KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: GiácÁi, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

QUYỂN THỨ SÁU

QUYẾN SÁCH THÀNH TỰU PHẨM THỨ SÁU CHI HAI

_Bạch Đức Thế Tôn! Ma Ni Bảo Sách Tam Muội Gia. Dùng báu Kim Cương (Vajra), hoặc báu Lưu Ly (Vaiḍūrya), hoặc báu Đế Thanh (Indra-nīla-muktā), hoặc báu Sa Pha Chi Ca (Sphaṭika), bốn thứ báu như vậy tùy được một thứ báu, như nhóm Hồ Đào không có các điểm đen tỳ vết, hoặc lại to lớn là thắng thượng bậc nhất. Như Pháp Trị, chà mài hoa sen bằng bạc trắng, hoa ấy có tượng lớn nhỏ sinh ra hoa sen. Để báu Kim Cương ở tâm Đải hoa sen, dủng châu báu trang điểm chạm trổ đài hoa sen ấy, sợi chỉ hồng, sợi dây dựa theo lúc trước làm Pháp dựng Mạn Noa La, gia trì vào sợi chỉ ấy se hợp độ dài của bộ phận dây làm một nhánh, đừng làm bộ phận riêng, chồng chất ba bộ phận dài 21 khuỷu tay, hợp thành sợi dây. Hai đầu của sợi dây ấy thì một đầu cột buộc với cọng hoa sen, một đầu cột buộc với móc câu Kim Cương. Móc câu ấy dùng vàng ròng làm dài khoảng bốn nắm tay, cái cán có vật trang điểm, thân mặc quần áo sạch mới

Làm Mạn Noa La có tòa lụa màu báu trang nghiêm, ở cái mâm trên tòa để sợi dây báu Ma Ni, đặt móc câu báu hoa sen (Liên Hoa Bảo Câu) ở chính giữa sợi dây

Mặt Đông để tượng Thích Ca Mâu Ni Phật, tượng A Di Đà Phật, tượng Quán Thế Âm Bồ Tát. Dùng các hương, hoa, nước thơm, quả trái, ba loại thức ăn màu trắng… như Pháp cúng dường, thiêu đốt Hương Vương, chặt đứt các ngôn luận. Thức ăn do bên ngoài đem đến cho thì chẳng phải là món ăn của mình, đều chẳng nên ăn, chẳng nên cúng dường. Chỉ ăn ba loại thức ăn màu trắng, như Pháp mà ngồi, tay trái cầm cây gậy đè lên trên vật báu, sợi dây; tay phải vịn hạt châu (tràng hạt), ban ngày tụng mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn. Trước tiên cầm vật báu, sợi dây ở đầu đêm, sau đêm một lần tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn thì một lần gia trì vào hạt cải trắng, trước tiên đánh lên vật báu, sợi dây

Như vậy làm Pháp không có gián đoạn ngày giờ, đủ 36 tuần. Vào ngày 15, lúc đầu đêm, lúc sau đêm, canh năm lúc trời sáng thời trên vật báu, trên sợi dây, trên tượng Quán Thế Âm, trên thân Hành Giả một thời phóng ánh sáng. Thời người trì Chân Ngôn dâng Át Già cúng dường, tay trái cầm sợi dây, tay phải cầm hoa sen tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn 21 biến. Ở trong hư không phát ra âm thanh lớn ca bái, khen ngợi. Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà, Đức Thế Gian Quán Quang Vương Như Lai một thời hiện thân duỗi bàn tay xoa đỉnh đầu, đồng thanh khen rằng: “Lành thay! Lành thay Thiện Nam Tử! Nay ngươi đã thành Bất Không Thanh Tịnh Ma Ni Bảo Sách Xuất Thế Thế Gian Tam Muội Gia” Quán Thế Âm Bồ Tát bảo rằng: “Nay ngươi đã được Bất Không Thanh Tịnh Đại Tư Duy Ma Ni Bảo Sách Thành Tựu Tam Muội Gia của Ta, được tất cả nhóm báu của Thế Gian. Ngươi nên làm các tướng Thần Biến như Thần Biến của Ta, dấy hiện mây biển ánh sáng của mọi loại báu Ma Ni, mây biển của mọi loại hương báu vô giá, mây biển của của mọi loại thức ăn Cam Lộ ngon lành, mây biển của mọi loại phướng phan lọng báu, mây biển của mọi loại quần áo màu nhiệm thuộc cõi Trời, mây biển của mọi loại cung điện lầu gác đài sàn làm bằng các vật báu, mây biển của mọi loại nhạc Trời vi diệu, mây biển của cây cối hoa quả báu…. cúng dường Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật, Thế Gian Quán Quang Vương Như Lai, tất cả chúng Bồ Tát Ma Ha Tát. Lại được tỏ bày cứu giúp tất cả hữu tình đều được giải thoát, bỏ thân đời này liền đến phương Tây hóa sinh trong hoa sen

Lúc đó, tụng niệm Phấn Nộ Vương Chân Ngôn ba biến, tay phải cầm vật báu, sợi dây xếp chồng lên nhau cuộn tròn để bên trong hai khuỷu tay, ló rũ hai đầu một Xích bốn năm Thốn (7/15dm hay 1/2dm). Đầu hoa sen của sợi dây nắm trong bàn tay trái, đầu móc câu của sợi dây để bên trong khuỷu tay trái ló ra ngoài rũ xuống. Tay phải cầm tràng hạt, đốt hương cúng dường, đối với các hữu tình khởi Tâm Đại Bi, quán nhìn bên trong vật báu tuôn ra vô lượng loại mây biển cúng dường, tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn ba biến, tụng Bí Mật Tâm Chân Ngôn 21 biến, đỉnh lễ quy mệnh tất cả chư Phật Bồ Tát, thỉnh có Thần Thông, tụng Quảng Đại Bất Không Ma Ni Bảo Đà La Ni Chân Ngôn là:

“Na mạc tắc-trất lệ dã (1) đặc-phộc nỗ nga đá (2) bả-la để sắt sỉ đế biều (3) tát phộc bột đà bồ địa tát-đỏa phộc (4) bả-la sai la sai một ninh-cát lợi biều (5) na mạc tát phộc bả-la để duệ ca, bột đà-lý dã (6) thất la phộc ca tăng kì biều (7) để đả na nga đả (8) bả-la quật bán nỉ biều (9) na mạc tam miểu đá nam (10) tam miểu bả-la để bán na nam (11) na mạc y lợi dã chiên-trất lợi dã, bả-la mục khế biều (14) ma ha đổ sử đả phộc la (15) bà bà na nễ phộc tỉ biều (16) sa nga noa phộc lê biều (17) na mạc y lợi da nhĩ đả bà dã (18) đả tha nga đá dã (19) sa khả tố khư phộc để (20) mạn noa la nễ bà tỉ biều (21) na mô la-đát na đát-la da dã (22) na mạc y lợi da (23) phộc lộ chỉ đế thấp-phộc la dã (24) bồ đề tát đỏa dã (25) ma ha tát đỏa dã (26) ma ha ca lỗ nê ca dã (27) na mạc ải thấp-phộc la (28) ma ê thấp phộc la, lộ ba phộc lộ chỉ đá dã (29) một-la khả ma, nhĩ sắt nỗ (30) ma ê thấp-phộc la (31) củ ma la đá-la mục khế biều (32) nê phộc bả trất-lợi biều (33) án (35) ma ha bát-đầu ma, chấn đá ma nê (36) ma nê ma nê (37) y mộ già ma nê (38) tố ma nê, ma ha ma nê (39) tát phộc đả tha nga đá lăng ca la (40) Ma ha mộ già ma nê (41) chá la chá la (42) tán chá la (43) ninh xá giả lý thấp-phộc la (44) ma ha bát đầu-ma, bộ nhạ, phộc la na (45) ma ha ca lỗ nê ca (46) ma ha nhĩ thấp-phộc lỗ bá đà la (47) bả-la phộc la (48) ma ha bồ địa tát đỏa- phộc (49) bát đầu-ma đà la (50) bát đầu-ma sai na (51) bát đầu-ma ma củ trá, ma la, đà la (52) bát đầu-ma kiêu la (53) bát đầu-ma lăng cật-lý đả, đá nậu (54) sa khả tắc la, bộ nhạ (55) nhạ da, nhạ da (56) xả đá sai khả tắc la, la thấp-nhĩ (57) bả-la để mạn nê đá xá lý la (58) bà la bà la (59) nhĩ chỉ đát-la bà la noa đà la (60) ma nê ca na ca (61) bạt nhật la, phệ trụ lý dã (62) ma la ca đá, ấn nại-la, nễ la (63) bát đầu-ma la nga (64) nhĩ bộ sử đá, xá lợi la (65) chỉ lợi chỉ lợi (66) nhĩ chỉ đát-la chá la noa (67) ma ha bồ địa tát đỏa-phộc (68) phộc la na, một- la khả ma (69) nhĩ sắt nỗ, ma ê thấp-phộc la (70) lỗ bá đà la (71) bát đầu-mễ thấp phộc la (72) lộ kế thấp-phộc la (73) y than đế thấp-phộc la (74) dã ma, bà lỗ noa (75) lý sử nga noa (76) củ ma la tế na bát để (77) phế sái đà la (78) đà la đà la (79) địa lợi địa lợi (80) độ lỗ độ lỗ (81) ma ha bộ đá phế sái đà la (82) tát phộc đả tha nga đá tị sử cật đả (83) sa ma dã ma nỗ tắc ma la (84) bạc già bạn (85) bố la dã, y thiêm (86) đá la dã bá lam (87) xá sai dã tát đoan (88) đát nhạ dã nột sắt tra (89) bá đả dã, nhĩ khất than (90) ma la dã, trất-lợi nỗ sái ma lan (91) sai la sai la, bá phàm (92) hồng hồng hồng (93) phất phất phất (94) tất đình-dạ tất đình-dạ (95) ma ha chấn đá ma nê (96) y mộ già bá xả, sa đà dã (97) nhĩ bổ la tất trầm (98) ma ma, bả-la duệ xả (99) ma ha ca lỗ nê ca (100) bột đình-dạ, bột đình-dạ (101) bồ đà dã, bồ đà dã (102) tam bồ đà dã (103) ma ha bát du bát để, phế sái đà la (104) sai mạn đả, nhĩ truất phộc noa (104) lật trận, tán đà la xả dã đổ (106) đổ lỗ đổ lỗ (107) đả la đả la (108) già già na, nhĩ bổ la (109) nhĩ ma na tán đà lợi xả ca (110) na mô tốt đổ để, nhĩ bổ la bôn nương (111) củ xả đà la (112) ma ha mộ già tất đễ (113) hồng hồng (114) y tì săn giả đổ, hàm (115) nhĩ bổ la, ải lật để, ca lê (116) toa-phộc ha (117) bộ toa-phộc ha (118) bộ phộc toa-phộc ha (119) bộ một bộ phộc toa-phộc ha (120) toa-phộc, toa phộc ha (121) y mộ già nhĩ bổ lê, toa phộc ha (122) ma ha chấn đả ma nê, tất đễ (123) toa phộc ha (124) tát phộc tất đình-dạ phộc la nê (125) toa phộc ha (126) án, nhĩ bổ lệ thấp-phộc la (127) ma ha chấn đả ma ni (128) y mộ già tất đễ (129) hồng phất (130) toa phộc ha (131)”.

Tụng 108 biến xong. Trên vật báu, bên dưới sợi dây, trên tượng, trên thân Hành Giả một thời phóng lượng ánh sáng tràn khắp bờ mé hư không, một thời hiện ra khắp: mây biển ánh sáng của mọi loại báu Ma Ni, mây biển của mọi loại hương báu vô giá, mây biển của mọi loại hoa vòng hoa màu nhiệm, mây biển của mọi loại hương bộ hương xoa bôi, mây biển của của mọi loại thức ăn uống Cam Lộ, mây biển của mọi loại phướng phan lọng báu, mây biển của mọi loại quần áo màu nhiệm thuộc cõi Trời, mây biển của mọi loại cung điện lầu gác đài sàn làm bằng các vật báu, mây biển của mọi loại các thứ nhạc Trời vi diệu, mây biển của cây cối hoa quả báu…. cúng dường Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật, Thế Gian Quán Quang Vương Như Lai, tất cả chúng Bồ Tát Ma Ha Tát

Thời người trì Chân Ngôn được Đại Thần Thông, nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật, Thế Gian Quán Quang Vương Như Lai, tất cả chúng Bồ Tát Ma Ha Tát ở trong hư không một thời xưng tán. Do tất cả mọi loại biển mây cúng dường của Bất Không Ma Ni làm cúng dường cho nên người trì Chân Ngôn sẽ được tất cả Chân Ngôn Minh Tiên, Luân Vương với quyến thuộc cung kính hộ giúp khen ngợi nhiễu quanh, sống lâu đến 80 ngàn kiếp, tên hiệu là Quảng Đại Bất Không Ma Ni Bảo Thủ. Nếu trụ trong cõi người thì sống lâu đến một vạn tuổi, thời người dân trong đời tuân phục cung kính như thân của Ta không có bè bạn nào ngang bằng, chư Thiên thủ hộ ngưỡng mộ kính trọng, tất cả hữu tình thường yêu thích thường nể sợ, chứng hiểu Thế Gian, Trí biện bác thâm sâu thấu đạt khắp không có ngăn ngại, sẽ ở Đại Chúng của tất cả Trời Người diễn nói không có gì ví dụ được.

Thời người trì Chân Ngôn sẽ lại hiện bày thành thục: hình tướng, Thần Thông, Công Đức, Tam Muội Gia của tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát, Độc Giác, Thanh Văn, tất cả tám Bộ Trời Rồng trong tất cả cõi nước ở mười phương… cung kính cúng dường, chiêm ngưỡng Bồ Tát, chắp tay đỉnh lễ, khải thỉnh mọi loại Thần Lực gia bị âm thầm trợ giúp của tất cả Như Lai, tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát trong tất cả cõi nước ở mười phương… như Pháp mà ngồi, quán bên trong vật báu ấy hiện ra nhóm loại hình tượng, mọi loại Thần Thông của tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát, Độc Giác, Thanh Văn, tất cả tám Bộ Trời Rồng trong tất cả cõi nước ở mười phương. Một thời hiện ra mọi loại món ăn Cam Lộ thơm tho ngon đẹp, mọi loại hương xoa bôi, hương bột; mọi loại vòng hoa Anh Lạc, mọi loại Cà Sa quần áo, mọi loại phướng phan lọng báu, mọi loại vật dụng trang nghiêm báu, mọi loại âm thanh màu nhiệm của cõi Trời, mọi loại cây báu Như Ý, cây hoa, cây quả; mọi loại hương, dầu, đèn, cây cối; mọi loại cung điện, lầu gác, đài, sàn bảy báu… một thời hiện ra tràn đầy tất cả Chúng Hội của chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát ở mười phương cúng dường. Tụng Ma Ni Bảo Đà La Ni Chân Ngôn 7 biến, xoay vần sợi dây 7 vòng.

Ứng với lúc đó đều ở trong Hội của tất cả chư Phật, chúng Bồ Tát Ma Ha Tát nhìn thấy tất cả hình tượng, mọi loại Thần Thông, mọi loại mây biển cúng dường của tất cả chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát, Độc Giác, Thanh Văn, tất cả tám Bộ Trời Rồng cúng dường. Làm cúng dường đó tức ngay tất cả hương, hoa, phan phướng lọng báu, vật dụng trang nghiêm, thức ăn uống, châu báu, quần áo, đèn sáng… thừa sự cúng dường tất cả chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát trong tất cả cõi nước ở mười phương không có khác vậy.

Như vậy, ngày ngày hay thành thục gom chứa tất cả Thần Thông, Công Đức, Tướng tốt, Niệm Lực, Trí Lực, Thí Lực, Giới Lực, Tinh Tiến Lực, Uy Đức Lực, Phước Uẩn, căn lành của tất cả chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát trong tất cả cõi nước ở mười phương. Tất cả chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát ở mười phương quán nhìn khen ngợi, ủng hộ. Quán Thế Âm Bồ Tát vui vẻ âm thầm hộ giúp. Nên biến người này đắc được nhóm Phước, Công Đức, căn lành rộng lớn của Quán Âm. Đời này, đời sau chẳng bị tất cả các Quỷ Thần, tám Bộ Trời Rồng ác tạo làm các ách nạn kinh sợ tai hại

Nếu có người thấy nghe Đà La Ni Chân Ngôn Tam Muội Gia này thì hết thảy tội chướng liền khiến cho trừ diệt

Nếu có người hay ở 7 ngày 7 đêm chặt đứt các ngữ luận, đọc tụng thọ trì Đà La Ni Chân Ngôn này thì mọi tội: bốn nặng, năm nghịch, mười ác đã gây tạo ở trăm ngàn câu chi kiếp… một thời tiêu diệt, quyết định chẳng nhận tất cả tội khổ trong Địa Ngục A Tỳ (Avīci) , ngay nơi sinh ra giống như hoa sen chẳng bị bụi dơ gây nhiễm ô, dùng chút công hạnh được Địa an vui

Nếu người thường y theo Pháp trì Chân Ngôn này thì sẽ được Kim Cương Thắng Định của Bất Thoát Bồ Tát Ma Ha Tát

_Thế Tôn! Nếu có người, ngày riêng chỉ tụng Đà La Ni Chân Ngôn 108 biến tức đang tu hành Nhất Thiết Bất Không Thập Ba La Mật Mạn Noa La Pháp viên mãn tương ứng, tất cả Chân Ngôn Minh Thần thường vui thích ủng hộ.

Nếu có chúng sinh gây tạo nhóm tội: bốn nặng, năm Nghịch, mười Ác trong ức kiếp…. khi thân hoại mệnh chung bị đọa vào Địa Ngục A Tỳ. Nếu người đã chết này tùy theo thân phần, thi hài, quần áo ấy được bóng ảnh của thân người trì Chân Ngôn đính vào thì liền được giải thoát, bỏ thân khổ này sinh thẳng về Tịnh Thổ.

_Bạch Đức Thế Tôn! Bất Không Ma Ni Bảo Đà La Ni Chân Ngôn Tam Muội Gia này chân thật chẳng hư dối, có tên gọi là Bạt Ác Thú Chân Thật Giải Thoát Tam Muội Gia Môn huống chi là Bật Sô (Bhikṣu: Tỳ Khưu), Bật Sô Ni (Bhikṣuni: Tỳ Khưu Ni), tộc tính nam, tộc tính nữ có niềm tin trong sạch dùng Tâm chân thật ngày đêm siêng năng tinh tiến y theo Pháp thanh tịnh cúng dường, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu học, tự mình viết chép, dạy người viết chép… há chẳng giải thoát sẽ được A Nậu Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề sao?

Bất Không Ma Ni Bảo Đà La Ni Chân Ngôn này ở trong các Chân Ngôn Tam Muội Gia là bậc nhất cùng tột, thành tựu tất cả Công Đức, nhóm Phước, căn lành rộng lớn. Thế nên người Trí cần phải như Pháp thọ trì, đọc tụng, cung kính cúng dường, viết chép, giải nói.

Thế Tôn! nếu có người nhìn thấy Kinh này tức gọi là Pháp Thân chân thật của Quán Thế Âm Bồ Tát. Người trì Chân Ngôn nếu đem sợi dây báu quấn đeo trên cổ, tay phải cầm sợi dây hoa sen, tay trái cầm móc câu, tụng niệm Chân Ngôn tức được Tam Muội Gia bí mật, đi vào trụ trong hang, đầm nước, núi của tất cả Trời, Rồng, Tu La, Quỷ Thần đều không có chướng ngại, thọ mệnh ngang bằng với số tuổi tên Trời. Tất cả Tùy Miên (Anuśaya), Phiền Não (Kleśa), ám chướng đều tự tiêu diệt.

Nếu người muốn tất cả việc của Quán Tướng [tướng Sở Duyên (Ālambana) với tướng Nhân Duyên (Hetu-pratyaya)]. Ở kỳ Bạch Nguyệt: ngày 8, hoặc ngày 14, hoặc ngày 15, hoặc ngày Nguyệt Tận (ngày cuối cùng của tháng)… tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo sạch, làm Mạn Noa La, trang nghiêm tòa Pháp. Để sợi dây báu trong cái mâm trên tòa, để hoa sen bẳng bạc trắng ấy ngay chính giữa sợi dây, ở bên trên rải hoa, thiết bày cúng dường. Trầm Thủy Hương, An Tất Hương đều có 16 phân; Tô Hợp Hương, Tán Chiết La Sa Hương đều có 7 phân; Bạch Chiên Đàn Hương có 2 phân… hòa hợp rồi thiêu đốt. Tay trái cầm móc câu, tay phải bấm tràng hạt, tụng Mẩu Đà La Ni Chân Ngôn 3 biến, tụng Bí Mật Tâm Chân Ngôn 108 biến, tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn 3 biến, tụng Ma Ni Bảo Đà La Ni Chân Ngôn 21 biến. Ngồi kiết già tĩnh niệm, nghĩ quán sát Quán Thế Âm Bồ Tát đi đến nói Tướng tùy theo ý trụ lặng lẽ

Lúc đó, liền được nhìn thấy tất cả chư Phật, Bồ Tát, tám Bộ Trời Rồng. Hoặc thấy tất cả người gây oán hại. Hoặc thấy tướng của mạng dài, mạng ngắn. Hoặc thấy tướng bệnh, tướng chết. Hoặc thấy tướng thiện ác của quốc vương. Hoặc thấy tướng được vàng, bạc, châu báu, mọi loại quần áo, vật dụng trang nghiêm. Hoặc thấy tướng tướng của mọi loại nghề khéo. Hoặc thấy tướng của mọi loại Pháp huyễn hóa. Hoặc thấy tướng của kho tàng bên dưới mặt đất. Hoặc thấy tướng được mùa, mất mùa của nhóm lúa đậu. Hoặc thấy tướng thành, chẳng thành của các sự nghiệp. Hoặc thấy tướng đồng nam, đồng nữ.

Hoặc thấy mọi loại Pháp Tướng trì Chân Ngôn thành tựu điều phục người dân. Hoặc thấy tướng của nhóm phú quý, nghèo hèn. Hoặc thấy lúc mưa, lúc chẳng mưa. Hoặc thấy tướng tai vạ, bệnh dịch của tất cả người dân, súc sinh. Hoặc thấy tướng của mọi loại đáng sợ. Hoặc thấy tướng giặc nơi khác, nghịch loạn xâm phạm đất nước. Hoặc thấy tướng của mọi loại mong cầu, các Nguyện được viên mãn

Thế Tôn! Nói các tướng này là nói chân thật, người Trí chẳng nên sinh lo nghĩ nghi ngờ.

Nếu trời nắng mãi không mưa. Cầm giữ sợi dây báu ở trong cái ao tụng Chân Ngôn thì nước ao liên tuôn mưa lớn. Nếu mưa dầm, cầm giữ sợi dây báu ở nơi xa xôi vắng vẻ, nhìn lên trời tụng niệm Chân Ngôn thì mưa ấy liền ngưng

Nếu nhìn Nhật Thiên (Sūrya-deva). Cầm giữ sợi dây báu tụng Chân Ngôn thỉnh, liền được Nhật Thiên quán nhìn ủng hộ

Nếu nhìn Nguyệt Thiên (Candra-deva). Cầm giữ sợi dây báu tụng Chân Ngôn thỉnh, liền được Nguyệt Thiên quán nhìn ủng hộ

Nếu ở bên bờ sông nhỏ, sông lớn, biển… cầm giữ sợi dây báu tụng Chân Ngôn triệu mọi thứ báu trong nước, liền sẽ hiện ra, lấy dùng không có trở ngại

Nếu ở rừng núi sâu, cầm giữ sợi dây báu, tụng Chân Ngôn, hô gọi tất cả Dược Tinh thì một thời hiện thân bạch rằng: “Chân Ngôn Giả! Hãy nhận lấy Dược Tinh chúng tôi mà uống”

Nếu cầm sợi dây báu cột với đầu tượng Ma Ha Ca La (Mahā-kāla: Đại Hắc Thiên), tụng Chân Ngôn, hô gọi Ma Ha Ca La thống lãnh các Tộc đi đến thì một thời hiện thân, thề làm tôi tớ, nhận sự sai khiến. Nếu cầm sợi dây báu nhìn các quý nhân thì được họ vui vẻ yêu kính, nếu nhìn người dân thì họ cũng đều quy kính

Nếu có cõi nước dấy lên tai dịch. Ngày 15 của kỳ Bạch Nguyệt, tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo sạch, đối với các hữu tình khởi Tâm Đại Bi, ngửa trên lầu cao, hoặc ở trên tháp, hoặc dưới cây phướng… như Pháp làm Đàn, cầm giữ sợi dây báu, tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn 108 biến, tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn 49 biến, tụng Ma Ni Bảo Đà La Ni Chân Ngôn 108 biến, quán nhìn 9 phương, xoay vòng sợi dây báu, nguyện nói: tất cả tai chướng, nước lụt, hạn hán chẳng điều hòa trong đất nước liền sẽ tiêu diệt mà ngưng dứt trừ hết. Hay khiến cho mọi loại lúa đậu, hoa quả, tất cả quần áo, vật dụng trang nghiêm… thảy đều dư dật, người dân an vui không có các sự sợ hãi. Lại khiến cho hữu tình có Tính ác thương yêu lẫn nhau, chẳng tàn hại nhau

_Bạch Đức Thế Tôn! Kiếm Quyến Sách Tam Muội Gia. Lấy sắt thép già làm cây kiếm. Cây kiếm ấy dài khoảng 16 ngón tay (lấy 5 nắm tay làm lượng định), bạc trắng làm cái cán, trên hai mặt kiếm tỏa đám lửa màu vàng ròng. Phần nhóm của sợi dây dùng sợi tơ của cây Đỗ Trọng, tơ tằm, tơ vỏ cây… tinh khiết trì luyện làm Mạn Noa La, gia trì vào tơ, hợp chiều dài của bộ phận của sợi dây làm một sợi nhỏ, đừng làm riêng bộ phận (Cổ), chất chồng 3 bộ phận dài 16 khuỷu tay hợp thành sợi dây.

Một đầu của sợi dây ấy cột buộc trên cán cây Kiếm, làm Mạn Noa La, tòa lụa màu báu, để ngay trước mặt tượng Bất Không Vương Quán Thế Âm như cái mâm Pháp để cây kiếm, sợi dây, mọi loại cúng dường, thiêu đốt Hương Vương. Ban ngày như Pháp ngồi, mặt mắt giận dữ, tay trái cầm cây gậy đè lên trên cây kiếm, sợi dây… tụng mẪu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn, trước tiên cầm cây kiếm, sợi dây. Ban đêm tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn gia trì vào hạt cải trắng, trước tiên đánh vào cây kiếm, sợi dây…. 36 tuần không có gián đoạn làm Pháp thì trên cây kiếm, trên sợi dây phóng ánh sáng lửa lớn. Thời người trì Chân Ngôn dùng tay phải cầm cây kiếm, tay trái cầm sợi dây, lớn tiếng phấn nộ tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn 108 biến sẽ chứng được Bất Không Vương Đà La Ni Thần Thông Kiếm Tiên Tam Muội Gia, sống lâu đến 80 ngàn tuổi

Lúc đó, tất cả Chấp Kiếm Chân Ngôn Minh Tiên Đại Chuyển Luân Vương, tất cả Bí Mật Kiếm Tiên Đại Chuyển Luân Vương một thời hiện ra trước mặt, khen ngợi hộ giúp, làm bạn Thần Thông du hý

Nếu dùng tiếng rất giận, tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn 7 biến, ngay ở trên đỉnh đầu xoay vòng cây kiếm, sợi dây liền khiến cho tất cả Tỳ Na Dạ Ca, Dược Xoa, La Sát, Quỷ Thần… cực ác một thời từ khuôn mặt phọt máu tuôn ra, hoặc tự phá vỡ cái đầu

Nếu trong quân trận, dùng tiếng rất giận, tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn 108 biến, ngay ở trên đỉnh đầu xoay vòng cây kiếm, sợi dây liền khiến cho binh phương khác bỏ chạy tứ tán không thể chống lại

Nếu trong rừng Thi Đà, dùng tiếng rất giận, tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn 7 biến, ngay ở trên đỉnh đầu xoay vòng cây kiếm, sợi dây liền khiến cho tất cả các Quỷ Thần ác hoảng hốt, rất sợ, choáng váng ngã xuống đất. Cửa cung của Quỷ Thần một thời mở hiện.

Nếu ở trước cửa hang A Tu La, cửa hang của Rồng, dùng tiếng rất giận, tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn 108 biến, ngay ở trên đỉnh đầu xoay vòng cây kiếm, sợi dây thì cửa hang tự mở, Quỷ Thần trong hang thảy đều chịu phục rồi làm tôi tớ không dám chống lại. Nếu cầu mọi Nguyện, làm các việc thì đều như vậy làm, không có việc gì chẳng hoàn thành.

_Bạch Đức Thế Tôn! Long Quyến Sách Tam Muội Gia. Đẳng phần của Rồng ấy, lấy bảy báu, Hoàng Đan, Hùng Hoàng, tua hoa sen, Long Hoa, Cam Thảo Hoa… thanh tịnh làm thành hạt nhỏ mịn, nước cốt cây Đỗ Trọng… như Pháp hòa trị, tụng Bí Mật Tâm Chân Ngôn gia trì một vạn biến, vẽ đắp tượng Long Vương có dạng như Thiên Thần, trên đầu ló ra 3 cái đầu Rồng Na Già (Nāga), cổ Rồng có sừng nhỏ, dùng vàng ròng trang sức vòng khắp thân

Sợi dây ấy: dùng 5 loại tơ nhuộm làm 5 màu, dựng lập Mạn Noa La Tam Muội Gia, tụng Chân Ngôn gia trì vào sợi tơ, se hợp chiều dài của bộ phận của dây làm một sợi nhỏ, đừng làm riêng bộ phận (Cổ), chất chồng 3 bộ phận dài 16 khuỷu tay hợp thành sợi dây. Một đầu của sợi dây cột buộc trên cổ của Long Vương, xoa tô tòa lụa báu trang nghiêm trong Mạn Noa La, để trên tòa Rồng, mặt Rồng hướng về phương Đông, chuộn sợi dây quấn quanh bốn bên của thân Rồng. Nên để tượng Y Mộ Già Vương Quán Thế Âm (Bất Không Vương Quán Thế Âm), mọi loại cúng dường, thiêu đốt Hương Vương. Mỗi ngày ở cửa Tây xoay vần Ấn mà ngồi, tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn. Trước tiên, cầm Rồng với sợi dây, ban đêm tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn gia trì vào hạt cải trắng, trước tiên đánh vào Rồng với sợi dây. 36 tuần không có hỏi han, làm Pháp thì trên Rồng trên sợi dây phóng ánh sáng lửa lớn, tự nhấc lên lìa chỗ ngồi 3, 4, 5 thốn (1dm, 4/3dm, 5/3dm)

Lúc đó, tay trái cầm con Rồng, tay phải cầm sợi dây, tiếng rất phẫn nộ tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn 108 biến, chứng được Bất Không Na Già Bá Xả Tam Muội Gia (Amogha-nāga-pāśa-samaya), du hành Thế Gian không có chướng ngại. Cần vào cung Rồng, bên bờ ao Rồng hoặc trước hang Rồng, tiếng rất giận dữ tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn 108 biến, xoay vần sợi dây, con Rồng theo bên phải nghĩ định thì cửa cung Rồng ấy liền tự mở hiện. Lại tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn gia trì vào cửa cung Rồng 108 biến, xoay vần sợi dây, con Rồng theo bên phải nghĩ định liền được Long Vương thống lãnh các tùy tùng cùng một lúc hiện ra, chắp tay cung kính bạch rằng: “Đại Tiên! Nguyện vào trong cung”

Nếu khi vào thời tụng niệm Chân Ngôn. Nếu xoay vần sợi dây, con Rồng nghĩ định giáng phục các Rồng độc, khiến cho các khóa cửa của Rồng đều mở ra không có trở ngại, đi đến cung Rồng được các Long Nữ (Nāga-kanyā) nâng cầm hoa báu dâng lên cho, thời người trì Chân Ngôn nên nhận hoa này để trên đỉnh đầu của mình, cùng với các Long Nữ bay trên hư không tự tại

Thời từ vú của các Long Nữ đều tuôn ra sữa, lúc đó người trì Chân Ngôn dùng tay bụm lấy uống thì dung mạo tùy biến đoan chính xinh đẹp, tóc như xoắn ốc, sống lâu đến 12 ngàn tuổi, ở trong cung Rồng uy dụng là tốt nhất

Hàng ngày, nên tụng riêng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn gia trì vào con Rồng, sợi dây 108 biến rồi quấn đeo ở cánh tay phải, đừng để lìa thân, tay trái kết Kỳ Khắc Ấn: đem ngón cái vịn vạch gốc ngón vô danh, dựng thẳng ngón trỏ, dùng ngón giữa, ngón vô danh, ngón út nắm chặt ngón cái tác quyền dùng Ấn, ngày ngày nghĩ định con Rồng, sợi dây ấy, mỗi ngày ở cung Rồng nhật tất cả vật cúng màu nhiệm, thức ăn uống thượng vị của Long Vương. Trong cung Rồng đó, tất cả Rồng độc đều chẳng dám gây hại.

Lại tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn 108 biến, xoay vần con Rồng, sợi dây theo bên phải nghĩ định liền được tất cả quần áo, mọi báu, vật dụng nghiêm sức của Long Vương

Nếu mùa Xuân là tháng giêng, tháng hai, mùa Thu tức tháng 7 tháng 8. Trong nhóm tháng này có mây hiện ra, từ xa nhìn nơi có mây, tay phải cầm sợi dây, tay trái cầm con Rồng, tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn 108 biến, quán mây, xoay vần sợi dây, con rồng theo bên phải nghĩ định, tức trong một năm khiến các Long Vương tuôn mưa ngọt xuống, được các lúa đậu, tất cả quả trái tăng trưởng đông đầy

Lại tụng Phấn Nộ Chân Vương Chân Ngôn 108 biến, xoay vần sợi dây, con Rồng theo bên phải, nghĩ định cung điện của Rồng ấy thì hết thảy tất cả nước có vị Cam Lộ sẽ khiến cho tuôn xuống.

Lại tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn, lại xoay vần sợi dây, con Rồng nghĩ định tức được tất cả quyến thuộc, tôi tớ của Long Vương đi theo hộ giúp

Nếu có hạn hán. Trên đỉnh núi cao tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn, xoay vần sợi dây, con Rồng theo bên phải, nghĩ định liền tuôn mưa lớn xuống

Nếu mưa dầm. Cầm giữ con Rồng, sợi dây để trên đầu cây phướng cao, hoặc để ở đầu cái tháp, hoặc để trên đỉnh núi thì mưa ấy liền tạnh

Nếu gió ác, sấm, mưa đá luôn luôn dấy lên. Ở trên cao nhìn về nơi xa xôi, tiếng rất giận dữ tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn 108 biến, xoay vần sợi dây, con Rồng theo bên phải, nghĩ định tức ở một năm không có gió ác, mưa đá

Nếu muốn Đạo Hóa tất cả mọi người. Trên Đàn để con Rồng, sợi dây tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn gia trì vào hạt Thạch Lựu, hạt cải trắng, một lần tụng Chân Ngôn thì một lần đánh vào con Rồng, sợi dây… 7 lần trở xuống. Nên cầm con Rồng, sợi dây hướng về kẻ kia, xoay vần sợi dây, con Rồng nghĩ định liền khiến cho tất cả cung kính, tin phục

Nếu ở trong quân trận. Hướng mặt về quân địch, tiếng rất giận dữ tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn 108 biến, xoay vần sợi dây, con Rồng theo bên phải, nghĩ định thì binh chúng của quân địch đều nhìn thấy con Rồng độc rất đáng sợ, trợn mắt há miệng như đám lửa lớn, một thời hoảng sợ, bỏ chạy tứ tán

Nếu có mong cầu mọi loại các Pháp thì dựa theo lúc trước làm Pháp thảy đều thành tựu.

_Bạch Đức Thế Tôn! Đại Tự Tại Thiên Tam Xoa Kích Quyến Sách Tam Muội Gia. Dùng sắt đã tôi luyên làm cây kích. Cây kích ấy dài khảng 4 nắm tay. Nhóm phần của sợi dây thì lấy đuôi bò, tóc trên đầu của Đồng Nam, 5 thứ Tịnh… sửa trị dựng Mạn Noa La, dùng Chân Ngôn gia trì se hợp độ dài của bộ phận dây làm một nhánh, đừng làm bộ phận riêng, chồng chất ba bộ phận dài 16 khuỷu tay, hợp thành sợi dây, một đầu của sợi dây ấy cột buộc trên cán cây Kích. Vào ngày 8 của kỳ Hắc Nguyệt xoa tô Mạn Noa La, nghiêm sức cái tòa lụa màu báu, đặt để cây kích, sợi dây. Cuộn khoanh sợi dây ấy vây bốn bên cây kích, an tượng Bất Không Vương Quán Thế Âm, mọi loại cúng dường…. Mỗi ngày tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn, trước tiên gia trì vào cây kích, sợi dây. Ban đêm tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn gia trì vào hạt cải trắng, trước tiên đánh vào cây kích, sợi dây… 36 tuần làm Pháp không có gián đoạn thì trên cây kích, trên sợi dây phóng ánh sáng lửa lớn. Khi sáng tỏ thời người trì Chân Ngôn đưa tay trái cầm cây kích, tay phải cầm sợi dây, tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn 108 biến, liền chứng Đại Tự Tại Thiên Thần Thông Tam Muội Gia, sống lâu đến 18 ngàn tuổi, du hành trong Thế Gian, đối với Quỷ Thần được sự không sợ hãi, Đại Tự Tại Thiên, tất cả Quỷ Thần chịu làm tôi tớ

Nếu trong rừng Thi Đà, xoay vần sợi dây theo bên phải, cầm cây kích, tiếng rất phẫn nộ tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn 7 biến thì Quỷ Thần trong rừng đều hiện thận, cửa cung của Quỷ Thần cùng một lúc mở hiện, bên trong có châu báu, nhận lấy không có trở ngại.

Nếu đem một đầu sợi dây cột buộc cái cổ của Cố Nhân (người xưa hay người đã chết). Người trì Chân Ngôn cầm cây Kích dùng Chân Ngôn gia trì vào Cố Nhân khiến nói chuyện. Hỏi các việc tốt xấu của Thế Gian thì đều tự nói. Nếu muốn trở lại như cũ thì cởi bỏ sợi dây ấy ra

Nếu đem sợi dây cột buộc cái cổ của tượng Dược Xoa, người trì Chân Ngôn cầm nắm cây kích, nghĩ định, tiếng rất giận dữ một lần tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn thì một lần xướng tiếng Duệ (YE), 108 lần tức Chân Dược Xoa (Dược Xoa thật) đi đến hiện thân trước mặt, bạch với người trì Chân Ngôn: “Có việc gì cần làm?”. Nên nói lại rằng: “Nay Ta giúp nhau, cho đến tận vị lai, sai khiến ngươi làm tất cả việc, nên thường tùy theo Ta”. Dược Xoa bạch rằng: “Nay liền y theo sự sai khiến”

Nếu đem sợi dây cột buộc cái cổ của tượng Dược Xoa Nữ, người trì Chân Ngôn cầm nắm cây kích, nghĩ định, tiếng rất giận dữ một lần tụng Phấn Nộ Vương Chân

Ngôn thì một lần xướng tiếng Duệ (YE), 108 lần tức Chân Dược Xoa Nữ (nữ Dược Xoa thật) đi đến hiện thân trước mặt, bạch với người trì Chân Ngôn: “Nay cần làm việc gì?”. Nên nói lại rằng: “Ta cầu 3 điều, nay nguyện Nữ ban cho Ta”. Dược Xoa Nữ ấy bạch rằng: “ Đồng ý” thì (người trì Chân Ngôn nói rằng): “Làm mẹ của Ta thì thường nên cấp cho tất cả tài bảo. Làm chị của Ta thì thường nên cung cấp tất cả quần áo, thức ăn uống, luôn cùng nhau đi du hý khắp mọi nơi. Làm em gái của Ta thì nhận sự sai khiến, mãn mọi loại nguyện”

Nếu đem sợi dây cột buộc cái cổ của tượng Tỳ Sa Môn, người trì Chân Ngôn cầm nắm cây kích, nghĩ định, tiếng rất giận dữ một lần tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn thì một lần nhiếp triệu uy thế của Tỳ Sa Môn, 1008 lần tức Chân Tỳ Sa Môn (Tỳ Sa Môn thật) đi đến hiện thân trước mặt. Người trì Chân Ngôn bạch rằng: “Đại Thiên! Mỗi ngày xin một ngàn lượng vàng, một ngàn tiền vàng”. Vị Trời nói: “Tùy ý”. Nếu được tiền vàng thì đừng cất chứa, tùy theo chỗ được tùy đem bố thí, làm các Công Đức.

Nếu đem sợi dây cột buộc cái cổ của tượng Ma Ha Ca La (Mahā-kāla: Đại Hắc Thiên), người trì Chân Ngôn cầm nắm cây kích, nghĩ định, tiếng rất giận dữ một lần tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn gia trì vào bàn tay của mình, tác Tâm rất giận, một lần đánh vào mặt của Ma Ha Ca La 3, 4, 7 lần trở xuống thì bức tượng ấy gầm rống lớn, thời người trì Chân Ngôn đừng sinh sợ hãi, kết Kỳ Khắc Ấn nghĩ định tượng Ma Ha Ca La thời trong con mắt của tượng ấy tuôn nước mắt xuống dưới. Dùng ngón tay lấy nước mắt chấm bôi trên trán, được Bí Mật Tam Muội Gia, nhìn thấy kho tàng bị che dấu. Lại trì Chân Ngôn vào bàn tay đánh 3, 4, 7 lần trở xuống thì trong con mắt của bức tượng tuôn mảu xuống dưới, (dùng bàn tay) nâng bụm lấy uống vào liền chứng Thân Thông, bay trên hư không tự tại, đối với các Dược Xoa là uy dụng bậc nhất

Nếu Muốn Ma Ha Ca La Thần hiện thân đi đến. Đốt An Tất Hương, tiếng rất giận dữ, một lần tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn thì một lần xưng tên của Ma Ha Ca La, một lần xướng tiếng Duệ (YE), 1008 lần tức đi đến hiện thân, các nguyện đã mong cầu đū được viên mãn. Đại Quỷ Tử Mẫu Ha Lợi Đế cũng tự hàng phục. Nếu có cầu riêng tất cả các nguyện thì cũng làm như vậy đều được thành tựu.

_Bạch Đức Thế Tôn! A Mộ Già Vương Quán Thế Âm Tượng Quyến Sách Tam Muội Gia như vậy mới là chân thật thành tựu tất cả Tối Thắng Tam Muội Gia Xứ. Tùy theo các tướng loại, dùng sức Đại Huyễn Hóa Tam Muội Gia hiện bày tất cả tướng trạng Thần Biến, ấy là hiện nơi ngàn mắt ngàn tay, xoay vần trì vô lượng Thần Thông, Thủ Ấn, Khí Trượng Ấn, ở ba cõi hiện bày mọi loại Sắc Thân, lợi ích hữu tình thành thục mọi loại căn lành Bồ Đề. Người trì Chân Ngôn này nên siêng tu học tất cả các Pháp Xuất Thế, Thế Gian hướng đến tất cả Như Lai Địa, Tĩnh Quán Địa, Bồ Tát Địa. Tức được thường thấy Sắc Thân màu nhiệm chân thật của tất cả Như Lai với thấy Tịnh Thổ, Thần Thông rộng lớn của Quán Thế Âm Bồ Tát.

Do nghĩa này cho nên người Trí cần phải cung kính tôn trọng Quyến Sách Tam Muội Gia như vậy, như thấy thân Phật, thân Quán Thế Âm. Tại sao thế? Vì Pháp này hay hiện A Mộ Già Vương Quán Thế Âm Nhất Thiết Tối Thắng Giải Thoát Chân Diệu Sắc Thân Bất Không Thần Thông Đại Tự Tại Tam Muội Gia, Nhất Thiết Bất Không Như Lai Vô Đẳng Đẳng a La Ha Tam Miểu Tam Phật Đà Tam Muội Gia. Người trì Chân Ngôn đó nên thường ngày đêm tủ hộ Tâm ấy, luôn chẳng cởi niệm, trụ ở Tâm: Bố thí, Tịnh Giới, An Nhẫn, Tinh Tiến, Tĩnh Lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, Đại Bi… y theo Pháp tu hành, cung kính cúng dường, đầy đủ như Pháp. Mỗi mỗi đắp vẽ hình tượng của tất cả chư Phật, tất cả hình tượng của Bất Không Quyến Sách Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, Liên Hoa Chủng Tộc Bồ Tát Ma Ha Tát, Trời, Rồng, Dược Xoa, Thần, Quỷ… cung kính tôn trọng, dùng các hương hoa để làm cúng dường. Tâm chẳng tạp niệm, trì niệm Bất Không Quyến sách Tâm Vương Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn Tam Muội Gia, Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia thường chẳng quên mất, liền được Y Mộ Già Vương Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn Quyến Sách Tam Muội Gia, Phấn Nộ Vương Chân Ngôn Quyến Sách Tam Muội Gia, thành tựu mọi loại Thần Thông Tam Muội với được thành tựu tất cả Thần Thông Tam Muội Gia của tất cà chư Phật Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát

Lại được tất cả Tam Muội Gia của hàng Trời, Rồng, Dược Xoa, La Sát, Càn Thát Bà, a Tố Lạc, Nghiệt Lỗ Trà, Khẩn Na La, Ma Hô La Già, Khả Úy Thần, Vi Diệu Sắc Thần, Diệm Ma Vương, Tỳ sa Môn Thiên, Y Thủ La Thiên, Ma Hề Thủ La Thiên, Đại Phạm Thiên, Na La Diên Thiên, Đại Tự Tại Thiên, Câu Ma La Thiên, Hỏa Thiên, Phong Thiên, Nhật Thiên, Nguyệt Thiên, Tinh Tú Thiên, Trú Thần, Dạ Thần, Bộ Đa Quỷ… thảy đều thành tựu

Thế Tôn! Như vậy hiện bày thuyết nói. Vì các hữu tình được lợi lạc cho nên nói. Vì điều phục tất cả chúng sinh Tà Kiến đưa vào Chính Đạo cho nên nói. Dùng nghĩa này cho nên nay Con hiện bày tùy theo các hữu tình tương ứng điều phục nói Pháp Giáo này. Nếu người có Trí chẳng nên sinh Tâm nghi ngờ Pháp bên trên

Người làm Pháp ấy, trước tiên nên hiểu rõ tất cả Đàn Ấn, các Pháp, ngày, tháng, thời phần. Ở nơi nhàn tĩnh, nơi mà Tâm ưa thích. Tùy theo Tượng Pháp, Sách Pháp ấy làm Đàn. Để hình tượng: Phật, Bất Không Quyến Sách Quán Thế Âm Bồ Tát, tám Bộ Trời Rồng, Thần, Quỷ. Hoặc tùy theo Tâm ưa thích Phật, Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát. Hoặc Tượng Pháp của các Thiên Thần, Quỷ Thần… dốc lòng tô dắp tùy theo Pháp đã làm

Nếu là tượng của chư Thiên, Thần Long, Thần Quỷ…. người làm Pháp Chứng đều cột buộc cái cổ. Nếu là tượng Phật, Bồ Tát, Chấp Kim Cương…người làm Pháp Chứng đều để trên bàn tay, dưới bàn chân. Y theo Thượng Trung Hạ Tam Muội tu hành, làm tất cả Pháp thảy đều thành biện.

Nếu cầu tất cả Pháp giải thoát. Đem sợi dây báu Ma Ni để dưới bàn chân của Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát tụng Ma Ni Bảo Đà La Ni Chân Ngôn tức chứng Môn giải thoát của các Pháp. Từ đời này về sau được Đại Bồ Đề, thành Đẳng Chính Giác, chuyển bánh xe Đại Pháp

 

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

QUYỂN THỨ SÁU (Hết)