KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: GiácÁi, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

QUYỂN THỨ HAI MƯƠI MỐT

THUỐC NHƯ Ý A GIÀ ĐÀ PHẨM THỨ BỐN MƯƠI LĂM

_Bạch Đức Thế Tôn! Lại có Như Ý Ma Ni A Già Đà Dược Thành Tựu Tam Muội Gia của Bất Không Vương Thần Thông Giải Thoát Tâm Đà La Ni Chân Ngôn, các Pháp đã tu đều chẳng hư vọng, hay trị Cổ Độc, thuốc độc, trùng độc, mọi loại bệnh khổ…. nạn vua chúa, nạn giặc cướp, nhóm nạn cọp sói, nước, lửa, dao, gậy đều chẳng thể gây hại. Người dân kính trọng; đều được thắng oán địch, tranh luận; thọ mệnh lâu dài không có các sự chết yểu. Đại Phạm Thiên, Đế Thích Thiên, Na La Diên Thiên, Đại Tự Tại Thiên, Tứ Thiên Vương, tất cả 8 Bộ Trời Rồng, quyến thuộc… thường đều ủng hộ. Tất cả chư Phật quán sát âm thầm gia hộ, đều khiến trừ diệt tất cả tội chướng, tai quái, mộng ác, mọi loại bệnh dịch… Thuốc trụ phương xứ thì một Du Thiện Na (Yojana) thành Đại Giới Hộ. Hết thảy các Ma, Tỳ Na Dạ Ca, mọi loại Quỷ Thần thảy đều chạy tan. Quán Thế Âm Bồ Tát gia bị, tiến nhanh đến Bất Không Tất Địa (Amogha-siddhi)

Người đeo Thuốc này thì tất cả Quỷ Thần, chúng Ma, loài người đều chẳng thể hại

Người thành Thuốc này, nên thường thanh tịnh, như Pháp thọ trì Thần Thông Giải Thoát Tâm Đà La Ni Chân Ngôn Đàn Ấn Tam Muội Gia thì mới được tuổi thọ của Thiệm Bộ Châu (Jambū-dvipa), tài bảo chất đầy, được người kính trọng, vui vẻ, tin tưởng, mọi người xưng dương tán thán Rổi nói Tụng là:

“_Hương Bạch Chiên Đàn, Đa Nga La

Tắc Tất Lật Ca, hương Thanh Mộc

Ế La Bà Lỗ, vỏ Đinh Hương

Vỏ nấm trên cây, hương Cam Tùng

Thuốc Nhã Mã Ca, thuốc Ế La

Bạch Hương, Phụ Tử, rễ Lữu Hương

Hoa Ưu Bát La xanh, Hồ Tiêu

Tất Lợi Dương Ngu, tua hoa sen

Hình Ngu Bát Đát La, Tất Tạt Bát

Lý Bế La Phộc, gừng khô

Hoa Dạ Hợp: lượng đều bằng nhau

Chọn lựa tinh khiết, hòa hợp trị

Phấn Nộ Vương Chân Ngôn gia trì

_Long Não, Xạ Hương số lượng bằng

Trong hai mươi mốt (21 loại bên trên) đều bốn phân (4 phân)

Phấn Nộ Vương Chân Ngôn gia trì

Gia trì nước mưa, hòa hợp trị

Dùng Tâm Chân Ngôn vê thuốc viên

Viên như táo chua, hộp bạc chứa

_Hợp Thuốc này thời nơi Nhàn Tịnh

Bạch Nguyệt: ngày tám (8), làm sạch (tịnh trị) đất

Làm Đàn bốn khuỷu, mở bốn cửa

Tiêu Xí, Bảo Giới, ngay giữa vẽ

Hoa sen báu trăm lẻ tám cánh (108 cánh)

Trên Đài: hai tay hợp cổ tay

Tách mở mười ngón như sen nở

Nhiễu trên ngón tay: lửa sáng rực

Trên mỗi một cánh: chày Kim Cương

Ánh lửa sáng rực vây vòng quanh

_Bốn cửa: phỏng vẽ hoa sen nở

Trên Đài để các Khí Trượng Ấn

Trên mỗi một Ấn tỏa lửa sáng

_Bốn cửa: đài sen, ngọc Như Ý

Quyến Sách Ấn vây quanh khắp

_Bốn góc: đài sen, bình Như Ý

Miệng ló cành lá hoa diệu hảo

Đầu chày Kim Cương ló trong bình

Để Bất Không Vương Quán Thế Âm

_Tất cả phan, hoa, bình Át Già

Nước hương, hương, hoa, tam bạch thực (3 loại thức ăn màu trắng)

Hương xoa, hương bột, đèn bơ dầu

Như Pháp xếp bày, hiến cúng dường

_Hương Bạch Chiên Đàn, hương Trầm Thủy

Thiêu đốt lâu dài, hiến tất cả

Đài hoa sen lớn: trên Thủ Ấn

Để nơi hộp thuốc, liền gia trì

_Người làm Pháp này: tắm gội sạch

Gia trì hương xoa, nghiêm sức Thể

Mặc quần áo sạch, ăn bạch thực (thức ăn màu trắng)

Nơi các hữu tình, phát Tâm Bi

Cửa Đông: đốt hương, quán bày lễ

Triệu Thỉnh, kết Giới kèm tán thán

Sám Hối, phát Nguyện ngồi ngay ngắn

Mỗi thời xoay Ấn, siêng gia hộ

Tụng niệm Thần Thông Giải Thoát Tâm

Đà La Chân Ngôn, Tâm Chân Ngôn

Gia trì trên thuốc: mười bốn biến (14 lần)

_Phấn Nộ Vương Chân Ngôn bảy biến (7 lần)

Ngày đêm sáu Thời, Pháp chẳng dứt (chẳng gián đoạn)

_Y Pháp Thức trì Nghi Tắc xong

Trên tượng Quán Thế Âm với thuốc

Một thời phóng quang, đều sáng tỏ

Đây tức thành tựu Vô Thắng Bảo

Thuốc này, trong Đàn liền phơi khô”

Bạch Đức Thế Tôn! Được Tướng này xong, người đeo thuốc này liền được giải trừ 10 ác, 5 nghịch, tất cả tai chướng. Được tăng trưởng căn lành, Phước Uẩn lớn. Tất cả Như Lai âm thầm ủng hộ, tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát quán nhìn khen ngợi, tất cả Chủng Tộc Chân Ngôn Minh Tiên đồng cùng nhau đỉnh lễ, tất cả Trời Rồng đều đồng hộ trì

Thuốc này hay nhiếp Phước (Puṇya) như vậy, đều do uy lực Thần Thông của Bất Không Vương Quán Thế Âm Bồ Tát thông hóa như vậy. Lại chứng Chân Ngôn (Mantra) Đàn (Maṇḍala) Ấn (Mudrā) Tam Muội Gia (Samaya) của tất cả Như Lai. Sẽ là nơi mà 92 căng già sa câu chi na dữu đa trăm ngàn Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác đã quán đỉnh (Abhiṣeka). Thuốc này gọi là Đại Vô Thắng Bảo A Già Đà (Agada) Thủ (Śīrṣa: cái đầu), hết thảy các Pháp đều không có vượt qua nổi, cũng như Quán Thế Âm âm thầm hộ giúp, cho nên người đeo thuốc này thường tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo sạch thì Pháp mà Tâm đã nguyện thày đều viên mãn

Nếu thường sáng sớm, tụng Thần Thông Giải Thoát Tâm Đà La Ni Chân Ngôn gia trì vào thuốc này rồi ăn uống sẽ được thân, ý, ngữ, Trí Tuệ thanh tịnh. Chứng trì

Nhất Thiết Bất Không Như Lai Bí Mật Chủng Tộc Đà La Ni Chân Ngôn Đàn Ấn Đại Tam Muội Gia, Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Huyễn Hóa Tam Muội Gia… thọ mệnh không có chết yểu, sẽ chứng Bất Không Đại Chân Ngôn Tiên, tóc biến như xoắn ốc, thân da sáng bóng tinh khiết như người thịnh niên (người từ 21 đến 29 tuổi), tuổi thọ kéo dài 10 Kiếp.

Nếu dùng thuốc xoa bôi thân. Quỷ Thần nhìn thấy thì thân phần bị rách nứt, sợ hãi chạy trốn khoảng trăm Du Thiện Na. Lại được trừ diệt tội nặng Vô Gián, tất cả mộng ác, mọi loại tai hoạnh. Quốc vương, đại thần, trăm quan, liêu tá, Đại Bà La Môn, tất cả người dân nhìn thấy đều vui vẻ, kính trọng, cúng dường.

Nếu bị thuốc độc, trùng độc, Cổ Độc, tất cả bệnh Phong, ghẻ lở ẩm ướt, hắc lào, mụn nhọt ác, mụn đầu đinh, thịt sưng vù lên, đau ốm, bệnh điên, bệnh sốt rét…. Dùng thuốc xoa bôi, uống vào đều được trừ khỏi bệnh. Cũng lại chẳng bị tất cả Quỷ Thần, nước, lửa, cọp, sói, mọi loại tai hoạng trợ nhau gây nhiễu hại

Nếu thường thanh tịnh, như Pháp hộ trì. Dùng thuốc xoa bôi , uống vào thì các Pháp đã làm đều được Nguyện thành

_Lại có Liên Hoa Quán Mạn Noa La Tam Muội Gia, A Già Đà Dược Tam Muội Gia (Agada-samaya) của Bất Không Vương Thần Thông Giải Thoát Tâm Đà La Ni Chân Ngôn… là thuốc Ma Ha Ma Ni Tất Địa (Mahā-maṇi-siddhi) của các Như Lai, Tỳ Lô Giá Na Như Lai, Thế Gian Tự Tại Quang Như Lai. Là 99 căng già sa câu chi na dữu đa trăm ngàn Như Lai đồng cùng nhau khen nói Quán Thế Âm Bồ Tát rồi thường đội trên đỉnh đầu. Lại là Ma Ha Bảo Tràng Tất Địa Tam Muội Gia (Mahā-ratna-ketu-siddhi-samaya) của A Di Đà Như Lai. Lại là bí Mật Hội Thông Tâm Đà La Ni Chân Ngôn Đàn Ấn Tam Muội Gia của tất cả Như Lai

Người đeo thuốc sẽ được căng già sa câu chi na dữu đa trăm ngàn Như Lai ba đời thọ ký Phước Uẩn. Trừ diệt nhóm tội: 10 ác, 5 nghịch, 4 nặng; mọi loại bệnh tai. Sẽ được chứng trụ 10 Bất Động Địa. Sẽ như đeo tháp xá lợi (Xá Lợi Chế Đa: Śarīracaitya) của Phật. Sẽ được Quán Thế Âm duỗi bàn tay xoa đỉnh đầu ấy, diệt các lo buồn, 8 nạn đáng sợ. Sẽ ở Tịnh Thổ, hóa sinh trong hoa sen

Tiếp theo, được chuyển sinh về Thế Giới Ái Lạc, thường được nhìn thấy Bất Động Như Lai (Akṣobhya-tathāgata), Phước như Tu Di, Trí Tuệ như biển. Các chướng ngại ác, Tỳ Na Dạ Ca sợ hãi chẳng dám gần gũi. Người dân trong Thế Gian kính trọng, yêu thích. Tất cả chư Thiên, chúng Tứ Thiên Vương ưa thích, ủng hộ. Nằm ngủ thường mộng thấy cung điện báu trên núi Bổ Đà Lạc, tất cả Hội Chúng mà Đức Quán Thế Âm Bồ Tát diễn nói Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của bất Không Vương Tâm Đà La Ni Chân Ngôn này

Thế nên, người Trí thường nên như Pháp đeo mang thuốc này, tức thân chẳng bị thuốc độc, trùng độc gây tổn hại. Nơi quân trận đầu tranh, tất cả người luận nói… đều hòa phục

Rồi nói Kệ là:

“Dùng hoa sen hồng, hương Trầm Thủy

Hoa Ưu Bát La, rễ Mao Hương

Thuốc Danh-Dạ Khất La Na Khư

Thuốc Ca Na Phả La tốt

Thuốc Chiên Đàn Na Phả La tốt

Hạt sen súng, nấm trên cây lúa

Mạt Nhĩ Sắt Tha Tố Ca Lý

Thuốc Mạt Chi Ca, thuốc Nhạ Gia

Thuốc Nhĩ Nhạ Gia, thuốc Mễ Na

Thuốc Bá Lý Bế La Phộc tốt

Hương Kiền Đà La Sa, Nhĩ La

Hương Nhạ Mạc Ca, hương Tiểu Ti

Hương Đa Nga La, thuốc Mỗ Sa

A Mạt Đà Ca, hương Thanh Mộc

Hương Linh Lăng tốt, vỏ Đinh Hương

Ca Hàm Bà La, hạt cải trắng

Tất Lý Dương Ngu, Tất Lật Ca

Ế La, Xạ Hương, hương Uất Kim

Trúc Hoàng, Hùng Hoàng, hương Cam Tùng

Hoa Tô Ma Na, Thiên Môn Đông

Tát Bả Cật Sữ, Hồ Tiêu trắng

Hoa Chiêm Bặc Ca, Hồi Hương Tử

Hương Long Não tốt, tua Long Hoa

Thuốc như vậy, số lượng bằng nhau

Tinh khiết chọn lọc, hợp trong Đàn

Chân Ngôn gia trì, hòa hợp trị

_Dùng Bạch Chiên Đàn, nước thơm nồng

Hòa tan Thạch Mật, lượng thuốc phân

Luyện trị bột vàng: mười hai phân (12 phân)

Chân Ngôn gia trì, nên hòa hợp

_Lại gia trì chày giã ngàn lần

Viên thuốc, lượng như hạt táo chua

Chứa trong Hộp bạc, trên phủ lụa

Như Pháp bày trí trước Quán Âm

Nên dùng Thần Thông Giải Thoát Tâm

Đà La Chân Ngôn, Tâm Chân Ngôn

Gia trì thuốc ấy trăm tám biến (108 lần)

_Phấn Nộ Vương Tâm Chân Mật Ngôn

Gia trì thuốc ấy hăm mốt biến (21 lần)

Lại nữa gia trì hạt cải trắng

Kèm gia trì nước, rưới trên thuốc

_Bạch Nguyệt, ngày một (ngày 1), nơi nhàn tĩnh

Trị sạch đất Đàn năm, khuỷu tay

Giới hạn, thềm, đường làm hai Viện

_Nội Viện: nên vẽ chung nước biển

Trong để hoa sen bảy báu nở

Đài ló hai tay hợp cổ tay

Nâng ngọc Như Ý, lửa vây quanh

.)Bốn mặt: nên để hoa sen nở

Đài ló mão tóc, đầu Quán Âm

Mặt vui, ba mắt, lửa vây quanh

.)Bốn góc: phỏng vẽ hoa sen nở

Trên mỗi một Đài y Pháp để

Tướng Yết Ma Kim Cương Xử Ấn

Kèm để Thất Bảo Quyến Sách Ấn

Trên mỗi một Ấn: lửa vây quanh

_Ngoại Viện: bốn mặt giáp vòng để

Hoa sen nở rộ đủ tua nhụy

Trên có Như Ý Bảo Châu ấn

Nhiễu quanh viên ngọc tỏa lửa sáng

.)Cửa Đông: Đài để vòng hoa sen

.)Cửa Nam: Đài để Quyến Sách Ấn

.)Cửa Tây: Đài để chày Kim Cương

.)Cửa Bắc: Đài để cây đinh ba

.)Bốn góc: trên Đài để hai tay

Nâng ngọc báu lớn, lửa vây quanh

Dựng chày Kim Cương, Giới Đạo báu

Để Bất Không Vương Quán Thế Âm

Sen đựng Dược Khí để trước Tượng

Nên tụng Thần Thông Giải Thoát Tâm

Đà La Chân Ngôn, Tâm Chân Ngôn

Phấn Nộ Vương Tâm Chân Mật Ngôn

Gia trì, hộ Dược Quang, Dược Uy

_Lại nữa, gia trì hạt cải trắng

Kèm gia trì nước, hộ trên Thuốc

Tất cả quả trái, tam bạc thực (3 loại thức ăn màu trắng)

Hương, hoa, nước hương, đèn bơ dầu

Như Pháp bày hiến, y thời tiết

Hương Bạch Chiên Đàn, hương Trầm Thủy

Thiêu đốt cúng dường các Hiền Thánh

_Người trì Chân Ngôn: ra, vào tắm

Mỗi Thời, Đàn Đông (phía Đông của Đàn) như Pháp ngồi

Tụng trì Thần Thông Giải Thoát Tâm

Đà La Chân Ngôn, Tâm Chân Ngôn

Phấn Nộ Vương Tâm Chân Mật Ngôn

Gia trì trong Thuốc: phóng sáng lớn

_Người trì Chân Ngôn thấy ánh sáng

Nên dùng tay phải cầm Dược Khí (vật khí chứa thuốc)

Cao giọng tụng nhanh Tâm Chân Ngôn

Một ngàn tám biến (1008 biến) thì liền chứng

Bất Không Thanh Tịnh Thần Thông Biến

Quảng Đại Trang Nghiêm Tam Muội Vương

Câu chi trăm ngàn Chân Ngôn Tiên

Một thời tôn kính, vây quanh hầu

_Dạo đến trong tất cả cõi nước

Trụ mọi cung điện của Thần, Rồng

Chứng hiểu Nhất Thiết Như Lai Phật

Chủng Tộc Ấn Tướng Tam Muội Gia

Nghe tụng Bất Không Quyến Sách Tâm

Vương Đà La Ni Tam Muội Gia

Rồi liền tăng tuổi thọ Thế Gian

Trụ bảy mươi hai trăm ngàn Kiếp

Du hành thường được Bất Không Vương

Thần Thông Giải Thoát Bảo Liên dẫn

Niệm niệm chứng các Đà La Ni

Mọi loại Tất Địa Tam Muội Gia”

Bạch Đức Thế Tôn! Thần Thông của Thuốc này ngang bằng với Pháp Xuất Thế, Thành Tựu Thế Gian của Như Lai. Thuốc này để trong Đàn hộ giúp âm thầm, phơi khô trong bóng mát. Nếu có người đeo thuốc thì như đeo tháp Xá Lợi (Xá Lợi Chế Đa) của chư Phật. Cũng như Quán Thế Âm gần gũi gìn giữ hộ trì, diệt các Chướng nặng. Ngay sau khi buông xả mạng thì đến nơi Tịnh Thổ, trụ Bất Thoái Địa, hóa sinh trong hoa sen

Dùng Tam Muội này, người trì Chân Ngôn nên thường chính khiến, tinh tiến, buông bỏ hết: đầu, mắt, tay, chân, xương, thịt, gân, tủy bên trong thân… dâng thí cho Hòa Thượng, a xà Lê cầu tìm Pháp này, chuyên cần tu hành. Huống chi là tiền tài, mọi loại châu báu, lúa đậu, lụa, quần áo, vật dụng nằm ngồi, thuốc thang… bên ngoài

Vì Bất Không Vương Thần Thông Giải Thoát Tâm Đà La Ni Chân Ngôn Đàn Ấn Tam Muội Gia này mà chẳng buông bỏ, thường y theo chỗ của Thầy tìm cầu tu học ư?!… Tại sao thế? Vì Kinh này hay cho tất cả hữu tình thời Mạt Thế (Paścimakāla) làm Đại Phật Sự, bày con đường tu hành Chính Nghiệp, tinh tiến, Giải Thoát, Tam Muội Gia. Sau khi buông cả thân này, lại chẳng trôi nổi xoay vần nơi biển, thác trong ba cõi. Thẳng đến Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề

 

VÔ CẤU QUANG THẦN THÔNG GIẢI THOÁT ĐÀN TAM MUỘI GIA TƯỢNG PHẨM THỨ BỐN MƯƠI SÁU CHI MỘT

_Bạch Đức Thế Tôn! Lại có Bất Không Vương Thần Thông Giải Thoát Tâm Đà La Ni Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia khiến cho người tu trì: thân này, thân sau được an vui lớn; tội: 10 ác, 5 nghịch, 4 nặng tụ nhiên tiêu diệt. Đóng bít tất cả cửa của 3 nẻo ác. Mở hiện tất cả cửa Trời, các cửa của cõi Phật ở 10 phương, thấy tất cả Phật, được các Như Lai quán sát, nghĩ nhớ. Quán Thế Âm Bộ Tát cũng ưa thích quán nhìn. Nếu có người thấy, nghi, tùy vui thì sẽ sinh về Tịnh Thổ, được chẳng thoái lùi, thất Đức Phật A Di Đà

Đàn ấy 6 khuỷu tay, sửa trị tinh sạch, xoa bôi đất: khuôn phép, tường thành, giới hạn, Viện, mở 4 cửa thành

_Nội Viện: ngay tâm, 4 mặt, 4 góc để hoa sen nở rộ. Trên Đài ở Tâm ấy để Quyến Sách Thủ Ấn với vòng xuyến trang nghiêm. Trên mỗi một cánh sen để Kim

Cương Xử Ấn, Như Ý Châu Ấn

.)Bốn mặt: trên đài để Thất Bảo Quan Ấn

.)Bốn góc: trên đài để Kim Cương Xử Luân Ấn

_Viện tiếp theo: 4 mặt để hoa sen nở rộ. Trên đài để Kiếm Ấn, Sóc Ấn, Kim Cương Tiễn ấn, Tam Xoa Kích Ấn, Bảo Tràng Ấn, Kim Cương Xử Ấn, Yết Ma Kim Cương Xử Ấn, Tam Giác Kim Cương Xử Ấn, Loa Ấn, Bang Ấn, Chùy Ấn, Quyến Sách Ấn, Việt Phủ Ấn, Nhị Thủ Phủng Hoa Ấn, Bảo Bình Ấn, Liên Hoa Man Ấn, Ưu Bát La Hoa Man Ấn, Tạp Hoa Man Ấn, Bảo Liên Hoa Ấn, Ưu Bát La Hoa Ấn ….tỏa lửa sáng nhiễu quanh bên trên

_Viện tiếp theo: 4 mặt, trừ cửa, trừ góc để hoa sen nở rộ. Trên Đài để Bảo Kính Ấn, Long Sách Ấn, Lạc Bác Sách Ấn, Nhật Thiên Ấn, Nguyệt Thiên Ấn, Nhật Tràng Ấn, Tản Cái Ấn, Bảo Trượng Ấn, Diệm Ma Vương Bang Ấn, Sổ Châu Ấn, Kỳ Khắc Ấn, Tỳ Nhật Bẩm Bà ấn, An Úy Thủ Ấn, Vô Úy Thủ Ấn, Dữ Nguyện Thủ Ấn, Hiệp Chưởng Ấn, Trì Phạm Giáp Ấn, Tích Trượng Ấn, Bảo Bát Ấn, Bảo Quan Ấn, Ma Ni Châu Sách Ấn, Như Ý Châu Sách Ấn, Thụ ấn, Thất Bảo Khí Ấn, Quang Tụ Ấn, Kim Cương Việt Phủ Ấn, Ngũ Cổ Kim Cương Xử ấn, Bất Không Vương Câu Ấn, Chuyển Pháp Luân

Cổ tay, ngón tay của bàn tay ấy có ngọc báu, vòng, xuyến để trang nghiêm

.)Bốn góc: để núi Tu Di Lô, trên núi có mọi loại cây hoa quả báu. Bên dưới là nước biển lớn

.)Bốn cửa: trong nước biển để Ma Kiệt Đại Ngư Ấn

Trên các Ấn này tỏa đám lửa nhiễu quanh bên trên, mọi loại trang nghiêm, đầy đủ mọi tướng

Đất của Viện ấy là đất báu màu xanh, Nội Ngoại Viện, giới hạn, đường đi nêu dấu hiệu của Kim Cương

Mạn Noa La Tam Muội Gia (Maṇḍala-samaya) này: trên vách tường, trên: lục, vải mịn, vải thô… tô vẽ màu sắc cũng được. Khiến cho các hữu tình hoặc thấy, hoặc nghe, hoặc vào Đàn… liền được diệt tội nặng trong các đời trước, sẽ vượt qua biển khổ sinh tử vô minh, hóa sinh trong hoa sen, thấy các Như Lai, lại chẳng thọ nhận tất cả thân: noãn, thai, thấp, hóa… đắc được Pháp tương ứng với tất cả Mạn Noa La

Nếu có người thường hay tu trì Mạn Noa La Tam Muội Gia này, sẽ mau chứng Bất Thoái Tất Địa, đắc được Trí của chư Phật Như Lai, lại sẽ ở chỗ của chư Phật ba đời gieo trồng các căn lành, đời này đời sau được Đại Phước Uẩn

Dùng phan, hoa, lư hương, nước hương Át Già, thức ăn uống, hoa quả, sữa, lạc, bơ, mật, các vòng hoa tạp, đèn bơ, đèn dầu… như Pháp hiến cúng

Dùng hương Trầm Thủy, hương Bạch Chiên Đàn, hương Tô Hợp, hương An Tất, hương Huân Lục, hương Sa La Chỉ, hương Tất Lật Ca, hương La Sa, hương Bạch Giao, hương Long Não… xoa bôi, giã tán làm viên, rồi thiêu đốt để cúng dường

Vào cửa Đàn, lập Tam Muội gia trì, nơi rải hoa rơi xuống thì quy về việc phụng sự, cúng dường

Khi làm Pháp này thời tắm gội thân sạch sẽ, mặc quần áo sạch, ăn 3 loại thức ăn màu trắng. Người cầu thỉnh Pháp cũng lại như vậy. Như Pháp Quán Đỉnh Mạn Noa La khác: tu hành, tán thán, thọ nhận Tam Muội Gia

Người vào Đàn này ngang bằng với việc nhập vào Nhất Thiết Tỳ Lô Giá Na Như Lai Mạn Noa La Tam Muội Gia. Được Pháp Cam Lộ của các Như Lai quán đỉnh thọ ký. Được Thần Thông Uy Đức của các Như Lai gia bị, quán sát. Chứng được Tỳ Lô Giá Na Như Lai Chủng Tộc Chân Ngôn Đàn Ấn Tam Muội Gia tương ứng. Lại sẽ ở chỗ của 99 căng già sa câu chi na dữu đa trăm ngàn các Như Lai gieo trồng Pháp tương ứng với vô lượng căn lành Công Đức. Nếu sau khi hết mạng thì thọ sinh trong hoa sen, mọi tướng viên mãn, thân có ánh sáng, thọ mệnh vô lượng trăm ngàn số Kiếp, chứng được Nhất Thiết Bất Không Vô Cấu Quang Minh Thần Thông, hiện bày Công Đức Trang Nghiêm Tam Ma Địa

Do Tam Ma Địa (Samādhi) này hay bày mọi loại Thần Biến Huyễn Hóa Lực Tam Muội Gia. Tất cả chủng tộc của Như Lai (Tathāgata-kulāya), tất cả chủng tộc của Thiên Thần (Devatā-kulāya) hiện ra trước mặt gia bị. Tất cả 8 Bộ của các Trời, Rồng, Thần âm thầm hộ trì. Tất cả chư Phật, Bồ Tát, Đàn Thần âm thầm hộ trì, nói là trừ các Chướng, được mọi người dân luôn ưa thích cúng dường, khen ngợi

_Bạch Đức Thế Tôn! Lại có Hộ Ma Mạn Noa La Tam Muội Gia (Homamaṇḍala-samaya) của Bất Không Vương Thần Thông Giải Thoát Tâm Đà La Ni Chân Ngôn hội thông với tất cả Đàn Ấn Tam Muội Gia chân thật. Tất cả Như Lai ở 10 phương quán nhìn, khen ngợi, âm thầm dùng Thần Thông ủng hộ. Quán Thế Âm Bồ Tát, tất cả quyến thuộc hiện ra trước mặt ủng hộ, làm thành các Nguyện

Đàn ấy 4 khuỷu tay, sửa trị sạch sẽ, xoa tô đất: khuôn phép, tường thành, giới hạn, Viện, mở rộng 4 cửa

_Nội Viện: ngay tâm đào cái hẩm một khuỷu tay làm lò Hộ ma. Đáy hầm dùng bùn nặn làm hoa sen nở 8 cánh, trên Đài để chữ Hồng (猲: HŪṂ)

.)4 mặt, 4 góc để hoa sen nở 8 cánh: Đài ở góc Đông Bắc để Liên Hoa Man Ấn. Đài ở góc Đông Nam để Kim Cương Xử Ấn. Đài ở góc Tây Nam để Tam Xoa Kích Ấn. Đài ở góc Tây Bắc để Luân Ấn. Đài ở 4 mặt để Như Ý Bình Ấn, miệng bình ló ra cọng lá hoa sen, lá đóa Bồ Đào, đầu chày Kim Cương Tam Cổ

_Ngoại Viện; góc Đông Nam để Hỏa Thiên Thần có lửa rực nhiễu quanh thân, tay cầm cây đuốc lửa. cửa Nam để Diệm Ma Vương Bang Ấn. Góc Tây Nam để Lưỡng Nhận Phục Đột Ấn. Cửa Tây để Quyến Sách Ấn. Góc Tây Bắc để Bạch Sắc Phan Ấn. Cửa Bắc để Tỳ Sa Môn Bang Ấn. Góc Đông Bắc để Tam Xoa Kích Ấn.

Cửa Đông để Kim Cương Xử Ấn

.)4 cửa: hai bên cạnh để Kiếm Ấn, Loa Ấn, Luân Ấn, Sóc Ấn

Trên nhóm Ấn này có lửa rực nhiễu quanh bên trên

.)4 góc: để lọ nước hương, miệng lọ cắm các cành, hoa, lá….Mũi tên, phan, lư hương, tất cả hương nổi tiếng

Dùng sữa, lạc, bơ, mật, mọi loại quả trái, 3 loại thức ăn uống màu trắng, hạt cải trắng, các hoa đủ màu, hương xoa bôi, hương bột… như Pháp bày hiến

Thời người trì Chân Ngôn tắm gội thân sạch sẽ, mặc trang phục sạch, ăn 3 loại thức ăn màu trắng.

Dùng cây Đỗ Trọng, cây Mật Mộc, cây Cấu… ngay thẳng, chặt cắt nhóm lửa.

Nếu chẳng đủ thì tùy lấy một loại cây cũng làm Pháp được

Dùng hương Huân Lục, mai trắng, Đàn Hương, hạt cải trắng, gạo tẻ, bơ tốt

Thời riêng: ở cửa Tây trải có tranh màu trắng, y theo Pháp mà ngồi. Phát 4 hoằng nguyện, y theo tướng của Bất Không Vương Quán Thế Âm dùng tất cả Pháp nhận giữ: Trí Ấn, Kim Cương Thân Ngữ Tâm Ấn, nhập vào Chân Ngôn Tự Luân (bánh xe ghi chữ của Chân Ngôn), bánh xe nhiếp tướng của Quán Thế Âm, Trí Bình Đẳng Luân Quang Tam Muội Gia của Quán Tự Tại, tụng niệm chương cú của Thần Thông Giải Thoát Tâm Đà La Ni Chân Ngṇ gia trì thiêu đốt

Giờ Ngọ, thời ban đêm (?giờ Tý) tụng Chủng Tộc Thông Dụng Chân Ngôngia trì thiêu đốt, liền được hộng thông với tất cả Hộ Ma Nạn Noa La Tam Muội Gia, thành tựu đầy đủ Hộ Ma Tam Muội Gia này. Nơi các Dã Sa Tiên, Bà Tư Tha Tiên, Độc Giác Tiên, Nghiệt Già Niên, Mật Lý Khả Tắc Bả Đế Tiên, Đại Phạm Thiên, Na La Diên Thiên, Ma Hề Thủ La Thiên… Hộ Ma thành tựu Mạn Noa La Tam Muội Gia là rất ứ bậc nhất

Hộ Ma Tam Muội Gia này ngang bằng với Hộ Ma Mạn Noa La Tam Muội Gia của các Kim Cương Bồ Tát. Tất cả Như Lai thường gia bị

Nếu 7 ngày: ngày đêm 3 thời, thiêu đốt, hiến cúng dường liền được Ngũ Thần Thông Tiên, tất cả chư Thiên thảy đều vân tập, nói nguyện ủng hộ. Tất cả chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát vui vẻ, khen ngợi; khi mộng, lúc tỉnh hiện ra trước mặt. Tất cả Túc Chướng, tội nặng trong quá khứ hiện tại, tai dịch, oán địch đều trừ diệt hết. Giáng phục tất cả Dược Xoa, La Sát, Tỳ Na Dạ Ca. Các Quỷ Thần ác, người gây tai ương nhiễu loạn… đều khiến trừ tan, hoặc lại vui vẻ, chắp tay, cung kính. Đất nước, người dân thảy đều an vui, 5 loại lúa đậu dư đầy, không có các tai nạn. Tất cả Hỏa Thiên khi mộng, lúc tỉnh hiện ra, làm mãn các Nguyện, quán nhìn, tùy theo hộ giúp. Tất cả Thiên Thần, Nhật Thiên, Nguyệt Thiên, Tinh Thiên, Diệm Ma Vương, Thủy Thiên, Tứ Thiên Vương Thiên cùng các quyến thuộc: ngày đêm ủng hộ

Như vậy, thành tựu Thần Thông Giải Thoát Tâm Đà La Ni. Người trì Chân Ngôn tắm gội thân sạch sẽ, mặc trang phục sạch. Ngày 15 của kỳ Bạch Nguyệt, ngày đêm chẳng ăn, chẳng nói, làm Pháp. Nên lấy hoa sen, Ngưu Tô, gạo tẻ… mỗi ngày 3 thời, gia trì Hộ Ma. Đến đủ 7 ngày liền được thành tựu. Giả sử gây tạo tội nặng 5

nghịch, vô gián tuy chưa thành khẩn hối lỗi, cũng được thành tựu. Người trì Chân Ngôn này, Tâm chẳng nên sinh lưới nghi ngờ

Nếu muốn thành tựu Đàn Ấn Tam Muội Gia của tất cả Như Lai Chủng Tộc (Tathāgata-kulāya). Chặt cắt cây Mật Mộc, Dạ Hợp nhóm lửa. Dùng hoa sen, gạo, hoa lúa đậu, hạt cải trắng, Ngưu Tô… mỗi ngày 3 thời Hộ Ma, đến đủ 7 ngày liền được thành tựu

Nếu có giặc nơi khác xâm loạn đất nước. Tắm gội thân sạch sẽ, mặc trang phục sạch. Dùng cây Tử Đàn, vạt nhọn, nhóm lửa. Dùng hạt cải trắng, hương An Tất gia trì Hộ Ma cho đủ 7 ngày thì các binh chúng có Tâm ác kia sẽ lui tan

Lại dùng vỏ Tát Bả, cúng dường hoa tàn. Dùng hạt cải trắng, muối, dầu hạt cải đen gia trì Hộ Ma thì nhóm binh chúng kia bị gió, mưa đá gây tổn hại mà lui tan

Nếu người cầu mưa. Một ngày một đêm chẳng ăn, chẳng nói, tắm gội thân sạch sẽ, mặc trang phục sạch, dùng các hương hoa như Pháp cúng dường. Dùng hạt cải trắng, Hồi Hương Tử, một ngày một đêm gia trì Hộ Ma mà chẳng đoạn tuyệt thì liền tuôn mưa lớn

Nếu chẳng mưa. 7 ngày như vậy làm Pháp chẳng gián đoạn sẽ tuôn mưa lớn khắp Thiệm Bộ Châu

Nếu mưa dầm. Dùng tro cầu mưa này, ở nơi cao, hướng về đám mây, gia trì rải tán 108 biến thì mưa ấy liền ngưng

Nếu người muốn Hỏa Thiên hiện thân thì tắm gội thân sạch sẽ, mặc trang phục sạch, một ngày một đêm chẳng ăn chẳng nói. Dùng cây Tô Mạn Na chặt bằng nhau, nhóm lửa. Dùng gạo tẻ, Thạch Mật, đường cát, hồ tiêu, Tất Bạt… mỗi ngày 3 thời gia trì Hộ Ma, cho đến đủ 7 ngày thì Hỏa Thần trong lò tự vọt hiện ra, miệng phun lửa nóng, bạch với người trì Chân Ngôn là: “Nay mong cầu điều gì?” rồi cao giọng xưng chữ Hồng (Hūṃ), tức từ trong miệng tuôn ra đám lửa lớn. Người trì Chân Ngôn nhận lấy, sau đó sẽ như Nguyện.

Nếu người muốn Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân. Dùng cây Bạch Chiên Đàn chặt cắt 10 vạn đoạn. Dùng Ngưu Tô, mỗi ngày 6 thời như Pháp Hộ Ma, gia trì thiêu đốt hết. Liền được Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân, ban cho mãn Nguyện

Nếu muốn trừ diệt tất cả bệnh. Dùng lúa đậu, Đại Mạch, Tiểu Mạch, hạt cải trắng, Đại Đậu, mè, Bạch Cốc… gia trì Hộ Ma, đủ 7 ngày liền được trừ khỏi bệnh

Nếu người muốn Quý Nhân cung kính. Dùng gạo tẻ trắng, Ngưu Tô gia trì Hộ Ma, liền sẽ như Nguyện

Nếu muốn thấy tất cả người dân vui vẻ. Dùng hạt cải trắng, hoa lúa đậu, Ngưu Tô… gia trì Hộ Ma thì người nhìn thấy vui vẻ

Nếu muốn điều phục tất cả Dược Xoa, La Sát. Dùng hạt cải trắng, hương An Tất, Ngưu Tô… gia trì Hộ Ma, liền đều quy phục

_Bạch Đức Thế Tôn! Lại có Mạn Noa La Họa Tượng Thành Tựu Tam Muội Gia của Bất Không Vương Thần Thông Giải Thoát Tâm Đà La Ni Chân Ngôn hiển hiện thành tựu các Tướng, đi lên nhập vào vô lượng Phước Uẩn của các Pháp, gom chứa căn lành, thất mọi loại Biến Tượng Tất Địa Tam Muội Gia của các Như Lai, Quán Thế Âm Bồ Tát

Nên dùng lụa trắng hoặc trên vải mịn, vải thô… vuông vức 8 khuỷu tay. Ngay chính giữa vẽ Bất Không Vương Quán Thế Âm Bồ Tát (Amogha-rāja-

avalokiteśvara) 3 mặt, 10 cánh tay, thân màu vàng ròng

Mặt chính ngay chính giữa, tam tinh có một con mắt. 3 mặt vui tươi, đầu đội mão mặt trăng, mão có vị Hóa Phật. Bên phải: 1 tay cầm sợi dây, 1 tay cầm hoa sen, 1 tay cầm cây đinh ba (tam xoa kích), 1 tay cầm bình Quân Trì. Bên trái: 1 tay cầm viên ngọc Như Ý, 1 tay cầm cây gậy báu, 1 tay duỗi Thí Vô Úy, 1 tay bấm tràng hạt…. 2 tay chắp lại để ngang ngực. Mặc áo da hươu, cổ đeo chuỗi Anh Lạc màu trắng, chuỗi ngọc, vòng, xuyến, mọi loại áo trời. màu sắng trang nghiên. Ngồi Kiết Già trên tòa

Liên Hoa Sư Tử làm bằng mọi vật báu

Bên trái để Thấp Phế Đa Bồ Tát (Śveta) hơi cúi đầu, chắp tay, ngồi Bán Già

Bên phải để Đa La Bồ Tát (Tārā) hơi cúi đầu, chắp tay, ngồi Bán Già

Phía sau Đa La Bồ Tát để Đại Phấn Nộ Vương (Mahā-krodha-rāja) 3 mặt, 4 cánh tay. Khuôn mặt lớn ở ngay chính giữa, tam tinh có một con mắt. 3 mặt giận dữ, đầu đội mão mặt trăng, mão có vị Hóa Phật (Nirmāṇa-buddha). 1 tay cầm sợi dây, 1 tay cầm cây kiếm, 1 tay cầm cây đinh ba, 1 tay cầm cây búa. Ngồi Bán Già

Phía sau Thấp Phế Đa Bồ Tát để Đại Chân Ngôn Minh Vương (Mahā-mantravidyā-rāja) 3 mặt, 2 cánh tay. 3 mặt vui tươi, đầu đội mão mặt trăng, mão có vị Hóa Phật. Một tay cầm hoa sen, một tay cầm viên ngọc Như Ý. Ngồi Bán Già đều dùng lụa, sa, quần áo của chư Thiên, Anh Lạc báu, khoen tai, vòng, xuyến, mọi loại trang nghiêm. Thân tỏa lửa sáng, ngồi trên tòa hoa sen

Phía sau Đại Chân Ngôn Minh Vương để Độ Để Sứ Giả (Dhūtī-ceṭaka). Tiếp theo để Biện Tài Thiên, Thương Khí Ni Thần, A Thứ Bả Ma Thần

Phía sau Phẫn Nộ Vương để Nhất Kế La Sát Thần, Thí Phộc Độ Để Thần, Miêu Giá Thần, Địa Thiên Thần

Nhóm Thiên Thần này có dạng như Thiên Nữ, ngồi Bán Già đều dùng trang phục của mình mà trang nghiêm, đều cầm khí trượng

Trên đầu Bất Không Vương Quán Thế Âm để Tỳ Lô Giá Na Như Lai, Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, Thích Ca Mâu Ni Như Lai ngồi Kiết Già trên tòa sư tử báu

Bên phải Đức Phật để Tịnh Cư Thiên, Đại Phạm Thiên, Na La Diên Thiên, Đại Tự Tại Thiên, Tỳ Sa Môn Thiên… cầm các hoa của cõi Trời

Bên trái Đức Phật để Đế Thích Thiên, Đại Tự Tại Thiên Nhi, Y Thủ La Thiên

Vương, Ma Hề Thủ La Thiên Vương, Diệm Ma Vương… cầm các hoa của cõi Trời

Hai bên trái phải để Nhật Thiên Tử, Nguyệt Thiên Tử

Bốn mặt để Nhị Thập Bát Tú Tinh Thiên

Giáp vòng 4 mặt để vành mặt trăng lớn, trên mỗi một vành trăng để Kim Cương Xử Ấn, Kim Cương Kiếm Ấn, Như Ý Châu ấn, Tam Xoa Kích Ấn, Quyến Sách Ấn, Việt Phủ ấn, Loa Ấn, Luân Ấn. Trên nhóm Ấn như vậy có lửa sáng rực nhiễu quanh

Lại giáp vòng 4 mặt để hoa sen nở rộ, trên Đài để mọi loại Ấn, trên mỗi một Ấn có lửa sáng rực nhiễu quanh

Giới hạn của viện thứ nhất bên trong, dùng vòng hoa báu làm giới hạn.

Tiếp đến giới hạn của Viện thứ hai dùng chày Kim Cương có lửa rực vây quanh làm giới hạn

Giới hạn của Viện thứ ba bên ngoài là đường đi bằng 7 báu. Nên mở 4 cửa 1 Viện bên trong tròn trịa, 2 Viện bên ngoài vuông vức

Nếu có người như Pháp tô vẽ Mạn Noa La Tượng Ấn Tam Muội Gia này, liền được diệt trừ tội dơ bẩn, tất cả nghiệp chướng từ vô thủy. Được Đà La Ni Chân Ngôn mau được thành tựu, hội thông với tất cả Chủng Tộc Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia. Tất cả chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát ở 10 phương, tất cả Tỳ Lô Giá Na Như Lai âm thầm ủng hộ Mạn Noa La Tam Muội Gia này

_Tam Muội Gia này là Bất Không Quyến Sách Chân Thật Bí Mật Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia

Nếu có người thấy nghe, tùy vui sẽ được giải thoát tất cả cấu lụy ràng buộc từ vô thủy, chứng thấy 99 căng già sa câu chi na dữu đa trăm ngàn chư Phật Như Lai. Cũng thấy Nhất Thiết Tỳ Lô Giá Na Như Lai Chủng Tộc hội thông với tất cả Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia. Lại thấy tất cả Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của tất cả Như Lai Chủng Tộc trong 3 đời. Lại thấy tất cả Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của tất cả Quán Thế Âm Chủng Tộc. Lại thấy tất cả Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của tất cả Kim Cương Chủng Tộc. Lại thấy tất cả Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của tất cả Ma Ni Chủng Tộc

Nên biết người này từ bờ mé của đời này, thường được sinh về cõi Tịnh ở 10 phương, hóa sinh trong hoa sen, lại chẳng bị rơi vào tất cả thân của các nẻo trong 3 đường (Địa Ngục, Quỷ đói, súc sinh)

Pháp Đàn Ấn này ở trong các Pháp rất ư bậc nhất. Nếu có người tùy vui với Tam Muội Gia này, liền được Đại Vô Lượng Phước Uẩn, tư lương, căn lành

_Bạch Đức Thế Tôn! Lại có Bạch Chiên Đàn Hương Tượng Thành Tựu Tam Muội Gia của Bất Không Vương Thần Thông Giải Thoát Tâm Đà La Ni Chân Ngôn

Lượng khoảng 16 ngón tay. Người trì Chân Ngôn gia trì điêu khắc tượng Bất Không Vương Quán Thế Âm Bồ Tát có 3 mặt, 4 cánh tay, ngồi Kiết Già. Mặt lớn ở chính giữa, tam tinh có một con mắt. 3 mặt có mặt mắt Từ Bi, vui tươi. Trên đầu đều đội mão mặt trăng báu làm bằng mọi vật báu, mão có vị Hóa Phật. Bên trái: một tay cầm sợi dây, một tay cầm hoa sen nở. Bên phải: một tay cầm chày Kim Cương Tam Cổ, một tay duỗi Thí Vô Úy. Dùng mây, mưa, mọi báu, các quần áo của cõi Trời, chuỗi ngọc, khoen tai, vòng, xuyến, mọi loại trang nghiêm, ngồi trên tòa Liên Hoa Sư Tử báu, thân tỏa lửa sáng

Bên trái để Chiên Đàn Hương Đa La Bồ Tát ngồi trên tòa hoa sen. Bên phải để Chiên Đàn Hương Thấp Phế Đa Bồ Tát ngồi trên tòa hoa sen. Điêu khắc các quần áo của cõi Trời, chuỗi ngọc, khoen tai, xuyến…để trang sức

Nên như Pháp dùng bùn tua hoa sen, bùn hương Bạch Chiên Đàn xoa chà, tô trét, trang sức Đàn ấy

Dùng bùn hương Bạch Chiên Đàn, bùn hương Uất Kim, bùn hương Trầm Thủy… ngay chính giữa vẽ hoa sen nở rộ 32 cánh. 4 mặt, 4 góc vẽ hoa sen nở rộ. Dùng bùn hương Bạch Chiên Đàn làm đái, làm lá. Dùng bùn hương Uất Kim làm tua, làm nhụy. Dùng bùn hương Trầm Thủy làm hạt quả

Để Tượng trên đài sen, trước mặt để Át Già, rải tán các hương hoa. Thiêu đốt hương Trầm Thủy, hương Bạch Chiên Đàn

Người trì Chân Ngôn thường tắm gội sạch sẽ, mặc áo sạch mới, dùng Đại Từ Bi phát thêm mọi loại Bồ Đề Thắng Hạnh. Mỗi ngày 1 của kỳ Bạch Nguyệt, ăn 3 loại thức ăn màu trắng, đến ngày 15: một ngày chẳng ăn, chẳng nói, siêng năng bền chắc hộ trì, kết Giới, kết Ấn, hộ giúp mình, hộ giúp người khác

Như Pháp quán Tượng: hướng mặt về phương Đông, ngồi dùng tướng của Bất Không Vương Quán Thế Âm dùng Nhất Thiết Pháp Trụ Trì Ấn, Kim Cương Thân Ngữ Tâm Ấn nhập vào bánh xe chữ của Chân Ngôn (Chân Ngôn Tự Luân) xoay vần nhiếp tướng của Quán Âm, Trí Bình Đẳng Luân Quang Tam Muội Gia của Quán Tự Tại, tụng trì Thần Thông Giải Thoát Tâm Đà La Ni Chân Ngôn đều đều chẳng dứt, cầu nguyện Tượng lay động, phóng ánh sáng lớn chiếu trùm trên Đàn, trên người trì Chân Ngôn

Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện ra trước mặt người ấy, duỗi bàn tay xoa đỉnh đầu, cao giông khen rằng: “Lành thay! Lành thay Thiện Nam Tử! Ngươi hay tu cúng dường rộng lớn này. Nay điều đã làm mới là tất cả Như Lai Chủng Tộc hội thông với tất cả Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia bí mật thâm sâu. Hiển hiện Pháp Bất Không Vương Thần Thông Giải Thoát Tâm Đà La Ni Chân Ngôn được thành tựu. Ngươi đã mong cầu điều gì thì Ta làm cho mãn túc. Thân đời này của ngươi tức là nơi thân sinh ra đã trụ ở cõi Phật, lại chẳng bị rơi vào cửa của 3 nẻo ác, sinh trong 4 cách noãn thai thấp hóa. Nơi ngươi sẽ sinh ra, là Báo Thổ thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà, hóa sinh trong hoa sen, thường thấy chư Phật, chứng các Pháp Nhẫn, thọ mệnh vô lượng trăm ngàn kiếp số, thẳng đến A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề lại chẳng chuyển lùi. Ta thường ủng hộ”

Lúc đó, lại dùng Đại Phấn Nộ Vương Chân Ngôn gia trì vào mão hoa, tự đội trên đầu. Tức liền tụnh nhanh Đại Phấn Nộ Vương Chân Ngôn 1008 biến thì Quán Thế Âm Bồ Tát âm thầm kín đáo dùng Thần Thông nhập trụ trong thân, liền chứng Thần Thông, dạo đến tất cả cõi Phật ở 10 phương, được Đại Vô Cấu Bất Không Vương Thần Thông Giải Thoát Tâm Đà La Ni Chân Ngôn Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia Tối Thượng Thành Tựu

_Đời trước đã gây tạo mọi loại tội nặng, làm cho thân Phật chảy máu, phá Hòa Hợp Tăng…thì Ta (Quán Thế Âm Bồ Tát) làm cho trừ diệt, được thân thuần tịnh… mãn nguyện, thành tựu Pháp của Thế Gian, lìa các chướng lụy, buông xả thân sẽ chứng Giải Thoát Quang Minh Thanh Tịnh Quán Tam Ma Địa, Thanh Tịnh Vô Cấu Quang Minh Mạn Noa La Tam Ma Địa. Nếu có hữu tình nhìn thấy người này thì cũng được trừ các Chướng dơ bẩn, bệnh não.

Nếu người Chiên Trà La (Caṇḍāla) làm Pháp này. Ở 4 ngàn ngày, sửa trị tinh sạch các Lậu (phiền não), nhớ sửa trị chẳng lười biếng thì mới được thành tựu. Con (Quán Thế Âm) sẽ hiện thân trước mặt người này, nghĩa là làm cho hiện chứng các Nguyện vô thượng, huống chi là người than h tịnh, đủ Tín Căn há chẳng thành tựu ư?!. Người có niềm tin thanh tịnh, chỉ thường tĩnh niệm mà chẳng đoạn tuyệt thì con luôn hiện thân làm cho thành tựu. Nếu người tu hành thọ trì Pháp này thì chẳng nên sinh chút Tâm nghi hoặc

_Bạch Đức Thế Tôn! Tuy Chiên Trà La (Caṇḍāla) ấy là hữu tình có tội nặng, dầu cho một hai (1,2) cầu nguyện, ba bốn năm (3, 4, 5) cầu nguyện, làm đủ Pháp này, tinh tiến tu tập mà chẳng thành tựu. Do tội chướng kia nên con chẳng được hiện ra nơi thân làm cho thành tựu Pháp. Tại sao thế? Vì tội ngăn che cho nên Tín Lực, Niệm Lực chẳng trong sạch bền chắc. Nhóm này do điều này cho đến một đời tinh tu Pháp này thì bắt đầu được diệt tội, ở đời đương lai ắt thành tựu hết hạt giống Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề

_Bạch Đức Thế Tôn! Hoặc có Bật Sô, Bật Sô Ni, Tộc Tính Nam, Tộc Tính Nữ tuy trì Pháp này, nhưng phần nhiều chẳng giữ Giới. Tâm thường tham lam keo kiệt, nịnh hót, phá Tăng, phá Pháp, ngôn từ xấu ác, chẳng trung, chẳng chính, chẳng biết ân nghĩa, giễu cợt nói Tam Bảo, chẳng quán Nhân Duyên, tham các tài sắc, chẳng kính Thầy vâng nhận. Trộm các Chân Ngôn, Minh Ấn, văn tự, Kinh Điển, mọi loại các Pháp. Ta7m thường do dự, Tâm ác, Tâm ganh tỵ, Tâm độc, Tâm lười biếng, Ngã Mạn khinh người khác. Thường hành cao ngạo ngông láo. Chẳng thật cung kính, gần gũi Hòa Thượng A Xà Lê dạy truyền Pháp. Lại chẳng cung kính Kinh Điển của Bộ này với Kinh Điển khác

_Bạch Đức Thế Tôn! Nhóm hữu tình này: Tâm tà, hung bạo tàn nhẫn, lại hay khoa trương… nên con thật chẳng được làm cho được thành tựu, vì họ hiện thân làm Đại Cứu Hộ

_Bạch Đức Thế Tôn! Nhóm này có Tính rất kiêu căng tệ hại, Tuệ ác tràn đầy, Vô Minh kín chặt. Con cũng thường bị khinh rẻ, phỉ báng… nói nghĩ khiến cho thân của con chảy máu. Hiện tại: tất cả Như Lai Chủng Tộc hội thông với tất cả Đà La Ni Chân Ngôn bí mật thâm sâu, Đại Mạn Đà La Ấn Chân Ngôn trong 3 đời ở 10 phương…cũng đều hủy báng, lừa dối quở trách rất ác. Như loại Chiên Trà La cực ác này, ngày đêm như vậy chẳng tự suy nghĩ rõ rệt, chỉ muốn diệt hoại tất cả Như Lai, tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát, Đà La Ni Chân Ngôn bí mật thâm sâu, Đại Mạn Đà La Ấn Tam Muội Gia trong 3 đời ở 10 phương … thì do đâu mà được thành?!…

_Bạch Đức Thế Tôn! Bật Sô, Bật Sô Ni, Tộc Tính Nam, Tộc Tính Nữ như vậy thật là Đại Tặc Chiên Trà La Chủng: nói năng, thực hành tướng uy nghi… tuy bày điều thiện lành, nhưng bên trong ôm giữ nơi nghiệp thảy đều hủ bại. Thường ở ngày đêm nghĩ hành mọi loại 10 nghiệp bất thiện, hành không có chút phần Tâm tu trì chính đúng

_Bạch Đức Thế Tôn! Nhóm Đại Tặc Chiên Trà La Chủng này, như vậy hủy báng, lừa dối, chê trách, rất ác… thật là diệt hoại tất cả Như Lai Chủng Tộc hội thông với tất cả Đà La Ni Chân Ngôn bí mật thâm sâu, Đại Mạn Đà La Ấn Chân Ngôn trong quá khứ hiện tại vị lai ở cõi nước 10 phương. Nên biết nhóm này thường là nơi mà tất cả Như Lai, tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát đã vứt bỏ

Nhóm Đại Tặc Chiên Trà La Chủng này đã hay diệt hoại tất cả Như Lai Chủng Tộc hội thông với tất cả Đà La Ni Chân Ngôn bí mật thâm sâu, Đại Mạn Noa La Ấn Chân Ngôn. Nên biết nhóm này lại hay diệt hoại Nhất Thiết Như Lai Bí Mật Tâm Đà La Ni Chân Ngôn Đại Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia. Lại hay diệt hoại Nhất Thiết Bồ Tát Ma Ha Tát Bí Mật Tâm Đà La Ni Chân Ngôn Đại Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia.

_Bạch Đức Thế Tôn! Chính vì thế cho nên nói nhóm Bật Sô, Bật Sô Ni, Tộc Tính Nam, Tộc Tính Nữ này đều gọi là Đại Tặc Chiên Trà La Chủng. Nhóm hữu tình này thường là nơi mà Tất cả Tỳ Na Dạ Ca đã nhiếp nhận. Đối với tất cả Chân Ngôn, tất cả Diệu Pháp thì đều lui mất. Tất cả căn lành đều đã thiêu đốt hết. Lại bị tất cả Đà La Ni Chân Ngôn Minh Thần, Mạn Noa La Thần đều vứt bỏ hết. Lui mất con đường Tam Muội Gia Xuất Thế Thế Gian của tất cả Đà La Ni Chân Ngôn Minh, Như nhóm bọn này quyết định trụ ở Địa Ngục A Tỳ chịu mọi kịch khổ không có gián đoạn

_Bạch Đức Thế Tôn! Do Nghiệp Nhân này chứ chẳng phải là lỗi của con. Như hữu tình này, tự mình vứt bỏ Đàn Ấn Tam Muội Gia thuộc tất cả chủng tộc của tất cả Như Lai, các Đại Bồ Tát trong 3 đời ở 10 phương. Tự mình vứt bỏ Đàn Ấn Tam Muội Gia của tất cả Kim Cương Chủng Tộc trong 3 đời ở 10 phương. Tự mình vứt bỏ Đại Đàn Ấn Tam Muội Gia bí mật của tất cả Tỳ Lô Giá Na Như Lai Chủng Tộc. Nên biết nhóm này luôn là nơi mà các Ma, Tỳ Na Dạ Ca, Dược Xoa, La Sát, tất cả Quỷ Thần, mọi loại nghiệp chướng… đã nhiếp nhận

_Bạch Đức Thế Tôn! Như hữu tình này duyên theo Nghiệp Nhân này chứ chẳng phải là lỗi của con, chẳng phải là con vứt bỏ

_Bạch Đức Thế Tôn! Nhóm Nghiệp của bọn Chiên Trà La này chỉ gom chứa củi lửa của độc tham, sân, si, vô minh thiêu đốt mọi loại căn lành của tất cả Bí Mật Đà La Ni Chân Ngôn Đại Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia. Lại đã thiêu đốt căn lành, các Hạnh thuộc tất cả Đàn Ấn Tam Muội Gia của tất cả Như Lai Chủng Tộc. Lại đã thiêu đốt căn lành, các Hạnh thuộc Đàn Ấn Tam Muội Gia của tất cả Kim Cương Chủng Tộc. Lại đã thiêu đốt căn lành, các Hạnh thuộc Đại Đàn Ấn Tam Muội Gia bí mật của tất cả Tỳ Lô Giá Na Như Lai Chủng Tộc.

_Bạch Đức Thế Tôn! Nhóm bọn Chiên Trà La này: hiện tại, vị lai từng không có thành tựu. Buông xả thân sẽ ở trong vô lượng vi trần Đại kiếp Đại Địa Ngục tại 10 phương, thường chịu mọi loại kịch khổ không có gián đoạn. Nhóm người Chiên Trà La này: đời này, đời sau đều không có an vui

_Bạch Đức Thế Tôn! Thế nên người trí muốn cầu Pháp thành tựu của Chân Bất

Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia này thì nên đối với hữu tình: hết thảy kính trọng, khiêm hạ. Bền chắc phát Tâm Đại Bi nhổ bứt cứu giúp, nên trụ y theo giữ gìn Tâm chân thật. Y theo sự chỉ dạy của Hòa Thượng A Xà Lê, chiêm nhìn, cung kính giống như Đức Như Lai với như chúng con (hàng Quán Thế Âm Bồ tát) vượt hơn cha mẹ. Nhận học văn tự, chương cú của mỗi một Đà La Ni Chân Ngôn Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia đừng quên mất, đừng sai lầm. Hết thảy thân phần, xương, thịt, gân, tủy đều cúng thí hết tìm cầu nơi Pháp, huống chi là mọi loại tiền tài, quần áo, vật dụng nằm ngồi, phòng xá, tôi tớ, thức ăn uống mà chẳng buông xả để vì Pháp cúng dường ư?!…

Nếu người hay như vậy tu tập Pháp, tức là thường tồn cúng dường cho con (Quán Thế Âm). Người này: 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày cho đến 49 ngày, hoặc lại 100 ngày, hoặc lại 1000 ngày, hoặc lại 3, 4 ngàn ngày. Hoặc lại thường phụng sự, nghĩ nhó đến con thì con hiện thân: âm thầm bí mật đi theo để ngầm hộ giúp

_Bạch Đức Thế Tôn! Ví như biển lớn: mỗi thời dâng nước lên đúng giờ. Một khi dâng nước lên thì sóng nước đồng vỗ đến bờ . Con cũng như vậy, tùy theo niệm tùy đến, âm thầm trụ, hiện trụ, nhìn ngó hộ giúp người này. Lại như giọt dầu ném vào trong giọt nước, tùy theo giọt mà tan ra che chắn. Con cũng như vậy, tùy theo niệm tùy che chắn

Nếu các hữu tình Chính Trí thanh tịnh. Hoặc ở trong cõi người, hoặc ở tại Địa Ngục thường nghĩ nhó đến con (Quán Thế Âm) thì con liền cầm Quyến Sách Thắng Câu câu móc cứu thoát ra khỏi tất cả kịch khổ, được đến cung Trời hoặc đến cõi Phật, chứng nơi Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề, thọ nhận các khoái lạc, gia thêm vô lượng sức Đại Tinh Tiến, Đối với điều đã nguyện cầu đều làm cho trọn đủ hết

Nếu có hữu tình quán nhìn Tượng này, tức thấy thân của con. Tại sao thế? Vì con thường trụ trong thân Tượng ở Đàn này

_Bạch Đức Thế Tôn! Tượng này ở tại địa phương nào, tức như tháp của Phật, tức như thân của Phật, cũng như nơi chốn mà tất cả Như Lai Chủng Tộc hội thông với tất cả Đại Đàn Ấn Tam Muội Gia chân thật bí mật, cũng như nơi chốn Đàn Ấn Tam Muội Gia của tất cả chư Thiên, Minh Thần. Cũng như Bồ Đề Đạo Trường (Bodhimaṇḍa) của tất cả Như Lai, chuyển bánh xe Đại Pháp, phá 4 Ma Quân, hiện Đại Niết Bàn, nơi tụ hội trong cung điện trang nghiêm 7 báu

Thế Tôn! Nay con quyết định ở đây nói, người Trí chẳng nên sinh chút Tâm nghi ngờ.

 

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

QUYỂN THỨ HAI MƯƠI MỐT (Hết)