PHẬT NÓI KINH BÍ MẬT BÁT DANH ĐÀ LA NI

Hán dịch: Minh Giáo Đại Sư PHÁP HIỀN
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe, một thời Đức Phật ngự tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc thuộc nước Xá Vệ cùng với chúng Đại Tỳ Khưu gồm 250 người đến dự. Lại có các chúng Bồ Tát Ma Ha Tát do Kim Cương Thủ (Vajra-pāṇi) làm bậc thượng thủ.

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Kim Cương Thủ Bồ Tát Đại Bí Mật Chủ rằng: “Như Đại Bộ của ông có hiệu là KIM CƯƠNG BỘ (Vajra-kulāya), là Pháp bí mật thâm sâu tối thắng trong Tạng Trì Minh. Chúng sinh có nhận thức cạn cợt, căn khí hẹp hòi kém cỏi đối với nghĩa bí mật khó tin khó giải. Trước kia ông đã nói Pháp khó tín giải. Vì ông chẳng y theo Pháp, chẳng bạch với Thánh Nhân nên có tên gọi là Bất Thiện, cũng gọi là Nan Điều (sự việc khó khăn).

Này Kim Cương Thủ! Nay Ta ở trong Kim Cương Bộ của ông lược nói 8 tên gọi Bí Mật với Đà La Ni của ông. Nếu có người trì tụng Đà La Ni này thì dễ được thành tựu các điều mong cầu. Nếu có người nghe Đà La Ni này mà phát Tâm chí thành, thọ trì đọc tụng thì bao nhiêu tội nghiệp Vô Gián của người đó thảy đều tiêu diệt.

Lúc trì Minh này, do uy lực của Pháp ắt hết thảy 8 vạn 4 ngàn câu chi na do tha chúng Ma ác đều bị tan tác chạy trốn khắp 10 phương Thế Giới. Nếu có người nghe Đà La Ni này mà vui nguyện hoan hỷ thì người này chẳng Trì Giới ắt vẫn được đủ Giới Tông, chẳng có Phạm Hạnh vẫn được thành Phạm Hạnh, chẳng tịch tĩnh sẽ được thành tịch tĩnh cho đến được nhìn thấy Phật Bồ Tát vui vẻ an ủi ban cho được thành tựu mọi đều nguyện cầu”

_Khi ấy, Kim Cương Thủ Bồ Tát nương theo lời trách mắng dạy bảo của Đức Phật liền cúi đầu làm lễ và bạch rằng: “Thế Tôn! Trước kia con đã nói lời thành thật như Thánh Chỉ. Nguyện xin Đức Thế Tôn chẳng bỏ Đại Bi, vì khắp tất cả chúng sinh đời hiện tại và vị lai hãy diễn nói cho con biết 8 loại tên bí mật với Đà La Ni khiến cho các chúng sinh được lợi ích lớn”

Đức Phật bảo Kim Cương Thủ rằng: “Hãy lắng nghe! Hãy lắng nghe! Ta ở trong Kim Cương Bộ của Tạng Trì Minh tối thắng nói về 8 tên Bí Mật của ông

 1. Tượng Nhĩ (tai voi)
 2. Diệu Trang Nghiêm (trang nghiêm màu nhiệm)
 3. Công Đức Bảo Hải (biển báu công đức)
 4. Vô Động (không lay động)
 5. Chân thật Vân (đám mây chân thật)
 6. Khả Ái Sắc Tướng (sắc tướng đáng yêu)
 7. Diễm Quang (ánh sáng của lửa nóng)
 8. Diệu Sắc (hình sắc màu nhiệm)

Này Kim Cương Thủ! Đấy tức là 8 tên Bí Mật của Ông.

Liền nói Đà La Ni là:

 1. Na mô một đà dã (NAMO BUDDHĀYA)
 2. Na mô Đạt lị-ma dã (NAMO DHARMĀYA)
 3. Na mô Tăng già dã (NAMO SAṂGHĀYA)
 4. Na mô phộc nhật-la bá noa dã (NAMO VAJRA-PĀṆIYA)
 5. Đát điệt tha (TADYATHĀ)
 6. Khát trí (KHAṬI)
 7. Khát ra trí (KHARAṬI)
 8. Tô ma mục khê (SOMA MUKHE)
 9. Tát lị-la ca lị-dã ni sa đạt dã (ŚARĪRA CĀRYANI SĀDHAYA)
 10. Tứ lị (HILI)
 11.  Di li (MILI)
 12. Trí lị (CILI)
 13. Tất điện đô mãn đát-la bát na, sa hạ (SIDDHYANTU MANTRA-PĀDA SVÀHĀ)

Đức Phật bảo Kim Cương Thủ Bồ Tát rằng: “Tám tên Bí Mật với Đà La Ni này, nếu lại có người thọ trì đọc tụng thì người đó trong câu chi na do tha trăm ngàn kiếp chẳng bị đọa vào Địa Ngục, lúc sắp chết sẽ được chư Phật Bồ Tát hiện thân ở trước mặt an ủi nói Pháp, sau khi chết sẽ sinh về cõi Trời Đâu Suất Đà”.

_Đức Phật nói Kinh này xong thì nhóm của Kim Cương Thủ Bồ Tát, các vị Bồ Tát với tất cả hàng Trời, Rồng, A Tu La, Càn Đạt Bà, Người , Phi Nhân….của tất cả thế gian nghe điều Phật dạy đều vui vẻ tin nhận phụng hành .

PHẬT NÓI KINH BÍ MẬT BÁT DANH ĐÀ LA NI

_Hết_

19/04/1998