KINH BI HOA

Hán dịch: Đời Bắc Lương, Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Giọng đọc: Tâm Từ