KINH BẤT TƯ NGHỊ CÔNG ĐỨC CHƯ PHẬT SỞ HỘ NIỆM

Hán dịch: Khuyết danh. Phụ vào dịch phẩm đời Tào Ngụy
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN THƯỢNG

Về phương Đông, cách đây trăm ngàn vạn ức hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Giải quân, nơi ấy có Đức Như Lai Bảo Quang Nguyệt Điện Diệu Tôn Âm. Về phương Đông, cách đây trăm tám vạn ức hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh quang trang nghiêm, nơi ấy có Đức Như Lai Tịnh Hoa Túc Vương Trí. Về phương Đông, cách đây trăm ức hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Siêu lập nguyện, nơi ấy có Đức Như Lai Phổ Chiếu Thường Minh Đức Hải Vương. Thế giới Hỷ tín tịnh ở phương Đông có Đức Như Lai Quang Anh. Thế giới Giải thoát hoa ở phương Đông có Đức Như Lai Sư Tử Hưởng Tác. Thế giới Phổ quang ở phương Đông có Đức Như Lai Thiên Vương. Thế giới Đa lạc ở phương Đông có Đức Như Lai Hư Không Đẳng. Thế giới Bảo tích ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Dương Uy Thần Siêu Vương. Thế giới Thường danh văn ở phương Đông có Đức Như Lai Ly Văn Thủ. Thế giới Bảo nghiêm ở phương Đông có Đức Như Lai Dụ Nhật Quang Vương. Thế giới Liên hoa phù ở phương Đông có Đức Như Lai Tịnh Giáo. Thế giới Tịch mịch ở phương Đông có một ức chư Phật hiệu Đức Như Lai Phổ Tập. Thế giới Thanh tịnh ở phương Đông có Đức Như Lai Nhật Nguyệt Quang. Thế giới Bạt chúng trần lao ở phương Đông có Đức Như Lai Đẳng Hạnh. Thế giới A-tỳ-la-đề ở phương Đông có Đức Như Lai Đại Mục. Thế giới Tu-di tràng ở phương Đông có Đức Như Lai Tu-di Đăng Vương. Thế giới Bất tuần ở phương Đông có Đức Như Lai Phổ Hiền. Thế giới Tư duy ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Niệm. Thế giới Cam âm thanh xưng thuyết ở phương Đông có Đức Như Lai Quá Bảo Liên Hoa Khoái Trụ Thọ Vương. Thế giới Liên hoa hương ở phương Đông có Đức Như Lai Quá Bảo Liên Hoa. Thế giới Vô chư độc thích ở phương Đông có Đức Như Lai Bản Thảo Thọ Thủ. Thế giới Trừ hồ nghi ở phương Đông có Đức Như Lai Đẳng Công Đức Minh Thủ. Thế giới Nội khoái ở phương Đông có Đức Như Lai Phân Biệt Quá Xuất Tịnh. Thế giới Ái hỷ ở phương Đông có Đức Như Lai Đẳng Biến Minh. Thế giới Ái lạc ở phương Đông có Đức Như Lai Nguyệt Anh Tràng Vương. Thế giới Bất khả thắng thuyết ở phương Đông có Đức Như Lai Khoái Lạc. Thế giới Giải thoát ở phương Đông có Đức Như Lai Giải Tán Nhất Thiết Phược Cụ Túc Vương. Thế giới Mãn hương danh văn ở phương Đông có Đức Như Lai Liên Hoa Cụ Túc Vương. Thế giới Mãn nhất thiết trân bảo ở phương Đông có Đức Như Lai Dược Sư Cụ Túc Vương. Thế giới Lạc nhập ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Ưu Đức Thủ Cụ Túc Vương. Thế giới Hoan hỷ ở phương Đông có Đức Như Lai Khuyến Trợ Chúng Thiện Cụ Túc Vương. Thế giới Từ ai quang minh ở phương Đông có Đức Như Lai Cám Lưu Ly Phát Dũng Mãnh Cụ Túc Vương. Thế giới Mãn sở nguyện tụ ở phương Đông có Đức Như Lai An Ẩn Chúc Lụy Mãn Cụ Túc Vương. Thế giới Bất thoái âm ở phương Đông có Đức Như Lai Tối Tuyển Quang Minh Liên Hoa Khai Phu. Thế giới Thanh tịnh ở phương Đông có Đức Như Lai Tịnh Minh Đường. Thế giới Vô lượng đức tịnh ở phương Đông có Đức Như Lai Tịnh Vương. Thế giới Đa bảo ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Tích. Thế giới Vô cấu ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Tích. Thế giới Vô cấu ở phương Đông có Đức Như Lai Ly Cấu Ý. Thế giới Hương lâm ở phương Đông có Đức Như Lai Nhập Tinh Tấn. Thế giới Ly cấu ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Cấu Quang. Thế giới Hoan hỷ ở phương Đông có Đức Như Lai A-súc. Thế giới Thậm lạc ở phương Đông có Đức Như Lai Tiên Cang. Thế giới Hoại điều ở phương Đông có Đức Như Lai Tư Di Hoa. Thế giới Mạc năng thắng ở phương Đông có Đức Như Lai Cố Tấn Độ Tư Cát Nghĩa. Thế giới Văn tích ở phương Đông có Đức Như Lai Phụng Chí Thành. Thế giới Cát an ở phương Đông có Đức Như Lai Quán Minh Công Huân. Thế giới Vô nhuế hận ở phương Đông có Đức Như Lai Từ Anh Tịch Thủ. Thế giới Ngũ trượng ở phương Đông có Đức Như Lai Chân Tánh Thượng Thủ. Thế giới Xí thượng thủ ở phương Đông có Đức Như Lai Niệm Chúng Sinh Xưng Thượng Thủ. Thế giới Diệu hách nhiệt thủ ở phương Đông có Đức Như Lai Dũng Thủ Siêu Cao Tu-di. Thế giới Ái hỷ ở phương Đông có Đức Như Lai Xưng Sỉ Thắng Thượng Thủ. Thế giới Thiên thần ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Hải. Thế giới Bảo tập ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Anh. Thế giới Bảo tối ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Thành. Thế giới Quang minh ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Quang Minh. Thế giới Tràng phan ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Tràng Phan. Thế giới Chúng đức quang minh ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Quang Minh. Thế giới Vô lượng ở phương Đông có Đức Như Lai Đại Quang Minh. Thế giới Chúng hoa ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Lượng Âm. Thế giới Vô trần cấu ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Lượng Âm. Thế giới Mạc năng thắng ở phương Đông có Đức Như Lai Đại Danh Xưng. Thế giới Quang minh ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Quang Minh. Thế giới Danh quang ở phương Đông có Đức Như Lai Đại Quang Ẩn. Thế giới Hoa ni quang ở phương Đông có Đức Như Lai Hỏa Quang Minh. Thế giới Chánh trực ở phương Đông có Đức Như Lai Chánh Âm Thanh. Thế giới Quang minh tôn ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Hạn Tịnh. Thế giới Âm hưởng ở phương Đông có Đức Như Lai Nguyệt Âm Vương. Thế giới An ẩn ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Hạn Danh Xưng. Thế giới Nhật ở phương Đông có Đức Như Lai Nguyệt Quang Minh. Thế giới Thanh tịnh ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Cấu Quang. Thế giới Lưu ly quang ở phương Đông có Đức Như Lai Tịnh Quang. Thế giới Đại phong ở phương Đông có Đức Như Lai Nhật Quang. Thế giới Chánh giác ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Lượng Bảo. Thế giới Liên hoa quang ở phương Đông có Đức Như Lai Liên Hoa Tối Tôn. Thế giới Phổ độ chúng nạn ở phương Đông có Đức Như Lai Thân Tôn. Thế giới Kiên cố ở phương Đông có Đức Như Lai Kim Quang. Thế giới Vô tế ở phương Đông có Đức Như Lai Phạm Tự Tại. Thế giới Nguyệt ở phương Đông có Đức Như Lai Tử Kim Quang. Thế giới Hỏa quang ở phương Đông có Đức Như Lai Kim Hải. Thế giới Chánh giác ở phương Đông có Đức Như Lai Long Tự Tại Vương. Thế giới Dụ nguyệt ở phương Đông có Đức Như Lai Nhất Thiết Hoa Hương Tự Tại Vương. Thế giới Tinh vương ở phương Đông có Đức Như Lai Thọ Vương. Thế giới Dũng mãnh chấp trì khí trượng ở phương Đông có Đức Như Lai Khí Xả Chiến Đấu. Thế giới Phong nhiêu ở phương Đông có Đức Như Lai Nội Phong Châu Quang. Thế giới Hương huân ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Lượng Hương Quang Minh. Thế giới Long châu quán ở phương Đông có Đức Như Lai Sư Tử Hưởng. Thế giới Tu hạnh ơ phương Đông có Đức Như Lai Đại Tinh Tấn Dũng Lực. Thế giới Kiên trú trì ở phương Đông có Đức Như Lai Quá Xuất Kiên Trụ. Thế giới Quang minh ở phương Đông có Đức Như Lai Cổ Âm Vương. Thế giới Chúng đức cát ở phương Đông có Đức Như Lai Nhật Nguyệt Anh. Thế giới Chiên-đàn địa ở phương Đông có Đức Như Lai Siêu Xuất Chúng Hoa. Thế giới Thiện trụ ở phương Đông có Đức Như Lai Đăng Minh. Thế giới Quang minh ở phương Đông có Đức Như Lai Hưu Đa Dị Ninh. Thế giới Vi nhiễu ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Luân. Thế giới Thiện giác ở phương Đông có Đức Như Lai Thường Diệt Độ. Thế giới Tu-di hợp ở phương Đông có Đức Như Lai Tịnh Giác. Thế giới Danh xưng ở phương Đông có Đức Vô Lượng Bảo Hoa Quang Minh. Thế giới Diệu nho ở phương Đông có Đức Như Lai Tu-di Bộ. Thế giới Phong Dưỡng ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Liên Hoa. Thế giới Liên hoa dũng xuất ở phương Đông có Đức Như Lai Nhất Thiết Chúng Bảo Phổ Tập. Thế giới Kim quang ở phương Đông có Đức Như Lai Thọ Vương Phong Trưởng. Thế giới Thanh tịnh ở phương Đông có Đức Như Lai Chuyển Bất Thoái Chuyển Pháp Luân Chúng Bảo Phổ Tập Phong Doanh. Thế giới Tịnh trụ ở phương Đông có Đức Như Lai Vi Nhiễu Đặc Tôn Đức Tịnh. Thế giới Tạp tướng ở phương Đông có Đức Như Lai Thượng Chúng. Thế giới Lưu bố ở phương Đông có Đức Như Lai Phật Hoa Sinh Đức. Thế giới Kim cang trụ ở phương Đông có Đức Như Lai Phật Hoa Xuất Vương. Thế giới Chiên-đàn ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Tượng. Thế giới Dược ở phương Đông có Đức Như Lai Bất Hư Xưng. Thế giới Dược sinh ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Công Đức Tinh Tấn Nghiêm. Thế giới Thượng hoa quang ở phương Đông có Đức Như Lai Minh Đức Vương. Thế giới Diệu trang nghiêm ở phương Đông có Đức Như Lai Vương Minh. Thế giới Vô biên đức nghiêm ở phương Đông có Đức Như Lai Độ Công Đức Biên. Thế giới Lưu bố ở phương Đông có Đức Như Lai Nhiên Đăng. Thế giới Thượng thiện ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Úy. Thế giới Liên hoa ở phương Đông có Đức Như Lai Hoa Đức. Thế giới Ưu-bát-la ở phương Đông có Đức Như Lai Trí Hoa Đức. The giới Bảo sinh ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Tích. Thế giới Diệu nguyệt ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Nguyện. Thế giới Trụ lâm ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Kiên. Thế giới Chúng hương ở phương Đông có Đức Như Lai Sa-la Vương. Thế giới Hoa đức ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Minh. Thế giới Nhất tụ ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Tụ. Thế giới Ly ưu ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Đức Nghiêm. Thế giới Chư công đức xứ ở phương Đông có Đức Như Lai Quán Thế Âm. Thế giới Bảo minh ở phương Đông có Đức Như Lai Tu-di Minh. Thế giới Trang nghiêm ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Tự Tại Lực. Thế giới Vô trần cấu ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Hoa Đức. Thế giới Vân âm ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Lượng Thần Thông Tự Tại. Thế giới Phổ hương ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Lượng Hoa. Thế giới Hoa ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Tự Tại. Thế giới Tạp bảo tướng ở phương Đông có Đức Như Lai Nguyệt Xuất Đức. Thế giới Kim cang ở phương Đông có Đức Như Lai Câu Lăng Vương. Thế giới Lạc ở phương Đông có Đức Như Lai Nhật Đăng. Thế giới An ẩn ở phương Đông có Đức Như Lai Thượng Bảo. Thế giới Ta-bà ở phương Đông có Đức Như Lai Trí Sinh Đức. Thế giới Thuần lạc ở phương Đông có Đức Như Lai An Lập Công Đức Vương. Thế giới Túc khai ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Ngại Nhãn. Thế giới Nguyệt xuất ở phương Đông có Đức Như Lai Trí Tụ. Thế giới Thanh tịnh ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Tướng Nghiêm. Thế giới Phổ minh ở phương Đông có Đức Như Lai Minh Đức Tụ. Thế giới Hoan hỷ ở phương Đông có Đức Như Lai Na-la-diên. Thế giới Ly cấu ở phương Đông có Đức Như Lai Ly Cấu Tướng. Thế giới Vô biên đức ở phương Đông có Đức Như Lai Thiện Tư Nghiêm. Thế giới An ẩn ở phương Đông có Đức Như Lai Ưu-bát-la Đức. Thế giới Thường trang nghiêm ở phương Đông có Đức Như Lai Tạp Hoa. Thế giới A-kiệt-lưu hương ở phương Đông có Đức Như Lai Thượng Hương Đức. Thế giới Phổ hương ở phương Đông có Đức Như Lai Hương Di-lâu. Thế giới Vô tướng ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Tướng Âm. Thế giới Danh hoa ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Ngại Âm Thanh. Thế giới Nguyệt ở phương Đông có Đức Như Lai Thuần Bảo Tạng. Thế giới Kiên cố ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Động Lực. Thế giới Kiên cố ở phương Đông có Đức Như Lai Ca-diếp. Thế giới Chúng nguyệt ở phương Đông có Đức Như Lai Thiện Sinh Đức. Thế giới Ly ưu ở phương Đông có Đức Như Lai Danh Xưng. Thế giới Ly trần cấu ở phương Đông có Đức Như Lai Trí Đức. Thế giới Tạp hoa ở phương Đông có Đức Như Lai Túc Vương. Thế giới Cực quảng ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Lượng Tướng. Thế giới Khủng bố ở phương Đông có Đức Như Lai Chiên-đàn Hương. Thế giới Chúng võng ở phương Đông có Đức Như Lai Võng Minh. Thế giới Vô uy ở phương Đông có Đức Như Lai Phạm Âm. Thế giới Khả quy ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Lượng Tánh Đức. Thế giới Ly cấu ở phương Đông có Đức Như Lai Trí Xuất Quang. Thế giới Thanh liên hoa phú ở phương Đông có Đức Như Lai Hoa Thượng. Thế giới Vô ưu ở phương Đông có Đức Như Lai Thiện Đức. Thế giới Vô thắng ở phương Đông có Đức Như Lai Đức Thắng. Thế giới Tùy hỷ ở phương Đông có Đức Như Lai Phổ Minh. Thế giới Phổ hiền ở phương Đông có Đức Như Lai Thắng Địch. Thế giới Thiện tịnh ở phương Đông có Đức Như Lai Vương Tràng Tướng. Thế giới Ly cấu ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Lượng Công Đức Minh. Thế giới Bất cuống ở phương Đông có Đức Như Lai Dược Vương Vô Ngại. Thế giới Kim tập ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Du Hành. Thế giới Mỹ âm ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Hoa. Thế giới Nhất cái ở phương Đông có Đức Như Lai Nhất Bảo Nghiêm. Thế giới Bảo tụ ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Bảo Lực. Thế giới Tướng đức tụ ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Tướng Âm. Thế giới Đại danh văn ở phương Đông có Đức Như Lai Tu-di Kiên. Thế giới Thượng ý ở phương Đông có Đức Như Lai Không Tánh. Thế giới Sa-đà-la ở phương Đông có Đức Như Lai Danh Văn Lực Vương. Thế giới Nguyệt quang ở phương Đông có Đức Như Lai Phóng Quang. Thế giới Ca-sa tướng ở phương Đông có Đức Như Lai Ly Cấu. Thế giới Liên hoa ở phương Đông có Đức Như Lai Tạp Hoa Sinh Đức. Thế giới Nhất cái ở phương Đông có Đức Như Lai Ly Bố Úy. Thế giới Thanh tịnh ở phương Đông có Đức Như Lai Trí Tụ. Thế giới Hương tụ ở phương Đông có Đức Như Lai Chiên-đàn Hương. Thế giới Akiệt-lưu hương ở phương Đông có Đức Như Lai Đại Thanh Nhãn. Thế giới Vô biên tụ ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Tích. Thế giới Chúng hương ở phương Đông có Đức Như Lai Hương Tượng. Thế giới Ly tướng ở phương Đông có Đức Như Lai Di-lâu Kiên. Thế giới Hoa cái ở phương Đông có Đức Như Lai Nhất Bảo Cái. Thế giới Phổ minh ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Ngại Nhãn. Thế giới Danh thiện ở phương Đông có Đức Như Lai Chiên-đàn Khốt. Thế giới Thiện ý ở phương Đông có Đức Như Lai Diệu Kiên. Thế giới Bảo đức ở phương Đông có Đức Như Lai Võng Minh. Thế giới Đức lạc ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Hoa Đức. Thế giới Tán thán ở phương Đông có Đức Như Lai Trí Hoa Bảo Minh Đức. Thế giới Chúng thiện ở phương Đông có Đức Như Lai Thiện Xuất Quang. Thế giới An ẩn ở phương Đông có Đức Như Lai Diệt Chư Bố Úy. Thế giới Di-lâu tướng ở phương Đông có Đức Như Lai Di-lâu Kiên. Thế giới Độ ưu não ở phương Đông có Đức Như Lai An Vương. Thế giới Thiện Pháp ở phương Đông có Đức Như Lai Pháp Tích. Thế giới An lập ở phương Đông có Đức Như Lai Tăng Thượng Quang. Thế giới Thiên minh ở phương Đông có Đức Như Lai Tăng Thiên Quang. Thế giới Đa-già-lâu hương ở phương Đông có Đức Như Lai Trí Quang. Thế giới Diệu hương ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Xuất Quang. Thế giới Minh nghiêm đức ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Quang. Thế giới Thiện đức ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Ngại. Thế giới Pháp ở phương Đông có Đức Như Lai Võng Quang. Thế giới Chúng hoa ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Ý. Thế giới Thượng thanh tịnh ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Tế. Thế giới Ưu-bát-la ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Tự Tại. Thế giới Giác xứ ở phương Đông có Đức Như Lai Ưu-bát-la Đức. Thế giới Liên hoa xứ ở phương Đông có Đức Như Lai Trí Trụ. Thế giới Trí lực ở phương Đông có Đức Như Lai Thích-ca Mâu-ni. Thế giới Lưu bố ở phương Đông có Đức Như Lai Trí Lưu Bố. Thế giới Vô biên ở phương Đông có Đức Như Lai Sa-la Vương. Thế giới Nguyệt ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Sa-la Vương. Thế giới Ly ưu ở phương Đông có Đức Như Lai Thiện Đức Vương. Thế giới Tịch diệt ở phương Đông có Đức Như Lai Lưu Bố Vương. Thế giới Bất hư kiến ở phương Đông có Đức Như Lai Bất Hư Lực. Thế giới Diệu hương ở phương Đông có Đức Như Lai Hương Minh. Thế giới Phạm âm thanh ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Ngại Âm. Thế giới Nguyệt quang ở phương Đông có Đức Như Lai Danh Văn Lực. Thế giới Phổ minh ở phương Đông có Đức Như Lai Tu-di Đảnh Vương. Thế giới Bảo nghiêm ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Sinh Đức. Thế giới Pháp ở phương Đông có Đức Như Lai Hoa Thượng. Thế giới Hoa trụ ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Cao Vương. Thế giới Diệu đà-la-ni ở phương Đông có Đức Như Lai Hương Minh. Thế giới Kim minh ở phương Đông có Đức Như Lai Phương Lưu Bố Nghiêm. Thế giới Cao trí ở phương Đông có Đức Như Lai Phổ Thủ Tăng Thượng Vân Âm Vương. Thế giới Thường minh ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Minh. Thế giới Đỉnh quang ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Tuệ Thành. Thế giới Nhiên đăng ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Công Đức Trí Minh. Thế giới Xích liên hoa phú ở phương Đông có Đức Như Lai Phương Sinh. Thế giới Hoa phú ở phương Đông có Đức Như Lai Hoa Sinh Đức. Thế giới Thiên ở phương Đông có Đức Như Lai Chúng Kiên Cố. Thế giới Diệu minh ở phương Đông có Đức Như Lai Trí Minh. Thế giới Lạc đức ở phương Đông có Đức Như Lai Trí Chúng.

Thế giới Chúng lạc ở phương Đông có Đức Như Lai Ly Cấu. Thế giới Vô lậu ở phương Đông có Đức Như Lai Y Vương. Thế giới Phổ tán ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Trí Tán. Thế giới Chúng kiên ở phương Đông có Đức Như Lai Chiên-đàn Hương Đức. Thế giới Cụ uy đức ở phương Đông có Đức Như Lai Cụ Phật Hoa Sinh. Thế giới Chúng bảo ở phương Đông có Đức Như Lai Sa-la Vương An Lập. Thế giới Phương chủ ở phương Đông có Đức Như Lai Nguyệt Xuất Quang. Thế giới An trụ ở phương Đông có Đức Như Lai Tu-di Kiên. Thế giới Vô bố úy ở phương Đông có Đức Như Lai Thí Danh Văn. Thế giới Chư công đức trụ ở phương Đông có Đức Như Lai Danh Thân. Thế giới Phước trụ ở phương Đông có Đức Như Lai Kiên Cố. Thế giới Vô ưu ở phương Đông có Đức Như Lai Ly Ưu. Thế giới Danh văn ở phương Đông có Đức Như Lai Hoa Sinh Đức Vương. Thế giới Hoa bố ở phương Đông có Đức Như Lai Diễn Hoa Tướng. Thế giới Bảo minh ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Chiếu. Thế giới Thường huân hương ở phương Đông có Đức Như Lai Hỏa Nhiên. Thế giới Thiện cát ở phương Đông có Đức Như Lai Tam Giới Tự Tại Lực. Thế giới Vô úy ở phương Đông có Đức Như Lai Minh Luân. Thế giới Thường huyền ở phương Đông có Đức Như Lai Không Tánh Tự Tại. Thế giới An vương ở phương Đông có Đức Như Lai Tận Tự Tại Lực. Thế giới Phổ ly ở phương Đông có Đức Như Lai Cổ Âm Vương. Thế giới An ẩn ở phương Đông có Đức Như Lai Phổ Tự Tại. Thế giới Đà-la-ni ở phương Đông có Đức Như Lai Sơn Vương. Thế giới Diệu đẳng ở phương Đông có Đức Như Lai An Lập Vương. Thế giới Diệu nghiêm ở phương Đông có Đức Phật Như Lai Tự Tại Nghiêm. Thế giới Ỷ tức ở phương Đông có Đức Như Lai Tích Chư Công Đức. Thế giới Ái ở phương Đông có Đức Phật Như Lai Bảo Đức Thành Tựu. Thế giới Liệt túc ở phương Đông có Đức Như Lai Trí Sinh Đức. Thế giới Liệt túc nghiêm ở phương Đông có Đức Như Lai Trí Sinh Đức Tụ. Thế giới Liên hoa ơ phương Đông có Đức Như Lai Hoa Sinh Vương. Thế giới Chúng hoa ở phương Đông có Đức Như Lai Thượng Pháp Tự Tại. Thế giới Bạch liên hoa phú ở phương Đông có Đức Như Lai Nguyệt Quang Minh. Thế giới Quảng ở phương Đông có Đức Như Lai Hương Tượng Vương. Thế giới Thượng diệu ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Lượng Minh. Thế giới Chúng hương ở phương Đông có Đức Như Lai Liên Hoa Tụ. Thế giới Đảm bặt chúng ở phương Đông có Đức Như Lai Chiên-đàn Đức. The giới Bảo tạng ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Tụ. Thế giới Minh tuệ ở phương Đông có Đức Như Lai Thượng Minh Tuệ. Thế giới Thiện trụ ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Đức Sinh. Thế giới Chúng đa ở phương Đông có Đức Như Lai Minh Tướng. Thế giới Ái hương ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Đức Tích. Thế giới Ái tích ở phương Đông có Đức Như Lai Chúng Đức Sinh. Thế giới Chúng liên hoa ở phương Đông có Đức Như Lai Hoa Sinh Đức. Thế giới Kim cang phú ở phương Đông có Đức Như Lai Trì Cự. Thế giới Bảo võng phú ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Sinh. Thế giới Ly úy ở phương Đông có Đức Như Lai Cực Cao Vương. Thế giới Nhất cái ở phương Đông có Đức Như Lai Túc Vương. Thế giới Chúng tạp ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Di-lâu. Thế giới Diệu hỷ ở phương Đông có Đức Như Lai Hư Tịnh Vương. Thế giới Khả nghinh ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Lượng Âm. Thế giới Diệu âm hương ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Lượng Minh. Thế giới Thượng thanh tịnh ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Di-lâu. Thế giới Chiếu minh ở phương Đông có Đức Như Lai Tạp Bảo Hoa Nghiêm. Thế giới Bảo hoa ở phương Đông có Đức Như Lai Ly Cấu Nghiêm. Thế giới Kim cang ở phương Đông có

Đức Như Lai Kim Hoa. Thế giới Kim quang ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Quật. Thế giới Chúng kiên cố ở phương Đông có Đức Như Lai Tạp Hoa Sinh. Thế giới Chúng hoa ở phương Đông co Đức Như Lai Hoa Cái. Thế giới Chúng liên hoa ở phương Đông có Đức Như Lai Bất Hư Nghiêm. Thế giới Phạm đức ở phương Đông có Đức Như Lai Phạm Âm. Thế giới Trụ xứ ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Ngại Nhãn. Thế giới Diệu thiền ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Tướng Âm. Thế giới Đức trụ ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Công Đức Thành Tựu. Thế giới Bảo trụ ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Sinh Đức. Thế giới Hỷ ở phương Đông có Đức Như Lai Liên Hoa Sinh Đức. Thế giới Liên hoa sinh ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Thượng. Thế giới Diệu minh ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Minh. Thế giới Giác ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Di-lâu. Thế giới Nguyệt đăng ở phương Đông có Đức Như Lai Đăng Cao Đức. Thế giới Tinh tú đức ở phương Đông có Đức Như Lai Trí Sinh Đức. Thế giới Cự ở phương Đông có Đức Như Lai Cự Đăng. Thế giới Trí tích ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Thượng Quang. Thế giới Xuất sinh ở phương Đông có Đức Như Lai Vương Minh. Thế giới Nhất cái ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên

Nhãn. Thế giới Tích đức ở phương Đông có Đức Phật Như Lai Hoa Sinh Đức. Thế giới Sa-la ở phương Đông có Đức Như Lai Sa-la Vương. Thế giới Thiện trụ ở phương Đông có Đức Như Lai Sư Tử. Thế giới Khuyến trợ ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Di-lâu. Thế giới Liên hoa ở phương Đông có Đức Như Lai Tần-bà-thi. Thế giới Nhiếp xứ ở phương Đông có Đức Như Lai Y Vương. Thế giới Thiện đức ở phương Đông có Đức Như Lai Thượng Thiện Đức. Thế giới Diệu hương ở phương Đông có Đức Như Lai Thượng Hương Đức. Thế giới Hương đức ở phương Đông có Đức Như Lai Hương Tướng. Thế giới Chiên-đàn ở phương Đông có Đức Như Lai Chiênđàn Quật. Thế giới Bảo võng phú ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Minh. Thế giới Kim cang phú ở phương Đông có Đức Như Lai Tăng Thập Quang Phật Hoa Xuất. Thế giới Liên hoa võng phú ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Tự Tại Lực. Thế giới Chúng hoa ở phương Đông có Đức Như Lai Uy Hoa Sinh Cao Vương. Thế giới Chiếu minh ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Võng. Thế giới Nguyệt đăng ở phương Đông có Đức Như Lai An Lập Vương. Thế giới Chiên-đàn hương ở phương Đông có Đức Như Lai Thượng Hương Vương. Thế giới Lâu các ở phương Đông có Đức Như Lai Thí Nhất Thiết Lạc. Thế giới Tạp quật ở phương Đông có Đức Như Lai Kiến Nhất Thiết Duyên. Thế giới Ly tướng ở phương Đông có Đức Như Lai Bất Hư Xưng. Thế giới Khả kính ở phương Đông có Đức Như Lai Hoại Chư Kinh Úy. Thế giới Kim minh ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Minh. Thế giới Chúng lạc ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Không Nghiêm Đức. Thế giới Nhất hoa cái ở phương Đông có Đức Như Lai Cái Nghiêm. Thế giới Vô cấu ở phương Đông có Đức Như Lai Không Tướng. Thế giới Quảng đại ở phương Đông có Đức Như Lai Uy Hoa Sinh Đức. Thế giới Thiện tích ở phương Đông có Đức Như Lai Thiện Đức. Thế giới Diệu hoa ở phương Đông có Đức Như Lai Tịnh Nhãn. Thế giới Vô biên ở phương Đông có Đức Như Lai Tối Cao Đức Di-lâu. Thế giới Thiện sinh ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Thắng Tướng. Thế giới Akiệt-lưu hương ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Hương Dilâu. Thế giới Đa-già-lưu Hương ở phương Đông có Đức Như Lai Nguyệt Văn Vương. Thế giới Thượng diệu ở phương Đông có Đức Như Lai Thượng Di-lâu. Thế giới Danh hỷ ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Sinh Đức. Thế giới Minh ở phương Đông có Đức Như Lai Danh Văn Di-lâu. Thế giới Nhuyến mỹ ở phương Đông có Đức Như Lai Mỹ Đức. Thế giới Thiện hương ở phương Đông có Đức Như Lai Phạm Đức. Thế giới Đế tướng ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Ngại Nhãn. Thế giới Thiện xứ ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Đức Tích. Thế giới Bất tư nghị đức ở phương Đông có Đức Như Lai Uy Đức Vương. Thế giới Tập tướng ở phương Đông có Đức Như Lai Thiện Tư Nguyện Uy. Thế giới Tinh tú vương ở phương Đông có Đức Như Lai Tịnh Vương. Thế giới Trí hương ở phương Đông có Đức Như Lai Trí Tụ. Thế giới Đức xứ ở phương Đông có Đức Như Lai Bà-ha Vương. Thế giới Thiện ái ở phương Đông có Đức Như Lai Điều Ngự. Thế giới Liên hoa xuất ở phương Đông có Đức Như Lai Tối Cao Đức. Thế giới Vô biên đức Sinh ở phương Đông có Đức Như Lai Thị Chúng Sinh Thâm Tâm. Thế giới Hoan hỷ ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Đức Bảo. Thế giới Ỷ tức ở phương Đông có Đức Như Lai Diệt Chư Thọ Tự Tại. Thế giới Danh lạc ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Ngại Quang. Thế giơi Thiện thành ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Ngại Quang Phật Hoa Sinh Đức. Thế giới Phổ đức thành tựu ở phương Đông có Đức Như Lai Nhất Thiết Duyên Trung Tự Tại Hiện Phật Tướng. Thế giới Chúng tướng ở phương Đông có Đức Như Lai Lạc Vô Tướng. Thế giới Vô tướng ở phương Đông có Đức Như Lai Diệu Hóa Âm. Thế giới Vô tướng hải ở phương Đông có Đức Như Lai Hoa Thượng. Thế giới Tạp tướng ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Đức. Thế giới Bảo sinh ở phương Đông có Đức Như Lai Hải Di-lâu. Thế giới Quảng đại ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Cấu Ý. Thế giới Danh hoa ở phương Đông có Đức Như Lai Trí Hoa Sinh. Thế giới Hư không tịnh ở phương Đông có Đức Như Lai Cực Cao Đức Tụ. Thế giới Vô tướng ở phương Đông có Đức Như Lai Tịch Diệt. Thế giới Diệu lạc ở phương Đông có Đức Như Lai Ly Dục Tự Tại. Thế giới Đức tích ở phương Đông có Đức Như Lai Bất Tư Nghị Đức Sinh. Thế giới Đại an ở phương Đông có Đức Như Lai Hỷ Sinh Đức. Thế giới Tán xích liên hoa ở phương Đông có Đức Như Lai Lưu Hương. Thế giới Akiệt-lưu Quang ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Ngại Hương Quang. Thế giới Chúng quy ở phương Đông có Đức Như Lai Vân Cổ Vương. Thế giới Công đức tích ở phương Đông có Đức Như Lai Công Đức Sinh Đức. Thế giới Thuần lạc ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Hạnh Tự Tại. Thế giới Diệu âm ở phương Đông có Đức Như Lai Tu-di Kiên. Thế giới Hương tướng ở phương Đông có Đức Như Lai Thượng Hương Di-lâu. Thế giới Trợ hương ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Quang. Thế giới Điều ngự ở phương Đông có Đức Như Lai Phổ Quán. Thế giới Nguyệt ở phương Đông có Đức Như Lai Nhật Nguyệt Đăng. Thế giới Chiếu minh ở phương Đông có Đức Như Lai Minh Đăng. Thế giới Thiện minh ở phương Đông có Đức Như Lai Chấn Uy Đức. Thế giới Chúng hương ở phương Đông có Đức Như Lai Thiện Chúng. Thế giới Kim cang ở phương Đông có Đức Như Lai Kim Cang Sinh. Thế giới Âm thanh ở phương Đông có Đức Như Lai Trí Tự Tại Vương. Thế giới A-lâu-na ở phương Đông có Đức Như Lai Minh Vương. Thế giới A-lâu-na tích ở phương Đông có Đức Như Lai Diệu Minh. Thế giới Nhu nhuyến ở phương Đông có Đức Như Lai Sa-la Vương. Thế giới Thiện Lập ở phương Đông có Đức Như Lai Tu-di Vương. Thế giới Thanh tịnh ở phương Đông có Đức Như Lai Hư Di-lâu. Thế giới Uy đức sinh ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Uy Đức. Thế giới Thiện tướng ở phương Đông có Đức Như Lai Thượng Thiện Đức. Thế giới Phạm đức ở phương Đông có Đức Như Lai Phạm Âm Thanh. Thế giới Hoa đức ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Hoa. Thế giới Liên hoa đức ở phương Đông có Đức Như Lai Liên Hoa Sinh Đức. Thế giới Chiên-đàn ở phương Đông có Đức Như Lai Chiên-đàn Hương. Thế giới Danh hoa ở phương Đông có Đức Như Lai Như Tu-di. Thế giới Kim hoa ở phương Đông có Đức Như Lai Thượng Nghiêm. Thế giới Bảo minh ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Cái. Thế giới Hương di-lâu ở phương Đông có Đức Như Lai Hương Tượng. Thế giới Tạp tướng ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Tự Tại Lực. Thế giới Thanh tịnh ở phương Đông có Đức Như Lai Bất Hư Xưng. Thế giới Công đức xứ ở phương Đông có Đức Như Lai Bất Tư Nghị Công Đức Vương. Thế giới Hữu đức ở phương Đông có Đức Như Lai Tạp Hoa. Thế giới An ẩn ở phương Đông có Đức Như Lai An Vương. Thế giới Tối cao ở phương Đông có Đức Như Lai Hoa Tối Cao Đức. Thế giới Động ở phương Đông có Đức Như Lai Thường Bi. Thế giới Thường động ở phương Đông có Đức Như Lai Dược Vương. Thế giới Phổ hư không ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Tự Tại Lực. Thế giới Lưu ly minh ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Quang. Thế giới Kim minh ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Minh. Thế giới Vô tướng ở phương Đông có Đức Như Lai Ngôn Âm Tự Tại. Thế giới Liên hoa cái ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Hư Không Tự Tại. Thế giới Cái hành liệt ở phương Đông có Đức Như Lai Túc Vương. Thế giới Bảo võng phú ở phương Đông có Đức Như Lai Thượng Hương. Thế giới Chân kim ở phương Đông có Đức Như Lai Hư Không Đức. Thế giới Thanh tịnh ở phương Đông có Đức Như Lai Cực Cao Đức. Thế giới Vô ưu ở phương Đông có Đức Như Lai Tác Phương. Thế giới Tinh tú ở phương Đông có Đức Như Lai Cực Cao Di-lâu. Thế giới Tạp tướng ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Ngại Nhãn. Thế giới Hương lưu ở phương Đông có Đức Như Lai Sa-già. Thế giới Chúng hương ở phương Đông có Đức Như Lai Trì Cự. Thế giới Chiên-đàn hương ở phương Đông có Đức Như Lai Hỏa Tướng. Thế giới Thiện hỷ ở phương Đông có Đức Như Lai Thiện Tịnh Đức Quang. Thế giới Hỷ sinh ở phương Đông có Đức Như Lai Trí Tụ. Thế giới Lưu bố ở phương Đông có Đức Như Lai Lưu Bố Lực Vương. Thế giới Đại đức ở phương Đông có Đức Như Lai Công Đức Vương Minh. Thế giới Kiên cố ở phương Đông có Đức Như Lai Hiện Trí. Thế giới Bất thoái ở phương Đông có Đức Như Lai Hoa Cao Sinh Đức. Thế giới Thiện phân biệt ở phương Đông có Đức Như Lai Bảo Hỏa. Thế giới Ưu-bát-la ở phương Đông có Đức Như Lai Xích Liên Hoa Đức. Thế giới Si cái ở phương Đông có Đức Như Lai Hoại Nhất Thiết Nghi. Thế giới Diệu ở phương Đông có Đức Như Lai Thiện Chúng. Thế giới Chúng đức ở phương Đông có Đức Như Lai Câu-lưu-tôn. Thế giới Diệu thiện ở phương Đông có Đức Như Lai Tướng Vương. Thế giới Diệu hương ở phương Đông có Đức Như Lai Liên Hoa Đức Sinh. Thế giới Thiện tướng ở phương Đông có Đức Như Lai Phóng Quang. Thế giới Vân âm ở phương Đông có Đức Như Lai Di-lặc. Thế giới Quang minh ở phương Đông có Đức Như Lai Liên Hoa Quang Minh. Thế giới Danh xưng ở phương Đông có Đức Như Lai Thượng Pháp Vương Tướng. Thế giới Đế thích ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Lực. Thế giới Liên hoa ở phương Đông có Đức Như Lai Xưng Sơn Hải. Thế giới Hỷ ở phương Đông có Đức Như Lai Thích-ca Văn. Thế giới Thường nghiêm ở phương Đông có Đức Như Lai Bất Hư Kiến. Thế giới Lưu bố ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Ngại Âm Thanh. Thế giới Thường ngôn ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Lượng Danh Minh Đức. Thế giới Bạch tướng ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Phân Biệt Nghiêm. Thế giới Chiên-đàn hương ở phương Đông có Đức Như Lai Vô Biên Quang. Thế giới Ca-sa tướng ở phương Đông có Đức Như Lai Diệu Nhãn. Thế giới Kiên cố bảo ở phương Đông có Đức Như Lai Thọ Vô Tận Tràng. Thế giới Nhân-đà-la ở phương Đông có Đức Như Lai Bất Biến Động Nguyệt.

 

QUYỂN HẠ

Về phương Nam, cách đây trăm ngàn vạn ức hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Tạp chủng bảo cẩm, nơi ấy có Đức Như Lai Thọ Căn Hoa Hương. Về phương Nam, cách đây vô số trăm ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Chư hảo trang nghiêm sức, nơi ấy có Đức Như Lai Bảo Tôn. Về phương Nam, cách đây trăm ngàn vạn ức cõi Phật, có thế giới tên là Tiêu minh đẳng, nơi ấy có Đức Như Lai Sơ Phát Tâm Ly Khủng Bố Siêu Thủ. Về phương Nam, cách đây mười tám ức hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Nghiêm tịnh, nơi ấy có Đức Như Lai Ly Cấu Tịnh. Về phương Nam, cách đây năm mươi vạn cõi Phật, có thế giới tên là Bảo tích, nơi ấy có Đức Như Lai Bảo Tích Thị Hiện. Thế giới Hoan hỷ ở phương Nam có Đức Như Lai Chiên-đàn. Thế giới Trang nghiêm ở phương Nam có Đức Như Lai Nghiêm Tịnh. Thế giới Ly ưu ở phương Nam có Đức Như Lai Vô Ưu Đức. Thế giới Chư dục tịnh ở phương Nam có Đức Như Lai Vô Cấu Xưng. Thế giới Bảo thành ở phương Nam có Đức Như Lai Bảo Thể Phẩm. Thế giới Lạc lâm ở phương Nam có Đức Như Lai Bất Xả Lạc Tinh Tấn. Thế giới Hoa tích ở phương Nam có Đức Như Lai Phổ Hoa. Thế giới Phật biện ở phương Nam có Đức Như Lai Vô Lượng Đức Bảo Biện. Thế giới Bảo tịnh ở phương Nam có Đức Như Lai Bảo Diệm. Thế giới Chân châu ở phương Nam có Đức Như Lai Nhật Nguyệt Đăng Minh. Thế giới Giới quang thế ở phương Nam có Đức Như Lai Tu-di. Thế giới Âm hưởng ở phương Nam có Đức Như Lai Đại Tu-di. Thế giới Tử ma kim ở phương Nam có Đức Như Lai Siêu Xuất Tu-di. Thế giới Sắc tượng kien ở phương Nam có Đức Như Lai Dụ Như Tu-di. Thế giới Châu quang ở phương Nam có Đức Như Lai Hương Tượng. Thế giới Đắc dũng lực ở phương Nam có Đức Như Lai Vi Nhiễu Hương Huân.

Thế giới Vô cấu quang ở phương Nam có Đức Như Lai Tịnh Quang. Thế giới Pháp giới ở phương Nam có Đức Như Lai Pháp Tối. Thế giới Tinh tự tại vương ở phương Nam có Đức Như Lai Hương Tự Tại Vương. Thế giới Chánh trực ở phương Nam có Đức Như Lai Đại Tập. Thế giới Quảng bác ở phương Nam có Đức Như Lai Hương Quang Minh. Thế giới Quảng viễn ở phương Nam có Đức Như Lai Hỏa Quang. Thế giới Vô tế ở phương Nam có Đức Như Lai Vô Lượng Quang Minh. Thế giới Kiên cố ở phương Nam có Đức Như Lai Khai Quang. Thế giới Mã não ở phương Nam có Đức Như Lai Nguyệt Đăng Quang. Thế giới Diệu hương ở phương Nam có Đức Như Lai Nguyệt Quang. Thế giới Nhật quang ở phương Nam có Đức Như Lai Nhật Nguyệt Quang Minh. Thế giới Kim châu quang minh ở phương Nam có Đức Như Lai Hỏa Quang. Thế giới Chúng sắc tượng ở phương Nam có Đức Như Lai Tập Âm. Thế giới Chúng tụ ở phương Nam có Đức Như Lai Tối Uy Nghi. Thế giới Thắng chiến siêu độ vô cực ở phương Nam có Đức Như Lai Quang Minh Tôn. Thế giới Âm hưởng ở phương Nam có Đức Như Lai Liên Hoa Quân. Thế giới Nguyệt quang ở phương Nam có Đức Như Lai Liên Hoa Hưởng. Thế giới Thiên tự tại ở phương Nam có Đức Như Lai Đa Bảo. Thế giới Liên hoa ở phương Nam có Đức Như Lai Sư Tử Hống. Thế giới Minh tinh ở phương Nam có Đức Như Lai Sư Tử Âm. Thế giới Vô ưu ở phương Nam có Đức Như Lai Tinh Tấn Quân. Thế giới Kim cang tụ ở phương Nam có Đức Như Lai Kim Cang Dũng Dước. Thế giới Minh châu ở phương Nam có Đức Như Lai Độ Nhất Thiết Thiền Tuyệt Chúng Nghi. Thế giới Hương hoa huân ở phương Nam có Đức Như Lai Bảo Đại Thị Tùng. Thế giới Danh hỷ ở phương Nam có Đức Như Lai Vô Ưu. Thế giới Ai sắc ở phương Nam có Đức Như Lai Địa Lực Trì Dũng. Thế giới Nhất đại ở phương Nam có Đức Như Lai Tối Dũng Dước. Thế giới Chiên-đàn quang ở phương Nam có Đức Như Lai Tự Tại Vương. Thế giới Nhất thiết kỹ nhạc chấn động ở phương Nam có Đức Như Lai Vô Lượng Âm. Thế giới Quang minh ở phương Nam có Đức Như Lai Đỉnh Quang. Thế giới Nhat thiết hương ở phương Nam có Đức Như Lai Bảo Quang. Đức Như Lai Hư Không Trụ ở phương Nam. Đức Như Lai Thường Diệt Độ ở phương Nam. Đức Như Lai Nhất Thiết Đức Nghiêm ở phương Nam. Đức Như Lai Cự Chiếu Thiên Sư ở phương Nam. Đức Như Lai Bảo Thọ Quang Minh ở phương Nam. Đức Như Lai Hô-na Tăng ở phương Nam. Đức Như Lai Liên Hoa Đề ở phương Nam. Đức Như Lai A-đâu-tam-da Tam-phật-đà ở phương Nam. Đức Như Lai Nhật Nguyệt Đăng ở phương Nam. Đức Như Lai Danh Văn Quang ở phương Nam. Đức Như Lai Đại Diệm Kiên ở phương Nam. Đức Như Lai Tu-di Đăng ở phương Nam. Đức Như Lai Vô Lượng Tinh Tấn ở phương Nam. Đức Như Lai Kim Cang Tạng ở phương Nam. Đức Như Lai Thuần Bảo Tạng ở phương Nam. Đức Như Lai Thích-ca Văn ở phương Nam. Thế giới Kiên cố lạc ở phương Nam có Đức Như Lai Phong Tràng. Thế giới Liên hoa ở phương Nam có Đức Như Lai Vô Tận Nguyệt.

Về phương Tây, cách đây trăm ngàn vạn ức hằng hà sa cõi Phật, có thế giơi tên là Thắng nguyệt minh, nơi ấy có Đức Như Lai Tạo Vương Thần Thông Diệm Hoa. Về phương Tây, cách đây trăm ức hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Thủy tinh, nơi ấy có Đức Như Lai Tịnh Tôn. Về phương Tây, cách đây vô lượng cõi Phật, có thế giới tên là Phổ lạc, nơi ấy có Đức Như Lai Ly Cấu Tam Thế Vô Ngại Nghiêm. Về phương Tây, cách đây chín mươi chín ức hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Quang minh tràng, nơi ấy có Đức Như Lai Quang Minh Vương. Thế giới Lạc vi ở phương Tây có Đức Như Lai Diệu Lạc. Thế giới Tịnh phục tịnh ở phương Tây có Đức Như Lai Việt Tịnh. Thế giới Anh lạc ở phương Tây có Đức Như Lai Vô Ngại. Thế giới Thiện tuyển trạch ở phương Tây có Đức Như Lai Kim Cang Bộ Tích. Thế giới Diệt ác ở phương Tây có Đức Như Lai Bảo Sơn. Thế giới Tiêu chư độc thích ở phương Tây có Đức Như Lai Phổ Độ Không. Thế giới Bảo cẩm ở phương Tây có Đức Như Lai Bảo Thành. Thế giới Hoa lâm ở phương Tây có Đức Như Lai Tập Tinh Tấn. Thế giới Cực lạc ở phương Tây có Đức Như Lai A-di-đà. Thế giới Tư-di tượng ở phương Tây có Đức Như Lai Hoa Nghiêm Thần Thông. Thế giới Chiếu diệu ở phương Tây có Đức Như Lai Phổ Minh. Thế giới Trang nghiêm ở phương Tây có Đức Như Lai Kiến Nhã Đăng Minh Vương. Thế giới Vô ưu ở phương Tây có Đức Như Lai Ly Ưu. Thế giới Tịch định ở phương Tây có Đức Như Lai Cát Tường. Thế giới Phá nhất thiết trần ở phương Tây có Đức Như Lai Thù Thắng. Thế giới Phục nhất thiết ma ở phương Tây có Đức Như Lai Tập Âm. Đức Như Lai Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não ở phương Tây. Đức Như Lai Nê-hoàn Hoa ở phương Tây. Đức Như Lai Chư Bảo Bàn ở phương Tây. Đức Như Lai A-di-đà ở phương Tây. Đức Như Lai Vô Lượng Tướng ở phương Tây. Đức Như Lai Vô Lượng Tràng ở phương Tây. Đức Như Lai Đại Quang ở phương Tây. Đức Như Lai Đại Minh ở phương Tây. Đức Như Lai Bảo Tướng ở phương Tây. Đức Như Lai Tịnh Quang ở phương Tây. Đức Như Lai Vô Lượng Minh ở phương Tây. Đức Như Lai Vô Lượng Hoa ở phương Tây. Đức Như Lai Vô Lượng Quang ở phương Tây. Đức Như Lai Vô Lượng Quang Minh ở phương Tây. Đức Như Lai Vô Lượng Tự Tại Lực ở phương Tây. Đức Như Lai Vô Lượng Lực ở phương Tây. Đức Như Lai Nhất Cái ở phương Tây. Đức Như Lai Cái Hành ở phương Tây. Đức Như Lai Bảo Cái ở phương Tây. Đức Như Lai Túc Vương ở phương Tây. Đức Như Lai Thiện Túc ở phương Tây. Đức Như Lai Minh Luân ở phương Tây. Đức Như Lai Minh Vương ở phương Tây. Đức Như Lai Cao Quảng Đức ở phương Tây. Đức Như Lai Vô Biên Quang ở phương Tây. Đức Như Lai Tự Tại Vương ở phương Tây. Đức Như Lai Tự Tại Lực ở phương Tây. Đức Như Lai Vô Ngại Âm Thanh ở phương Tây. Đức Như Lai Đại Vân Quang ở phương Tây. Đức Như Lai Võng Tụ ở phương Tây. Đức Như Lai Giác Hoa Quang ở phương Tây. Đức Như Lai Liên Hoa Tự Tại ở phương Tây. Đức Như Lai Sơn Vương ở phương Tây. Đức Như Lai Nguyệt Chúng Tăng Thượng ở phương Tây. Đức Như Lai Phóng Quang ở phương Tây. Đức Như Lai Diệu Kiên ở phương Tây. Đức Như Lai Bất Hư Kiến ở phương Tây. Đức Như Lai Đảnh Sinh Vương ở phương Tây. Đức Như Lai Liên Hoa Sinh ở phương Tây. Đức Như Lai Thích-ca Văn ở phương Tây. Đức Như Lai A-di-đà ở phương Tây. Thế giới Kiên cố bảo vương ở phương Tây có Đức Như Lai Thanh Bạch. Thế giới Chúng bảo ở phương Tây có Đức Như Lai Bất Động Nguyệt.

Về phương Bắc, cách đây trăm ngàn vạn ức hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Quốc liễu bảo võng, nơi ấy có Đức Như Lai Nguyệt Điện Thanh Tịnh. Về phương Bắc, cách đây bảy mươi hai ức hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Kiên yếu, nơi ấy có Đức Như Lai Phạm Tuệ. Về phương Bắc, cách đây sáu mươi sáu ức hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Hoa tích, nơi ấy có Đức Như Lai Giác Tích. Thế giới Bất động chuyển ở phương Bắc có Đức Như Lai Chiếu Ý. Thế giới Trụ thanh tịnh ở phương Bắc có Đức Như Lai Chánh Ý. Thế giới Giác biện ở phương Bắc có Đức Như Lai Bảo Trí Thủ. Thế giới Hóa thành ở phương Bắc có Đức Như Lai Vô Nhiễm. Thế giới Phổ quang ở phương Bắc có Đức Như Lai Dũng Biện. Thế giới Chiêm bội ở phương Bắc có Đức Như Lai Diệt Ý Căn. Thế giới Danh thắng ở phương Bắc có Đức Như Lai Thắng Vương. Thế giới Vô khủng cụ ở phương Bắc có Đức Như Lai Vô Úy. Thế giới Đạo lâm ở phương Bắc có Đức Như Lai Hành Tinh Tấn. Thế giới Nhật chuyển ở phương Bắc có Đức Như Lai Tế Nhật Nguyệt Quang. Thế giới Chúng bảo cẩm ở phương Bắc có Đức Như Lai Vô Lượng Đức Bảo Quang. Thế giới Thiện hành liệt ở phương Bắc có Đức Như Lai Bất Hư Xưng. Đức Như Lai Vân Tự Tại ở phương Bắc. Đức Như Lai Câu Tỏa ở phương Bắc. Đức Như Lai Ca-thiền-na ở phương Bắc. Đức Như Lai A-ca-đầu Hoa ở phương Bắc. Đức Như Lai Chư Dục Vô Thoát Na ở phương Bắc. Đức Như Lai Diệm Kiên ở phương Bắc. Đức Như Lai Tối Thắng Âm ở phương Bắc. Đức Như Lai Nan Thắng ở phương Bắc. Đức Như Lai Nhật Sinh ở phương Bắc. Đức Như Lai Võng Minh ở phương Bắc. Đức Như Lai Kim Cang Tạng ở phương Bắc. Thế giới Kiên cố ở phương Bắc có Đức Như Lai Kim Cang Kiên Cường Tiêu Phục Hoại Tán. Thế giới Ma-ni quang ở phương Bắc có Đức Như Lai Bảo Hỏa. Thế giới A-kiệt-lưu hương ở phương Bắc có Đức Như Lai Bảo Nguyệt. Thế giới Hoan hỷ ở phương Bắc có Đức Như Lai Hiền Tối. Thế giới Hiện nhập ở phương Bắc có Đức Như Lai Bảo Liên Hoa Xuất. Thế giới Phong nghiêm ở phương Bắc có Đức Như Lai Nội Phong Nghiêm Vương. Đức Như Lai Bất Hư Tự Tại Lực ở phương Bắc. Đức Như Lai Bất Hư Quang ở phương Bắc. Đức Như Lai Vô Biên Tinh Tấn ở phương Bắc. Đức Như Lai Sa-la Vương ở phương Bắc. Đức Như Lai Bảo Sa-la Vương ở phương Bắc. Đức Như Lai Nhất Cái Nghiêm ở phương Bắc. Đức Như Lai Bảo Kiên ở phương Bắc. Đức Như Lai Chiên-đàn Quật ở phương Bắc.
Đức Như Lai Chiên-đàn Hương ở phương Bắc. Đức Như Lai Vô Biên Minh ở phương Bắc. Đức Như Lai Minh Luân ở phương Bắc. Đức Như Lai Di-lâu Nghiêm ở phương Bắc. Đức Như Lai Vô Ngại Nhãn ở phương Bắc. Đức Như Lai Vô Biên Nhãn ở phương Bắc. Đức Như Lai Bảo Sinh ở phương Bắc. Chư Đức Như Lai ở phương Bắc. Đức Như Lai Giác Hoa Sinh ở phương Bắc. Đức Như Lai Thiện Trụ Ý ở phương Bắc. Đức Như Lai Vô Biên Lực ở phương Bắc. Đức Như Lai Bất Hư ở phương Bắc. Đức Như Lai Bảo Lực ở phương Bắc. Đức Như Lai Vô Biên Nghiêm ở phương Bắc. Đức Như Lai Vô Biên Đức Nghiêm ở phương Bắc. Đức Như Lai Hư Không Quang ở phương Bắc. Đức Như Lai Vô Tướng Âm ở phương Bắc. Đức Như Lai Dược Vương ở phương Bắc. Đức Như Lai Vô Kinh ở phương Bắc. Đức Như Lai Ly Bố Úy ở phương Bắc. Đức Như Lai Minh Vương ở phương Bắc. Đức Như Lai Quán Giác Hoa Sinh ở phương Bắc. Đức Như Lai Hư Không Tánh ở phương Bắc. Đức Như Lai Hư Không Âm ở phương Bắc. Đức Như Lai Hư Không Nghiêm Sinh ở phương Bắc. Đức Như Lai Thích-ca Văn ở phương Bắc. Thế giới Kiên cố ở phương Bắc có Đức Như Lai Uy Nghi Tràng. Thế giới Ưu-bát-la ở phương Bắc có Đức Như Lai Hương Phong Nguyệt.

Về phương Đông bắc, cách đây chín mươi chín ức hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh quán, nơi ấy có Đức Như Lai Pháp Quán. Về phương Đông bắc, cách đây mười một hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Nhẫn tuệ, nơi ấy có Đức Như Lai Hương Tận. Về phương Đông bắc, cách đây tám hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Vô cấu, nơi ấy có Đức Như Lai Đẳng Hành. Thế giới Bạt sở niệm ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Hoại Ma-la Võng Độc Bộ. Thế giới Nhất thiết trụ ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Kiến Đại Âm Phổ Chí. Thế giới Thanh hoa ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Bi Tinh Tấn. Thế giới Diệm khí ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Cố Thọ. Thế giới Lạc bạch giao lộ ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Bảo Cái Siêu Quang. Thế giới Tịnh trụ ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Không Vực Ly Cấu Tâm. Thế giới Chiếu diệu ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Phổ Thế. Thế giới Ái kiến ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Tôn Tự Tại. Thế giới Phong thạnh ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Cát Tường Nghĩa. Thế giới Vô cấu ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Ly Cấu. Thế giới Chúng quy ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Diệt Nhất Thiết Ưu. Thế giới Ly nhất thiết ưu ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Ly Ưu. Thế giới Hỷ lạc ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Hỷ Sinh Đức. Thế giới An ẩn ở phương Đông bắc có Đức Như Lai An Vương. Thế giới Kim võng phú ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Thượng Di Lâu. Thế giới Hương minh ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Diệu Hương. Thế giới Bảo tụ ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Kiều-trần-nhã. Thế giới Kiên cố ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Thế Đức. Thế giới Thanh liên hoa ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Xích Liên Hoa Đức. Thế giới Bạch liên hoa ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Bạch Liên Hoa Sinh. Thế giới Đại âm ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Đại Âm Nhãn. Thế giới Hương nghiêm ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Thượng Chúng. Thế giới Chúng minh ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Vô Biên Minh. Thế giới Chiên-đàn hương ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Nguyệt Xuất Quang. Thế giới Minh ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Danh Lưu Thập Phương. Thế giới Nguyệt ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Tinh Tú Vương. Thế giới Phổ minh đức ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Vô Biên Quang Minh. Thế giới Hương minh ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Thượng Hương Di-lâu. Thế giới Vô úy ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Ly Bố Úy. Thế giới Thượng an ẩn ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Sinh Đức. Thế giới Vô biên minh ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Vô Biên Công Đức Nguyệt. Thế giới Trang nghiêm ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Nhất Thiết Công Đức Nghiêm. Thế giới Liên hoa tán ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Hoa Vương. Thế giới Ly tướng ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Bất Hoại Tướng. Thế giới Kiên cố ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Tông Thủ Quang. Thế giới Lạc hý ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Đại Uy Đức Liên Hoa Sinh Vương. Thế giới Lạc ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Vô Dị Sinh Hành. Thế giới Hỷ ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Nhất Thiết Trí Thượng. Thế giới Lạc đức ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Hư Không Tịnh Vương.

Thế giới Hỷ lạc ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Vô Tướng Âm Thanh. Thế giới Ta-bà ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Bảo Tối Cao Đức. Thế giới Phạm chúng ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Phạm Đức. Thế giới Chúng hương ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Vô Ngại Hương Tượng. Thế giới Chúng hoa ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Di-lâu Minh. Thế giới Nhiên đăng ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Đại Đăng. Thế giới Tác danh văn ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Hoa Thượng Quang. Thế giới Đa lạc ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Tác Danh Văn. Thế giới An lập ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Danh Từ. Thế giới Sa-la ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Sa-la Vương. Thế giới Chiếu minh ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Vô Biên Quang. Đức Như Lai Hoại Nhất Thiết Thế Gian Bố Úy ở phương Đông bắc. Đức Như Lai Sư Tử Hống ở phương Đông bắc. Đức Như Lai Kim Cang Tạng ở phương Đông bắc. Đức Như Lai A-súc ở phương Đông bắc. Đức Như Lai Kiên Cố Thanh Liên Hoa ở phương Đông bắc. Đức Như Lai Phạm Thiên ở phương Đông bắc. Đức Như Lai Tự Tại Tràng ở phương Đông bắc. Đức Như Lai Tướng Đức ở phương Đông bắc. Đức Như Lai Thích-ca Mâu-ni ở phương Đông bắc. Thế giới Tinh tú ở phương Đông bắc có Đức Như Lai Tinh Tú Nguyệt.

Phật, có thế giới tên là Tích bảo, nơi ấy có Đức Như Lai Thiện Tích. Thế giới Hiền thánh phổ tập ở phương Đông nam có Đức Như Lai Quán Thế Khổ. Thế giới Cực diệu ở phương Đông nam có Đức Như Lai Vi Diệu. Thế giới Thường chiếu diệu ở phương Đông nam có Đức Như Lai Sơ Phát Tâm Bất Thoái Chuyển Luân Thành Thủ. Thế giới Đa sở tạo tác ở phương Đông nam có Đức Như Lai Đa Sở Niệm. Thế giới Phổ cẩm thể sắc ở phương Đông nam có Đức Như Lai Chúng Hoa. Thế giới Kim lâm ở phương Đông nam có Đức Như Lai Tận Tinh Tấn. Thế giới Đức vương ở phương Đông nam có Đức Như Lai Đức Minh Vương. Thế giới Vô ưu ở phương Đông nam có Đức Như Lai Trừ Chúng Thích Minh. Thế giới Vô duyệt ở phương Đông nam có Đức Như Lai Thủ Tịch. Đức Như Lai Bảo Thủ Mạc Năng Đương Thậm Quang Minh ở phương Đông nam. Thế giới Phật hoa sinh ở phương Đông nam có Đức Như Lai Nhất Thiết Duyên Trung Hiện Phật Tướng. Đức Như Lai Sư Tử Tướng ở phương Đông nam. Đức Như Lai Sư Tử Âm ở phương Đông nam. Đức Như Lai Vô Ưu Thủ ở phương Đông nam. Đức Như Lai Hưng Quang Minh ở phương Đông nam. Đức Như Lai Pháp Chủng Tôn ở phương Đông nam. Đức Như Lai Tuệ Vương ở phương Đông nam. Đức Như Lai Liên Hoa Phu Lực ở phương Đông nam. Đức Như Lai Vô Biên Duyên Trung Hiện Phật Tướng ở phương Đông nam. Đức Như Lai Võng Minh ở phương Đông nam. Đức Như Lai Vô Biên Minh ở phương Đông nam. Đức Như Lai Thượng Hoa ở phương Đông nam. Đức Như Lai Bảo Sa-la ở phương Đông nam. Đức Như Lai Phát Tâm Tức Chuyển Pháp Luân ở phương Đông nam. Đức Như Lai Kim Cang Tạng ở phương Đông nam. Đức Như Lai Hoa Tụ ở phương Đông nam. Đức Như Lai Tăng Thiên Quang ở phương Đông nam. Đức Như Lai Vô Thượng Quang ở phương Đông nam. Đức Như Lai Bất Động Lực ở phương Đông nam. Đức Như Lai Vô Biên Quang Lực ở phương Đông nam. Đức Như Lai Vô Biên Nguyện ở phương Đông nam. Đức Như Lai Vô Lượng Nguyện ở phương Đông nam. Đức Như Lai Vô Biên Tự Tại Lực ở phương Đông nam. Đức Như Lai Vô Định Nguyện ở phương Đông nam. Đức Như Lai Chuyển Thai ở phương Đông nam. Đức Như Lai Chuyển Chư Nạn ở phương Đông nam. Đức Như Lai Nhất Thiết Duyên Tu Hành ơ phương Đông nam. Đức Như Lai Vô Duyên Trang Nghiêm ở phương Đông nam. Đức Phật Như Lai Hư Không ở phương Đông nam. Đức Như Lai Hữu Đức ở phương Đông nam. Đức Như Lai Thích-ca Mâuni ở phương Đông nam. Thế giới Kiên cố ma-ni ở phương Đông nam có Đức Như Lai Minh Tướng Tràng. Thế giới Diệu hạnh ở phương Đông nam có Đức Như Lai Tự Tại Thiên Nguyệt.

Về phương Tây nam, cách đây mười ba ức cõi Phật, có thế giới tên là Quảng Thắng, nơi ấy có Đức Như Lai Diệu Tích. Về phương Tây nam, cách đây mười một hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Nhất tướng, nơi ấy có Đức Như Lai Đẳng Tuệ. Về phương Tây nam, cách đây tám hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Vô lượng tang, nơi ấy có Đức Như Lai Nhân Tuệ. Thế giới Phú bạch giao lộ ở phương Tây nam có Đức Như Lai Bảo Cái Chiếu Không. Thế giới Biến tịnh nhất thiết ở phương Tây nam có Đức Như Lai Vô Cực Thân. Thế giới Thiện tuyển trạch ở phương Tây nam có Đức Như Lai Thích Bảo Quang. Thế giới Vô cực bảo lâm ở phương Tây nam có Đức Như Lai Thượng Tinh Tấn. Thế giới Lạc thành ở phương Tây nam có Đức Như Lai Bảo Lâm. Thế giới Thiện quán ở phương Tây nam có Đức Như Lai Đại Ai Quán Chúng Sinh. Thế giới Lạc ngự ở phương Tây nam có Đức Như Lai Trí Thủ. Thế giới Tôn điều ở phương Tây nam có Đức Như Lai Ly Tý. Thế giới Phổ minh ở phương Tây nam có Đức Như Lai Vô Cấu. Thế giới Âm vũ ở phương Tây nam có Đức Như Lai Vũ Vương. Đức Như Lai Đại Tôn Vương ở phương Tây nam. Đức Như Lai Phạm Tướng ở phương Tây nam. Đức Như Lai Đế Tướng ở phương Tây nam. Đức Như Lai Sư Tử ở phương Tây nam. Đức Như Lai Diệu Bảo ở phương Tây nam. Đức Như Lai A-di-đà ở phương Tây nam. Thế giới Thiện Cát ở phương Tây nam có Đức Như Lai Thiện Cát. Đức Như Lai Cát Lợi Nghiêm ở phương Tây nam. Đức Như Lai Thi-khí ở phương Tây nam. Đức Như Lai Thường Tinh Tấn ở phương Tây nam. Đức Như Lai Thiện Trụ ở phương Tây nam. Đức Như Lai Vô Biên Nghiêm ở phương Tây nam. Đức Như Lai Vô Tướng Nghiêm ở phương Tây nam. Đức Như Lai Phổ Nghiêm ở phương Tây nam. Đức Như Lai Đăng Minh ở phương Tây nam. Đức Như Lai Tạng Tụ ở phương Tây nam. Đức Như Lai Vô Biên Tượng ở phương Tây nam. Đức Như Lai Vô Biên Tinh Tấn ở phương Tây nam. Đức Như Lai Võng Quang ở phương Tây nam. Đức Như Lai Đại Thần Thông ở phương Tây nam. Đức Như Lai Minh Luân ở phương Tây nam. Đức Như Lai Quán Trí ở phương Tây nam. Đức Như Lai Bất Hư Thắng ở phương Tây nam. Đức Như Lai Hoại Chư Bố Úy ở phương Tây nam. Đức Như Lai Vô Biên Đức Minh Vương ở phương Tây nam. Đức Như Lai Ly Bố Úy ở phương Tây nam. Đức Như Lai Hoại Chư Oán Tặc ở phương Tây nam. Đức Như Lai Quá Chư Ma Giới ở phương Tây nam. Đức Như Lai Vô Lượng Hoa ở phương Tây nam. Đức Như Lai Trì Vô Lượng Đức ở phương Tây nam. Đức Như Lai Vô Lượng Âm Thanh ơ phương Tây nam. Đức Như Lai Quang Tụ ở phương Tây nam. Đức Như Lai Minh Đức ở phương Tây nam. Đức Như Lai Ly Nhị Biên ở phương Tây nam. Đức Như Lai Vô Lượng Giác Hoa Quang ở phương Tây nam. Đức Như Lai Vô Lượng Thanh ở phương Tây nam. Đức Như Lai Minh Di-lâu ở phương Tây nam. Đức Như Lai Sa-la Vương ở phương Tây nam. Đức Như Lai Nhật Diện ở phương Tây nam. Đức Như Lai Diệu Nhãn ở phương Tây nam. Đức Như Lai Thượng Đức ở phương Tây nam. Đức Như Lai Bảo Hoa ở phương Tây nam. Đức Như Lai Bảo Sinh ở phương Tây nam. Đức Như Lai Nhật Hoa ở phương Tây nam. Đức Như Lai Nhất Thiết Chúng Sinh Nghiêm ở phương Tây nam. Đức Như Lai Chuyển Nhất Thiết Sinh Tử ở phương Tây nam. Đức Như Lai Vô Biên Biện Tài ở phương Tây nam. Đức Như Lai Thích-ca Mâu-ni ở phương Tây nam. Đức Như Lai Kim Cang Tạng ở phương Tây nam. Thế giới Kiên cố kim cang ở phương Tây nam có Đức Như Lai Đế Tràng. Đức Như Lai Vô Tranh Bố ở phương Tây nam. Thế giới Thiện hạnh ở phương Tây nam có Đức Như Lai Thanh Tịnh Nguyệt. Đức Như Lai Duyên Nhất Biện Tài ở phương Tây nam.

Về phương Tây bắc, cách đây trăm ngàn vạn hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Sư tử khẩu, nơi ấy có Đức Như Lai Pháp Thành Tựu. Về phương Tây bắc, cách đây hai trăm ức hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Tận độ, nơi ấy có Đức Như Lai Thanh Tịnh Quán. Về phương Tây bắc, cách đây bảy mươi bảy ức hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Bất động chuyển, nơi ấy có Đức Như Lai Chúng Tướng. Đức Như Lai Thích-ca Mâu-ni ở phương Tây bắc. Thế giới Trụ thanh tịnh ở phương Tây bắc có Đức Như Lai Chúng Đức. Thế giới Hưng hiển ở phương Tây bắc có Đức Như Lai Quảng Diệu. Thế giới Thanh lưu ly ở phương Tây bắc có Đức Như Lai Thân Tướng. Thế giới Vô tận ở phương Tây bắc có Đức Như Lai Triệt Thính. Thế giới Mao khổng quang ở phương Tây bắc có Đức Như Lai Pháp Quán. Thế giới Lôi khổng ở phương Tây bắc có Đức Như Lai Như Ý. Thế giới Thanh thái ở phương Tây bắc có Đức Như Lai Vô Động. Thế giới Chúng trí tự tại ở phương Tây bắc có Đức Như Lai Tuệ Tạo. Thế giới Hiền thiện ở phương Tây bắc có Đức Như Lai Hiền Dũng. Thế giới Trụ thanh tịnh ở phương Tây bắc có Đức Như Lai Khai Hóa Bồ-tát. Thế giới Tham chúng tịnh ý ở phương Tây bắc có Đức Như Lai Thiện Biến Vô Hình. Thế giới Vũ thị ở phương Tây bắc có Đức Như Lai Vũ Hương Vương. Thế giới Kim cang ở phương Tây bắc có Đức Như Lai Nhất Thừa Độ. Thế giới Chúng sinh ám minh ở phương Tây bắc có Đức Như Lai Quang Tịnh Vương. Thế giới Chiên-đàn hương ở phương Tây bắc có Đức Như Lai Phổ Hương Quang. Đức Như Lai Đa-ma-la-bạt Chiênđàn Hương Thần Thông ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Tu-di Tướng ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Kiến Vô Khủng Cụ ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Hương Minh ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Hương Di-lâu ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Hương Tượng ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Hương Tự Tại ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Hương Quật ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Minh Luân ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Quang Vương ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Liên Hoa Sinh Vương ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Pháp Phật Tự Tại ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Vô Biên Pháp Tự Tại ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Lạc Ái Đức ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Tán Hoa ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Hoa Cái Hành Liệt ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Hoa Quật ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Kim Hoa ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Hương Hoa ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Di-lâu Vương ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Thiện Đạo Sư ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Nhất Thiết Chúng Sinh Tối Thắng Nghiêm ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Chuyển Chư Nạn ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Thiện Hạnh Nghiêm ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Diệu Hoa ơ phương Tây bắc. Đức Như Lai Vô Biên Hương ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Phổ Phóng Quang ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Phổ Phóng Hương ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Phổ Quang ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Tán Hoa Sinh Đức ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Bảo Võng Thủ ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Cực Cao Vương ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Phổ Chiếu Nhất Phật Độ ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Túc Vương ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Diệu Kiến ở phương Tây bắc. Đức Như Lai An Lập Vương ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Hương Lưu ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Vô Biên Trí Tự Tại ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Bất Hư Nghiêm ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Bất Hư Kiến ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Vô Lượng Nhãn ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Bất Động ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Sơ Phát Ý ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Vô Biên Nhãn ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Đăng Thượng ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Phổ Chiếu Minh ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Quang Chiếu ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Nhất Thiết Chúng Sinh Bất Đoạn Biện Tài ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Vô Cấu Lực ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Vô Tích Hạnh ở phương Tây bắc. Đức Như Lai Kim Cang Tạng ở phương Tây bắc. Thế giới Hoan hỷ liên hoa ở phương Tây bắc có Đức Như Lai Thượng Tràng. Thế giới Hoan hỷ ở phương Tây bắc có Đức Như Lai Vô Thượng Nguyệt.

Về phương Dưới, cách đây trăm ngàn vạn ức hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Tôn tràng nhã quân, nơi ấy có Đức Như Lai Thiện Tịch Nguyệt Âm Vương. Về phương Dưới, cách đây bảy mươi hai ức hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Chúng bảo pho hiện, nơi ấy có Đức Như Lai Nhất Bảo Cái. Về phương Dưới, cách đây ba mươi hai ức hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Kiên cố, nơi ấy có Đức Như Lai Bất Xả Hoằng Thệ. Thế giới Chiếu diệu ở phương Dưới có Đức Như Lai Quang Minh Vương. Thế giới Minh khai tịch ở phương Dưới có Đức Như Lai Lại-tỳ-la-da. Thế giới Địa thị ở phương Dưới có Đức Như Lai Trì Địa. Thế giới Niệm vô đảo ở phương Dưới có Đức Như Lai Niệm Đoạn Nghi Bạt Dục Trừ Minh. Thế giới Vô lượng hoa ở phương Dưới có Đức Như Lai Đăng Tôn Vương. Thế giới Cực thâm ở phương Dưới có Đức Như Lai Bảo Tụ. Thế giới Cẩm tràng ở phương Dưới có Đức Như Lai Sư Tử Ứng Tượng Đảnh Hống. Thế giới Danh thiện ở phương Dưới có Đức Như Lai Thiện Đức. Thế giới Tải chư tịnh ở phương Dưới có Đức Như Lai Kim Cang Sát. Thế giới Thủy tịnh ở phương Dưới có Đức Như Lai Phạm Tinh Tấn. Thế giới Sa-đà-duy-cùtra ở phương Dưới có Đức Như Lai Duy Thủ-đà-thất-lợi. Thế giới Chiếu minh ở phương Dưới có Đức Như Lai Nhiễm Thanh Liên Thủ. Thế giới Phổ minh ở phương Dưới có Đức Như Lai Phổ Hiện. Thế giới Khởi đắc độ ở phương Dưới có Đức Như Lai Đạo Long. Thế giới Quang sát ở phương Dưới có Đức Như Lai Phổ Quán. Thế giới Chiếu minh ở phương Dưới có Đức Như Lai Nguyệt Biện. Thế giới Đạo ngự ở phương Dưới có Đức Như Lai Kiên Yếu. Thế giới Hư không tịnh ở phương Dưới có Đức Như Lai Đại Mục. Đức Như Lai Vô Cấu Xưng Vương ở phương Dưới. Đức Như Lai Sư Tử ở phương Dưới. Đức Như Lai Danh Văn ở phương Dưới. Đức Như Lai Danh Quang ở phương Dưới. Đức Như Lai Đạt-ma ở phương Dưới. Đức Như Lai Pháp Tràng ở phương Dưới. Đức Như Lai Pháp Trì ở phương Dưới. Đức Như Lai Danh Xưng Viễn Văn ở phương Dưới. Đức Như Lai Pháp Danh Hiệu ở phương Dưới. Đức Như Lai Pháp Tràng ở phương Dưới. Đức Như Lai Phụng Pháp ở phương Dưới. Đức Như Lai Ý Vô Khủng Cụ Y Mao Bất Thụ ở phương Dưới. Đức Như Lai Thượng Đức ở phương Dưới. Đức Như Lai Đại Đức ở phương Dưới. Đức Như Lai Liên Hoa ở phương Dưới. Đức Như Lai Hữu Đức ở phương Dưới. Đức Như Lai Sư Tử Đức ở phương Dưới. Đức Như Lai Thành Lợi ở phương Dưới. Đức Như Lai Sư Tử Hộ ở phương Dưới. Đức Như Lai Sư Tử Giáp ở phương Dưới. Đức Như Lai An Lập Vương ở phương Dưới. Đức Như Lai Phạm Dilâu ở phương Dưới. Đức Như Lai Tịnh Nhãn ở phương Dưới. Đức Như Lai Bất Hư Bộ ở phương Dưới. Đức Như Lai Hương Tượng ở phương Dưới. Đức Như Lai Hương Đức ở phương Dưới. Đức Như Lai Hương Di-lâu ở phương Dưới. Đức Như Lai Vô Lượng Nhãn ở phương Dưới. Đức Như Lai Hương Tụ ở phương Dưới. Đức Như Lai Bảo Quật ở phương Dưới. Đức Như Lai Bảo Di-lâu ở phương Dưới. Đức Như Lai An Trụ ở phương Dưới. Đức Như Lai Thiện Trụ Vương ở phương Dưới. Đức Như Lai Phạm Di-lâu ở phương Dưới. Đức Như Lai Sa-la Vương ở phương Dưới. Đức Như Lai Minh Luân ở phương Dưới. Đức Như Lai Minh Đăng ở phương Dưới. Đức Như Lai Bất Hư Tinh Tấn ở phương Dưới. Đức Như Lai Thiện Tư Nghiêm ở phương Dưới. Đức Như Lai Sư Tử Hỷ ở phương Dưới. Đức Như Lai Chúng Chân Thật ở phương Dưới. Đức Như Lai Diệu Thiện Trụ Vương ở phương Dưới. Đức Như Lai Thích-ca Văn ở phương Dưới. Đức Như Lai Kim Cang Tạng ở phương Dưới. Thế giới Kiên cố chiên-đàn ở phương Dưới có Đức Như Lai Phạm Tràng. Thế giới Vô yểm từ ở phương Dưới có Đức Như Lai Bất Suy Biến Nguyệt.

Về phương Trên, cách đây trăm ngàn vạn ức hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Thiện phân biệt, nơi ấy có Đức Như Lai Vô Số Tinh Tấn Nguyện Thủ. Về phương Trên, cách đây trăm ức hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Liên hoa nghiêm, nơi ấy có Đức Như Lai Liên Hoa Thượng. Về phương Trên, cách đây sáu mươi hai ức hằng hà sa cõi Phật, có thế giới tên là Nhất độ, nơi ấy có Đức Như Lai Nhất Thiết Đức Sở Kiến Minh Vương. Thế giới Ly chư khủng cụ vô xứ sở ở phương Trên có Đức Như Lai Tiêu Minh Đẳng Siêu Vương. Đức Như Lai Thích-ca Mâu-ni ở phương Trên. Thế giới Hồi chuyển ở phương Trên có Đức Như Lai Âm Hưởng. Thế giới Phổ tư ở phương Trên có Đức Như Lai Hoằng Đẳng. Thế giới Chúng hương ở phương Trên có Đức Như Lai Hương Tích. Thế giới Cát tường ở phương Trên có Đức Như Lai Hành Chân. Thế giới An tịch ở phương Trên có Đức Như Lai Diệu Thức. Thế giới Ni-giá-kiền-đà-ba-vật ở phương Trên có Đức Như Lai Kiền-đa-la-da. Thế giới Trang nghiêm ở phương Trên có Đức Như Lai Bảo Hảo. Thế giới Trang nghiêm ở phương Trên có Đức Như Lai Bảo Anh. Thế giới Danh hỷ ở phương Trên có Đức Như Lai Hỷ Đức. Thế giới Quá độ chúng diệu ở phương Trên có Đức Như Lai Tín Sắc Thanh Hư. Thế giới Dục lâm ở phương Trên có Đức Như Lai Chí Tinh Tấn. Thế giới Hư không ở phương Trên có Đức Như Lai Vô Hạn Nhãn Vương. Thế giới Trang nghiêm ở phương Trên có Đức Như Lai Danh Xưng. Thế giới Bảo quân chủ ở phương Trên có Đức Như Lai Vô Lượng Quang Minh Tối Thắng. Thế giới Bảo nguyệt ở phương Trên có Đức Như Lai Kim Bảo Quang Minh. Thế giới Tượng bộ lâu ở phương Trên có Đức Như Lai Vô Lượng Tôn Phong. Thế giới Thiên vương nữ ở phương Trên có Đức Như Lai Vô Lượng Ly Cấu Vương. Thế giới Tu-di phan ở phương Trên có Đức Như Lai Đức Thủ. Thế giới Tôn tụ diệu ý ở phương Trên có Đức Như Lai Vô Số Tinh Tấn Hưng Phong. Thế giới Vô thọ ở phương Trên có Đức Như Lai Vô Ngôn Thắng. Thế giới Tịnh quán trang nghiêm ở phương Trên có Đức Như Lai Vô Ngu Phong. Thế giới Nhật quang ở phương Trên có Đức Như Lai Nguyệt Anh Phong. Thế giới Thuyết pháp ở phương Trên có Đức Như Lai Vô Dị Quang Phong. Thế giới Bảo phong thủ tận ở phương Trên có Đức Như Lai Nghịch Không Quang Minh. Thế giới Hảo tập ở phương Trên có Đức Như Lai Tối Thanh Tịnh Vô Lượng Phan. Thế giới Thù thắng ở phương Trên có Đức Như Lai Hảo Đế Trụ Duy Vương. Thế giới Chủ tinh tấn ở phương Trên có Đức Như Lai Thành Tựu Nhất Thiết Chư Sát Phong. Thế giới Nguyện lực ở phương Trên có Đức Như Lai Tịnh Tuệ Đức Phong. Thế giới Hảo lạc ở phương Trên có Đức Như Lai Tịnh Luận Phan. Thế giới Chiên-đàn hương ở phương Trên có Đức Như Lai Lưu Ly Quang Tối Thắng. Thế giới Tinh tú ở phương Trên có Đức Như Lai Bảo Đức Bộ. Thế giới Vô lượng đức phong ở phương Trên có Đức Như Lai Tối Thanh Tịnh Đức Bảo Trụ. Thế giới Thanh sở chí ở phương Trên có Đức Như Lai Độ Bảo Quang Minh Tháp. Thế giới Vô tế nhãn ở phương Trên có Đức Như Lai Vô Lượng Tàm Quý Kim Tối Phong. Thế giới Liên hoa trang nghiêm ở phương Trên có Đức Như Lai Liên Hoa Tôn Phong. Thế giới Bảo đăng ở phương Trên có Đức Như Lai Tịnh Bảo Hưng Phong. Thế giới Điện quang ở phương Trên có Đức Như Lai Điện Đăng Phan Vương. Thế giới Hư không trí ở phương Trên có Đức Như Lai Pháp Không Đăng. Thế giới Thẩm đế ở phương Trên có Đức Như Lai Nhất Thiết Chúng Đức Thành. Thế giới Nguyệt anh ở phương Trên có Đức Như Lai Hiền Tràng Phan Vương. Thế giới Bảo chủng ở phương Trên có Đức Như Lai Nhất Thiết Chúng Bảo Trí Sắc Trì. Thế giới Chiênđàn hương minh ở phương Trên có Đức Như Lai Vô Biên Cao Lực Vương. Đức Như Lai Sở Độ Vô Túc ở phương Trên. Đức Như Lai Xứ Pháp Hình ở phương Trên. Đức Như Lai Sở Hành Hương Hoa ở phương Trên. Đức Như Lai Phạm Thanh ở phương Trên. Đức Như Lai Túc Vương ở phương Trên. Đức Như Lai Hương Thượng ở phương Trên. Đức Như Lai Hương Quang ở phương Trên. Đức Như Lai Hỏa Diệm Kiên ở phương Trên. Đức Như Lai Tạp Sắc Bảo Trang Nghiêm ở phương Trên. Đức Như Lai Kim Cang Tạng ở phương Trên. Đức Như Lai Tát-la Thọ Vương ở phương Trên. Đức Như Lai Bảo Hoa Đức ở phương Trên. Đức Như Lai Kiến Nhất Thiết Nghĩa ở phương Trên. Đức Như Lai Như Tu-di Sơn ở phương Trên. Đức Như Lai Tinh Tấn Tối Cao Vương ở phương Trên. Đức Như Lai Phá Nghi ở phương Trên. Đức Như Lai Thiện Túc Vương ở phương Trên. Đức Như Lai Nhiên

Đăng ở phương Trên. Đức Như Lai Tác Minh ở phương Trên. Đức Như Lai Minh Di-lâu ở phương Trên. Đức Như Lai Minh Luân ở phương Trên. Đức Như Lai Tịnh Minh ở phương Trên. Đức Như Lai Bạch Cái ở phương Trên. Đức Như Lai Hương Cái ở phương Trên. Đức Như Lai Bảo Cái ở phương Trên. Đức Như Lai Chiên-đàn Quật ở phương Trên. Đức Như Lai Chiên-đàn Đức ở phương Trên. Đức Như Lai Tu-di Kiên ở phương Trên. Đức Như Lai Bảo Minh ở phương Trên. Đức Như Lai Sa-la Vương ở phương Trên. Đức Như Lai Phạm Đức ở phương Trên. Đức Như Lai Tịnh Nhãn ở phương Trên. Đức Như Lai Vô Kinh Bố ở phương Trên. Đức Như Lai Ly Bố Úy ở phương Trên. Đức Như Lai Diệu Kiên ở phương Trên. Đức Như Lai Thượng Bảo ở phương Trên. Đức Như Lai Sơn Vương ở phương Trên. Đức Như Lai Chuyển Nữ Tướng Nghiêm ở phương Trên. Đức Như Lai Vô Biên Nghiêm ở phương Trên. Đức Như Lai Vô Thượng Quang ở phương Trên. Đức Như Lai Võng Minh Tướng ở phương Trên. Đức Như Lai Nhân Vương ở phương Trên. Thế giới Kiên cố hương ở phương Trên có Đức Như Lai Ninh Thái Tràng. Thế giới Hư không ở phương Trên có Đức Như Lai Vô Lượng Tự Tại Nguyệt.

Đức Như Lai Thập Phương Lôi Minh Âm Vương ở quá khứ. Đức Như Lai Vũ Âm Vương ở quá khứ. Đức Như Lai Tịch Thú Âm Vương ở quá khứ. Đức Như Lai Tổng Thủy Lôi Âm Túc Hoa Tuệ Vương ở quá khứ. Đức Như Lai Vô Lượng Thân Bảo Miên Tịnh Vương ở quá khứ. Đức Như Lai Ly Cấu Nhật Nguyệt Quang Thủ ở quá khứ. Đức Như Lai Phạm Thủ Thiên Vương ở quá khứ. Đức Như Lai Nhật Nguyệt Đăng Minh Vương ở quá khứ. Đức Như Lai Thế Nhiêu Vương ở quá khứ. Đức Như Lai Dược Vương ở quá khứ. Đức Như Lai Siêu Không ở quá khứ. Đức Như Lai Thủ Tịch ở quá khứ. Đức Như Lai Bảo Nguyệt ở quá khứ. Đức Như Lai Tức Ý ở quá khứ. Đức Như Lai Đăng Quang ở quá khứ. Đức Như Lai Chiên-đàn Hương ở quá khứ. Đức Như Lai Đại Thông Trí Thắng ở quá khứ. Đức Như Lai Đa Bảo ở quá khứ. Đức Như Lai Quang Viễn ở quá khứ. Đức Như Lai Định Quang ở quá khứ. Đức Như Lai Nguyệt Giáo ở quá khứ. Đức Như Lai Vô Trước ở quá khứ. Đức Như Lai Long Thiên ở quá khứ. Đức Như Lai An Minh Đảnh ở quá khứ. Đức Như Lai Duy Vệ ở quá khứ. Đức Như Lai Thikhí ở quá khứ. Đức Như Lai Tùy Diệp ở quá khứ. Đức Như Lai Câulưu-tần ở quá khứ. Đức Như Lai Câu-na-hàm Mâu-ni ở quá khứ. Đức Như Lai Ca-diếp ở quá khứ. Đức Như Lai Thích-ca Mâu-ni ở quá khứ.

Thế giới Thập phương nhẫn ở vị lai có Đức Như Lai Di-lặc. Thế giới Ly cấu tâm ở vị lai có Đức Như Lai Phổ Hiện. Đức Như Lai A-diđà ở vị lai. Đức Như Lai Tuệ Kiến ở vị lai. Đức Như Lai Sư Tử Uy ở vị lai. Đức Như Lai Kim Cang Bộ Tích ở vị lai. Đức Như Lai Quang Vô Cấu Xưng Vương ở vị lai. Đức Như Lai Thời Đại Quang Minh ở vị lai. Đức Như Lai Liên Hoa Quang ở vị lai. Đức Như Lai Hải Trì Giác Ngộ Lạc Thần Thông ở vị lai. Đức Như Lai Độ Thất Bảo Hoa Giới ở vị lai. Đức Như Lai Lực Nghiêm Tịnh Vương ở vị lai. Đức Như Lai Phổ Minh Biến Động Quang Vương ở vị lai. Đức Như Lai Nghiêm Tịnh Pháp Vương ở vị lai. Đức Như Lai Xưng Anh ở vị lai. Phổ Quang ở vị lai. Đức Như Lai Tán Hoa ở vị lai. Đức Như Lai Kim Hoa ở vị lai. Đức Như Lai A-nậu-đạt ở vị lai. Đức Như Lai Cường Hành Tinh Tấn ở vị lai. Đức Như Lai Hiền Kiếp Thiên Phật ở vị lai. Đức Như Lai Lưu Dụ ở vị lai.

 

Print Friendly, PDF & Email