KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: GiácÁi, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

QUYỂN THỨ MƯỜI

PHẤN NỘ VƯƠNG PHẨM THỨ MƯỜI BỐN

Bấy giờ, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Tối Thượng Bất Không Phấn Nộ Vương Chân Ngôn này như chư Phật nói, thường tắm gội sạch sẽ, dùng hương xoa bôi thân, mặc quần áo sạch, đủ Lý Trí lớn, khéo y theo

Bản Pháp liền được thành tựu”

Liền nói Phấn Nộ Vương Chân Ngôn là:

“Na ma tát phộc đả tha nga đá lý dã (1) bà lộ chỉ đế thấp-phộc la (2) bạt nhật la đà lý biều (3)

 

Án, chá la chá la (4) chỉ lý chỉ lý (5) chủ lỗ chủ lỗ (6)

Ma ha ca lỗ nê ca (7) chỉ lý chỉ lý (8) nhĩ lý nhĩ lý (9)

Ma ha bát đầu-ma khả tắc đả (10) ca la ca la (11) chỉ lý chỉ lý (12) củ lỗ củ lỗ (13)

Ma ha tắc tha ma bả la bả đá (14) giả la giả la (15) giả giả la (16) nễ xá chá lệ thấp-phộc la (17)ế hứ duệ hứ (18) tất đình-dạ tất đình-dạ (19) bột đình-dạ bột đình-dạ (20) đà phộc đà phộc (21) ký nê ký nê (22) bá la ma thuật đà tát đoả (23) ca la ca la (24) chỉ lý chỉ lý (25) củ lỗ củ lỗ (26)

Ma ha bát du bát để, bễ sái đà la (27) khả khả, hứ hứ, hổ hổ (28)

Án, ca la (29) một-la khả ma, bễ sái đà la (30) sai la sai la (31) phộc la phộc la (32) lạt thấp-nhĩ xá đả sai khả tắc-la (33) bả-la để mạn nê đả, xá lý la (34) nhập phộc la, nhập phộc la (35) đáp bá đáp bá (36) bạc già bạn (37) tố ma ninh đinh-dã (38) dã ma, bà lỗ noa, củ phế la (39) một-la khả mê nại-la (40) lý sử nỉ phộc nga noa (41) tệ chỉ đả chá la noa (42) tố lỗ tố lỗ (43) mẫu lỗ mẫu lỗ (44) tán nại củ ma la (45) một nại-la, phộc sai phộc (46) đà nẵng na (47) nỉ bà lý sử, na dã ca (48) phộc hổ nhĩ nhĩ đà (49) phế sái đà la (50) đà la đà la (51) sai mạn đa bà lộ chỉ đả (52) nhĩ lộ chỉ đả, lộ kế thấp-phộc la (53) ma ê thấp-phộc la (54) mẫu gia mẫu gia (55) muộn già muộn già (56) phộc đà, mạn đà na (57) đả noa na la nhạ, đả tắc ca la (58) cận nữ dữu na ca (59) nhĩ sái xả, tắc đát-la (60) bá lý mộ giả ca (61) ca noa ca nã (62) phộc la bộc trượng nga (63) chiết đổ la lý dã (64) tát đinh-dã, tam bả-la ca xả ca, (65) đả ma đả ma (66) sai ma sai ma (67) ma sai ma sai (68) ma ha bật điện đà ca la (69) bả-la xá ma nẵng (70) nhĩ lý nhĩ lý (71) ế nê-gia, chiết ma bá lý ca la (72) ế hứ duệ hứ (73) ma tra ma tra (74) nhĩ du đà, nhĩ sái dã, bà tân (75) ma ha ca lỗ nê ca (76) thấp phế đả, duệ thận nhiêu bá nhĩ đả (77) lạt đát na, ma củ đà ma la đà la (78) tát phộc thận nhạ, thủy la tỉ (79) cật-lý đả, ca la bổ tra (80) đình-cận na, sai ma địa (81) nhị mục cật-sái, bả-la kiếm tinh-dã (82) sát bá la mật đả (83) bá-lý bố la ca (84) phộc hổ tát đỏa tán đát để (85) bá-lý bá giả ca (86) tát phộc ma la nễ nột sắt-tra (87) bả-la muội na ca (88) tát phộc tất đình-dạ xa (89) bá lý bổ la ca (90) y tỳ săn giả (91) tát phộc đả tha nga đá, tỳ sái giai (92) bạc già bạn (93) y mộ già la nhạ (94) hồng phất (95) na mô tốt đổ đê (96) toa- phộc ha (97)

 

Khi ấy, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát nói Chân Ngôn này xong, chắp tay cung kính, dùng Kệ bạch Phật là:

“Bất Không Thắng Minh Vương

Bất Không Phấn Nộ Vương

Nhóm Pháp như nước sạch

Rửa sạch các trần lao

Cũng như Kim Cương Bạc (mưa đá Kim Cương)

Xé nát núi phiền não

Đại Chân Thật Thừa này

Rốt ráo chẳng hư vọng

Đều cùng thành các Pháp

Mà được Vô Sở Úy

_Nếu đã đọc, thọ trì

Nên chặt niệm nghi ngờ

Tâm Đại Bi làm đầu

Thanh tịnh giữ Phạm Hạnh (Brahma-caryā)

Vô lượng thời, năm tu

Thường một Tâm thanh tịnh

Chẳng tùy dính mọi Tướng

Chẳng nghi là Vô Vi

Như nhóm Diệu Nhân này

Liền chứng Bất Không Địa

Trong đây, tất cả Pháp

Trên dưới đều diễn nói

Tu làm Đại Trí Tạng

Ruộng Thắng trong Công Đức

Hiện được không phần dư

Sẽ được Niết Bàn Môn

Trong đây, Nghi Sức Pháp

Các Bộ (Kula) phân biệt nói

_Thỉnh Quán Thế Âm Chân Ngôn:

“Na mô la đát-na đát-la gia dã (1) na mạc y lợi-gia (2) nhĩ đả bà dã (3) đả tha nga đá dã (4) na mạc y lợi gia (5) phộc lộ chỉ đế thấp-phộc la dã (6) bồ địa tát đoả dã (7) ma ha tát đỏa dã (8) ma ha ca lỗ nê ca dã (9) y mộ già phộc la na (10) bá xả khả tắc đả dã (11) ma ha thuật đà tát đỏa dã (12) y nghiệt xả, bạc già bạn (13) bát đầu-ma khả tắc đá (14) phộc la na ca lăng ngu lý (15) bát đầu-ma bộ nê (16) ma ha bát du bát để, phế sái đà la (17) bả-la tỉ na (18) thủy khất-la ma nghiệt xả (19) ma ha phế nga nhĩ bộ sử đả (20) lạt thấp-nhĩ sai khả tắc la (21) y mộ già tất đệ (22) sai la sai la (23) giả la giả la (24) y nghiệt xả, y nghiệt xả (25) bạc già bạn (26) y phộc lộ chỉ đế thấp-phộc la (27) ma ma, kiện đà, bổ sáp bả (28) sa ma nhã diên, bả-la để xả (29) trất-la lạt đát-na (30) tát để-duệ na (31) y mộ già tất đệ (32) toaphộc ha (33)”

 

Chân Ngôn Pháp này gia trì vào Hương Vương thiêu đốt, dùng biển mây hương đốt của Bất Không Vương cúng dường, khải triệu Y Mộ Già Vương Quán Thế Âm. Khải triệu tất cả chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát, Chủng Tộc Mạn Noa La Thần, tất cả Thiên Thần

_Đồ Hương Chân Ngôn:

“Na mô la đát-na đát-la gia dã (1) na mạc y lợi gia (2) bà lộ chỉ đế thấp-phộc la dã (3) bồ đề tát đỏa dã (4) ma ha tát đỏa dã (5) ma ha ca lỗ nê ca dã (6) tát phộc kiện đà địa bá tỉ đả (7) y mộ già bộ nhạ, phộc la na dã (8) tát phộc kiện đà ma xà (9) nhĩ bộ sử đả tất-lợi duệ (10) chiến nại-la át đà (11) thủy la tỉ tất-lợi duệ (12) kiện đà kiện đà (13) noa lệ bát nỉ (14) sai ma ma (15) bả-la để xả (16) phộc la phộc la (17) phộc la na gia (18) toa-phộc ha (19)”

 

Chân Ngôn Pháp này gia trì vào hương xoa bôi (đồ hương), dùng biển mây hương xoa bôi của Bất Không Vương, khắp đều cúng dường xoa bôi Mạn Noa La

_Hiến Hoa Chân Ngôn:

“Na mô la đát-na đát-la gia dã (1) na mộ y lợi-gia (2) bà lộ chỉ đế thấp-phộc la dã (3) bồ địa tát đỏa dã (4) ma ha tát đỏa dã (5) ma ha ca lỗ nê ca dã (6) đát ninh-dã tha (7) hứ lý hứ lý (8) nhĩ lý nhĩ lý (9) ma ha bát-la bà (10) toa-phộc la nhĩ ma lệ (11) một-la khả ma, bễ sái đà la (12) sách mãng để phộc la nỉ (13) đổ lỗ đổ lỗ (14) nhĩ chỉ đát la, bổ sáp bả, ma xà (15) nhĩ bộ sử đế (16) khả la khả la (17) ma la ma la (18) đổ lỗ đổ lỗ (19) y mộ già hột-lợi na dã (20) bả-la mộ ẩm củ lỗ (21) bả-la để xả (22) ma ma, bổ sáp bả, phộc lệ (23) toa-phộc ha (24)”

 

Chân Ngôn Pháp này gia trì vào hương hoa, dùng biển mây hương hoa của Bất

Không Vương, khắp đều cúng dường Y Mộ Già Vương Quán Thế Âm, tất cả chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát, Chủng Tộc Mạn Noa La Thần, tất cả Thiên Thần

_Cảnh Giới Chân Ngôn:

“Na mô la đát-na đát-la gia dã (1) na mạc y lợi gia (2) bà lộ chỉ đế thấp-phộc la dã (3) bồ đề tát đỏa dã (4) ma ha tát đỏa dã (5) ma ha ca lỗ nê ca dã (6) ma ha bồ địa tát đỏa, bà la nê (7) tắc ma la, tắc ma la (8) bạc già bạn sa ma diệm (9) tát phộc đả tha nga đá (10) tam ma thấp-phược tỉ đê (11) bạc già bạn (12) y phộc lộ ca dã (13) tát phộc tát đỏa bà lộ ca nễ (14) y mộ già phộc để (15) bá xá khả tắc đê (16) tất đệ tất đệ (17) tất đà một-la đê (18) bột đà đạt ma (19) tát để-duệ na (20) bộ lỗ bộ lỗ (21) tát đinh-dã, tam ma diệm (22) bá la dã (23) toa-phộc ha (24)”

 

Chân Ngôn Pháp này, người gia trì Chân Ngôn thì Nhất Thiết Bất Không Như Lai Pháp Tính Tam Ma Địa khi ngủ sau thì Quán Thế Âm nhiếp thọ, nghĩ nhớ cảnh giới

_Tịnh Thực Chân Ngôn:

“Na mô la đát-na đát-la gia dã (1) na mạc y lợi gia (2) bà lộ chỉ đế thấp-phộc la dã (3) bồ đề tát đỏa dã (4) ma ha tát đỏa dã (5) ma ha ca lỗ nê ca dã (6) đát ninh-dã tha (7) độ lợi độ lợi (8) bạt nhật la đà la (9) bát-đầu ma nhạ phế (10) nhĩ nga đá phộc la (11) phế nga phế nga (12) độ trụ độ trụ (13) tát phộc nhĩ nhạ tấtlợi duệ (14) bột đà đạt ma (15) tăng khả tát để-duệ na (16) nhĩ lợi nhĩ lợi (17) toaphộc ha (18)”

 

Chân Ngôn Pháp này gia trì vào món ăn, làm món ăn ngon ngọt vi diệu của Bất Không Vương, khắp đều cúng dường tất cả chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát, Chủng Tộc Đàn Thần, tất cả Thiên Thần

_Đăng Minh Chân Ngôn:

“Na mô la đát-na đát-la gia dã (1) na mạc y lợi gia (2) bà lộ chỉ đế thấp-phộc la dã (3) bồ đề tát đỏa dã (4) ma ha tát đỏa dã (5) ma ha ca lỗ nê ca dã (6) y bả-la để khả đá (7) đả tha nga đá (8) thận-nhạ na ca dã (9) bạc già bạn (10) y khả la, y khả la (11) bát đầu-ma sa na (12) bát đầu-ma bộ nê (13) thấp-phế đương nghê (14) thấp phế đả bộ nê (15) thấp-phế đả ma la (16) nhĩ bộ sử đê (17) độ ma độ ma (18) nhập-phược la dã (19) bột đà đạt ma (20) tăng khả tát để-duệ na (21) toaphộc ha (22)”

 

Chân Ngôn Pháp này gia trì vào đèn sáng (đăng minh) , dùng mây biển ánh sáng đèn của Bất Không Vương khắp đều cúng dường, được thân ánh sáng

_Hương Thủy Chân Ngôn:

“Na mô la đát-na đát-la gia dã (1) na mạc y lợi gia (2) bà lộ chỉ đế thấp-phộc la dã (3) bồ đề tát đỏa dã (4) ma ha tát đỏa dã (5) ma ha ca lỗ nê ca dã (6) đát ninh-dã tha (7) Án (8) nhĩ la nhĩ la (9) bát đầu-ma bá nê (10) y nga ma nga ma (11) y mộ già đát đoả tất đệ (12) tát phộc đả tha nga đá (13) già nga nẵng, lạt thấp-nhĩ (14) tán chú nễ đế (15) tát phộc bật đình-dạ đà la, nhĩ du đạt nỉ (16) y mộ già nhập-phộc la, tất đệ (17) toa-phộc ha (18)”

 

Chân Ngôn Pháp này gia trì vào nước hương, dùng mây biển nước hương của Bất Không Vương khắp đều cúng dường

_Tịnh Thủy Chân Ngôn:

“Na mô la đát-na đát-la gia dã (1) na mạc y lợi gia (2) bà lộ chỉ đế thấp-phộc la dã (3) bồ đề tát đỏa dã (4) ma ha tát đỏa dã (5) ma ha ca lỗ nê ca dã (6) đát ninh-dã tha (7) độ mê độ mê (8) độ độ mê (9) bát đầu-ma bát đầu-ma (10) ninh bà sai thuật đệ (11) thuật đà kiến giả na (12) bả-la bà sai nhĩ ma lê (13) thuật đà na khất lệ (14) du chỉ du chỉ (15) du chỉ ngu giả lệ thuật đệ (16) bát đầu-ma nga phộc để (17) bả-la phộc la nê (18) toa-phộc ha (19)”

 

Chân Ngôn Pháp này gia trì vào quần áo, dùng quần áo màu nhiệm thuộc cõi Trời của Bất Không Vương trang sức tu trì, sẽ được các quần áo báu màu nhiệm của cõi Trời

_Tọa Ngọa Chân Ngôn:

“Na mô la đát-na đát-la gia dã (1) na mạc y lợi gia (2) bà lộ chỉ đế thấp-phộc la dã (3) bồ đề tát đỏa dã (4) ma ha tát đỏa dã (5) ma ha ca lỗ nê ca dã (6) đát ninh-dã tha (7) xá mễ xá ma dã (8) phiến để mễ (9) toa-phộc tất địa dã nam, củ lỗ (10) phiến đổ tỉ mễ (11) tát phộc bá bát (12) phiến kim thuật đàm (13) kiến xà lâm nhĩ la nê (14) phiến để nhị nhạ duệ (15) nhạ dã tất đệ (16) bạc già bà (17) na lý gia (18) bà lộ chỉ đế thấp-phộc la (19) sa la, sa la, sa la (20) toa-phộc ha (21)”

 

Chân Ngôn Pháp này gia trì vào giường, chiếu… dùng gường, chiếu của Bất Không Vương… ngồi nằm tu hành thường không có: mộng ác, tướng ác, não chướng

_Tẩy Dục Chân Ngôn:

“Na mô la đát-na đát-la gia dã (1) na mạc y lợi gia (2) bà lộ chỉ đế thấp-phộc la dã (3) bồ đề tát đỏa dã (4) ma ha tát đỏa dã (5) ma ha ca lỗ nê ca dã (6) đát ninh-dã tha (7) na nga bát-la (8) phộc lật sái nê (9) ninh-lập danh nhạ lộ (10) nhạ la phộc hề (11) nhạ la tăng khuất số bà diệm (12) na nga nhã la tăng du ninh (13) bát đầu-ma sa nê (14) bát đầu-ma nhĩ thuật đệ (15) bá nê nhạ lệ (16) tăng du đà dã (17) y đát mạn (18) đà la đà la (19) sa lý lệ (20) toa phộc ha (21)”

 

Chân Ngôn Pháp này gia trì vào nước nóng thơm… dùng nước Tam Muội Gia của Bất Không Vương… hiến, rưới rót, tắm rửa, rưới vảy quần áo thì trong ngoài thanh tịnh

_Hiến Thực Chân Ngôn:

“Na mô la đát-na đát-la gia dã (1) na mạc y lợi gia (2) bà lộ chỉ đế thấp-phộc la dã (3) bồ đề tát đỏa dã (4) ma ha tát đỏa dã (5) ma ha ca lỗ nê ca dã (6) tát phộc tát đỏa hứ đăng ca la dã (7) y mộ già phộc la, bả-la na dã (8) tát phộc tát đỏa mạn na (9) bá nẵng bả-la na dã (10) nỉ ma na nga na dụ (11) bộc nhĩ dã (12) nhĩ nhĩ đà (13) la tán na, bả-la na dã (14) sa ca la bộ phộc nỉ (15) bộ phộc na, nhĩ du đà nễ (16) tán đát bá dã (17) bả-la phộc la, nhị thuật đệ (18) toa-phộc ha (19)”

 

Chân Ngôn Pháp này gia trì vào tất cả thức ăn uống, hoa, quả… dùng mây biển mọi loại món ăn ngon ngọt, hoa, quả của Bất Không Vương… khắp đều cúng dường

_Quả Nguyện Chân Ngôn:

“Na mô la đát-na đát-la gia dã (1) na mạc y lợi gia (2) bà lộ chỉ đế thấp-phộc la dã (3) bồ đề tát đỏa dã (4) ma ha tát đỏa dã (5) ma ha ca lỗ nê ca dã (6) tát phộc nỉ phộc, tố la (7) na ma tắc cật-lý đê (8) tam ma tam ma (9) nỗ bả-la bố la nê (10) tam ma kiện đà phộc bà tỉ đê (11) già nga na, nhĩ thuật đệ (12) mục để bả-la bệ (13) nhạ duệ, nhĩ nhạ duệ (14) ca dã ninh ma xà bá na dã nễ (15) bổ sáp bả, ma xà (16) kiến đà, nhĩ du đà nễ (17) du đà dã (18) tát phược đả tha nga đá, thuật đệ (19) bát đầu-ma, nhĩ du đà nễ (20) toa-phộc ha (21)”

 

Chân Ngôn Pháp này gia trì vào tất cả vật cúng bên trong Đàn, phụng hiến Nhất Thiết Bất Không Vương Chư Pháp Tự Tính Hải Vân Tam Ma Địa, như Pháp thu thập

_Quyến Sách Chân Ngôn:

“Na mô la đát-na đát-la gia dã (1) na mạc y lợi gia (2) bà lộ chỉ đế thấp-phộc la dã (3) bồ đề tát đỏa dã (4) ma ha tát đỏa dã (5) ma ha ca lỗ nê ca dã (6) đát ninh-dã tha (7) đà la nhân đà lệ (8) đà la bạn đệ (9) mãn đà mãn đà (10) thúc cậtla, nhĩ du đà nễ (11) thúc cật-la ma lăng nghĩ ni (12) thúc cật-la, nhĩ du đà ninh (13) thuật đà, nhĩ ma lệ (14) toa-phộc ha (15)”

 

Chân Ngôn Pháp này gia trì vào sợi dây do Đồng Nữ se hợp, kết 21 gút, cột giữ Hộ Thân thì điềm mộng chẳng bị Tà Ma gây loạn

_Tịch Ma Chân Ngôn:

“Na mô la đát-na đát-la gia dã (1) na mạc y lợi gia (2) bà lộ chỉ đế thấp-phộc la dã (3) bồ đề tát đỏa dã (4) ma ha tát đỏa dã (5) ma ha ca lỗ nê ca dã (6) đát ninh-dã tha (7) nhập phộc lệ, nhập phộc lệ (8) nhĩ ma lộ, nhập phộc lệ (9) bả-la bà sa (10) nhĩ la nê (11) tố lợi dã phộc để (12) nhạ gia, bát đầu-ma la đà lệ (13) toaphộc ha (14)”

 

Chân Ngôn Pháp này gia trì vào tro sạch, ở nơi làm Pháp rải trì kết Giới, liền sẽ chẳng bị Tỳ Na Dạ Ca, các Quỷ Thần ác gây nhiễu loạn

_Thanh Khiết Chân Ngôn:

“Na mô la đát-na đát-la gia dã (1) na mạc y lợi gia (2) bà lộ chỉ đế thấp-phộc la dã (3) bồ đề tát đỏa dã (4) ma ha tát đỏa dã (5) ma ha ca lỗ nê ca dã (6) đát ninh-dã tha (7) nhạ lê nhạ lê (8) nhạ la phộc để (9) nhạ la bả-la bà phộc ninh (10) na nga tắc la nhĩ nê (11) ninh-lập danh bà lý nê (12) nhĩ lý nhĩ lý (13) toa-phộc ha (14)

 

Chân Ngôn Pháp này gia trì vào nước sạch, rửa tay lau mặt, miệng tụng niệm, tán vịnh thì Quán Thế Âm vui vẻ quán nhìn

_Cát Tường Thảo Chân Ngôn:

“Na mô la đát-na đát-la gia dã (1) na mạc y lợi gia (2) bà lộ chỉ đế thấp-phộc la dã (3) bồ đề tát đỏa dã (4) ma ha tát đỏa dã (5) ma ha ca lỗ nê ca dã (6) đát ninh-dã tha (7) lý nê, ma ha lý nê (8) băng nga la, băng nga lý (9) hứ lý hứ lý (10) bạc già phộc để (11) giả la, bả-la giả la (12) bả-la để (13) để sắt sá, hàm (14) lạc khất sái, lạc khất sái (15) ma ma, bột đà đạt ma tăng khả (16) tát để-duệ nẵng (17) toa-phộc ha (18)”

 

Chân Ngôn Pháp này gia trì vào cỏ tranh rồi trải tòa ngồi mà ngồi thì sẽ được ngồi tòa Bồ Đề Kim Cương của Bất Không Vương

_Sứ Giả Chân Ngôn:

“Na mô la đát-na đát-la gia dã (1) na mạc tát phộc mạn noa la (2) nễ phộc tỉ nam (3) nỉ phộc nam (4) na mô bật đình-dạ nỉ phộc nam (5) tát phộc ca cấp bá tất đà nam (6) na mạc y lợi gia (7) bà lộ chỉ đế thấp-phộc la dã (8) bồ địa tát đỏa dã (9) ma ha tát đỏa dã (10) ma ha ca lỗ nê ca dã (11) ế hứ, bạc già phộc để (12) bát đầu-ma tốn na lý (13) ma ha bật đình-dạ nỉ phộc để (14) giả la giả la (15) bát đầuma tốn na lý (16) mễ nga phược để (17) hổ lỗ hổ lỗ (18) toa-phộc ha (19)”

 

Chân Ngôn Pháp này gia trì vào hương xoa bôi, bột hương, hương đốt, hoa, quả, thức ăn uống… cúng dường Liên Hoa Tốn Na Lý Thần (Padma-sudarī), Nhất Kế La Sát Nữ Sứ Giả, Độ Để Sứ Giả… thỉnh nguyện gia hộ, liền không có tất cả chướng ác gây phiền nhiễu

_Thị Giả Chân Ngôn:

“Na mô la đát-na đát-la gia dã (1) na mạc củ lô đà la nhạ dã (2) na mạc y lợi gia (3) bà lộ chỉ đế thấp-phộc la dã (4) bồ đề tát đỏa dã (5) ma ha tát đỏa dã (6) ma ha ca lỗ nê ca dã (7) na mạc tát phộc bật đình-dạ (8) củ la băng xả dã (9) đát ninh-dã tha (10) Án (11) y mộ già hột-lý na dã (12) bả-la bà nhĩ ninh (13) tát phộc nhĩ khất na bả-la xá ma nễ (14) y khả la, tăng khả la (15) bát đầu-ma bỉ chủ (16) bá nhĩ sắt nê (17) ma nê ca na ca (18) nhĩ bộ sử đa (19) ca ma la bộ nê (20) đả la đả la (21) đá la dã bá lâm (22) y mộ già hột-lý na dã (23) nhạ duệ trất-lý nãi trấtlý (24) bà la na bộ nê (25) tắc ma la, tắc ma la (26) bạc già mạn (27) tát phộc đả tha nga đá (28) tam ma diệm (29) bà la bà la (30) bộ lỗ bộ lỗ (31) một-la khả ma, bệ sái đà la (32) nhĩ bộ sử đa đá nỗ (33) ma ha bà dã, khả lệ (34) y lộ ca dã, nhĩ lộ ca dã (35) tát phộc tát đỏa bà lộ ca nễ (36) phộc la phộc la (37) phộc la nỉ (38) toaphộc ha (39)”

 

Chân Ngôn Pháp này gia trì vào tro sạch. Thị Giả chấm, đeo liền thành ủng hộ

_Nội Giới Chân Ngôn:

“Na mô la đát-na đát-la gia dã (1) na mạc y lợi gia (2) bà lộ chỉ đế thấp-phộc la dã (3) bồ đề tát đỏa dã (4) ma ha tát đỏa dã (5) ma ha ca lỗ nê ca dã (6) đát ninh-dã tha (7) bá la bá la (8) ma la ma la (9) mãn đà mãn đà (10) tam mạn đế na (11) y mộ già bá xả khả tắc đê (12) để sắt sá, để sắt sá (13) bột đà đạt ma tăng khả (14) tát để-duệ nẵng (15) toa-phộc ha (16)”

 

Chân Ngôn Pháp này gia trì vào hạt cải trắng, tro… kết trì Nội Giới, sau đó kết Ấn Giới liền thành kết Nội Kim Cương Pháp Giới

_Ngoại Giới Chân Ngôn:

“Na mô la đát-na đát-la gia dã (1) na mạc y lợi gia (2) bà lộ chỉ đế thấp-phộc la dã (3) bồ đề tát đỏa dã (4) ma ha tát đỏa dã (5) ma ha ca lỗ nê ca dã (6) đát ninh-dã tha (7) nễ xá mãn đà nễ (8) nễ xá nhĩ nễ xá mãn đà nễ (9) y mộ kì y bả-la để khả đê (10) mẫu lỗ mẫu lỗ (11) tố lỗ tố lỗ (12) đổ lỗ đổ lỗ (13) tát phộc nhĩ khất na (14) nhĩ na xá nễ (15) bát đầu-ma (16) sa la nhĩ bộ sử đê (17) bột đà đạt ma tăng khả (18) tát để-duệ nẵng (19) mãn đà y nhĩ đả, bà la nê (20) toa-phộc ha (21)”

 

Chân Ngôn Pháp này gia trì vào hạt cải trắng, tro… kết thí Ngoại Giới, sau đó kết Ấn Giới liền thành kết Ngoại Viện Kim Cương Tường Giới

_Tán Hội Chân Ngôn:

“Na mô la đát-na đát-la gia dã (1) na mạc y lợi gia (2) bà lộ chỉ đế thấp-phộc la dã (3) bồ đề tát đỏa dã (4) ma ha tát đỏa dã (5) ma ha ca lỗ nê ca dã (6) đát ninh-dã tha (7) hứ lý hứ lý (8) nhĩ lý nhĩ lý (9) tỉ lý tỉ lý (10) bỉ lý bỉ lý (11) phộc la phộc la (12) bả-la phộc la (13) nhĩ ma nẵng đà la (14) na la na la (15) nga xả nga xả (16) bồ già bạn (17) y lợi gia (18) bà lộ chỉ đế thấp-phộc la (19) toa phộc bà phộc nam (20) đổ lỗ đổ lỗ (21) y mộ già bát đầu-mê (22) toa-phộc ha (23)”

 

Chân Ngôn Pháp này gia trì vào hương hoa… rải bày bên trong Đàn, nâng giữ Át Già phụng hiến, khen ngợi, khải bạch, lễ tiễn đưa tất cả Hiền Thánh giải tán, quay về cung của mình

 

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

_QUYỂN THỨ MƯỜI (Hết)_