KINH BI HOA

Hán dịch: Đời Bắc Lương, Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Việt dịch: Long Hoa Phật Nhị Hội, tổng Vụ Hoằng Pháp sưu tập
Giọng đọc: Tâm Từ