng, thân như màu mặt trăng hiện ánh sáng rồi lại an trụ trên vành trăng, đỉnh đội mão báu Ngũ Phật thù diệu, vòng hoa lửa rực ánh sáng của tướng Kim Cương trang nghiêm, hai bên trái phải đều hiện tướng nâng cao, an trụ trong Lý Chân Thật của Chư Pháp Bản Lai Vô Tính Đại Tam Muội Gia Hoặc Tình hoặc Khí. Tự Tính của các Tính dùng hai loại đó hợp làm một tướng. Chính vì thế cho nên quán tưởng thân của mình thành tựu Kim Cương Tát Đỏa. Như vậy quán xong, tức các Pháp Dụng của hàng Bản Tôn này, sau đó thực hành”
_Bấy giờ, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát lại ở trong Mạn Noa La tại vành trăng phía trước của Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Như Lai, y theo đấy mà trụ rồi tác bạch rằng: “Thế Tôn! Thế nào là Bản Tôn?”
Khi ấy, Đức Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai vì Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói thứ tự Pháp của hàng Bản Tôn. Các Hành Giả tu Du GIà, trước tiên nên y theo Pháp, ở trong Mạn Noa La tại vành trăng ở trái tim của mình, quán tưởng chữ Hồng (HŪṂ). Từ văn tự đó tưởng xuất ra Phổ Môn Xảo Nghiệp Chúng Tướng Đại Kim Cương Xử.

Lúc tác Quán đó thời nên kết Mật Ấn. Ấn ấy, trước tiên tác Kim Cương Phộc, sau đó bung mở các ngón làm thế nhiếp nhập (nhiếp vào) thành Ấn, tụng Bản Tâm Đại Minh này là:

“Phộc nhật-la, mãn đà, đát-la tra”

Tụng Đại Minh đó, kết Ấn ấy xong. Sau đó liền có thể kết tất cả Ấn với tác Pháp của hàng Bản Tôn, cho đến Kim Cương A Phệ Xa (Vajra-āviśa: Kim Cương Biến Nhập) kèm các Pháp thành tựu còn lại của nhóm Câu Triệu.Từ tân ngữ tâm của mình, Kim Cương gia trì tác dụng, liền được thành tựu Kính Ái.
Sau đó liền kết Kim Cương A Phệ Xa Ấn, tụng Tâm Minh ấy.
Minh ấy là:

Ác

Do Tâm Minh đó, khắp cả nhiếp vào Pháp của hàng Bản Tôn cho đến các Pháp thành tựu còn lại đều được bạn lành kính ái mà trụ.

Kim Cương A Phệ Xá Ấn ấy là: Trước tiên tác Kim Cương Chưởng, tiếp tác Kim Cương Phộc, sau kết Kim Cương A Phệ Xá Ấn.

Kim Cương Chưởng là Kiên Thật Chưởng Tâm, các ngón chẳng cột buộc mà lại khép kín thành Kim Cương Chưởng.

Liền chuyển chưởng này khéo kết cột buộc ấy thành Kim Cương Phộc
Lại mở Phộc này, tác Kim Cương Quyền, hai đầu cùng kèm nhau liền thành Kim Cương A Phệ Xá Tam Muội Già Ấn. Sau đó từ trong trái tim của mình, an tưởng tướng văn tự của Kim Cương Tát Đỏa.
Lại tưởng chữ ấy liền thành Chày Đại Kim Cương Ngũ Cổ màu trắng trong sạch màu nhiệm, chung quanh rực lửa sáng.
_Lại nữa, như trước y theo Pháp an tưởng văn tự bí mật, sau đó liền kết Tát Đỏa Kim Cương Ấn. Ngay lúc kết Ấn thời, trước tiên nên tụng Tâm Đại Minh đó là:

“Án , tam ma tà, tát-đát-võng”

_Tát Đỏa Kim Cương Ấn ấy là: Đem hai tay làm tướng vành trăng tròn (Viên Nguyệt Tướng), hai ngón giữa cùng lìa nhau, các ngón còn lại đều dính mặt ngón, như tướng cái chày Kim Cương. Lúc kết Ấn đó thời tụng Đại Minh này là:

“Án, để sắt-xá phộc nhật-la, nại-lý trừ di bà phộc ( 1) tô đổ sa du di bà phộc (2) a nỗ la cật-đổ di bà phộc (3) thuyết đổ di bà phộc (4) tô bố sa du di bà phộc (5) hột-lý nại dương di , đề để sắt-tra (6) tát lý-phộc tất đề dựng di, bát-la dã tha (7) tát lý-phộc yết lý-di số tả (8) nhĩ tức đa thất-lý dã, câu lỗ, hồng (9) ha ha ha ha, hô (10)”

Đại Minh như vậy tức là Pháp của Bản Tôn. Trong đây có đủ bốn Ấn lễ kính là Tâm Ấn, Thệ Giới Tâm Ấn, Đại Thừa Hiện Tiền Tam Muội Tâm Ấn, Diệu Kim Cương Trí Thiên Nhãn Đẳng Ngũ Thông Tâm Ấn. Các Ấn Môn đó tổng nhiếp Tính bền chắc của Như Lai Kim Cương gia trì lìa các sợ hãi hay thành tất cả thành tựu tối thượng. Hết thảy tất cả ưa thích khoái lạc, các nhóm Chính Thọ, tất cả Môn Tổng Trì… cho đến nhóm Tính chân thật của tất cả Như Lai, tổng nhiếp tâm của mình đều được an trụ Kim Cương gia trì nghiệp của thân ngữ tâm

_Sau đó lấy tấm lụa trắng làm vòng hoa an trên đỉnh đầu của mình, tụng Tâm Minh này là:
“Bát-la đế tha, phộc nhật-la, hô”

Từ Tâm Minh đó mà gia trì xong, liền ở trên đỉnh đầu làm tướng cột buộc vòng hoa, phủ che khắp cả mặt kẻ ấy. Ngay lúc cột buộc vòng hoa thời tùy nên ứng theo Nghi của Pháp

Tức A Xà Lê vì người ấy nói rằng: “Nay ngươi thọ nhận Tâm Minh bí mật đó. Đây tức là Pháp xưa nay không có Tính của Dũng Mãnh Đại Lực Thế Tôn. Được A Xà Lê chân thật gia trì mà hay khéo làm tất cả sự nghiệp. Đây tức là điều mà Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai đã nói, cho đến là nơi mà chư Phật với hàng Chấp Kim Cương cùng nhiếp thọ”

Trao truyền lời đó xong, liền bỏ tấm lụa trắng ra, tụng Đại Minh này là:

“Án, phộc nhật-la tát đỏa bà dương để nỉ-dã (1) tác sô nột-già tra na đát đốt-bát la (2) ốt nột-già tra dã để, tát lý-phộc sô (3) phộc nhật-la tác sô la nỗ đa lam (4) hệ, phộc nhật-la, bát xá (5)”

_Bấy giờ, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát lại ở trong Mạn Noa La tại vành trăng bên phải của Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Như Lai, y theo đấy mà trụ rồi nói Già Đà (Gāthā:bài Kệ) khen ngợi là:

“Thích thay! Tất cả Chính Giác Tôn
Tam Ma Địa Trí không gì hơn
Hết thảy tất cả các chúng sinh
Do hai Pháp này được thành Phật”.

_Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tán đó xong , lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Lúc mới bắt đầu mở mắt thời hành tướng như thế nào?”

Bấy giờ Đức Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai bảo Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Này Kim Cương Thủ! Lúc mới bắt đầu mở mắt là: Ở Đại Mạn Noa La tại thân của mình, như thứ tự quán nhìn. Ngay lúc quán nhìn Mạn Noa La ấy thời liền được tất cả uy lực gia trì của Như Lai, ở trong Tâm của Kim Cương Tát Đỏa như Lý mà trụ, lại cũng được thấy mọi loại Quang Minh Thắng Mạn Noa La.Lại được nhìn thấy các việc biến hóa Thần Thông rộng lớn. Do được sự gia trì của Như Lai cho nên liền hay thấy tân của Kim Cương Thủ ấy, hoặc lại được thấy thân của các Như Lai”.

_Bấy giờ, Vô Động Bồ Tát Ma Ha Tát ở trong Hội đến trước mặt Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Căn Bản Vô Tính Như Lai, nhiễu vòng quanh theo bên phải xong thì tác bạch rằng: “Thế Tôn! Thế nào là Đại Mạn Noa La? Con ở trong đó phải hành như thế nào?”
Khi ấy, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai bảo Vô Động Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Đại Mạn Noa La tức là quán Mạn Noa La của thân mình. Như vậy quán xong, tức lấy Kim Cương gia trì vào nước thơm thanh tịnh rồi rưới rót trên đỉnh đầu (quán đỉnh), tụng Tâm Minh đó là:

“Phộc nhật-la tỳ săn tả”

_Sau đó kết Hệ Man Ấn (Ấn cột buộc vòng hoa), đội mão chư Phật, quán trái tim đỉnh đầu của mình.

Hệ Man Ấn là: trước tiên đem hai ngón cái cùng kết ở tâm lòng bàn tay. Sau đó co ngón giữa cùng với mặt ngón cái hợp thành Ấn. Đây là Như Lai Bộ Ấn, bốn Bộ Ấn còn lại cũng đồng dụng như thế.
Đại Minh của năm Bộ ấy theo thứ tự như vầy. Đại Minh là:

1_ Án, phộc nhật-la đà đát-vĩ thuyết lý, hồng, phộc nhật-lý
2_ Án, phộc nhật-la, phộc nhật-lý ni, hồng

3_ Án, la đát-nẵng, phộc nhật-lý ni, hồng

4_ Án, bát nột-ma, phộc nhật-lý ni, hồng

5_ Án, ca lý-ma, phộc nhật-lý ni, hồng

Như trước đã nói, tác Quán Đỉnh xong, chẳng sửa Ấn trước, đem hai ngón trỏ xoay chuyển hai ngón làm tướng quấn buộc, tức thành bốn loại Ấn Hệ Man. Ở trên đỉnh đầu, vầng trán, cổ họng với phía sau đỉnh là bốn chỗ cột buộc vòng hoa. Tiếp đến hai tai rồi quay lại từ sau đỉnh xoay chuyển ở phía trước từ từ hạ xuống, liền giải Ấn ấy, như Nghi Pháp trong Giáo Âm Thanh Hòa Hợp bền chắc mà làm.

Lại trong Giáo Âm Thanh Hòa Hợp ấy nói rằng: “Tiếp A Xà Lê nên cầm chày Kim Cương, y theo Pháp an trụ xong liền vì Đệ Tử phát lời Thệ Giới

“Nay ngươi nhận điều này
Tất cả Phật Như Lai
Trong Pháp Thắng Bí Mật
Kim Cương Quán Đỉnh xong
Trao ngươi chày Kim Cương
Khéo làm các thành tựu
Mà các Như Lai ấy
Do đây được thành Phật”

_Lại trao cho Đại Minh là:

“Án, phộc nhật-la, đề bát để đỏa (1) mạt tỳ săn tả di (2) để sắt-xá, phộc nhật-la, tam ma tà, tát-đát-tông (3)”

_Bấy giờ, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát lại ở trong Mạn Noa La tại vành trăng bên phải của Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Như Lai, y theo đấy mà trụ rồi tác bạch rằng: “Thế Tôn! Thế nào là chày Kim Cương của mình?”
Khi ấy, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai bảo Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Này Kim Cương Thủ! Chày Kim Cương của mình tức là chày Kim Cương của Như Lai. Chày Ngũ Cổ dài 12 ngón tay mà làm tướng Thiện Diệu, không có lửa sáng, được làm bằng vàng Chày Kim Cương của Kim Cương Tát Đỏa ấy (Vajra-satva) là chày Ngũ Cổ chẳng định phần lượng, có lửa rực sáng uy mãnh, do các báu của nhóm Bát Nột Ma La Nga (Padama-Rāga) tạo thành Hàng Kim Cương Vương (Vajra-rāja), Đại Chấp Kim Cương (Mahā-vajradhāra) với Kim Cương Phẫn Nộ (Vajra-krodha), Kim Cương Dược Xoa (Vajrayakṣa) các chày như vậy đều dài 12 ngón tay, ba phần cao dong dỏng, Ngũ Cổ mà làm tướng sắc bén. Tướng chày của nhóm này như rộng nói trong Đại Thừa Hiện Chứng Tam Muội Giáo với Giáng Tam Thế Giáo.

Trong đây lược chỉ. Du Già Hành Giả biết tướng của chày xong, sau đó liền đặt tên gọi dùng thọ nhận Kim Cương Đại Quán Đỉnh.

_Tiếp đến Đại Minh là:

“Án , phộc nhật-la tát đỏa mạt tỳ săn tả di (1) phộc nhật-la na mạc tỳ thí ca đa (2) hứ, phộc nhật-la na mạc (3) duệ tả duệ tả, na mạc đế na (4) đát thổ tá la duệ độ mê (5)”
Thọ nhận Quán Đỉnh xong, sau đó có thể thọ nhận chày Thành Tựu Đại Kim Cương của chư Phật

_Tiếp lại Tụng là:
“Ngươi thường cầm chày Kim Cương này
Tức Kim Cương Thủ Kiến Cố Giới
Trong Kim Cương Tát Đỏa Thắng Tu
Tất cả do đây được thành Phật”

Lại nói Đại Minh là:

“Án, tát lý-phộc đát tha nga đa tất đề (1) phộc nhật-la tam ma duệ, để sắtxá (2) Y sa đỏa đà la, dạ di, phộc nhật-la tát đỏa (3) hứ hứ hứ hứ, hồng (4)”

_Sau đó từ Tâm của Phổ Hiền an bày Đại Ấn Tam Muội, tùy nói Tâm Đại Minh như vậy là:

“Ma hạ tam ma tà tát đỏa, tam ma tà tát-đát-tông (1) ma hạ tam ma tà tát đô-kháng (2) ma hạ tam ma tà tát đỏa đề để sắt-xá toa hàm (3)”

Ấn Minh như vậy, hàng Chấp Kim Cương với các Chúng Bồ Tát thảy đều ở trong Chư Ấn Chân Thật Đại Tam Muội ấy đồng nhất thành tựu.

_Lại nữa Thân Ngữ Tâm Kim Cương Sở Thành Tâm Đại Minh là:

“Án, Phộc nhật-la tát đỏa, tam ma tà mạt nỗ bá la tà (1) phộc nhật-la tát đỏa đôi bát để sắt-xá (2) nại-lý trừ, di bà phộc (3) tô đổ sa du di bà phộc (4) a nỗ lạc cật-đổ di bà phộc (5) tô bố sa du di bà phộc (6) tát lý-phộc tất đề-dựng di bátla dã tha (7) tát lý-phộc cát lý-ma tô tả di, tức đa, thất-lợi dương cô lỗ, hồng (8) ha, ha, ha ,ha, hô (9) bà nga tông, tát lý-phộc đát tha nga đa (10) phộc nhật-la, ma, di, muộn tả, phộc nhật-lý bà phoc (11) ma hạ tam ma tà , tát đỏa, A (12)” Thân Ngữ Tâm Kim Cương Sở Thành Tâm Minh Chương Cú như vậy. Nếu tụng một biến liền được thành tựu bền chắc tất cả Mật Ấn thuộc ba Nghiệp của Tự Thân Ngữ Tâm Kim Cương. Hết thảy các Pháp dụng của hàng Bản Tôn…ở trong ba Bộ hoặc hai Bộ sẽ được thành tựu. Trong đời này liền được thành Phật, hoặc thành Kim Cương Thủ Tôn.

PHẬT NÓI KINH BÍ MẬT TƯỚNG
_QUYỂN TRUNG (Hết)_

QUYỂN HẠ

_Bấy giờ, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát lại ở trong Pháp xưa nay không có Tính của Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Do tìm cầu Tuệ nên thỉnh hỏi rằng: “Thế Tôn! Thắng Tam Ma Địa phải tu như thế nào?”

Khi ấy, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na khen Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát, liền nói Tụng là:

“Lành thay Kim Cương Đại Tát Đỏa!
Lành thay Kim Cương Chúng Diệu Bảo!
Lành thay Kim Cương Chính Pháp Môn!
Lành thay Kim Cương Thắng Sự Nghiệp!
Khéo nói nghĩa bí mật Kinh này
Đấy tức Vô Thượng Kim Cương Thừa
Trong bí mật của các Như Lai
Đại Thừa Hiện Chứng Pháp đều chứng”

Đức Phật bảo Kim Cương Thủ: “Người muốn tu Tam Ma Địa. Trước tiên dùng Kim Cương Câu Ấn với Đại Minh câu nhiếp trụ phía trước. Tiếp dùng Kim Cương Sách Ấn với Đại Minh dùng để dẫn vào. Xong dùng Kim Cương Tỏa Ấn với Đại Minh bền chắc mà trụ. sau cùng dùng Kim Cương Linh Ấn với Đại Minh để làm cảnh giác, tác A Phệ Xá (Āviśa: biến nhập). Mỗi mỗi Đại Minh ấy là:

1_ Phộc nhật-la cô xá, nhược
2_ Phộc nhật-la bá xá, hồng 
3_ Phộc nhật-la tắc-phổ tra, tông  
4_ Phộc nhật-la phệ xá, a 

Sau đó kết Bản Tôn Tam Muội Gia Ấn. Cần phải dùng tâm chân thật, quán tưởng mỗi một văn tự Chủng Tử ấy là: Nhược, hồng, tông, hộc

Đây tức là Pháp tu Tam Ma Địa”

_Lúc đó, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát lại trụ trước mặt Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai, nói Tụng này là:

“Thích thay! Tất cả Chính Giác Tôn
Con nói tức là Kim Cương Thủ
Mà tất cả Phật Như Lai ấy
Nói Kim Cường Thừa (Vajra-yāna) không gì hơn”

_Bấy giờ, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát quán sát khắp hết tất cả Như Lai thảy đều đồng một Chân Thật trụ xong, liền trụ ở bên phải Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai rồi tác bạch rằng: “Thế Tôn! Thế nào là chày Kim Cương?” Khi ấy, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai bảo Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Tức là ông, Kim Cương Thủ (Vajra-pāṇi). Đấy là chày Kim Cương”

_Lúc đó, Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát (Ārya-avalokiteśvarāya Bodhisatvāya mahā-satvāya) ở trong Hội đến phía trước bạch với Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai rằng: “Thế Tôn! Thế nào là hoa sen?”

Thời Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai bảo Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Tức là ông, Liên Hoa Thủ (Padma-pāṇi). Đấy gọi là hoa sen”

_Khi ấy, tất cả Như Lai trong Hội thảy đều chắp tay cùng bạch với Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai rằng: “Hoa sen với chày Kim Cương đã nói, có nghĩa như thế nào?”
Bấy giờ, Đức Thế Hội Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai vì khắp tất cả Như Lai nói: “Nên biết bốn loại Cúng Dường bí mật, đấy là hoa sen. Trên hoa sen ấy, y theo Pháp trụ tức là chày Kim Cương”

_Lúc đó, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát vì muốn mở bày Pháp xưa nay vốn không có Tính được nói như vậy cho nên lại bạch với Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai rằng: “Thế Tôn! Thế nào là bốn loại Cúng Dường bí mật?”

Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai bảo Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Bốn loại Cúng Dường bí mật là: Kim Cương Hy Hý Bản Bộ Đại Bồ Tát, vị ấy đối với tất cả Phật, làm việc Đại Kính Ái. Tức vị ấy, như vậy sinh ra Kim Cương Bảo Man, vị này lại sinh ra Kim Cương Diệu Ca, vị này lại sinh ra Kim Cương Toàn Vũ cúng dường mà trụ. Từ trong bốn bí mật đó sinh ra tất cả Phật, Bồ Tát…

Tiếp lại cần phải quán tưởng văn tự, chủng tử của Đại Bồ Tát thuộc Bản Bộ của nhóm Kim Cương Hy Hý.
Ấy là:

“La ma nghệ, niết-lý độ, bố hồng, a _ A đổ la tát thất-lý nghệ, hồng, hột-lý _ Vật-lung , tỷ-lung, kháng tà la ma”

Lúc tác quán tưởng đó thời liền đồng một Thể Tính, tự thân là chày Kim Cương trụ ở trên hoa sen mà làm việc Kính Ái, được thành Quả Vô Thượng Bồ Đề, hoặc thành Kim Cương Thủ Tôn, hoặc Đại Bồ Tát của Liên Hoa Bộ (Padama-kulāya), hoặc tất cả Chúng Du Thủy Đa (Śveta: Bạch Tịnh) khác. Ngay lúc làm Pháp hòa hợp tương ứng thời hàng Bồ Tát này đều lìa tất cả tội dơ nhiễm dính.

Như vậy nên biết Đại Bồ Tát của Kim Cương Bộ (Vajra-kulāya) ấy nhập vào trong Liên Hoa Bộ cùng với Như Lai Bộ (Tathāgata-kulāya) mà làm Kính Ái. Hàng Đại Bồ Tát của các Bộ như vậy lúc tác Pháp đó thời được Diệu Khoái Lạc không diệt không tận. Nhưng ở trong Pháp đã làm không có Dục Tưởng. Tại sao thế? Vì Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát dùng chày Kim Cương phá các Dục. Chính vì thế cho nên được thành tựu hoa sen bí mật vô thượng của tất cả Du Thủy Đa (Śveta: Bạch Tịnh)

Tiếp lại Tụng là:

“Hoặc ở không trung, hoặc phương khác

Quán tưởng Liên Hoa Diệu Đẳng Dẫn Liên Hoa Vô Thượng Thành Tựu Môn Ở trong đời này được thành tựu”.

_Bấy giờ Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai lại tuyên nói Cúng Dường bí mật của nhóm Kim Cương Hy Hý. Tụng là:

“Trong các Bồ Tát, Thắng Bồ Tát
Kim Cương Hy Hý Đại Danh Xưng
Bảo Man, Diệu Ca thắng cũng vậy
Kim Cương Toàn Vũ Diệu Đẳng Dẫn
Như vậy bốn Bồ Tát bí mật
Đấy tức Kim Cương Mật Cúng Dường
Cúng dường tất cả Phật Như Lai
Y Pháp thường làm việc Kính Ái”

_Tiếp lại y theo Pháp, tưởng an chủng tử văn tự của Bồ Tát bí mật. Ấy là:

“Đa a la phộc ma, nga ma, niết-lý ma độ, a, phộc nhật-lãm”

Tiếp lại Tụng là:

“Lúc tưởng, nên kết Tam Xoa Ấn
An chày Kim Cương trên hoa sen
Pháp Môn: nhóm Kim Cương Hy Hý
Thành Tựu nên được vui không tận”
_Lại nữa, nên biết Pháp Cúng Dường bí mật. Đấy tức là Quán Tự Tại Bồ Tát Tam Ma Địa Môn. Ở trong Môn đó, liền nhiếp Kim Cương Hy Hý Bồ Tát , hết thảy Đa La Bồ Tát (Tārā-bodhisatva)

với Tần My Bồ Tát (Bhṛkuṭi-Bodhisatva) liền đồng một Thể mà không có sai biệt. Bên trái hiện tướng Ái, Đa La Bồ Tát trụ ở bên trái. Bên phải hiện tướng Ái, Tần My Bồ Tát trụ ở bên phải. Các Bồ Tát đó ở tất cả chốn đồng một tương ứng, thành tựu bí mật của Tối Thượng Kính Ái

_Khi ấy, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát liền nhập vào Nhất Thiết Như Lai Liên Hoa Kim Cương Bộ Tam Ma Địa. Từ Tam Ma Địa đó xuất ra, hướng về các Như Lai nói Tụng này là:

“Lớn thay! Pháp tối thượng bí mật
Ấy là an trụ trong hoa sen
Tất cả thành tựu, sát na thành
Cho đến Quả Bồ Đề Vô Thượng”

_Lúc đó, Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tụng này là:

“Lớn thay! Tất cả Phật Như Lai
Thanh Tịnh Liên Hoa Ái Vô Thượng
Ở trong Vô Ngã, Ta nắm giữ
Trong hoa sen, trụ tướng hoa sen”

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai vì các Như Lai nói Tụng này là:

“Lắng nghe! Tất cả các Như Lai
Đại Trí chư Phật không gì hơn
Tương ứng Pháp Cúng Dường bí mật
Lợi ích chúng sinh, làm thành tựu
Kim Cương Hy Hý tương ứng hành
Tâm Ta bền chắc không chỗ động
Kim Cương Bảo Man với Diệu Ca
Toàn Vũ Cúng Dường cũng như vậy
Hết thảy việc Kính Ái bí mật
Pháp Nghi như vậy thắng vô thượng
Trong bí mật này, y Pháp hành
Liền được chư Phật cho vui vẻ”

_Lại nói chủng tử, văn tự bí mật. Ấy là:

“Án, dã a la nga đổ bà, phộc nhật-lý ma ni, bát nột-ma”

_Khi ấy ,Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát lại bạch với Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai rằng: “Thế Tôn! Hành Tướng bí mật của bốn loại Hý, Man, Ca, Vũ như thế nào?”

Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai khen Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Lành thay! Lành thay Kim Cương Thủ! Nay ông khéo hỏi Hành Tướng bí mật. Nay Ta vì ông mở bày Như Lý.

Hoặc có Đại Sĩ yêu thích Hành Tướng bí mật của Hy Hý. Hoặc có Đại Sĩ yêu thích Hành Tướng bí mật của Bảo Man. Hoặc có Đại Sĩ yêu thích Hành Tướng bí mật của Diệu Ca. Hoặc có Đại Sĩ yêu thích Hành Tướng bí mật của Toàn Vũ. Hoặc có Đại Sĩ yêu thích khắp cả Hành Tướng bí mật của Hý, Man, Ca, Vũ. Như vậy trong tất cả Hành Tướng bí mật khởi yêu thích thời tùy theo tâm ưa thích liền nhập vào trong Như Lai Tam Ma Địa Kim Cương Liên Hoa Tương Ứng Pháp, hoặc được thành tựu Vô Thượng Bí Mật”

_Lúc đó, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát đến trước nơi Đức Phật ngự, quỳ gối phải sát đất, cung kính đỉnh lễ rồi bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nếu có bậc Chính Sĩ Đại Pháp Khí cần phải ở trong Bí Mật Cúng Dường Tương Ứng Pháp đó tu học Như Lý thì người đó hay thành tựu tất cả sự nghiệp cho đến được thành Trí Vô Thượng của Phật, huống chi Pháp khác lại có sự chẳng thành”.

Khi ấy, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai liền nhập vào Chư Phật Đại Trí Tam Muội Gia Trì An Trụ Tam Ma Địa. Từ Tam Ma Địa đó xuất ra xong, liền kết Kim Cương Hy Hý Đại Bồ Tát Bí Mật Trí Ấn, lại vì nhiếp tập khiến cho Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát biểu thị Hành Tướng của Thần Thông bí mật. Ấy là: Vốn đã có một Chân Pháp Tính, từ đó sinh ra các hàng Bồ Tát, theo nhóm chữ Hồng mà làm Đại Trí. Do đây sinh ra Kim Cương Hy Hý Bí Mật Bồ Tát với tất cả Hiền Thánh của Trì Minh Tạng, các Hiền Thánh đó thảy đều đồng Bản Nhất Chân Pháp Tính.

Bấy giờ, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát nhận Giáo Sắc của Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na xong, liền nói Hành Tướng bí mật. Ấy là: y theo Pháp Dụng trong Như Lai Bộ Kim Cương Ấn Thành Tựu Quảng Đại Nghi Quỹ

Nếu lúc tác trì tụng thời nên chẳng động đầu lưỡi, môi răng cùng hợp nhau, lìa các âm thanh, chỉ dùng Kim Cương Ngữ Âm để làm trì tụng, liền hay thành tựu tất cả Nghi Quỹ. Thuyết này tức là Pháp của Kim Cương Ngữ Bồ Tát.

Lại nữa Pháp Dụng trong Kim Cương Bộ Bí Mật Ấn Thành Tựu Quảng Đại Nghi Quỹ là dùng thân của mình làm chày Kim Cương nhập vào tất cả tương ứng Hiền Thánh trong Chân Pháp Tính, liền được thành tựu tất cả sự nghiệp. Thuyết này tức là Pháp của Kim Cương Tát Đỏa Bồ Tát.

Lại nữa Pháp Dụng trong Kim Cương Bộ Bí Mật Ấn Thành Tựu Quảng Đại Nghi Quỹ là các sự ham muốn (Sở Dục) được chân thường cứu cánh của Phật Thế Tôn tường ban cho tất cả chúng sinh niềm vui màu nhiệm (diệu lạc). Lại hay thành tựu tất cả sự nghiệp. Thuyết này tức là Pháp của Kim Cương Thủ Bồ Tát.

_Khi ấy, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát lại bạch với tất cả Như Lai rằng: “Xin Đức Như Lai hãy lắng nghe Trí Thắng bí mật không có gì hơn.

Nếu người muốn được thành thân của chư Phật, cần phải vắng lặng trụ Tâm Đẳng Dẫn nhập vào Nhất Thiết Như Lai Trí Tam Ma Địa. Từ Tam Ma Địa đó xuất ra xong được thành thân của Phật. Tức hay thành tựu Pháp của các Tam Ma Địa. Ấy là Tam Ma Địa Kiếm Thành Tựu, Tam Ma Địa Dược Sất Ni Thành Tựu, Tam Ma Địa Nhất Thiết Chấp Diệu A Phệ Xá Thành Tựu, Tam Ma Địa Khiển Trừ Nhất Thiết Chấp Diệu, Tam Ma Địa Phá Nhất Thiết Ác, Tam Ma Địa Trì Minh Nhân, Tam Ma Địa Thần Thông Thành Tựu, Tam Ma Địa Tài Bảo Thành Tựu, Tam Ma Địa Nhập Tu La Cung Thành Thành Tựu, Tam Ma Địa Thường Đắc Quốc Vương cập Vương Quyến Thuộc Ái Niệm Thành Tựu.

Nhóm Như vậy có vô số loại Pháp Tam Ma Địa với trong chương cú bí mật. Nay bốn loại Cúng Dường bí mật này để làm tương ứng Như Lý với Đại Bồ Tát của Tối Thượng Kim Cương Bộ và nhóm của Bồ Tát Hy Hý Kim Cương Hy Hý. Thuyết này tức là nghĩa hòa hợp sinh ra mà tất cả chỗ ham muốn của Bồ Tát này được các Như Lai thường ban cho vui vẻ. Tức Kim Cương Hy Hý Bồ Tát này là Tăng Thắng Chủ thường đối với tất cả Như Lai mà sinh vui vẻ.

Lại nữa, chủng tử văn tự bí mật . Ấy là:

“Dã bộ cốt-lỗ tốt-lỗ, a bà sát hô, nhược, hồng, tông, hàm”

Văn tự của nhóm này tức là Kim Cương Hy Hý Bản Bộ Đại Bồ Tát cùng với Kim Cương Liên Hoa , hai Pháp tương ứng. Tức Kim Cương này dùng để cảnh giác, hết thảy hoa sen tức là Quán Tự Tại Bồ Tát Tam Ma Địa Môn mà hoa sen ấy lìa các chỗ nhiễm dính. Dùng Kim Cương Tỏa kiên lao mà trụ, ở các chỗ tán động tương ứng bình đẳng mà thường chẳng lìa Tam Ma Hứ Đa (Samāhita: Đẳng Dẫn). Sau đó đồng một Hồng Tự Trí Môn chân thật sinh ra việc Kính Ái mà hay thành tựu tất cả sự nghiệp. Thuyết này tức là Pháp của Kim Cương Thủ Bồ Tát”

_Lúc đó, Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát bạch với các Như Lai rằng: “Hết thảy chày Kim Cương trụ ở trên hoa sen. Chày Kim Cương cùng với hoa sen ấy, hai Pháp tương ứng hòa hợp thành tựu, đắc được Diệu Lạc không diệt không tận”

_Bấy giờ, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát trụ ở trước mặt Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai rồi tác bạch rằng: “Thế Tôn! Chày Kim Cương ấy làm thế nào có thể trụ ở trên hoa sen? Tác dụng hành tướng của chày Kim Cương với hoa sen này phải nói thế nào Bạch Đức Thế Tôn! Lý này rất sâu xa,
con đối với nghĩa đó chẳng thể giải hết”

Khi ấy, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai khen Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Lành thay! Lành thay Kim Cương Thủ! Nay ông nên biết chày Kim Cương trụ trên hoa sen ấy là vì muốn lợi lạc nhiêu ích rộng lớn, tác làm sự nghiệp tối thắng của chư Phật. Chính vì thế cho nên ở trong hoa sen thanh tịnh ấy lại có chày Kim Cương trụ ở bên trên, liền vào trong đó phát khởi Kim Cương Chân Thật Trì Tụng. Sau đó Kim Cương với hoa sen, hai thứ cùng đâm nhau, thành tựu hai loại tướng sữa thanh tịnh. Một là tướng sữa của Kim Cương, hai là tướng sữa của hoa sen. Ở trong hai tướng đó sinh ra một tướng Thiện Diệu của Đại Bồ Tát, tiếp lại sinh ra một tướng Mãnh Ác của Đại Bồ Tát.

Bồ Tát đã hiện hai loại Tướng chỉ vì điều phục lợi ích cho tất cả chúng sinh. Do đây sinh ra tất cả Hiền Thánh, thành tựu tất cả sự nghiệp thù thắng’.

_Bấy giờ Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Thế nào là tướng sữa? Lại từ đâu sinh khởi? Nguyện xin Đức Thế Tôn mở bày cho sáng tỏ”
Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Tức là ông, Kim Cương Thủ. Hết thảy Cúng Dường bí mật tối thắng, đấy tức là tướng sữa từ đó sinh khởi”

_Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con chẳng hiểu nghĩa mà Đức Phật đã nói ! “

Đức Phật nói: “Kim Cương Thủ! Nên biết tướng sữa tức là tướng Bản Chân, như điều đã nói trong Bí Mật Giáng Tam Thế Giáo”

_Bấy giờ Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai nhiếp khắp tất cả Bồ Tát của hàng Kim Cương Thủ, đồng một chân thật, đồng một sự sinh ra, đều thành một thân của Kim Cương Tát Đỏa, bảo các Như Lai rằng: “Nay hành tướng bí mật của nhóm cúng dường bí mật đã nói này chỉ vì cảnh giác chúng Tà Ngoại cho nên Phật Bồ Tát ẩn kín mà nói”

Luc đó, thân Kim Cương Tát Đỏa đã hiện cùng với Bồ Tát của Bản Bộ đồng trụ Chính Kiến sinh ra Kính yêu, chỉ dùng Kim Cương Phộc mà nhiếp khắp xong, hết thảy hàng Đại Bồ Tát của Bản Bộ đồng ở vị trí căn bản bên trái, trụ trong hoa sen, dùng chày Kim Cương khai giác hoa sen mà thảy đều đồng tương ứng với một Tam Muội

_Khi ấy, Chúng Đại Bồ Tát của Bản Bộ được khai giác xong, liền nói Tụng là:

“Thích thay! Tất cả Chính Giác Tôn
Nơi con kính yêu, cho Diệu Lạc (niềm vui màu nhiệm)
Chỉ Diệu Lạc này, ngoài không có
Mà hay thành tựu Pháp bí mật”

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai liền nói Tụng là:

“Thích thay! Diệu Lạc không gì hơn
Chính Sĩ các cõi cần nên tu
Nay môn Diệu Pháp bí mật này
Người có tội nhiễm chẳng nên nhận
Hoa sen bí mật, vô thượng này
Kim Cương Hy Hý tức Pháp ấy
Kim Cương Liên Hoa Giáo cũng thế
Tổng nhiếp Trí Tỳ Lô Giá Na”

_Khi Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na nói Tụng đó thời có vô số trăm ngàn tướng của điềm lành thù diệu cùng xuất hiện một lúc

PHẬT NÓI KINH BÍ MẬT TƯỚNG
_QUYỂN HẠ (Hết)_