KINH BÁT PHẬT DANH HIỆU
Hán dịch: Thiên Trúc Tam Tạng Xà-na-quật-đa đời Tùy
Việt dịch: Tại gia Bồ-tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận

Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học