Phật Thuyết Kinh Bất Tư Nghị Công Đức Chư Phật Sở Hộ Niệm

Hán dịch: Trích từ bản ghi chép của đời Tào Ngụy, tên người dịch đã bị thất lạc
Việt dịch: Tại gia Bồ-Tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận

 

QUYỂN THƯỢNG

♪ Nam-mô Bảo Quang Nguyệt Điện Diệu Tôn Âm Vương Như Lai của Thế Giới Giải Quân ở phương đông–cách đây trăm ngàn vạn ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Nam-mô Tịnh Hoa Tú Vương Trí Như Lai của Thế Giới Tịnh Quang Trang Nghiêm ở phương đông–cách đây 108 vạn ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Nam-mô Phổ Chiếu Thường Minh Đức Hải Vương Như Lai của Thế Giới Siêu Lập Nguyện ở phương đông–cách đây 100 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Nam-mô Quang Anh Như Lai của Thế Giới Hỷ Tín Tịnh ở phương đông

♪ Nam-mô Sư Tử Hưởng Tác Như Lai của Thế Giới Giải Thoát Hoa ở phương đông

♪ Nam-mô Thiên Vương Như Lai của Thế Giới Phổ Quang ở phương đông

♪ Nam-mô Hư Không Đẳng Như Lai của Thế Giới Đa Lạc ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Dương Uy Thần Siêu Vương Như Lai của Thế Giới Bảo Tích ở phương đông

♪ Nam-mô Ly Văn Thủ Như Lai của Thế Giới Thường Danh Văn ở phương đông

♪ Nam-mô Dụ Nhật Quang Vương Như Lai của Thế Giới Bảo Nghiêm ở phương đông

♪ Nam-mô Tịnh Giáo Như Lai của Thế Giới Liên Hoa Phù ở phương đông

♪ Nam-mô Nhất Ức Chư Phật Phổ Tập Như Lai của Thế Giới Tịch Mịch ở phương đông

♪ Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Như Lai của Thế Giới Thanh Tịnh ở phương đông

♪ Nam-mô Đẳng Hạnh Như Lai của Thế Giới Bạt Chúng Trần Lao ở phương đông

♪ Nam-mô Đại Mục Như Lai của Thế Giới A-tỳ-la-đề ở phương đông

♪ Nam-mô Tu-di Đăng Vương Như Lai của Thế Giới Tu-di Phan ở phương đông

♪ Nam-mô Phổ Hiền Như Lai của Thế Giới Bất Huyễn ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Niệm Như Lai của Thế Giới Tư Duy ở phương đông

♪ Nam-mô Quá Bảo Liên Hoa Khoái Trụ Thụ Vương Như Lai của Thế Giới Cam Âm Thanh Xưng Thuyết ở phương đông

♪ Nam-mô Quá Bảo Liên Hoa Như Lai của Thế Giới Liên Hoa Hương ở phương đông

♪ Nam-mô Bổn Thảo Thụ Thủ Như Lai của Thế Giới Vô Chư Độc Thích ở phương đông

♪ Nam-mô Đẳng Công Đức Minh Thủ Như Lai của Thế Giới Trừ Hồ Nghi ở phương đông

♪ Nam-mô Phân Biệt Quá Xuất Tịnh Như Lai của Thế Giới Nội Khoái ở phương đông

♪ Nam-mô Đẳng Biến Minh Như Lai của Thế Giới Ái Hỷ ở phương đông

♪ Nam-mô Nguyệt Anh Tràng Vương Như Lai của Thế Giới Ái Nhạo ở phương đông

♪ Nam-mô Khoái Lạc Như Lai của Thế Giới Bất Khả Thắng Thuyết ở phương đông

♪ Nam-mô Giải Tán Nhất Thiết Phược Cụ Túc Vương Như Lai của Thế Giới Giải Thoát ở phương đông

♪ Nam-mô Liên Hoa Cụ Túc Vương Như Lai của Thế Giới Mãn Hương Danh Văn ở phương đông

♪ Nam-mô Dược Sư Cụ Túc Vương Như Lai của Thế Giới Mãn Nhất Thiết Trân Bảo ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Ưu Đức Thủ Cụ Túc Vương Như Lai của Thế Giới Nhạo Nhập ở phương đông

♪ Nam-mô Khuyến Trợ Chúng Thiện Cụ Túc Vương Như Lai của Thế Giới Hoan Hỷ ở phương đông

♪ Nam-mô Cám Lưu Ly Phát Dũng Mãnh Cụ Túc Vương Như Lai của Thế Giới Từ Ai Quang Minh ở phương đông

♪ Nam-mô An Ẩn Chúc Lụy Mãn Cụ Túc Vương Như Lai của Thế Giới Mãn Sở Nguyện Tụ ở phương đông

♪ Nam-mô Tối Tuyển Quang Minh Liên Hoa Khai Phu Như Lai của Thế Giới Bất Thối Âm ở phương đông

♪ Nam-mô Tinh Minh Đường Như Lai của Thế Giới Thanh Tịnh ở phương đông

♪ Nam-mô Tịnh Vương Như Lai của Thế Giới Vô Lượng Đức Tịnh ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Tích Như Lai của Thế Giới Đa Bảo ở phương đông

♪ Nam-mô Ly Cấu Ý Như Lai của Thế Giới Vô Cấu ở phương đông

♪ Nam-mô Nhập Tinh Tấn Như Lai của Thế Giới Hương Lâm ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Cấu Quang Như Lai của Thế Giới Ly Cấu ở phương đông

♪ Nam-mô Bất Động Như Lai của Thế Giới Hoan Hỷ ở phương đông

♪ Nam-mô Tiên Cang Như Lai của Thế Giới Thậm Lạc ở phương đông

♪ Nam-mô Tư Di Hoa Như Lai của Thế Giới Hoại Điều ở phương đông

♪ Nam-mô Cố Tiến Độ Tư Cát Nghĩa Như Lai của Thế Giới Mạc Năng Thắng ở phương đông

♪ Nam-mô Phụng Chí Thành Như Lai của Thế Giới Văn Tích ở phương đông

♪ Nam-mô Quán Minh Công Huân Như Lai của Thế Giới Cát An ở phương đông

♪ Nam-mô Từ Anh Tịch Thủ Như Lai của Thế Giới Vô Khuể Hận ở phương đông

♪ Nam-mô Chân Tánh Thượng Thủ Như Lai của Thế Giới Ngũ Trượng ở phương đông

♪ Nam-mô Niệm Chúng Sanh Xưng Thượng Thủ Như Lai của Thế Giới Sí Thượng Thủ ở phương đông

♪ Nam-mô Dũng Thủ Siêu Cao Tu-di Như Lai của Thế Giới Diệu Hách Nhiệt Thủ ở phương đông

♪ Nam-mô Xưng Sỉ Thắng Thượng Thủ Như Lai của Thế Giới Ái Hỷ ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Hải Như Lai của Thế Giới Thiên Thần ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Anh Như Lai của Thế Giới Bảo Tập ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Thành Như Lai của Thế Giới Bảo Tối ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Quang Minh Như Lai của Thế Giới Quang Minh ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Tràng Phan Như Lai của Thế Giới Tràng Phan ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Quang Minh Như Lai của Thế Giới Chúng Đức Quang Minh ở phương đông

♪ Nam-mô Đại Quang Minh Như Lai của Thế Giới Vô Lượng ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Lượng Âm Như Lai của Thế Giới Chúng Hoa ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Lượng Âm Như Lai của Thế Giới Vô Trần Cấu ở phương đông

♪ Nam-mô Đại Danh Xưng Như Lai của Thế Giới Mạc Năng Thắng ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Quang Minh Như Lai của Thế Giới Quang Minh ở phương đông

♪ Nam-mô Đức Đại Quang Ẩn Như Lai của Thế Giới Danh Quang ở phương đông

♪ Nam-mô Hỏa Quang Minh Như Lai của Thế Giới Hoa Ni Quang ở phương đông

♪ Nam-mô Chánh Âm Thanh Như Lai của Thế Giới Chánh Trực ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Hạn Tịnh Như Lai của Thế Giới Quang Minh Tôn ở phương đông

♪ Nam-mô Nguyệt Âm Vương Như Lai của Thế Giới Âm Hưởng ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Hạn Danh Xưng Như Lai của Thế Giới An Ẩn ở phương đông

♪ Nam-mô Nguyệt Quang Minh Như Lai của Thế Giới Nhật ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Cấu Quang Như Lai của Thế Giới Thanh Tịnh ở phương đông

♪ Nam-mô Tịnh Quang Như Lai của Thế Giới Lưu Ly Quang ở phương đông

♪ Nam-mô Nhật Quang Như Lai của Thế Giới Đại Phong ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Lượng Bảo Như Lai của Thế Giới Chánh Giác ở phương đông

♪ Nam-mô Liên Hoa Tối Tôn Như Lai của Thế Giới Liên Hoa Quang ở phương đông

♪ Nam-mô Thân Tôn Như Lai của Thế Giới Phổ Độ Chúng Nạn ở phương đông

♪ Nam-mô Kim Quang Như Lai của Thế Giới Kiên Cố ở phương đông

♪ Nam-mô Phạm Tự Tại Như Lai của Thế Giới Vô Tế ở phương đông

♪ Nam-mô Tử Kim Hương Như Lai của Thế Giới Nguyệt ở phương đông

♪ Nam-mô Kim Hải Như Lai của Thế Giới Hỏa Quang ở phương đông

♪ Nam-mô Long Tự Tại Vương Như Lai của Thế Giới Chánh Giác ở phương đông

♪ Nam-mô Nhất Thiết Hoa Hương Tự Tại Vương Như Lai của Thế Giới Dụ Nguyệt ở phương đông

♪ Nam-mô Thụ Vương Như Lai của Thế Giới Tinh Vương ở phương đông

♪ Nam-mô Dũng Mãnh Chấp Trì Khí Trượng Khí Xả Chiến Đấu Như Lai ở phương đông

♪ Nam-mô Nội Phong Châu Quang Như Lai của Thế Giới Phong Nhiêu ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Lượng Hương Quang Minh Như Lai của Thế Giới Hương Huân ở phương đông

♪ Nam-mô Sư Tử Hưởng Như Lai của Thế Giới Long Châu Quán ở phương đông

♪ Nam-mô Đại Tinh Tấn Dũng Lực Như Lai của Thế Giới Tu Hành ở phương đông

♪ Nam-mô Quá Xuất Kiên Trụ Như Lai của Thế Giới Kiên Trụ ở phương đông

♪ Nam-mô Cổ Âm Vương Như Lai của Thế Giới Quang Minh ở phương đông

♪ Nam-mô Nhật Nguyệt Anh Như Lai của Thế Giới Chúng Đức Cát ở phương đông

♪ Nam-mô Siêu Xuất Chúng Hoa Như Lai của Thế Giới Chiên Đàn Địa ở phương đông

♪ Nam-mô Thế Đăng Minh Như Lai của Thế Giới Thiện Trụ ở phương đông

♪ Nam-mô Hưu Đa Dị Ninh Như Lai của Thế Giới Quang Minh ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Luân Như Lai của Thế Giới Vi Nhiễu ở phương đông

♪ Nam-mô Thường Diệt Độ Như Lai của Thế Giới Thiện Giác ở phương đông

♪ Nam-mô Tịnh Giác Như Lai của Thế Giới Tu-di Hiếp ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Lượng Bảo Hoa Quang Minh Như Lai của Thế Giới Danh Xưng ở phương đông

♪ Nam-mô Tu-di Bộ Như Lai của Thế Giới Diệu Nhu ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Liên Hoa Như Lai của Thế Giới Phong Dưỡng ở phương đông

♪ Nam-mô Nhất Thiết Chúng Bảo Phổ Tập Như Lai của Thế Giới Liên Hoa Dũng Xuất ở phương đông

♪ Nam-mô Thụ Vương Phong Trưởng Như Lai của Thế Giới Kim Quang ở phương đông

♪ Nam-mô Chuyển Bất Thối Chuyển Pháp Luân Chúng Bảo Phổ Tập Phong Doanh Như Lai của Thế Giới Thanh Tịnh ở phương đông

♪ Nam-mô Vi Nhiễu Đặc Tôn Đức Tịnh Như Lai của Thế Giới Tịnh Trụ ở phương đông

♪ Nam-mô Thượng Chúng Như Lai của Thế Giới Tạp Tướng ở phương đông

♪ Nam-mô Phật Hoa Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Lưu Bố ở phương đông

♪ Nam-mô Phật Hoa Xuất Vương Như Lai của Thế Giới Kim Cang Trụ ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Tượng Như Lai của Thế Giới Chiên Đàn ở phương đông

♪ Nam-mô Bất Hư Xưng Như Lai của Thế Giới Dược ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Biên Công Đức Tinh Tấn Nghiêm Như Lai của Thế Giới Dược Sanh ở phương đông

♪ Nam-mô Minh Đức Vương Như Lai của Thế Giới Thượng Hoa Quang ở phương đông

♪ Nam-mô Đức Vương Minh Như Lai của Thế Giới Diệu Trang Nghiêm ở phương đông

♪ Nam-mô Độ Công Đức Biên Như Lai của Thế Giới Vô Biên Đức Nghiêm ở phương đông

♪ Nam-mô Nhiên Đăng Như Lai của Thế Giới Lưu Bố ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Úy Như Lai của Thế Giới Thượng Thiện ở phương đông

♪ Nam-mô Hoa Đức Như Lai của Thế Giới Liên Hoa ở phương đông

♪ Nam-mô Trí Hoa Đức Như Lai của Thế Giới Thanh Liên ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Tích Như Lai của Thế Giới Bảo Sanh ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Biên Nguyện Như Lai của Thế Giới Diệu Nguyệt ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Kiên Như Lai của Thế Giới Trú Lâm ở phương đông

♪ Nam-mô Sa-la Vương Như Lai của Thế Giới Chúng Hương ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Minh Như Lai của Thế Giới Hoa Đức ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Tụ Như Lai của Thế Giới Nhất Tụ ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Biên Đức Nghiêm Như Lai của Thế Giới Ly Ưu ở phương đông

♪ Nam-mô Quán Thế Âm Như Lai của Thế Giới Chư Công Đức Xứ ở phương đông

♪ Nam-mô Tu-di Minh Như Lai của Thế Giới Bảo Minh ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Biên Tự Tại Lực Như Lai của Thế Giới Trang Nghiêm ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Hoa Đức Như Lai của Thế Giới Vô Trần Cấu ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Lượng Thần Thông Tự Tại Như Lai của Thế Giới Vân Âm ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Lượng Hoa Như Lai của Thế Giới Phổ Hương ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Tự Tại Như Lai của Thế Giới Hoa ở phương đông

♪ Nam-mô Nguyệt Xuất Đức Như Lai của Thế Giới Tạp Bảo Tướng ở phương đông

♪ Nam-mô Câu-lăng Vương Như Lai của Thế Giới Kim Cang ở phương đông

♪ Nam-mô Nhật Đăng Như Lai của Thế Giới Lạc ở phương đông

♪ Nam-mô Thượng Bảo Như Lai của Thế Giới An Ẩn ở phương đông

♪ Nam-mô Trí Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Ta-bà ở phương đông

♪ Nam-mô An Lập Công Đức Vương Như Lai của Thế Giới Thuần Lạc ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Ngại Minh Như Lai của Thế Giới Tú Khai ở phương đông

♪ Nam-mô Trí Tụ Như Lai của Thế Giới Nguyệt Xuất ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Tướng Nghiêm Như Lai của Thế Giới Thanh Tịnh ở phương đông

♪ Nam-mô Minh Đức Tụ Như Lai của Thế Giới Phổ Minh ở phương đông

♪ Nam-mô Na-la-diên Như Lai của Thế Giới Hoan Hỷ ở phương đông

♪ Nam-mô Ly Cấu Tướng Như Lai của Thế Giới Ly Cấu ở phương đông

♪ Nam-mô Thiện Tư Nghiêm Như Lai của Thế Giới Vô Biên Đức ở phương đông

♪ Nam-mô Thanh Liên Đức Như Lai của Thế Giới An Ẩn ở phương đông

♪ Nam-mô Hương Di-lâu Như Lai của Thế Giới Thường Chiếu Minh ở phương đông

♪ Nam-mô Tạp Hoa Như Lai của Thế Giới Thường Trang Nghiêm ở phương đông

♪ Nam-mô Thượng Hương Đức Như Lai của Thế Giới A-kiệt-lưu Hương ở phương đông

♪ Nam-mô Hương Di-lâu Như Lai của Thế Giới Phổ Hương ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Tướng Âm Như Lai của Thế Giới Vô Tướng ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Ngại Âm Thanh Như Lai của Thế Giới Danh Hoa ở phương đông

♪ Nam-mô Thuần Bảo Tạng Như Lai của Thế Giới Nguyệt ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Động Lực Như Lai của Thế Giới Kiên Cố ở phương đông

♪ Nam-mô Ca-diếp Như Lai của Thế Giới Kiên Cố ở phương đông

♪ Nam-mô Thiện Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Chúng Nguyệt ở phương đông

♪ Nam-mô Danh Xưng Như Lai của Thế Giới Ly Ưu ở phương đông

♪ Nam-mô Trí Đức Như Lai của Thế Giới Ly Trần Cấu ở phương đông

♪ Nam-mô Tú Vương Như Lai của Thế Giới Tạp Hoa ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Lượng Tướng Như Lai của Thế Giới Cực Quảng ở phương đông

♪ Nam-mô Chiên Đàn Hương Như Lai của Thế Giới Khủng Bố ở phương đông

♪ Nam-mô Võng Minh Như Lai của Thế Giới Chúng Võng ở phương đông

♪ Nam-mô Phạm Âm Như Lai của Thế Giới Vô Úy ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Lượng Tánh Đức Như Lai của Thế Giới Khả Quy ở phương đông

♪ Nam-mô Trí Xuất Quang Như Lai của Thế Giới Ly Cấu ở phương đông

♪ Nam-mô Hoa Thượng Như Lai của Thế Giới Thanh Liên Hoa Phú ở phương đông

♪ Nam-mô Thiện Đức Như Lai của Thế Giới Vô Ưu ở phương đông

♪ Nam-mô Đức Thắng Như Lai của Thế Giới Vô Thắng ở phương đông

♪ Nam-mô Phổ Minh Như Lai của Thế Giới Tùy Hỷ ở phương đông

♪ Nam-mô Thắng Địch Như Lai của Thế Giới Phổ Hiền ở phương đông

♪ Nam-mô Vương Tràng Tướng Như Lai của Thế Giới Thiện Tịnh ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Lượng Công Đức Minh Như Lai của Thế Giới Ly Cấu ở phương đông

♪ Nam-mô Dược Vương Vô Ngại Như Lai của Thế Giới Bất Cuống ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Du Hành Như Lai của Thế Giới Kim Tập ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Hoa Như Lai của Thế Giới Mỹ Âm ở phương đông

♪ Nam-mô Nhất Bảo Nghiêm Như Lai của Thế Giới Nhất Cái ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Biên Bảo Lực Như Lai của Thế Giới Bảo Tụ ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Tướng Âm Như Lai của Thế Giới Tướng Đức Tụ ở phương đông

♪ Nam-mô Tu-di Kiên Như Lai của Thế Giới Đại Danh Văn ở phương đông

♪ Nam-mô Không Tánh Như Lai của Thế Giới Thượng Ý ở phương đông

♪ Nam-mô Danh Văn Lực Vương Như Lai của Thế Giới Sa-đà-la-ni ở phương đông

♪ Nam-mô Phóng Quang Như Lai của Thế Giới Nguyệt Quang ở phương đông

♪ Nam-mô Ly Cấu Như Lai của Thế Giới Ca-sa Tướng ở phương đông

♪ Nam-mô Tạp Hoa Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Liên Hoa ở phương đông

♪ Nam-mô Ly Bố Úy Như Lai của Thế Giới Nhất Cái ở phương đông

♪ Nam-mô Trí Tụ Như Lai của Thế Giới Thanh Tịnh ở phương đông

♪ Nam-mô Chiên Đàn Hương Như Lai của Thế Giới Hương Tụ ở phương đông

♪ Nam-mô Đại Thanh Nhãn Như Lai của Thế Giới A-kiệt-lưu Hương ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Tích Như Lai của Thế Giới Vô Biên Tụ ở phương đông

♪ Nam-mô Hương Tượng Như Lai của Thế Giới Chúng Hương ở phương đông

♪ Nam-mô Di-lâu Kiên Như Lai của Thế Giới Ly Tướng ở phương đông

♪ Nam-mô Nhất Bảo Cái Như Lai của Thế Giới Hoa Cái ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Ngại Nhãn Như Lai của Thế Giới Phổ Minh ở phương đông

♪ Nam-mô Chiên Đàn Quật Như Lai của Thế Giới Danh Thiện ở phương đông

♪ Nam-mô Diệu Kiên Như Lai của Thế Giới Thiện Ý ở phương đông

♪ Nam-mô Võng Minh Như Lai của Thế Giới Bảo Đức ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Hoa Đức Như Lai của Thế Giới Đức Lạc ở phương đông

♪ Nam-mô Trí Hoa Bảo Minh Đức Như Lai của Thế Giới Tán Thán ở phương đông

♪ Nam-mô Thiện Xuất Quang Như Lai của Thế Giới Chúng Thiện ở phương đông

♪ Nam-mô Diệt Chư Bố Úy Như Lai của Thế Giới An Ẩn ở phương đông

♪ Nam-mô Di-lâu Kiên Như Lai của Thế Giới Di-lâu Tướng ở phương đông

♪ Nam-mô An Vương Như Lai của Thế Giới Độ Ưu Não ở phương đông

♪ Nam-mô Pháp Tích Như Lai của Thế Giới Thiện Pháp ở phương đông

♪ Nam-mô Tăng Thập Quang Như Lai của Thế Giới An Lập ở phương đông

♪ Nam-mô Tăng Thiên Quang Như Lai của Thế Giới Thiên Minh ở phương đông

♪ Nam-mô Trí Quang Như Lai của Thế Giới Đa-già-lâu Hương ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Xuất Quang Như Lai của Thế Giới Diệu Hương ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Biên Quang Như Lai của Thế Giới Minh Nghiêm Đức ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Ngại Như Lai của Thế Giới Thiện Đức ở phương đông

♪ Nam-mô Võng Quang Như Lai của Thế Giới Pháp ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Ý Như Lai của Thế Giới Chúng Hoa ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Biên Tế Như Lai của Thế Giới Thượng Thanh Tịnh ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Biên Tự Tại Như Lai của Thế Giới Thanh Liên ở phương đông

♪ Nam-mô Thanh Liên Đức Như Lai của Thế Giới Giác Xứ ở phương đông

♪ Nam-mô Trí Trụ Như Lai của Thế Giới Liên Hoa Xứ ở phương đông

♪ Nam-mô Thích-ca-mâu-ni Như Lai của Thế Giới Trí Lực ở phương đông

♪ Nam-mô Trí Lưu Bố Như Lai của Thế Giới Lưu Bố ở phương đông

♪ Nam-mô Sa-la Vương Như Lai của Thế Giới Vô Biên ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Sa-la Vương Như Lai của Thế Giới Nguyệt ở phương đông

♪ Nam-mô Thiện Đức Vương Như Lai của Thế Giới Ly Ưu ở phương đông

♪ Nam-mô Lưu Bố Vương Như Lai của Thế Giới Tịch Diệt ở phương đông

♪ Nam-mô Bất Hư Lực Như Lai của Thế Giới Bất Hư Kiến ở phương đông

♪ Nam-mô Hương Minh Như Lai của Thế Giới Diệu Hương ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Ngại Âm Như Lai của Thế Giới Phạm Âm Thanh ở phương đông

♪ Nam-mô Danh Văn Lực Như Lai của Thế Giới Nguyệt Quang ở phương đông

♪ Nam-mô Tu-di Đảnh Vương Như Lai của Thế Giới Phổ Minh ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Bảo Nghiêm ở phương đông

♪ Nam-mô Hoa Thượng Như Lai của Thế Giới Pháp ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Cao Vương Như Lai của Thế Giới Hoa Trụ ở phương đông

♪ Nam-mô Hương Minh Như Lai của Thế Giới Diệu Đà-la-ni ở phương đông

♪ Nam-mô Phương Lưu Bố Nghiêm Như Lai của Thế Giới Kim Minh ở phương đông

♪ Nam-mô Phổ Thủ Tăng Thượng Vân Âm Vương Như Lai của Thế Giới Cao Trí ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Biên Minh Như Lai của Thế Giới Thường Minh ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Biên Tuệ Thành Như Lai của Thế Giới Đĩnh Quang ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Biên Công Đức Trí Minh Như Lai của Thế Giới Nhiên Đăng ở phương đông

♪ Nam-mô Phương Sanh Như Lai của Thế Giới Xích Liên Hoa Phú ở phương đông

♪ Nam-mô Hoa Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Hoa Phú ở phương đông

♪ Nam-mô Chúng Kiên Cố Như Lai của Thế Giới Thiên ở phương đông

♪ Nam-mô Trí Minh Như Lai của Thế Giới Diệu Minh ở phương đông

♪ Nam-mô Trí Chúng Như Lai của Thế Giới Nhạo Đức ở phương đông

♪ Nam-mô Ly Cấu Như Lai của Thế Giới Chúng Lạc ở phương đông

♪ Nam-mô Y Vương Như Lai của Thế Giới Vô Lậu ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Biên Trí Tán Như Lai của Thế Giới Phổ Tán ở phương đông

♪ Nam-mô Chiên Đàn Hương Đức Như Lai của Thế Giới Chúng Kiên ở phương đông

♪ Nam-mô Cụ Phật Hoa Sanh Như Lai của Thế Giới Cụ Uy Đức ở phương đông

♪ Nam-mô Bà-la Vương An Lập Như Lai của Thế Giới Chúng Bảo ở phương đông

♪ Nam-mô Nguyệt Xuất Quang Như Lai của Thế Giới Phương Chủ ở phương đông

♪ Nam-mô Tu-di Kiên Như Lai của Thế Giới An Trụ ở phương đông

♪ Nam-mô Thí Danh Văn Như Lai của Thế Giới Vô Bố Úy ở phương đông

♪ Nam-mô Danh Thân Như Lai của Thế Giới Chư Công Đức Trụ ở phương đông

♪ Nam-mô Kiên Cố Như Lai của Thế Giới Phước Trụ ở phương đông

♪ Nam-mô Ly Ưu Như Lai của Thế Giới Vô Ưu ở phương đông

♪ Nam-mô Hoa Sanh Đức Vương Như Lai của Thế Giới Danh Văn ở phương đông

♪ Nam-mô Diễn Hoa Tướng Như Lai của Thế Giới Hoa Bố ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Chiếu Như Lai của Thế Giới Bảo Minh ở phương đông

♪ Nam-mô Hỏa Nhiên Như Lai của Thế Giới Thường Huân Hương ở phương đông

♪ Nam-mô Tam Giới Tự Tại Lực Như Lai của Thế Giới Thiện Cát ở phương đông

♪ Nam-mô Minh Luân Như Lai của Thế Giới Vô Úy ở phương đông

♪ Nam-mô Không Tánh Tự Tại Như Lai của Thế Giới Thường Huyền ở phương đông

♪ Nam-mô Tận Tự Tại Lực Như Lai của Thế Giới An Vương ở phương đông

♪ Nam-mô Cổ Âm Vương Như Lai của Thế Giới Phổ Ly ở phương đông

♪ Nam-mô Phổ Tự Tại Như Lai của Thế Giới An Ẩn ở phương đông

♪ Nam-mô Sơn Vương Như Lai của Thế Giới Đà-la-ni ở phương đông

♪ Nam-mô An Lập Vương Như Lai của Thế Giới Diệu Đẳng ở phương đông

♪ Nam-mô Phật Tự Tại Nghiêm Như Lai của Thế Giới Diệu Nghiêm ở phương đông

♪ Nam-mô Tích Chư Công Đức Như Lai của Thế Giới Ỷ Tức ở phương đông

♪ Nam-mô Phật Bảo Đức Thành Tựu Như Lai của Thế Giới Ái ở phương đông

♪ Nam-mô Trí Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Liệt Túc ở phương đông

♪ Nam-mô Trí Sanh Đức Tụ Như Lai của Thế Giới Liệt Tú Nghiêm ở phương đông

♪ Nam-mô Hoa Sanh Vương Như Lai của Thế Giới Liên Hoa ở phương đông

♪ Nam-mô Thượng Pháp Tự Tại Như Lai của Thế Giới Chúng Hoa ở phương đông

♪ Nam-mô Nguyệt Quang Minh Như Lai của Thế Giới Bạch Liên Hoa Phú ở phương đông

♪ Nam-mô Hương Tượng Như Lai của Thế Giới Quảng ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Lượng Minh Như Lai của Thế Giới Thượng Diệu ở phương đông

♪ Nam-mô Liên Hoa Tụ Như Lai của Thế Giới Chúng Hương ở phương đông

♪ Nam-mô Chiên Đàn Đức Như Lai của Thế Giới Ngọc Lan Chúng ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Tụ Như Lai của Thế Giới Bảo Tạng ở phương đông

♪ Nam-mô Thượng Minh Tuệ Như Lai của Thế Giới Minh Tuệ ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Biên Đức Sanh Như Lai của Thế Giới Thiện Trụ ở phương đông

♪ Nam-mô Minh Tướng Như Lai của Thế Giới Chúng Đa ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Biên Đức Tích Như Lai của Thế Giới Ái Hương ở phương đông

♪ Nam-mô Chúng Đức Sanh Như Lai của Thế Giới Ái Tích ở phương đông

♪ Nam-mô Nhất Thiết Công Đức Sanh Như Lai của Thế Giới Khả Ái ở phương đông

♪ Nam-mô Hoa Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Chúng Liên Hoa ở phương đông

♪ Nam-mô Trì Cự Như Lai của Thế Giới Kim Võng Phú ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Sanh Như Lai của Thế Giới Bảo Võng Phú ở phương đông

♪ Nam-mô Cực Cao Vương Như Lai của Thế Giới Ly Úy ở phương đông

♪ Nam-mô Tú Vương Như Lai của Thế Giới Nhất Cái ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Biên Di-lâu Như Lai của Thế Giới Chúng Tạp ở phương đông

♪ Nam-mô Hư Tịnh Vương Như Lai của Thế Giới Diệu Hỷ ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Lượng Âm Như Lai của Thế Giới Khả Nghênh ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Lượng Minh Như Lai của Thế Giới Diệu Âm Hương ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Di-lâu Như Lai của Thế Giới Thượng Thanh Tịnh ở phương đông

♪ Nam-mô Tạp Bảo Hoa Nghiêm Như Lai của Thế Giới Chiếu Minh ở phương đông

♪ Nam-mô Ly Cấu Nghiêm Như Lai của Thế Giới Bảo Hoa ở phương đông

♪ Nam-mô Kim Hoa Như Lai của Thế Giới Kim Cang ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Quật Như Lai của Thế Giới Kim Quang ở phương đông

♪ Nam-mô Tạp Hoa Sanh Như Lai của Thế Giới Chúng Kiên Cố ở phương đông

♪ Nam-mô Hoa Cái Như Lai của Thế Giới Chúng Hoa ở phương đông

♪ Nam-mô Bất Hư Nghiêm Như Lai của Thế Giới Chúng Liên Hoa ở phương đông

♪ Nam-mô Phạm Âm Như Lai của Thế Giới Phạm Đức ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Ngại Nhãn Như Lai của Thế Giới Trú Xứ ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Tướng Âm Như Lai của Thế Giới Diệu Thiền ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Biên Công Đức Thành Tựu Như Lai của Thế Giới Đức Trụ ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Bảo Trụ ở phương đông

♪ Nam-mô Liên Hoa Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Hỷ ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Thượng Như Lai của Thế Giới Liên Hoa Sanh ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Biên Minh Như Lai của Thế Giới Diệu Minh ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Di-lâu Như Lai của Thế Giới Giác ở phương đông

♪ Nam-mô Đăng Cao Đức Như Lai của Thế Giới Nguyệt Đăng ở phương đông

♪ Nam-mô Trí Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Tinh Tú Đức ở phương đông

♪ Nam-mô Cự Đăng Như Lai của Thế Giới Cự ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Thượng Quang Như Lai của Thế Giới Trí Tích ở phương đông

♪ Nam-mô Đức Vương Minh Như Lai của Thế Giới Xuất Sanh ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Biên Nhãn Như Lai của Thế Giới Nhất Cái ở phương đông

♪ Nam-mô Phật Hoa Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Tích Đức ở phương đông

♪ Nam-mô Sa-la Vương Như Lai của Thế Giới Sa-la ở phương đông

♪ Nam-mô Sư Tử Như Lai của Thế Giới Thiện Trụ ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Di-lâu Như Lai của Thế Giới Khuyến Trợ ở phương đông

♪ Nam-mô Tỳ-bà-thi Như Lai của Thế Giới Liên Hoa ở phương đông

♪ Nam-mô Y Vương Như Lai của Thế Giới Nhiếp Xứ ở phương đông

♪ Nam-mô Thượng Thiện Đức Như Lai của Thế Giới Thiện Đức ở phương đông

♪ Nam-mô Thượng Hương Đức Như Lai của Thế Giới Diệu Hương ở phương đông

♪ Nam-mô Hương Tướng Như Lai của Thế Giới Hương Đức ở phương đông

♪ Nam-mô Chiên Đàn Quật Như Lai của Thế Giới Chiên Đàn ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Biên Minh Như Lai của Thế Giới Bảo Võng Phú ở phương đông

♪ Nam-mô Tăng Thập Quang Phật Hoa Xuất Như Lai của Thế Giới Kim Võng Phú ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Biên Tự Tại Lực Như Lai của Thế Giới Liên Hoa Võng Phú ở phương đông

♪ Nam-mô Uy Hoa Sanh Cao Vương Như Lai của Thế Giới Chúng Hoa ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Võng Như Lai của Thế Giới Chiếu Minh ở phương đông

♪ Nam-mô An Lập Vương Như Lai của Thế Giới Nguyệt Đăng ở phương đông

♪ Nam-mô Thượng Hương Vương Như Lai của Thế Giới Chiên Đàn Hương ở phương đông

♪ Nam-mô Thí Nhất Thiết Lạc Như Lai của Thế Giới Lầu Các ở phương đông

♪ Nam-mô Kiến Nhất Thiết Duyên Như Lai của Thế Giới Ly Quật ở phương đông

♪ Nam-mô Bất Hư Xưng Như Lai của Thế Giới Ly Tướng ở phương đông

♪ Nam-mô Hoại Chư Kinh Úy Như Lai của Thế Giới Khả Kính ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Minh Như Lai của Thế Giới Kim Minh ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Biên Không Nghiêm Đức Như Lai của Thế Giới Chúng Lạc ở phương đông

♪ Nam-mô Cái Nghiêm Như Lai của Thế Giới Nhất Hoa Cái ở phương đông

♪ Nam-mô Không Tướng Như Lai của Thế Giới Vô Cấu ở phương đông

♪ Nam-mô Uy Hoa Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Quảng Đại ở phương đông

♪ Nam-mô Thiện Đức Như Lai của Thế Giới Thiện Tích ở phương đông

♪ Nam-mô Tịnh Nhãn Như Lai của Thế Giới Diệu Hoa ở phương đông

♪ Nam-mô Tối Cao Đức Di-lâu Như Lai của Thế Giới Vô Biên ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Thắng Tướng Như Lai của Thế Giới Thiện Sanh ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Biên Hương Di-lâu Như Lai của Thế Giới A-kiệt-lưu Hương ở phương đông

♪ Nam-mô Nguyệt Văn Vương Như Lai của Thế Giới Đa-già-lưu Hương ở phương đông

♪ Nam-mô Thượng Di-lâu Như Lai của Thế Giới Thượng Diệu ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Danh Hỷ ở phương đông

♪ Nam-mô Danh Văn Di-lâu Như Lai của Thế Giới Minh ở phương đông

♪ Nam-mô Mỹ Đức Như Lai của Thế Giới Nhuyễn Mỹ ở phương đông

♪ Nam-mô Phạm Đức Như Lai của Thế Giới Thiện Hương ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Ngại Nhãn Như Lai của Thế Giới Đế Tướng ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Biên Đức Tích Như Lai của Thế Giới Thiện Xứ ở phương đông

♪ Nam-mô Uy Đức Vương Như Lai của Thế Giới Bất Tư Nghị Đức ở phương đông

♪ Nam-mô Thiện Tư Nguyện Uy Như Lai của Thế Giới Tập Tướng ở phương đông

♪ Nam-mô Tịnh Vương Như Lai của Thế Giới Tinh Tú Vương ở phương đông

♪ Nam-mô Trí Tụ Như Lai của Thế Giới Trí Hương ở phương đông

♪ Nam-mô Sa-ha Vương Như Lai của Thế Giới Đức Xứ ở phương đông

♪ Nam-mô Điều Ngự Như Lai của Thế Giới Thiện Ái ở phương đông

♪ Nam-mô Tối Cao Đức Như Lai của Thế Giới Liên Hoa Xuất ở phương đông

♪ Nam-mô Thị Chúng Sanh Thâm Tâm Như Lai của Thế Giới Vô Biên Đức Sanh ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Biên Đức Bảo Như Lai của Thế Giới Hoan Hỷ ở phương đông

♪ Nam-mô Diệt Chư Thọ Tự Tại Như Lai của Thế Giới Ỷ Tức ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Ngại Quang Như Lai của Thế Giới Danh Lạc ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Ngại Quang Phật Hoa Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Thiện Thành ở phương đông

♪ Nam-mô Nhất Thiết Duyên Trung Tự Tại Hiện Phật Tướng Như Lai của Thế Giới Phổ Đức Thành Tựu ở phương đông

♪ Nam-mô Nhạo Vô Tướng Như Lai của Thế Giới Chúng Tướng ở phương đông

♪ Nam-mô Diệu Hóa Âm Như Lai của Thế Giới Vô Tướng ở phương đông

♪ Nam-mô Hoa Thượng Như Lai của Thế Giới Vô Tướng Hải ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Đức Như Lai của Thế Giới Tạp Tướng ở phương đông

♪ Nam-mô Hải Di-lâu Như Lai của Thế Giới Bảo Sanh ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Cấu Ý Như Lai của Thế Giới Quảng Đại ở phương đông

♪ Nam-mô Trí Hoa Sanh Như Lai của Thế Giới Danh Hoa ở phương đông

♪ Nam-mô Cực Cao Đức Tụ Như Lai của Thế Giới Hư Không Tịnh ở phương đông

♪ Nam-mô Tịch Diệt Như Lai của Thế Giới Vô Tướng ở phương đông

♪ Nam-mô Ly Dục Tự Tại Như Lai của Thế Giới Diệu Lạc ở phương đông

♪ Nam-mô Bất Tư Nghị Đức Sanh Như Lai của Thế Giới Đức Tích ở phương đông

♪ Nam-mô Hỷ Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Đại An ở phương đông

♪ Nam-mô Lưu Hương Như Lai của Thế Giới Tán Xích Liên Hoa ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Ngại Hương Quang Như Lai của Thế Giới A-kiệt-lưu Quang ở phương đông

♪ Nam-mô Vân Cổ Vương Như Lai của Thế Giới Chúng Quy ở phương đông

♪ Nam-mô Công Đức Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Công Đức Tích ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Biên Hạnh Tự Tại Như Lai của Thế Giới Thuần Lạc ở phương đông

♪ Nam-mô Tu-di Kiên Như Lai của Thế Giới Diệu Âm ở phương đông

♪ Nam-mô Thượng Hương Di-lâu Như Lai của Thế Giới Hương Tướng ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Biên Quang Như Lai của Thế Giới Trợ Hương ở phương đông

♪ Nam-mô Phổ Quán Như Lai của Thế Giới Điều Ngự ở phương đông

♪ Nam-mô Nhật Nguyệt Đăng Như Lai của Thế Giới Nguyệt ở phương đông

♪ Nam-mô Minh Đăng Như Lai của Thế Giới Chiếu Minh ở phương đông

♪ Nam-mô Chấn Uy Đức Như Lai của Thế Giới Thiện Minh ở phương đông

♪ Nam-mô Thiện Chúng Như Lai của Thế Giới Chúng Hương ở phương đông

♪ Nam-mô Kim Cang Sanh Như Lai của Thế Giới Kim Cang ở phương đông

♪ Nam-mô Trí Tự Tại Vương Như Lai của Thế Giới Âm Thanh ở phương đông

♪ Nam-mô Đức Minh Vương Như Lai của Thế Giới A-lâu-na ở phương đông

♪ Nam-mô Diệu Minh Như Lai của Thế Giới A-lâu-na Tích ở phương đông

♪ Nam-mô Sa-la Vương Như Lai của Thế Giới Nhu Nhuyễn ở phương đông

♪ Nam-mô Tu-di Vương Như Lai của Thế Giới Thiện Lập ở phương đông

♪ Nam-mô Hư Di-lâu Như Lai của Thế Giới Thanh Tịnh ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Uy Đức Như Lai của Thế Giới Uy Đức Sanh ở phương đông

♪ Nam-mô Thượng Thiện Đức Như Lai của Thế Giới Thiện Tướng ở phương đông

♪ Nam-mô Phạm Âm Thanh Như Lai của Thế Giới Phạm Đức ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Hoa Như Lai của Thế Giới Hoa Đức ở phương đông

♪ Nam-mô Liên Hoa Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Liên Hoa Đức ở phương đông

♪ Nam-mô Chiên Đàn Hương Như Lai của Thế Giới Chiên Đàn ở phương đông

♪ Nam-mô Như Tu-di Như Lai của Thế Giới Danh Hoa ở phương đông

♪ Nam-mô Thượng Nghiêm Như Lai của Thế Giới Kim Hoa ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Cái Như Lai của Thế Giới Bảo Minh ở phương đông

♪ Nam-mô Hương Tượng Như Lai của Thế Giới Hương Di-lâu ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Biên Tự Tại Lực Như Lai của Thế Giới Tạp Tướng ở phương đông

♪ Nam-mô Bất Hư Xưng Như Lai của Thế Giới Thanh Tịnh ở phương đông

♪ Nam-mô Bất Tư Nghị Công Đức Vương Như Lai của Thế Giới Công Đức Xứ ở phương đông

♪ Nam-mô Tạp Hoa Như Lai của Thế Giới Hữu Đức ở phương đông

♪ Nam-mô An Vương Như Lai của Thế Giới An Ẩn ở phương đông

♪ Nam-mô Hoa Tối Cao Đức Như Lai của Thế Giới Tối Cao ở phương đông

♪ Nam-mô Thường Bi Như Lai của Thế Giới Động ở phương đông

♪ Nam-mô Dược Vương Như Lai của Thế Giới Thường Động ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Biên Tự Tại Lực Như Lai của Thế Giới Phổ Hư Không ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Biên Quang Như Lai của Thế Giới Lưu Ly Minh ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Biên Minh Như Lai của Thế Giới Kim Minh ở phương đông

♪ Nam-mô Ngôn Âm Tự Tại Như Lai của Thế Giới Vô Tướng ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Biên Hư Không Tự Tại Như Lai của Thế Giới Liên Hoa Cái ở phương đông

♪ Nam-mô Tú Vương Như Lai của Thế Giới Cái Hàng Liệt ở phương đông

♪ Nam-mô Thượng Hương Như Lai của Thế Giới Bảo Võng Phú ở phương đông

♪ Nam-mô Hư Không Đức Như Lai của Thế Giới Chân Kim ở phương đông

♪ Nam-mô Cực Cao Đức Như Lai của Thế Giới Thanh Tịnh ở phương đông

♪ Nam-mô Tác Phương Như Lai của Thế Giới Vô Ưu ở phương đông

♪ Nam-mô Cực Cao Di-lâu Như Lai của Thế Giới Tinh Tú ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Ngại Nhãn Như Lai của Thế Giới Tạp Tướng ở phương đông

♪ Nam-mô Sa-già-la Như Lai của Thế Giới Hương Lưu ở phương đông

♪ Nam-mô Trì Cự Như Lai của Thế Giới Chúng Hương ở phương đông

♪ Nam-mô Hỏa Tướng Như Lai của Thế Giới Chiên Đàn Hương ở phương đông

♪ Nam-mô Thiện Tịnh Đức Quang Như Lai của Thế Giới Thiện Hỷ ở phương đông

♪ Nam-mô Trí Tụ Như Lai của Thế Giới Hỷ Sanh ở phương đông

♪ Nam-mô Lưu Bố Lực Vương Như Lai của Thế Giới Lưu Bố ở phương đông

♪ Nam-mô Công Đức Vương Minh Như Lai của Thế Giới Đại Đức ở phương đông

♪ Nam-mô Hiện Trí Như Lai của Thế Giới Kiên Cố ở phương đông

♪ Nam-mô Hoa Cao Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Bất Thối ở phương đông

♪ Nam-mô Bảo Hỏa Như Lai của Thế Giới Thiện Phân Biệt ở phương đông

♪ Nam-mô Xích Liên Hoa Đức Như Lai của Thế Giới Thanh Liên ở phương đông

♪ Nam-mô Hoại Nhất Thiết Nghi Như Lai của Thế Giới Nghi Cái ở phương đông

♪ Nam-mô Thiện Chúng Như Lai của Thế Giới Diệu ở phương đông

♪ Nam-mô Câu-lưu-tôn Như Lai của Thế Giới Chúng Đức ở phương đông

♪ Nam-mô Tướng Vương Như Lai của Thế Giới Diệu Thiện ở phương đông

♪ Nam-mô Liên Hoa Đức Sanh Như Lai của Thế Giới Diệu Hương ở phương đông

♪ Nam-mô Phóng Quang Như Lai của Thế Giới Thiện Tướng ở phương đông

♪ Nam-mô Di-lặc Như Lai của Thế Giới Vân Âm ở phương đông

♪ Nam-mô Liên Hoa Quang Minh Như Lai của Thế Giới Quang Minh ở phương đông

♪ Nam-mô Thượng Pháp Vương Tướng Như Lai của Thế Giới Danh Xưng ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Biên Lực Như Lai của Thế Giới Đế-thích ở phương đông

♪ Nam-mô Xưng Sơn Hải Như Lai của Thế Giới Liên Hoa ở phương đông

♪ Nam-mô Thích-ca-văn Như Lai của Thế Giới Hỷ ở phương đông

♪ Nam-mô Bất Hư Kiến Như Lai của Thế Giới Thường Nghiêm ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Ngại Âm Thanh Như Lai của Thế Giới Lưu Bố ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Lượng Danh Minh Đức Như Lai của Thế Giới Thường Ngôn ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Phân Biệt Nghiêm Như Lai của Thế Giới Bạch Tướng ở phương đông

♪ Nam-mô Vô Biên Quang Như Lai của Thế Giới Chiên Đàn Hương ở phương đông

♪ Nam-mô Diệu Nhãn Như Lai của Thế Giới Ca-sa Tướng ở phương đông

♪ Nam-mô Thọ Vô Tận Tràng Như Lai của Thế Giới Kiên Cố Bảo ở phương đông

♪ Nam-mô Bất Biến Động Nguyệt Như Lai của Thế Giới Nhân-đà-la ở phương đông

 

Phật Thuyết Kinh Bất Tư Nghị Công Đức Chư Phật Sở Hộ Niệm – Hết quyển thượng

 

Phật Thuyết Kinh Bất Tư Nghị Công Đức Chư Phật Sở Hộ Niệm

Hán dịch: Trích từ bản ghi chép của đời Tào Ngụy, tên người dịch đã bị thất lạc
Việt dịch: Tại gia Bồ-Tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận

 

QUYỂN HẠ

♪ Nam-mô Thụ Căn Hoa Vương Như Lai của Thế Giới Tạp Chúng Bảo Cẩm ở phương nam–cách đây trăm ngàn vạn ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Nam-mô Đức Bảo Tôn Như Lai của Thế Giới Chư Hảo Trang Sức ở phương nam–cách đây vô số trăm ngàn chư Phật quốc độ

♪ Nam-mô Sơ Phát Tâm Ly Khủng Úy Siêu Thủ Như Lai của Thế Giới Tiêu Minh Đẳng ở phương nam–cách đây trăm ngàn vạn ức chư Phật quốc độ

♪ Nam-mô Ly Cấu Tịnh Như Lai của Thế Giới Nghiêm Tịnh ở phương nam–cách đây 18 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Nam-mô Bảo Tích Thị Hiện Như Lai của Thế Giới Bảo Tích ở phương nam–cách đây 500.000 chư Phật quốc độ

♪ Nam-mô Chiên Đàn Đức Như Lai của Thế Giới Hoan Hỷ ở phương nam

♪ Nam-mô Nghiêm Tịnh Như Lai của Thế Giới Trang Nghiêm ở phương nam

♪ Nam-mô Vô Ưu Đức Như Lai của Thế Giới Ly Ưu ở phương nam

♪ Nam-mô Vô Cấu Xưng Như Lai của Thế Giới Chư Dục Tịnh ở phương nam

♪ Nam-mô Bảo Thể Phẩm Như Lai của Thế Giới Bảo Thành ở phương nam

♪ Nam-mô Bất Xả Nhạo Tinh Tấn Như Lai của Thế Giới Nhạo Lâm ở phương nam

♪ Nam-mô Phổ Hoa Như Lai của Thế Giới Hoa Tích ở phương nam

♪ Nam-mô Vô Lượng Ức Bảo Biện Như Lai của Thế Giới Phật Biện ở phương nam

♪ Nam-mô Bảo Diễm Như Lai của Thế Giới Bảo Tịnh ở phương nam

♪ Nam-mô Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai của Thế Giới Chân Châu ở phương nam

♪ Nam-mô Tu-di Như Lai của Thế Giới Giới Quang ở phương nam

♪ Nam-mô Đại Tu-di Như Lai của Thế Giới Âm Hưởng ở phương nam

♪ Nam-mô Siêu Xuất Tu-di Như Lai của Thế Giới Tử Ma Kim ở phương nam

♪ Nam-mô Dụ Như Tu-di Như Lai của Thế Giới Sắc Tượng Kiến ở phương nam

♪ Nam-mô Hương Tượng Như Lai của Thế Giới Châu Quang ở phương nam

♪ Nam-mô Vi Nhiễu Hương Huân Như Lai của Thế Giới Đắc Dũng Lực ở phương nam

♪ Nam-mô Tịnh Quang Như Lai của Thế Giới Vô Cấu Quang ở phương nam

♪ Nam-mô Pháp Tối Như Lai của Thế Giới Pháp Giới ở phương nam

♪ Nam-mô Hương Tự Tại Vương Như Lai của Thế Giới Tinh Tự Tại Vương ở phương nam

♪ Nam-mô Đại Tập Như Lai của Thế Giới Chánh Trực ở phương nam

♪ Nam-mô Hương Quang Minh Như Lai của Thế Giới Quảng Bác ở phương nam

♪ Nam-mô Hỏa Quang Như Lai của Thế Giới Quảng Viễn ở phương nam

♪ Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Như Lai của Thế Giới Vô Tế ở phương nam

♪ Nam-mô Khai Quang Như Lai của Thế Giới Kiên Cố ở phương nam

♪ Nam-mô Nguyệt Đăng Quang Như Lai của Thế Giới Mã Não ở phương nam

♪ Nam-mô Nguyệt Quang Như Lai của Thế Giới Diệu Hương ở phương nam

♪ Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Minh Như Lai của Thế Giới Nhật Quang ở phương nam

♪ Nam-mô Hỏa Quang Như Lai của Thế Giới Kim Châu Quang Minh ở phương nam

♪ Nam-mô Tập Âm Như Lai của Thế Giới Chúng Sắc Tượng ở phương nam

♪ Nam-mô Tối Uy Nghi Như Lai của Thế Giới Chúng Tụ ở phương nam

♪ Nam-mô Quang Minh Tôn Như Lai của Thế Giới Thắng Chiến Siêu Độ Vô Cực ở phương nam

♪ Nam-mô Liên Hoa Quân Như Lai của Thế Giới Âm Hưởng ở phương nam

♪ Nam-mô Liên Hoa Hưởng Như Lai của Thế Giới Nguyệt Quang ở phương nam

♪ Nam-mô Đa Bảo Như Lai của Thế Giới Thiên Tự Tại ở phương nam

♪ Nam-mô Sư Tử Hống Như Lai của Thế Giới Liên Hoa ở phương nam

♪ Nam-mô Sư Tử Âm Như Lai của Thế Giới Minh Tinh ở phương nam

♪ Nam-mô Tinh Tấn Quân Như Lai của Thế Giới Vô Ưu ở phương nam

♪ Nam-mô Kim Cang Dũng Dược Như Lai của Thế Giới Kim Cang Tụ ở phương nam

♪ Nam-mô Độ Nhất Thiết Thiền Tuyệt Chúng Nghi Như Lai của Thế Giới Minh Châu ở phương nam

♪ Nam-mô Bảo Đại Thị Tùng Như Lai của Thế Giới Hương Hoa Huân ở phương nam

♪ Nam-mô Vô Ưu Như Lai của Thế Giới Danh Hỷ ở phương nam

♪ Nam-mô Địa Lực Trì Dũng Như Lai của Thế Giới Ai Sắc ở phương nam

♪ Nam-mô Tối Dũng Dược Như Lai của Thế Giới Nhất Đại ở phương nam

♪ Nam-mô Tự Tại Vương Như Lai của Thế Giới Chiên Đàn Quang ở phương nam

♪ Nam-mô Vô Lượng Âm Như Lai của Thế Giới Nhất Thiết Kỹ Nhạc Chấn Động ở phương nam

♪ Nam-mô Đĩnh Quang Như Lai của Thế Giới Quang Minh ở phương nam

♪ Nam-mô Bảo Quang Như Lai của Thế Giới Nhất Thiết Hương ở phương nam

♪ Nam-mô Hư Không Trụ Như Lai ở phương nam

♪ Nam-mô Thường Diệt Độ Như Lai ở phương nam

♪ Nam-mô Nhất Thiết Đức Nghiêm Như Lai ở phương nam

♪ Nam-mô Cự Chiếu Thiên Sư Như Lai ở phương nam

♪ Nam-mô Bảo Thụ Quang Minh Như Lai ở phương nam

♪ Nam-mô Hô-na Tăng Như Lai ở phương nam

♪ Nam-mô Liên Hoa Đề Như Lai ở phương nam

♪ Nam-mô A-nhi-tam-da Chánh Giác Như Lai ở phương nam

♪ Nam-mô Nhật Nguyệt Đăng Như Lai ở phương nam

♪ Nam-mô Danh Văn Quang Như Lai ở phương nam

♪ Nam-mô Đại Diễm Kiên Như Lai ở phương nam

♪ Nam-mô Tu-di Đăng Như Lai ở phương nam

♪ Nam-mô Vô Lượng Tinh Tấn Như Lai ở phương nam

♪ Nam-mô Kim Cang Tạng Như Lai ở phương nam

♪ Nam-mô Thuần Bảo Tạng Như Lai ở phương nam

♪ Nam-mô Thích-ca-văn Như Lai ở phương nam

♪ Nam-mô Phong Tràng Như Lai của Thế Giới Kiên Cố Lạc ở phương nam

♪ Nam-mô Vô Tận Nguyệt Như Lai của Thế Giới Liên Hoa ở phương nam

♪ Nam-mô Tạo Vương Thần Thông Diễm Hoa Như Lai của Thế Giới Thắng Nguyệt Minh ở phương tây–cách đây trăm ngàn vạn ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Nam-mô Tịnh Tôn Như Lai của Thế Giới Thủy Tinh ở phương tây–cách đây 100 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Nam-mô Ly Cấu Tam Thế Vô Ngại Nghiêm Như Lai của Thế Giới Phổ Lạc ở phương tây–cách đây vô lượng chư Phật quốc độ

♪ Nam-mô Quang Minh Vương Như Lai của Thế Giới Quang Minh Phan ở phương tây–cách đây 99 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Nam-mô Diệu Lạc Như Lai của Thế Giới Lạc Vi ở phương tây

♪ Nam-mô Việt Tịnh Như Lai của Thế Giới Tịnh Phục Tịnh ở phương tây

♪ Nam-mô Vô Ngại Như Lai của Thế Giới Anh Lạc ở phương tây

♪ Nam-mô Kim Cang Bộ Tích Như Lai của Thế Giới Thiện Tuyển Trạch ở phương tây

♪ Nam-mô Bảo Sơn Như Lai của Thế Giới Diệt Ác ở phương tây

♪ Nam-mô Phổ Độ Không Như Lai của Thế Giới Tiêu Chư Độc Thích ở phương tây

♪ Nam-mô Bảo Thành Như Lai của Thế Giới Bảo Cẩm ở phương tây

♪ Nam-mô Tập Tinh Tấn Như Lai của Thế Giới Hoa Lâm ở phương tây

♪ Nam-mô A-di-đà Như Lai của Thế Giới Cực Lạc ở phương tây

♪ Nam-mô Hoa Nghiêm Thần Thông Như Lai của Thế Giới Tư Di Tượng ở phương tây

♪ Nam-mô Phổ Minh Như Lai của Thế Giới Chiếu Diệu ở phương tây

♪ Nam-mô Kiến Nhược Đăng Chi Minh Vương Như Lai của Thế Giới Trang Nghiêm ở phương tây

♪ Nam-mô Ly Ưu Như Lai của Thế Giới Vô Ưu ở phương tây

♪ Nam-mô Cát Tường Như Lai của Thế Giới Tịch Định ở phương tây

♪ Nam-mô Thù Thắng Như Lai của Thế Giới Phá Nhất Thiết Trần ở phương tây

♪ Nam-mô Tập Âm Như Lai của Thế Giới Phục Nhất Thiết Ma ở phương tây

♪ Nam-mô Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não Như Lai ở phương tây

♪ Nam-mô Niết-bàn Hoa Như Lai ở phương tây

♪ Nam-mô Chư Bảo Bàn Như Lai ở phương tây

♪ Nam-mô A-di-đà Như Lai ở phương tây

♪ Nam-mô Vô Lượng Tướng Như Lai ở phương tây

♪ Nam-mô Vô Lượng Tràng Như Lai ở phương tây

♪ Nam-mô Đại Quang Như Lai ở phương tây

♪ Nam-mô Đại Minh Như Lai ở phương tây

♪ Nam-mô Bảo Tướng Như Lai ở phương tây

♪ Nam-mô Tịnh Quang Như Lai ở phương tây

♪ Nam-mô Vô Lượng Minh Như Lai ở phương tây

♪ Nam-mô Vô Lượng Hoa Như Lai ở phương tây

♪ Nam-mô Vô Lượng Quang Như Lai ở phương tây

♪ Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Như Lai ở phương tây

♪ Nam-mô Vô Lượng Tự Tại Lực Như Lai ở phương tây

♪ Nam-mô Vô Lượng Lực Như Lai ở phương tây

♪ Nam-mô Nhất Cái Như Lai ở phương tây

♪ Nam-mô Cái Hạnh Như Lai ở phương tây

♪ Nam-mô Bảo Cái Như Lai ở phương tây

♪ Nam-mô Tú Vương Như Lai ở phương tây

♪ Nam-mô Thiện Tú Như Lai ở phương tây

♪ Nam-mô Minh Luân Như Lai ở phương tây

♪ Nam-mô Minh Vương Như Lai ở phương tây

♪ Nam-mô Cao Quảng Đức Như Lai ở phương tây

♪ Nam-mô Vô Biên Quang Như Lai ở phương tây

♪ Nam-mô Tự Tại Vương Như Lai ở phương tây

♪ Nam-mô Tự Tại Lực Như Lai ở phương tây

♪ Nam-mô Vô Ngại Âm Thanh Như Lai ở phương tây

♪ Nam-mô Đại Vân Quang Như Lai ở phương tây

♪ Nam-mô Võng Tụ Như Lai ở phương tây

♪ Nam-mô Giác Hoa Quang Như Lai ở phương tây

♪ Nam-mô Liên Hoa Tự Tại Như Lai ở phương tây

♪ Nam-mô Sơn Vương Như Lai ở phương tây

♪ Nam-mô Nguyệt Chúng Tăng Thượng Như Lai ở phương tây

♪ Nam-mô Phóng Quang Như Lai ở phương tây

♪ Nam-mô Diệu Kiên Như Lai ở phương tây

♪ Nam-mô Bất Hư Kiến Như Lai ở phương tây

♪ Nam-mô Đảnh Sanh Vương Như Lai ở phương tây

♪ Nam-mô Liên Hoa Sanh Như Lai ở phương tây

♪ Nam-mô Thích-ca-văn Như Lai ở phương tây

♪ Nam-mô A-di-đà Như Lai ở phương tây

♪ Nam-mô Thanh Bạch Như Lai của Thế Giới Kiên Cố Bảo Vương ở phương tây

♪ Nam-mô Bất Động Nguyệt Như Lai của Thế Giới Chúng Bảo ở phương tây

♪ Nam-mô Nguyệt Điện Thanh Tịnh Như Lai của Thế Giới Quyết Liễu Bảo Võng ở phương bắc–cách đây trăm ngàn vạn ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Nam-mô Phạm Tuệ Như Lai của Thế Giới Kiên Yếu ở phương bắc–cách đây 72 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Nam-mô Giác Tích Như Lai của Thế Giới Hoa Tích ở phương bắc–cách đây 66 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Nam-mô Chiếu Ý Như Lai của Thế Giới Bất Động Chuyển ở phương bắc

♪ Nam-mô Chánh Ý Như Lai của Thế Giới Trụ Thanh Tịnh ở phương bắc

♪ Nam-mô Bảo Trí Thủ Như Lai của Thế Giới Giác Biện ở phương bắc

♪ Nam-mô Vô Nhiễm Như Lai của Thế Giới Hóa Thành ở phương bắc

♪ Nam-mô Dũng Biện Như Lai của Thế Giới Phổ Quang ở phương bắc

♪ Nam-mô Diệt Ý Căn Như Lai của Thế Giới Chiêm Bội ở phương bắc

♪ Nam-mô Thắng Vương Như Lai của Thế Giới Danh Thắng ở phương bắc

♪ Nam-mô Vô Úy Như Lai của Thế Giới Vô Khủng Cụ ở phương bắc

♪ Nam-mô Hành Tinh Tấn Như Lai của Thế Giới Đạo Lâm ở phương bắc

♪ Nam-mô Tế Nhật Nguyệt Quang Như Lai của Thế Giới Nhật Chuyển ở phương bắc

♪ Nam-mô Vô Lượng Đức Bảo Quang Như Lai của Thế Giới Chúng Bảo Cẩm ở phương bắc

♪ Nam-mô Bất Hư Xưng Như Lai của Thế Giới Thiện Hàng Liệt ở phương bắc

♪ Nam-mô Vân Tự Tại Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Vân Tự Tại Vương Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Câu Tỏa Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Ca-thiền-na Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô A-ca-đầu Hoa Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Chư Dục Vô Thoát Na Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Diễm Kiên Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Tối Thắng Âm Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Nan Thắng Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Nhật Sanh Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Võng Minh Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Kim Cang Tạng Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Kim Cang Kiên Cường Tiêu Phục Hoại Tán Như Lai của Thế Giới Kiên Cố ở phương bắc

♪ Nam-mô Bảo Hỏa Như Lai của Thế Giới Ma-ni Quang ở phương bắc

♪ Nam-mô Bảo Nguyệt Như Lai của Thế Giới A-kiệt-lưu Hương ở phương bắc

♪ Nam-mô Hiền Tối Như Lai của Thế Giới Hoan Hỷ ở phương bắc

♪ Nam-mô Bảo Liên Hoa Xuất Như Lai của Thế Giới Hiện Nhập ở phương bắc

♪ Nam-mô Đức Nội Phong Nghiêm Vương Như Lai của Thế Giới Phong Nghiêm ở phương bắc

♪ Nam-mô Bất Hư Lực Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Bất Hư Tự Tại Lực Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Bất Hư Quang Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Sa-la Vương Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Bảo Sa-la Vương Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Nhất Cái Nghiêm Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Bảo Kiên Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Chiên Đàn Quật Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Chiên Đàn Hương Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Vô Biên Minh Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Minh Luân Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Di-lâu Nghiêm Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Vô Ngại Nhãn Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Vô Biên Nhãn Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Bảo Sanh Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Chư Đức Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Giác Hoa Sanh Đức Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Thiện Trụ Ý Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Vô Biên Lực Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Bất Hư Đức Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Bảo Lực Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Vô Biên Nghiêm Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Vô Biên Đức Nghiêm Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Hư Không Quang Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Vô Tướng Âm Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Dược Vương Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Vô Kinh Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Ly Bố Úy Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Đức Minh Vương Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Quán Giác Hoa Sanh Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Hư Không Tánh Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Hư Không Âm Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Hư Không Nghiêm Sanh Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Thích-ca-văn Như Lai ở phương bắc

♪ Nam-mô Uy Nghi Tràng Như Lai của Thế Giới Kiên Cố ở phương bắc

♪ Nam-mô Hương Phong Nguyệt Như Lai của Thế Giới Thanh Liên ở phương bắc

♪ Nam-mô Pháp Quán Như Lai của Thế Giới Tịnh Quán ở hướng đông bắc–cách đây 99 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Nam-mô Hương Tận Như Lai của Thế Giới Nhẫn Tuệ ở hướng đông bắc–cách đây 11 Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Nam-mô Đẳng Hạnh Như Lai của Thế Giới Vô Cấu ở hướng đông bắc–cách đây 8 Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Nam-mô Hoại Ma La Võng Độc Bộ Như Lai của Thế Giới Bạt Sở Niệm ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Kiến Đại Âm Phổ Chí Như Lai của Thế Giới Nhất Thiết Trụ ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Bi Tinh Tấn Như Lai của Thế Giới Thanh Hoa ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Cố Thọ Như Lai của Thế Giới Diễm Khí ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Bảo Cái Khởi Quang Như Lai của Thế Giới Nhạo Bạch Giao Lộ ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Không Vực Ly Cấu Tâm Như Lai của Thế Giới Tịnh Trụ ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Phổ Thế Như Lai của Thế Giới Chiếu Diệu ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Tôn Tự Tại Như Lai của Thế Giới Ái Kiến ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Cát Tường Nghĩa Như Lai của Thế Giới Phong Thịnh ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Ly Cấu Như Lai của Thế Giới Vô Cấu ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Diệt Nhất Thiết Ưu Như Lai của Thế Giới Chúng Quy ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Ly Ưu Như Lai của Thế Giới Ly Nhất Thiết Ưu ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Hỷ Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Hỷ Lạc ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô An Vương Như Lai của Thế Giới An Ẩn ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Thượng Di-lâu Như Lai của Thế Giới Kim Võng Phú ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Diệu Hương Như Lai của Thế Giới Hương Minh ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Kiều-trần-như Như Lai của Thế Giới Thật Tụ ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Thế Đức Như Lai của Thế Giới Kiên Cố ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Xích Liên Hoa Đức Như Lai của Thế Giới Thanh Liên Hoa ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Bạch Liên Hoa Sanh Như Lai của Thế Giới Bạch Liên Hoa ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Đại Âm Nhãn Như Lai của Thế Giới Đại Âm ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Thượng Chúng Như Lai của Thế Giới Hương Nghiêm ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Vô Biên Minh Như Lai của Thế Giới Chúng Minh ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Nguyệt Xuất Quang Như Lai của Thế Giới Chiên Đàn Hương ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Danh Lưu Thập Phương Như Lai của Thế Giới Minh ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Tinh Tú Vương Như Lai của Thế Giới Nguyệt ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Vô Biên Quang Minh Như Lai của Thế Giới Phổ Minh Đức ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Thượng Hương Di-lâu Như Lai của Thế Giới Hương Minh ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Ly Bố Úy Như Lai của Thế Giới Vô Úy ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Sanh Đức Như Lai của Thế Giới Thượng An Ẩn ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Vô Biên Công Đức Nguyệt Như Lai của Thế Giới Vô Biên Minh ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Nhất Thiết Công Đức Nghiêm Như Lai của Thế Giới Trang Nghiêm ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Hoa Vương Như Lai của Thế Giới Liên Hoa Tán ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Bất Hoại Tướng Như Lai của Thế Giới Ly Tướng ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Tông Thủ Quang Như Lai của Thế Giới Kiên Cố ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Đại Uy Đức Liên Sanh Vương Như Lai của Thế Giới Nhạo Hí ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Vô Dị Sanh Hạnh Như Lai của Thế Giới Lạc ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Nhất Thiết Trí Thượng Như Lai của Thế Giới Hỷ ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Hư Không Tịnh Vương Như Lai của Thế Giới Nhạo Đức ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Vô Tướng Âm Thanh Như Lai của Thế Giới Hỷ Lạc ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Bảo Tối Cao Đức Như Lai của Thế Giới Ta-bà ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Phạm Đức Như Lai của Thế Giới Phạm Chúng ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Vô Ngại Hương Tượng Như Lai của Thế Giới Chúng Hương ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Di-lâu Minh Như Lai của Thế Giới Chúng Hoa ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Đại Đăng Như Lai của Thế Giới Nhiên Đăng ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Hoa Thượng Quang Như Lai của Thế Giới Tác Danh Văn ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Tác Danh Văn Như Lai của Thế Giới Đa Lạc ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Danh Từ Như Lai của Thế Giới An Lập ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Sa-la Vương Như Lai của Thế Giới Sa-la ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Vô Biên Quang Như Lai của Thế Giới Chiếu Minh ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Hoại Nhất Thiết Thế Gian Bố Úy Như Lai ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Sư Tử Hống Như Lai ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Kim Cang Tạng Như Lai ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Bất Động Như Lai ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Kiên Cố Thanh Liên Hoa Như Lai ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Phạm Thiên Như Lai ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Tự Tại Tràng Như Lai ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Tướng Đức Như Lai ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Thích-ca-mâu-ni Như Lai ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Tinh Tú Nguyệt Như Lai của Thế Giới Tinh Tú ở hướng đông bắc

♪ Nam-mô Phạm Đức Như Lai của Thế Giới Phạm Âm ở hướng đông nam–cách đây 14 Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Nam-mô Thiện Nhãn Như Lai của Thế Giới Nhân Hiền ở hướng đông nam–cách đây 77 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Nam-mô Thiện Tích Như Lai của Thế Giới Tích Bảo ở hướng đông nam–cách đây 3 ức chư Phật quốc độ

♪ Nam-mô Quán Thế Khổ Như Lai của Thế Giới Hiền Thánh Phổ Tập ở hướng đông nam

♪ Nam-mô Vi Diệu Như Lai của Thế Giới Cực Diệu ở hướng đông nam

♪ Nam-mô Sơ Phát Tâm Bất Thối Chuyển Luân Thành Thủ Như Lai của Thế Giới Thường Chiếu Diệu ở hướng đông nam

♪ Nam-mô Đa Sở Niệm Như Lai của Thế Giới Đa Sở Tạo Tác ở hướng đông nam

♪ Nam-mô Chúng Hoa Như Lai của Thế Giới Phổ Cẩm Thải Sắc ở hướng đông nam

♪ Nam-mô Tận Tinh Tấn Như Lai của Thế Giới Kim Lâm ở hướng đông nam

♪ Nam-mô Đức Minh Vương Như Lai của Thế Giới Đức Vương ở hướng đông nam

♪ Nam-mô Trừ Chúng Thích Minh Như Lai của Thế Giới Vô Ưu ở hướng đông nam

♪ Nam-mô Thủ Tịch Như Lai của Thế Giới Vô Duyệt ở hướng đông nam

♪ Nam-mô Bảo Thủ Mạc Năng Đương Thậm Quang Minh Như Lai ở hướng đông nam

♪ Nam-mô Nhất Thiết Duyên Trung Hiện Phật Tướng Như Lai của Thế Giới Phật Hoa Sanh ở hướng đông nam

♪ Nam-mô Sư Tử Tướng Như Lai ở hướng đông nam

♪ Nam-mô Sư Tử Âm Như Lai ở hướng đông nam

♪ Nam-mô Vô Ưu Thủ Như Lai ở hướng đông nam

♪ Nam-mô Hưng Quang Minh Như Lai ở hướng đông nam

♪ Nam-mô Pháp Chủng Tôn Như Lai ở hướng đông nam

♪ Nam-mô Tuệ Vương Như Lai ở hướng đông nam

♪ Nam-mô Liên Hoa Phu Lực Như Lai ở hướng đông nam

♪ Nam-mô Vô Biên Duyên Trung Hiện Phật Tướng Như Lai ở hướng đông nam

♪ Nam-mô Võng Minh Như Lai ở hướng đông nam

♪ Nam-mô Vô Biên Minh Như Lai ở hướng đông nam

♪ Nam-mô Thượng Hoa Như Lai ở hướng đông nam

♪ Nam-mô Bảo Sa-la Như Lai ở hướng đông nam

♪ Nam-mô Phát Tâm Tức Chuyển Pháp Luân Như Lai ở hướng đông nam

♪ Nam-mô Kim Cang Tạng Như Lai ở hướng đông nam

♪ Nam-mô Hoa Tụ Như Lai ở hướng đông nam

♪ Nam-mô Tăng Thiên Quang Như Lai ở hướng đông nam

♪ Nam-mô Vô Thượng Quang Như Lai ở hướng đông nam

♪ Nam-mô Bất Động Lực Như Lai ở hướng đông nam

♪ Nam-mô Vô Biên Quang Lực Như Lai ở hướng đông nam

♪ Nam-mô Vô Biên Nguyện Như Lai ở hướng đông nam

♪ Nam-mô Vô Lượng Nguyện Như Lai ở hướng đông nam

♪ Nam-mô Vô Biên Tự Tại Lực Như Lai ở hướng đông nam

♪ Nam-mô Vô Định Nguyện Như Lai ở hướng đông nam

♪ Nam-mô Chuyển Thai Như Lai ở hướng đông nam

♪ Nam-mô Chuyển Chư Nạn Như Lai ở hướng đông nam

♪ Nam-mô Nhất Thiết Duyên Tu Hành Như Lai ở hướng đông nam

♪ Nam-mô Vô Duyên Trang Nghiêm Như Lai ở hướng đông nam

♪ Nam-mô Phật Hư Không Như Lai ở hướng đông nam

♪ Nam-mô Hữu Đức Như Lai ở hướng đông nam

♪ Nam-mô Thích-ca-mâu-ni Như Lai ở hướng đông nam

♪ Nam-mô Minh Tướng Tràng Như Lai của Thế Giới Kiên Cố Ma-ni ở hướng đông nam

♪ Nam-mô Tự Tại Thiên Nguyệt Như Lai của Thế Giới Diệu Hạnh ở hướng đông nam

♪ Nam-mô Diệu Tích Như Lai của Thế Giới Quảng Thắng ở hướng tây nam–cách đây 13 ức chư Phật quốc độ

♪ Nam-mô Đẳng Tuệ Như Lai của Thế Giới Nhất Thiết ở hướng tây nam–cách đây 11 Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Nam-mô Nhẫn Tuệ Như Lai của Thế Giới Vô Lượng Tạng ở hướng tây nam–cách đây 8 Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Nam-mô Bảo Cái Chiếu Không Như Lai của Thế Giới Phú Bạch Giao Lộ ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Vô Cực Thân Như Lai của Thế Giới Biến Tịnh Nhất Thiết ở hướng tây nam–cách đây như Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Nam-mô Thích Bảo Quang Như Lai của Thế Giới Thiện Tuyển Trạch ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Thượng Tinh Tấn Như Lai của Thế Giới Vô Cực Bảo Lâm ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Bảo Lâm Như Lai của Thế Giới Lạc Thành ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Đại Ai Quán Chúng Sanh Như Lai của Thế Giới Thiện Quán ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Trí Thủ Như Lai của Thế Giới Nhạo Ngự ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Ly Tý Như Lai của Thế Giới Tôn Điều ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Vô Cấu Như Lai của Thế Giới Phổ Minh ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Vũ Vương Như Lai của Thế Giới Âm Vũ ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Đại Tôn Vương Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Phạm Tướng Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Đế Tướng Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Sư Tử Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Diệu Bảo Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô A-di-đà Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Cát Lợi Như Lai của Thế Giới Thiện Cát ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Cát Lợi Nghiêm Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Thi Khí Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Thường Tinh Tấn Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Thiện Trụ Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Vô Biên Nghiêm Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Vô Tướng Nghiêm Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Phổ Nghiêm Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Đăng Minh Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Tạng Tụ Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Vô Biên Tượng Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Võng Quang Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Đại Thần Thông Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Minh Luân Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Quán Trí Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Bất Hư Thắng Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Hoại Chư Bố Úy Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Vô Biên Đức Minh Vương Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Ly Bố Úy Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Hoại Chư Oán Tặc Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Quá Chư Ma Giới Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Vô Lượng Hoa Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Trì Vô Lượng Đức Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Vô Lượng Âm Thanh Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Quang Tụ Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Minh Đức Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Ly Nhị Biên Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Vô Lượng Giác Hoa Quang Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Vô Lượng Thanh Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Minh Di-lâu Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Sa-la Vương Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Nhật Diện Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Diệu Nhãn Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Thượng Đức Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Bảo Hoa Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Bảo Sanh Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Nhật Hoa Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sanh Nghiêm Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Chuyển Nhất Thiết Sanh Tử Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Vô Biên Biện Tài Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Thích-ca-mâu-ni Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Kim Cang Tạng Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Đế Tràng Như Lai của Thế Giới Kiên Cố Kim Cang ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Vô Tranh Bố Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Thanh Tịnh Nguyệt Như Lai của Thế Giới Thiện Hành ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Duyên Nhất Biện Tài Như Lai ở hướng tây nam

♪ Nam-mô Pháp Thành Tựu Như Lai của Thế Giới Sư Tử Khẩu ở hướng tây bắc–cách đây trăm ngàn vạn Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Nam-mô Thanh Tịnh Quán Như Lai của Thế Giới Tận Độ ở hướng tây bắc–cách đây 200 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Nam-mô Chúng Tướng Như Lai của Thế Giới Bất Động Chuyển ở hướng tây bắc–cách đây 77 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Nam-mô Thích-ca-mâu-ni Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Chúng Đức Như Lai của Thế Giới Trụ Thanh Tịnh ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Quảng Diệu Như Lai của Thế Giới Hưng Hiển ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Thân Tướng Như Lai của Thế Giới Thanh Lưu Ly ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Triệt Thính Như Lai của Thế Giới Vô Tận ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Pháp Quán Như Lai của Thế Giới Mao Khổng Quang ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Như Ý Như Lai của Thế Giới Lôi Hống ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Vô Động Như Lai của Thế Giới Thanh Thái ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Tuệ Tạo Như Lai của Thế Giới Chúng Trí Tự Tại ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Hiền Dũng Như Lai của Thế Giới Hiền Thiện ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Khai Hóa Bồ Tát Như Lai của Thế Giới Trụ Thanh Tịnh ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Thiện Biến Vô Hình Như Lai của Thế Giới Tham Chúng Tịnh Ý ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Vũ Hương Vương Như Lai của Thế Giới Vũ Thị ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Nhất Thừa Độ Như Lai của Thế Giới Kim Cang ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Quang Tịnh Vương Như Lai của Thế Giới Trừ Chúng Ám Minh ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Phổ Hương Quang Như Lai của Thế Giới Chiên Đàn Hương ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Đa-ma-la-bạt Chiên Đàn Hương Thần Thông Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Tu-di Tướng Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Kiến Vô Khủng Cụ Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Hương Minh Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Hương Di-lâu Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Hương Tượng Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Hương Tự Tại Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Hương Quật Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Minh Luân Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Quang Vương Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Liên Hoa Sanh Vương Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Phật Pháp Tự Tại Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Vô Biên Pháp Tự Tại Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Nhạo Ái Đức Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Tán Hoa Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Hoa Cái Hàng Liệt Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Hoa Quật Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Kim Hoa Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Hương Hoa Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Di-lâu Vương Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Thiện Đạo Sư Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sanh Tối Thắng Nghiêm Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Chuyển Chư Nạn Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Thiện Hạnh Nghiêm Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Diệu Hoa Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Vô Biên Hương Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Phổ Phóng Quang Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Phổ Phóng Hương Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Phổ Quang Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Tán Hoa Sanh Đức Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Bảo Võng Thủ Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Cực Cao Vương Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Phổ Chiếu Nhất Phật Độ Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Tú Vương Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Diệu Kiến Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô An Lập Vương Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Hương Lưu Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Vô Biên Trí Tự Tại Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Bất Hư Nghiêm Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Bất Hư Kiến Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Vô Lượng Nhãn Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Bất Động Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Sơ Phát Ý Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Vô Biên Nhãn Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Đăng Thượng Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Phổ Chiếu Minh Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Quang Chiếu Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sanh Bất Đoạn Biện Tài Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Vô Cấu Lực Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Vô Tích Hạnh Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Kim Cang Tạng Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Thượng Tràng Như Lai của Thế Giới Hoan Hỷ Liên Hoa ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Vô Thượng Nguyệt Như Lai của Thế Giới Hoan Hỷ ở hướng tây bắc

♪ Nam-mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Vương Như Lai của Thế Giới Tôn Tràng Nhược Quân ở phương dưới–cách đây trăm ngàn vạn ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Nam-mô Nhất Bảo Cái Như Lai của Thế Giới Chúng Bảo Phổ Hiện ở phương dưới–cách đây 72 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Nam-mô Bất Xả Hoằng Thệ Như Lai của Thế Giới Kiên Cố ở phương dưới–cách đây 32 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Nam-mô Quang Minh Vương Như Lai của Thế Giới Chiếu Diệu ở phương dưới

♪ Nam-mô Lại-tỳ-la-da Như Lai của Thế Giới Minh Khai Tịch ở phương dưới

♪ Nam-mô Trì Địa Như Lai của Thế Giới Địa Thị ở phương dưới

♪ Nam-mô Niệm Đoạn Nghi Bạt Dục Trừ Minh Như Lai của Thế Giới Niệm Vô Đảo ở phương dưới

♪ Nam-mô Đăng Tôn Vương Như Lai của Thế Giới Vô Lượng Hoa ở phương dưới

♪ Nam-mô Phổ Nguyện Như Lai của Thế Giới Vô Giảm ở phương dưới

♪ Nam-mô Bảo Tụ Như Lai của Thế Giới Cực Thâm ở phương dưới

♪ Nam-mô Sư Tử Ưng Tượng Đảnh Hống Như Lai của Thế Giới Cẩm Tràng ở phương dưới

♪ Nam-mô Thiện Đức Như Lai của Thế Giới Danh Thiện ở phương dưới

♪ Nam-mô Kim Cang Sát Như Lai của Thế Giới Tái Chư Tịnh ở phương dưới

♪ Nam-mô Phạm Tinh Tấn Như Lai của Thế Giới Thủy Tinh ở phương dưới

♪ Nam-mô Duy-thủ-đà-thất-lợi Như Lai của Thế Giới Sa-đà-duy-cụ-trá ở phương dưới

♪ Nam-mô Nhiễm Thanh Liên Thủ Như Lai của Thế Giới Chiếu Minh ở phương dưới

♪ Nam-mô Phổ Hiện Như Lai của Thế Giới Phổ Minh ở phương dưới

♪ Nam-mô Đạo Long Như Lai của Thế Giới Khởi Đắc Độ ở phương dưới

♪ Nam-mô Phổ Quán Như Lai của Thế Giới Quang Sát ở phương dưới

♪ Nam-mô Nguyệt Biện Như Lai của Thế Giới Chiếu Minh ở phương dưới

♪ Nam-mô Kiên Yếu Như Lai của Thế Giới Đạo Ngự ở phương dưới

♪ Nam-mô Đại Mục Như Lai của Thế Giới Hư Không Tịnh ở phương dưới

♪ Nam-mô Vô Cấu Xưng Vương Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô Sư Tử Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô Danh Văn Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô Danh Quang Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô Pháp Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô Pháp Tràng Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô Pháp Trì Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô Danh Xưng Viễn Văn Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô Pháp Danh Hiệu Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô Pháp Tràng Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô Phụng Pháp Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô Ý Vô Khủng Cụ Y Mao Bất Thụ Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô Thượng Đức Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô Đại Đức Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô Liên Hoa Đức Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô Hữu Đức Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô Sư Tử Đức Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô Thành Lợi Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô Sư Tử Hộ Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô Sư Tử Tần Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô An Lập Vương Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô Phạm Di-lâu Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô Tịnh Nhãn Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô Bất Hư Bộ Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô Hương Tượng Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô Hương Đức Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô Hương Di-lâu Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô Vô Lượng Nhãn Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô Hương Tụ Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô Bảo Quật Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô Bảo Di-lâu Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô An Trụ Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô Thiện Trụ Vương Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô Phạm Di-lâu Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô Sa-la Vương Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô Minh Luân Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô Minh Đăng Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô Bất Hư Tinh Tấn Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô Thiện Tư Nghiêm Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô Sư Tử Hỷ Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô Chúng Chân Thật Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô Diệu Thiện Trụ Vương Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô Thích-ca-văn Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô Kim Cang Tạng Như Lai ở phương dưới

♪ Nam-mô Phạm Sung Như Lai của Thế Giới Kiên Cố Chiên Đàn ở phương dưới

♪ Nam-mô Bất Suy Biến Nguyệt Như Lai của Thế Giới Vô Yếm Từ ở phương dưới

♪ Nam-mô Vô Số Tinh Tấn Nguyện Thủ Như Lai của Thế Giới Thiện Phân Biệt ở phương trên–cách đây trăm ngàn vạn ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Nam-mô Liên Hoa Thượng Như Lai của Thế Giới Liên Hoa Nghiêm ở phương trên–cách đây 100 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Nam-mô Nhất Thiết Đức Sở Kiến Minh Vương Như Lai của Thế Giới Nhất Độ ở phương trên–cách đây 62 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Nam-mô Tiêu Minh Đẳng Siêu Vương Như Lai của Thế Giới Ly Chư Khủng Cụ Vô Xứ Sở ở phương trên

♪ Nam-mô Thích-ca-mâu-ni Như Lai ở phương trên

♪ Nam-mô Âm Hưởng Như Lai của Thế Giới Hồi Chuyển ở phương trên

♪ Nam-mô Hoằng Đẳng Như Lai của Thế Giới Phổ Từ ở phương trên

♪ Nam-mô Hương Tích Như Lai của Thế Giới Chúng Hương ở phương trên

♪ Nam-mô Hành Chân Như Lai của Thế Giới Cát Tường ở phương trên

♪ Nam-mô Diệu Thức Như Lai của Thế Giới An Tịch ở phương trên

♪ Nam-mô Kiền-đà-la-da Như Lai của Thế Giới Ni-già-kiền-đà-ba-vật ở phương trên

♪ Nam-mô Bảo Hảo Như Lai của Thế Giới Trang Nghiêm ở phương trên

♪ Nam-mô Bảo Anh Như Lai của Thế Giới Trang Nghiêm ở phương trên

♪ Nam-mô Hỷ Đức Như Lai của Thế Giới Danh Hỷ ở phương trên

♪ Nam-mô Tín Sắc Thanh Hư Như Lai của Thế Giới Quá Độ Chúng Diệu ở phương trên

♪ Nam-mô Chí Tinh Tấn Như Lai của Thế Giới Dục Lâm ở phương trên

♪ Nam-mô Vô Hạn Nhãn Vương Như Lai của Thế Giới Hư Không ở phương trên

♪ Nam-mô Danh Xưng Như Lai của Thế Giới Trang Nghiêm ở phương trên

♪ Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Tối Thắng Như Lai của Thế Giới Bảo Quân Chủ ở phương trên

♪ Nam-mô Kim Bảo Quang Minh Như Lai của Thế Giới Bảo Nguyệt ở phương trên

♪ Nam-mô Vô Lượng Tôn Phong Như Lai của Thế Giới Tượng Bộ Lâu ở phương trên

♪ Nam-mô Vô Lượng Ly Cấu Vương Như Lai của Thế Giới Thiên Vương Nữ ở phương trên

♪ Nam-mô Đức Thủ Như Lai của Thế Giới Tu-di Phan ở phương trên

♪ Nam-mô Vô Số Tinh Tấn Hưng Phong Như Lai của Thế Giới Tôn Tụ Diệu Ý ở phương trên

♪ Nam-mô Vô Ngôn Thắng Như Lai của Thế Giới Vô Thọ ở phương trên

♪ Nam-mô Vô Ngu Phong Như Lai của Thế Giới Tịnh Quán Trang Nghiêm ở phương trên

♪ Nam-mô Nguyệt Anh Phong Như Lai của Thế Giới Nhật Quang ở phương trên

♪ Nam-mô Vô Dị Quang Phong Như Lai của Thế Giới Thuyết Pháp ở phương trên

♪ Nam-mô Nghịch Không Quang Minh Như Lai của Thế Giới Bảo Phong Thủ Tận ở phương trên

♪ Nam-mô Tối Thanh Tịnh Vô Lượng Phan Như Lai của Thế Giới Hảo Tập ở phương trên

♪ Nam-mô Hảo Đế Trụ Chuẩn Vương Như Lai của Thế Giới Thù Thắng ở phương trên

♪ Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Chư Sát Phong Như Lai của Thế Giới Chủ Tinh Tấn ở phương trên

♪ Nam-mô Tịnh Tuệ Đức Phong Như Lai của Thế Giới Nguyện Lực ở phương trên

♪ Nam-mô Tịnh Luận Phan Như Lai của Thế Giới Hảo Nhạo ở phương trên

♪ Nam-mô Lưu Ly Quang Tối Thắng Như Lai của Thế Giới Chiên Đàn Hương ở phương trên

♪ Nam-mô Bảo Đức Bộ Như Lai của Thế Giới Tinh Tú ở phương trên

♪ Nam-mô Tối Thanh Tịnh Đức Bảo Trụ Như Lai của Thế Giới Vô Lượng Đức Phong ở phương trên

♪ Nam-mô Độ Bảo Quang Minh Tháp Như Lai của Thế Giới Thanh Sở Chí ở phương trên

♪ Nam-mô Vô Lượng Tàm Quý Kim Tối Phong Như Lai của Thế Giới Vô Tế Nhãn ở phương trên

♪ Nam-mô Liên Hoa Tôn Phong Như Lai của Thế Giới Liên Hoa Trang Nghiêm ở phương trên

♪ Nam-mô Tịnh Bảo Hưng Phong Như Lai của Thế Giới Bảo Đăng ở phương trên

♪ Nam-mô Điện Đăng Phan Vương Như Lai của Thế Giới Điện Quang ở phương trên

♪ Nam-mô Pháp Không Đăng Như Lai của Thế Giới Hư Không Trí ở phương trên

♪ Nam-mô Nhất Thiết Chúng Đức Thành Như Lai của Thế Giới Thẩm Đế ở phương trên

♪ Nam-mô Hiền Tràng Phan Như Lai của Thế Giới Nguyệt Anh ở phương trên

♪ Nam-mô Nhất Thiết Chúng Bảo Trí Sắc Trì Như Lai của Thế Giới Bảo Chủng ở phương trên

♪ Nam-mô Vô Biên Cao Lực Vương Như Lai của Thế Giới Chiên Đàn Hương Minh ở phương trên

♪ Nam-mô Sở Độ Vô Túc Như Lai ở phương trên

♪ Nam-mô Xứ Pháp Hình Như Lai ở phương trên

♪ Nam-mô Sở Hành Hương Hoa Như Lai ở phương trên

♪ Nam-mô Phạm Thanh Như Lai ở phương trên

♪ Nam-mô Tú Vương Như Lai ở phương trên

♪ Nam-mô Hương Thượng Như Lai ở phương trên

♪ Nam-mô Hương Quang Như Lai ở phương trên

♪ Nam-mô Hỏa Diễm Kiên Như Lai ở phương trên

♪ Nam-mô Tạp Sắc Bảo Trang Nghiêm Như Lai ở phương trên

♪ Nam-mô Kim Cang Tạng Như Lai ở phương trên

♪ Nam-mô Sa-la Thụ Vương Như Lai ở phương trên

♪ Nam-mô Bảo Hoa Đức Như Lai ở phương trên

♪ Nam-mô Kiến Nhất Thiết Nghĩa Như Lai ở phương trên

♪ Nam-mô Như Tu-di Sơn Như Lai ở phương trên

♪ Nam-mô Tinh Tấn Tối Cao Vương Như Lai ở phương trên

♪ Nam-mô Phá Nghi Như Lai ở phương trên

♪ Nam-mô Thiện Tú Vương Như Lai ở phương trên

♪ Nam-mô Nhiên Đăng Như Lai ở phương trên

♪ Nam-mô Tác Minh Như Lai ở phương trên

♪ Nam-mô Minh Di-lâu Như Lai ở phương trên

♪ Nam-mô Minh Luân Như Lai ở phương trên

♪ Nam-mô Tịnh Minh Như Lai ở phương trên

♪ Nam-mô Bạch Cái Như Lai ở phương trên

♪ Nam-mô Hương Cái Như Lai ở phương trên

♪ Nam-mô Bảo Cái Như Lai ở phương trên

♪ Nam-mô Chiên Đàn Quật Như Lai ở phương trên

♪ Nam-mô Chiên Đàn Đức Như Lai ở phương trên

♪ Nam-mô Tu-di Kiên Như Lai ở phương trên

♪ Nam-mô Bảo Minh Như Lai ở phương trên

♪ Nam-mô Sa-la Vương Như Lai ở phương trên

♪ Nam-mô Phạm Đức Như Lai ở phương trên

♪ Nam-mô Tịnh Nhãn Như Lai ở phương trên

♪ Nam-mô Vô Kinh Bố Như Lai ở phương trên

♪ Nam-mô Ly Bố Úy Như Lai ở phương trên

♪ Nam-mô Diệu Kiên Như Lai ở phương trên

♪ Nam-mô Thượng Bảo Như Lai ở phương trên

♪ Nam-mô Sơn Vương Như Lai ở phương trên

♪ Nam-mô Chuyển Nữ Tướng Nghiêm Như Lai ở phương trên

♪ Nam-mô Vô Biên Nghiêm Như Lai ở phương trên

♪ Nam-mô Vô Thượng Quang Như Lai ở phương trên

♪ Nam-mô Võng Minh Tướng Như Lai ở phương trên

♪ Nam-mô Nhân Vương Như Lai ở phương trên

♪ Nam-mô Ninh Thái Tràng Như Lai của Thế Giới Kiên Cố Hương ở phương trên

♪ Nam-mô Vô Lượng Tự Tại Nguyệt Như Lai của Thế Giới Hư Không ở phương trên

♪ Nam-mô quá khứ Thập Phương Lôi Minh Âm Vương Như Lai

♪ Nam-mô quá khứ Vũ Âm Vương Như Lai

♪ Nam-mô quá khứ Tịch Thú Âm Vương Như Lai

♪ Nam-mô quá khứ Tổng Thủy Lôi Âm Túc Hoa Tuệ Vương Như Lai

♪ Nam-mô quá khứ Vô Lượng Huân Bảo Miên Tịnh Vương Như Lai

♪ Nam-mô quá khứ Ly Cấu Nhật Nguyệt Quang Thủ Như Lai

♪ Nam-mô quá khứ Phạm Thủ Thiên Vương Như Lai

♪ Nam-mô quá khứ Nhật Nguyệt Đăng Minh Vương Như Lai

♪ Nam-mô quá khứ Thế Nhiêu Vương Như Lai

♪ Nam-mô quá khứ Dược Vương Như Lai

♪ Nam-mô quá khứ Siêu Không Như Lai

♪ Nam-mô quá khứ Thủ Tịch Như Lai

♪ Nam-mô quá khứ Bảo Nguyệt Như Lai

♪ Nam-mô quá khứ Tức Ý Như Lai

♪ Nam-mô quá khứ Đăng Quang Như Lai

♪ Nam-mô quá khứ Chiên Đàn Hương Như Lai

♪ Nam-mô quá khứ Đại Thông Trí Thắng Như Lai

♪ Nam-mô quá khứ Đa Bảo Như Lai

♪ Nam-mô quá khứ Quang Viễn Như Lai

♪ Nam-mô quá khứ Định Quang Như Lai

♪ Nam-mô quá khứ Nguyệt Giáo Như Lai

♪ Nam-mô quá khứ Vô Trước Như Lai

♪ Nam-mô quá khứ Long Thiên Như Lai

♪ Nam-mô quá khứ An Minh Đảnh Như Lai

♪ Nam-mô quá khứ Duy Vệ Như Lai

♪ Nam-mô quá khứ Thức Khí Như Lai

♪ Nam-mô quá khứ Tùy Diệp Như Lai

♪ Nam-mô quá khứ Câu-lưu-tôn Như Lai

♪ Nam-mô quá khứ Câu-na-hàm-mâu-ni Như Lai

♪ Nam-mô quá khứ Ca-diếp Như Lai

♪ Nam-mô quá khứ Thích-ca-mâu-ni Như Lai

♪ Nam-mô vị lai Di-lặc Như Lai ở Thế Giới Thập Phương Nhẫn

♪ Nam-mô vị lai Phổ Hiện Như Lai ở Thế Giới Ly Cấu Tâm

♪ Nam-mô vị lai A-di-đà Như Lai

♪ Nam-mô vị lai Tuệ Kiến Như Lai

♪ Nam-mô vị lai Sư Tử Uy Như Lai

♪ Nam-mô vị lai Kim Cang Bộ Tích Như Lai

♪ Nam-mô vị lai Quang Vô Cấu Xưng Vương Như Lai

♪ Nam-mô vị lai Thời Đại Quang Minh Như Lai

♪ Nam-mô vị lai Liên Hoa Quang Như Lai

♪ Nam-mô vị lai Hải Trì Giác Ngu Lạc Thần Thông Như Lai

♪ Nam-mô vị lai Độ Thất Bảo Hoa Giới Như Lai

♪ Nam-mô vị lai Lực Nghiêm Tịnh Vương Như Lai

♪ Nam-mô vị lai Phổ Minh Biến Động Quang Vương Như Lai

♪ Nam-mô vị lai Nghiêm Tịnh Pháp Vương Như Lai

♪ Nam-mô vị lai Xưng Anh Như Lai

♪ Nam-mô vị lai Phổ Quang Như Lai

♪ Nam-mô vị lai Tán Hoa Như Lai

♪ Nam-mô vị lai Kim Hoa Như Lai

♪ Nam-mô vị lai A-nậu-đạt Như Lai

♪ Nam-mô vị lai Cường Hành Tinh Tấn Như Lai

♪ Nam-mô vị lai Hiền Kiếp Thiên Phật Như Lai

♪ Nam-mô vị lai Lưu-du Như Lai

 

卍 Phật Thuyết Kinh Bất Tư Nghị Công Đức Chư Phật Sở Hộ Niệm – Hết quyển hạ

 

Print Friendly, PDF & Email