KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: GiácÁi, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

QUYỂN THỨ NĂM

QUYẾN SÁCH THÀNH TỰU PHẨM THỨ SÁU_ CHI MỘT

_Bạch Đức Thế Tôn! Nếu muốn có Thần Thông du lịch cung điện của cõi Tam Thập Tam Thiên cho đến nơi có cung điện của A Ca Ni Tra Thiên (Akaniṣṭha, hay Agghaniṣṭha: Sắc Cứu Cánh Thiên), nơi có cung điện mà Báo Thân (Saṃbhoga-kāya) của tất cả chư Phật đã trụ…với cung của Nhật Thiên, cung của Nguyệt Thiên, cung của Rồng, cung của Dược Xoa, cung của La Sát, cung của Càn Thát Bà, cung của a Tố Lạc, cung của Nghiệt Lỗ Trà, cung của Khẩn Na La, cung của Mạc Hô Lạc Già cho đến thành tựu tất cả Pháp Thế Gian Xuất Thế Gian….. Trước tiên Thừa Sự xong, thân khí thanh tịnh, trì Giới tinh tiến, phát Tâm Đại Bi, luôn kính Tam Bảo, như Pháp tu trì 8 loại Quyến Sách Tam Muội Gia (Pāśa-samaya) của Bất Không Vương (Amogha-rāja)

Quyến Sách Tam Muội Gia (Pāśa-samaya) của Tượng ấy, dùng vàng hoặc bạc đúc thân của Bất Không Quyến Sách Quán Thế Âm Bồ Tát dài khoảng 8 ngón tay (tức lấy khoảng 2 nắm tay), có ba mặt hai cánh tay, mặt chính Từ Bi, mặt bên trái rất giận dữ trợn mắt há miệng, mặt bên phải hơi giận cau mày ngậm miệng; đầu đội mão báu, trong mão có vị Hóa Phật (Nirmāṇa-buddha), tay trái cầm sợi dây, tay phải giương lòng bàn tay… bảy báu, Anh Lạc, vòng, xuyến, áo Trời dùng trang nghiêm; ngồi trên tòa hoa sen.

Lại dùng bạc hoặc sắt đã tôi luyện làm cây kích có ba chia, dài khoảng 16 ngón tay (tức khoảng một khuỷu tay). Nhóm phần của sợi dây ấy dùng sợi của cọng sen súng, sợi của cây Đỗ Trọng, sợi của cây Tố Ca, sợi của vỏ cây, sợi tơ tằm như Pháp trì luyện.

Ngày 8 của kỳ Bạch Nguyệt làm Mạn Noa La (Maṇḍala: Đàn Trường). Tâm của Đàn thuần dùng bùn Bạch Chiên Đàn Hương, bùn Trầm Thủy Hương, bùn Uất Kim Hương tô vẽ hoa sen nở rộ có 32 cánh. Ở cái mâm trên đài hoa để 5 loại sợi tơ, ba loại thức ăn màu trắng, hương, hoa, nước thơm như Pháp cúng dường.

Mỗi ngày chặt đứt các đàm luận cười đùa, tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn đều gia trì vào 5 loại sợi tơ 108 biến. Đến ngày 15 nhịn ăn, tụng trì Chân Ngôn chẳng dứt, hợp trì Sách Cổ Trường (chiều dài của bộ phận của sợi dây) làm một sợi nhỏ, đừng làm riêng bộ phận (Cổ), chất chồng 8 bộ phận (8 Cổ) dài 16 khuỷu tay hợp thành Quyến Sách (sợi dây). Hai đầu của sợi dây ấy, một đầu cột buộc Bồ Tát, một đầu cột buộc cây kích ba chia, quả A Ma La

Vào ngày 8 kỳ Bạch Nguyệt của tháng Thần Thông (tháng giêng, tháng 5, tháng 9), tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo sạch, ăn ba loại thức ăn màu trắng, làm Mạn Noa La: chính giữa là tòa Pháp được nghiêm sức bằng đủ màu sắc báu. Tòa ấy vuông tròn cao thấp một khuỷu tay, ngay giữa ở trên tòa để bức tượng, sợi dây, cây kích. Tượng Sách Khoan Bàn (?) ấy để trong sợi dây, tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn gia trì vào bức tượng, sợi dây, cây kích 21 biến rồi an trí. Nên gia trì vào hương xoa bôi rồi xoa bôi ở trên tượng, trên sợi dây, trên cây kích. Dùng mọi loại hương bột cũng rải khắp lên trên. Lại gia trì vào hạt cải trắng cũng rải tán lên trên. Dùng các hương, hoa, nước thơm, thức ăn uống, quả trái… tùy theo Tâm cúng dường. Ở bốn góc để bình nước thơm, trước chỗ ngồi ở bốn cửa để chén nước thơm.

Mỗi ngày 6 Thời hướng mặt về phương Đông y theo Pháp mà ngồi. Ở chỗ ngồi, quán Tâm vắng lặng, thiêu đốt Hương Vương, kết Ấn tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn gia trì trên bức tượng, sợi dây, cây kích.

Người làm Pháp này nên chặt đứt ngôn luận, bên ngoài đưa thức ăn uống đến đều chẳng nên ăn vì tức ăn này đã tiếp chạm uế. Mỗi đầu đêm, sau đêm thời mỗi mỗi gia trì vào hạt cải trắng, một lần đánh vào cây kích, sợi dây… 36 tuần tinh tiến trì Pháp không có gián đoạn ngày giờ, đầu đêm, giữa đêm, canh năm, sáng sớm thì trên bức tượng, sợi dây ấy một thời phóng ánh sáng. Nếu phóng ánh sáng lửa sẽ thành Pháp Tất Địa của Thế Gian, nếu phóng mọi loại ánh sáng nhiều màu sẽ thành Tam Muội Tất Địa của Xuất Thế Gian. Lúc đó trong không trung phát ra tiếng nói bảo rằng: “Lành thay! Lành thay Thiện Nam Nử! Nay ông đã thành Xuất Thế Thế Gian Bồ Đề Tâm Quyến Sách Tam Muội Gia, sức của Quyến Sách (sợi dây) lôi kéo nhiếp Tối Thượng Bồ Đề Tâm Vương, trụ được mười Ba La Mật (Daśa-pāramitā), viên mãn Công Đức như báu Như Ý”

Khi ấy sám hối, phát Vô Thượng Nguyện, dâng Át Già cúng dường. Tay phải cầm cây kích, sợi dây, tiếng phấn chấn tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn đủ một vạn biến sẽ chứng Bất Không Vương Chân Ngôn Thần Thông Tam Muội Gia, được câu chi trăm ngàn Chân Ngôn Minh Tiên cung kính, làm bạn, dạo bay mười phương, Phước Mệnh tăng tuổi thọ mười câu chi năm. Nơi Pháp đã niệm đều tùy theo niệm tùy thành.

Nếu có hữu tình tạo đủ tội năm nghịch, mười ác… gặp được Kinh này, sinh ngay Tín Tuệ ưa thích sâu xa Pháp này, một lòng tu học, tinh tiến chẳng lười biếng cũng khiến quyến định sẽ được thành tựu… huống chi là Tịnh Tín, trong sạch trì Giới, tinh tiến tu trì há chẳng tối đa thành Pháp này sao?

Nếu người tu trì đối với Pháp sinh nghi ngờ, tức không có thành hiện (đầy đủ sẵn sàng, luôn luôn tồn tại).

Nếu muốn điều phục tất cả Trời, Rồng, Dược Xoa, La Sát, Tỳ Na Dạ Ca… tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn 7 biến, tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn 7 biến, hô triệu tất cả Trời, Rồng, Dược Xoa, La Sát, Tỳ Na Dạ Ca… Tay phải quay sợi dây tức liền đều đến, nhận sự sai khiến.

Nếu muốn người đời kính nhớ lẫn nhau. Tụng trì Chân Ngôn, xoay sợi dây làm Pháp liền sẽ toại nguyện.

Lại có Pháp. Tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn 7 biến, tay phải xoay vần sợi dây, nên tác Tưởng nhiếp phục tất cả các Trời, Rồng, Dược Xoa, La Sát ác tức đều bị cột trói. Nếu chẳng cởi ra thì không kể năm tháng thường bị giam cầm. Nếu người cởi ra, khởi Tâm Đại Bi tụng Bí Mật Tâm Chân Ngôn 3 biến tức đều thả cho đi.

Nếu điều phục người tà ác, cầm sợi dây tụng niệm Chân Ngôn, xoay vòng sợi dây sẽ liền thuận phục.

Nếu người muốn Tam Muội Gia bí mật, cầm sợi dây tụng niệm Chân Ngôn, kết Quyến Sách Ấn ấn gia trì vào thân, liền đi tùy ý.

Nếu muốn Rồng, Trời tuôn rót mưa với ngưng mưa. Như Pháp làm Đàn, cúng dường sợi dây của bức Tượng, nhìn lên trời, tụng niệm Chân Ngôn, xoay vòng sợi dây làm Pháp thì cần mưa liền mưa, muốn ngưng liền ngưng.

Nếu muốn lễ cầu giải trừ tất cả bệnh tai dịch. Ở trên lầu cao hoặc đỉnh núi cao, tụng trì Chân Ngôn 7 biến, xoay ném sợi dây thì tất cả tai dịch, gió ác, mưa đá, mưa liền đều trừ tan.

Như vậy, người thành tựu Bồ Đề Tâm Tam Muội Gia này, tính toán chẳng loạn, niệm hộ trì Tịnh Giới, cột tưởng tất cả chư Phật, Bồ Tát, quán Thế Âm Bồ Tát thường ở ngay trước mặt, cung kính cúng dường, như Pháp niệm tụng luôn chẳng quên mất, liền được thành tựu.

_Bạch Đức Thế Tôn! Luân Quyến Sách Tam Muội Gia nên dùng vàng, bạc, đồng đỏ đúc làm bánh xe vuông tròn 8 ngón tay (tức lượng của 2 nắm tay) có 6 cây căm; đùm xe, căm xe, vành bánh xe đầy đủ rõ ràng như Pháp trang sức.

Nhóm phần của sợi dây ấy dùng sợi của cọng sen súng, sợi của cây Đỗ Trọng, sợi tơ tằm như Pháp trì luyện.

Ngày 8 của kỳ Bạch Nguyệt như Pháp làm Đàn. Ở chính giữa Đàn dùng bùn Bạch Chiên Đàn Hương, bùn Uất Kim Hương, bùn Trầm Thủy Hương tô vẽ hoa sen nở rộ 108 cánh rộng một khuỷu tay…. tường cao, thành vách, lối đi giới hạn. Ngay cái mâm trên đài hoa để ba loại sợi tơ, ba loại thức ăn màu trắng, mọi loại hương hoa như Pháp cúng dường.

Mỗi ngày tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn gia trì vào ba loại sợi tơ 108 biến. Đến ngày 15, nhịn ăn tụng niệm, mỗi mỗi nhịp điệu chẳng gián đoạn, hợp trì Sách Cổ Trường (chiều dài của bộ phận của sợi dây) làm một sợi nhỏ, đừng làm riêng bộ phận (Cổ), chất chồng 3 bộ phận (3 Cổ) dài 36 khuỷu tay hợp thành Quyến Sách (sợi dây). Pháp của bánh xe cũng vậy, đem một đầu của sợi dây cột buộc trên đùm bánh xe.

Vào tháng Thần Thông (tháng 1, tháng 5, tháng 9) ngày 8 của kỳ Bạch Nguyệt, tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo sạch, ăn ba loại thức ăn màu trắng, như Pháp làm Đàn.

Ở mặt Đông của Đàn để tượng Bất Không Quyến Sách Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm Đàn trang nghiêm tòa cao đủ màu sắc. Tòa ấy vuông tròn, cao thấp một khuỷu tay, ở cái mâm trên tòa để bánh xe, sợi dây. Gia trì vào hương xoa bôi rồi xoa bôi trên bánh xe, sợi dây. Gia trì vào hương bột rồi rải tán trên bánh xe. Sợi dây. Gia trì vào hạt cải trắng cũng rải tán trên ấy. Dùng các hương, hoa, nước thơm, ba loại thức ăn màu trắng như Pháp cúng dường. Bốn góc để bình nước thơm. Ở bốn mặt của tòa để chén nước thơm.

Mỗi ngày hướng mặt về phương Đông, thiếu đốt Hương Vương cúng dường tất cả, y theo Pháp ngồi, thời thường không có gián đoạn, tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn.

Trước tiên cầm bánh xe, sợi dây. Hoặc lúc đầu đêm, hoặc lúc sau đêm gia trì vào hạt cải trắng, trước hết đánh vào bánh xe, sợi dây. 36 tuần tinh tiến trì Pháp không có gián đoạn ngày giờ. Đầu đêm, sau đêm, canh năm lúc sáng sớm thì trên bánh xe, sợi dây ấy một thời phóng ánh sáng, nhảy lên hư không bay chuyển. Trên đầu của người trì Chân Ngôn rực rỡ phóng lửa sáng của đám lửa lớn. Tựng Quán Thế Âm khen ngợi, nói rằng: “Lành thay! Lành thay Thiện Nam Tử! Ông đã thành tựu Bất Không Như Ý Tâm Luân Quyến Sách Tam Muội Gia”.

Lúc đó, dâng Át Già cúng dường, xin Nguyện. Tác Luân Ấn ấy, tay trái cầm bánh xe. Tác Sách Ấn ấy, tay phải cầm sợi dây, tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn 108 biến. Tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn gia trì vào bánh xe, sợi dây 108 biến. Ở ngay trên đỉnh đầu của mình chuyễn theo bên phải ba vòng. Lại kết Quán Đỉnh Ấn gia trì trên đỉnh đầu, chuyển theo bên phải ba vòng để tự quán đỉnh, sẽ chứng Bất Không Như Ý Luân Đại Thần Thông Tam Muội Gia, được tất cả Đại Trì Chân Ngôn Minh Tiên hiện ra trước mặt cung kính hộ giúp, thưa bạch rằng: “Đại Tiên! Nay muốn làm điều gì? Tôi đều hay làm nơi cậy nhờ, làm bạn”.

Nếu vào hang A Tu La thì đứng ở cửa hang A Tu La, một ngày nhịn ăn tụng trì Chân Ngôn gia trì vào bánh xe, sợi dây chẳng dứt. Ở ngay cửa hang A Tu La một lần gia trì thì một lần nghĩ, nghĩ 108 lần thì mỗi mỗi cửa tự mở ra, đi thẳng vào không có ngăn ngại.

Nếu người vào hang của Dược Xoa, La Sát, Khẩn Na La, Rồng thì Pháp cũng dựa theo điểu này.

Nếu khi vào hang, luôn dùng bàn tay trái cầm bánh xe ngang ngực, tay phải cầm sợi dây để ngang bắp tay phải, vào cửa hang trì thì đất chấn động theo sáu cách, bánh xe phóng lửa sáng chiếu sáng trong hang. Mọi loại cây báu, hoa, quả, cung điện, chướng ngại giáp vòng đều quán thấy. đṇ trong đường đi của cung chợt thấy hóa ra vị Thần Thanh Tịnh Vô Cấu Dược Tinh Vị, dáng như hình chư Thiên với mọi báu, quần áo trang nghiêm thân, tay liền cầm cành quả Câu Diên, tinh của thuốc Vô Cấu có uy độc lớn, một du thiện na đưa mắt ngó nhìn con người thì sức hay hút đoạt tinh khí của con người.

Nếu khi nhìn thấy thì Tâm giận, không có sợ hãi, tay trái cầm bánh xe, tay phải cầm sợi dây ngay phía trước đứng thẳng, phát tiếng rất giận dữ, xưng lớn chữ Hồng (HŪṂ) hai, ba, bảy tiếng giáng phục Dược Tinh. Lại dùng tiếng rất giận tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn hai, ba, bảy biến từ xa giáng phục Dược Tinh. Lúc đó, khiến cho Vô Cấu Dược Tinh ấy chắng váng úp mặt xuống đất, khắp thể tuôn mồ hôi như dòng suối phun lên. Người trì Chân Ngôn khi ấy thấy xong, liền đừng tiếp chạm thân đổ mồ hôi ấy, Dược Tinh lại dấy lên sự rất tức giận đưa mắt nhìn, người trì Chân Ngôn cầm sợi dây đánh gấp vào Vô Cấu Dược Tinh ba, bốn, bày lần trở xuống tức (Dược Tinh) sợ hãi, nép phục xuống, thân tuôn ra Cam Lộ.

Người trì Chân Ngôn lấy (Cam Lộ) xoa bôi trên hai con mắt, hai lòng bàn chân, xoa bôi khắp trên thân liền được bay lên hư không, nương trụ guồng gió bậc nhất, chứng Thiên Nhãn Thông, đầy đủ quán chiếu mười phương: tất cả chư Phật Bồ Tát, tất cả Thiên Tiên với tất cả chư Phật ở quá khứ, bậc trụ Xá Lợi cũng nhìn thấy. Thân của người trì Chân Ngôn biến như màu vàng ròng, tóc như xoắn ốc, tuổi thọ tăng thêm ngàn kiếp. 18 ngàn câu chi na dữu đa trăm ngàn Thiên Tiên thường làm bạn bè. 72 căng già sa câu chi trăm ngàn Khẩn Na La Chân Ngôn Minh Tiên, Khẩn Nại Lợi Chân Ngôn Minh Tiên cung cấp kính giúp. Các Cam Lộ, thức ăn ngon mà chư Thiên đã ham muốn, được Thiện Nhãn A Tu La Vương tức liền cung cấp. Tất cả Tỳ Na Dạ Ca, Tâm ác liền diệt đều tự thuận phục.

Lại lấy tóc của Dược Tinh hợp thành sợi dây, nên liền gia trì hai, ba, bảy biến khắp cả làm sợi dây báu. Các Chân Ngôn Minh Tiên đó cho đến Bồ Đề thường làm bạn thủ hộ. Hoặc ra hoặc vào hang cung của Tu La thì luôn cầm bánh xe, sợi dây chẳng tạm buông bỏ, lại thấy Dược Tinh thì đừng cùng nhau nói chuyện. Thiện Nhãn A Tu La Vương, tất cả quyến thuộc cầm nắm lọng báu, quần áo màu nhiệm của cõi Trời, tất bả hoa sen báu màu nhiệm, tất cả hoa báu, ngọc báu, Đại Ma Ni châu, tất cả khí trượng, tất cả vật khí báu chứa đầy các Cam Lộ, thức ăn uống, hương báu của cõi Trời… đồng lòng vui vẻ nghênh đón, cung kính cúng dường…hoặc lại dâng thí cho người trì Chân Ngôn.

Lúc đó, lại tinh tiến vô lượng gấp bội, phát Tâm Đại Bi tương xót chẳng chuyển lùi, một lòng nhớ giữ Bất Không Quyến Sách Quán Thế Âm, Tâm chẳng buông thả, chẳng quán mọi hình sắc, chẳng vướng mắc vào tướng, Tâm ấy thường trụ Vô Tướng Tam Muội, đi thẳng lên tòa sư tử báu trong Điện. Trước tiên để bánh xe, sợi dây sau đó liền ngồi xuống, ngồi quỳ thẳng lưng, chắp tay chí tâm đỉnh lễ tất cả mười phương chư Phật Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát thỉnh xin tăng thêm Phước Đức, vượt hơn hẳn tất cả Quỷ Thần trong hang. Người trì Chân Ngôn ấy lại nên phát Tâm Đại Bồ Đề, quán Như Tam Muội, cúi đầu mặt đỉnh lễ mười phương tất cả chư Phật, Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát… Bánh xe ấy liền tự bay lên hư không xoay chuyển, ngay khi bánh xe xoay chuyển trên đầu các Quỷ Thần thì các Quỷ Thần đó sợ hãi đều thuận phục.

Người trì Chân Ngôn ấy ngay lúc ngồi xuống thì cung điện trong hang ấy chấn động theo sáu cách, trong hư không: mọi loại âm nhạc của cõi Trời cùng nhau hòa tấu, tất cả chư Thiên cùng nhau cầm cái mão báu nâng để trên đầu. Ở trong hư không tuôn mưa các báu màu nhiệm, quần áo, vàng, bạc, châu báu, vật dụng trang nghiêm của cõi Trời để làm cúng dường. Tất cả chư Thiên cùng nhau cầm vật khí báu chứa đầy nước Cam Lộ dâng thí cúng dường. (Hành Giả) liền nên nhận lấy, ăn vào thì khắp thân có màu vàng ròng, tóc ấy biến như màu An Thiện Na, được Thiên Nhãn trong sạch, sắc tướng xinh đẹp đoan nghiêm như Tự Tại Thiên, Phước Đức tăng trưởng như Quán Thế Âm Bồ Tát, sống lâu ngàn kiếp, trụ ở hang A Tu La.

Nếu ra khỏi hang đi thời cầm Cam Lộ đó đem theo thân để dùng: hòa với nước nóng tắm gội sẽ diệt trờ tội dơ, nếu xoa bôi lên gỗ thì gỗ ấy biến thành vàng ròng. Nếu xoa bôi lên tất cả thứ ngói, đá, sắt, đồng, vàng thì chúng đều biến thành vàng ròng.

Nếu muốn thấy Long Kiến Nỉ Gia (Nāga-kanyā: Long Nữ), Khẩn Na La hàm Sa La Kiến Nỷ Gia (Kiṃnara apsara kanyā: Khẩn Na La Nữ với Thiên Nữ Apsara) thì như Pháp làm Đàn, dùng mọi loại báu nghiêm sức bánh xe, sợi dây để ở trên tòa như Pháp cúng dường. Tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn gia trì vào hạt cải trắng, một lần gia trì thì một lần đáng ném vào bánh xe, sợi dây cho đến 1008 lầm thì sợi dây tự uốn éo chuyển động, bay xe tự bay chuyển. Liền cầm bánh xe, sợi dây đến bên bờ ao của Rồng, lại gia trì vào bánh xe, sợi dây xoay ném trên ao 7 lần, 14 lần triệu nhiếp Long Kiến Nỉ Gia (Long Nữ) thời Kiến Nỉ Gia (Long Nữ) liền hiện ra. Nếu muốn vật báu, vật dụng trang nghiêm trong cung Rồng thì như lúc trước ném sợi dây thì tùy theo ý được hiện ra.

Nếu muốn Sát Lợi, Bà La Môn, tất cả người dân cùng kính nhớ thì hướng về kẻ đó quay sợi dây, không kể xa gần đều sẽ kính nhớ

Nếu muốn nhiếp phục tất cả sư tử, voi trắng, cọp, sói, thú ác… cũng đều gia trì, xoay ném bánh xe, sợi dây ắt chúng liền sợ hãi nép mình xuống

Nếu muốn Nhật Thiên (Āditya-deva hay Sūrya-deva), Nguyệt Thiên (Candradeva) ngó nhìn hộ giúp…hướng mặt đến Nhật Thiên, Nguyệt Thiên gia trì vào bánh xe, sợi dây rồi xoay ném thì Nhật Nguyệt Thiên ấy sẽ làm hộ giúp.

Nếu muốn đến cung của Nhật Nguyệt, nên kết Quyến Sách Ấn, cầm giữ bánh xe sợi dây, tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn 1008 biến, liền được bay lên hư không đến cung Nhật Nguyệt. Nếu muốn quay lại thì như lúc trước làm Pháp liền quay trở lại chỗ cũ (bản xứ).

_Nếu muốn đi vào cung điện của Rồng. Ở bờ ao của Rồng, tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn vào bánh xe, sợi dây 108 biến, hướng về cái ao xoay ném thì Long Vương, quyến thuộc hiện ra cùng một lúc, bảo người tu Chân Ngôn là: “Tùy theo ý vào cung điện”

Khi muốn vào thời cái ao chấn động, biến làm cái ao báu, nước ấy trong veo, đầy đủ màu sắc, hương thơm, mùi vị như nước Cam Lộ. Lại tụng Bí Mật Tâm Chân Ngôn gia trì vào hạt cải trắng rải ở trong ao. Ngay lúc đó, có Long Nữ (Nāga-kanyā) hiện ra nửa thân, nâng bình hoa báu, ngửa nhìn cung kính bạch với người tu Chân Ngôn rằng: “Nguyện vào trong cung”

Khi thấy Long Nữ thời trước tin nguyện xin ba lần: “Nguyện ban cho tôi, vì tôi làm mẹ, làm chị, làm Đại Thí Chủ cung cấp cho người xin”. Như vậy nguyện cả thảy ba lần để xin. Lúc đó, Long Nữ trả lời với người tu Chân Ngôn nhận làm việc ấy.

(người tu Chân Ngôn) cầm giữ bánh xe, sợi dây, tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn thong thả bước từ từ, đi vào cung Rồng, đến tòa Sư Tử trong cung điện. Khi ngồi thời đỉnh lễ mười phương tất cả chư Phật Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát. Cung điện của Rồng ấy thuần dùng chuông lắc tay báu, chuông vàng, buông rũ viên ngọc, chuỗi Anh Lạc, mọi loại trang nghiêm.

Ngay lúc đó, Long Nữ dùng lòng bàn tay cầm vật báu to lớn, bảo với người tu Chân Ngôn rằng: “Nếu vì Bồ Đề (Bodhi), nay liền cùng với tôi nhận báu Đại Ma Ni này”. Nên liền tự mình nhận lấy, trước tiên cuộn bánh xe, sợi dây an trên tòa báu, để báu Ma Ni ngay chính giữa sợi dây, chắp tay cúng dường, tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn gia trì vào báu Ma Ni 108 biến. Ngay lúc gia trì thời báu Ma Ni ấy phóng ánh sáng lớn tuôn ra sữa trắng, dùng tay bụm lấy uống vào, liền chứng: Thanh Tịnh Vô Cấu Quang Minh Tam Ma Địa, Bất Không Quảng Đại Bảo Quang Minh Tam Ma Địa, Bất Không Tự Tại Huyễn Hóa Tam Ma Địa, trụ Dịa thứ mười rồi được thành tựu thân thanh tịnh của A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề (Anuttara-samyaksaṃbodhi: Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác).

Quán Thế Âm Bồ Tát xoa đỉnh đầu bảo rằng: “Nay ngươi là Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn Tam Muội Gia Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Tam Muội Gia Thanh Tịnh Pháp Thân của Ta, là con của Ta”.

Mười phương tất cả chư Phật Như Lai cùng một lúc khen rằng: “Lành thay! Lành thay! Thật là con của Phật! Nay ngươi tự mình trụ ở con đường của tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát, sẽ được làm Phật”

Nếu người muốn Quảng Đại Chân Ngôn Minh Tiên Tam Muội Gia. Lúc đó, Long Nữ dâng thí hoa vàng. Nên nhận hoa vàng rồi để trên đầu của Long Nữ, tức liền cao giọng lớn tiếng xưng chữ Hồng (HŪṂ) ba bốn bảy lần, mắt của Long Nữ tuôn lệ chảy xuống bên dưới. (Hành Nhân) lấy nước mắt ấy uống vào, liền được chứng nơi Quảng Đại Chân Ngôn Minh Tiên Tam Muội Gia, tóc biến thành màu xanh biếc như vỏ ốc xoắn theo bên phải, Thần Thông tự tại, được 18 câu chi Chân Ngôn Minh Tiên làm quyến thuộc cung kính vây quanh, sống lâu đến 62 ngàn năm, Trí Túc Mệnh biết được bảy ngàn đời.

_Nếu muốn thành tựu Pháp của Thế Gian. Long Nữ bảo rằng: “Hãy lấy tóc của tôi” Long Nữ tự nhổ tóc trên đầu dâng cho, người tu Chân Ngôn tùy theo liền nhận lấy, bện thành sợi dây tóc, tụng Bí Mật Tâm Chân Ngôn một lần gia trì thì một lần thắt gút, kết 21 gúi rồi cột trên đỉnh đầu của mình sẽ giáo hóa mở đường cho tất cả hàng Dược Xoa, La Sát, người, Phi Nhân…

Nếu cột trên trán sẽ giáo hóa mở đường cho tất cả chư Thiên, Rồng, Thần cũng đều kính phục.

Nệu cột ở cánh tay phải thì có sức mạnh như con voi lớn, được Đức không có sợ hãi hàng người, Phi Nhân.

Nếu cột ở cánh tay trái thì khi nắm chạm hàng Sát Lợi, Bà La Môn, tất cả con người cũng đều cung kính.

Nếu cột ở bàn tay phải rồi gõ lên bốn cửa thành liền được tất cả người dân trong quốc ấp trừ tai khen ngợi, vị vua vui vẻ.

Nếu dựng bàn tay, nghĩ định thì tất cả súc sinh, cọp, sói, gấu, beo, rắn hổ mang, rắn độc, bò cạp cũng đều sợ hãi nép xuống chẳng tàn hại nhau.

Nếu cột ở bàn chân phải rồi vượt qua sông biển thì nước chẳng ngập đến mắt cá chân.

Nếu cột ở bàn chân trái thì một ngày mau chóng đi giáp vòng một trăm Du Thiện Na.

Nếu cột ở bắp đùi trái rồi vào trong rừng Thi Đà thì mọi Quỷ Thần ác hiện thân giáng phục.

_Nếu ưa thích trường trụ ở cung điện của Rồng. Lúc đó, Long Nữ dâng cho cái bình báu. Người trì Chân Ngôn đưa tay phải nhận lấy cái bình báu, tay trái nắm bàn tay phải của Long nữ, ngay lúc cầm nắm thì trong cung biến ra cái ao báu hoa sen, liền nói với Long Nữ rằng: “Nay nên vì ta vào ao tắm gội”. Người trì Chân Ngôn nên lấy nước đã tắm trên thân của Long Nữ, tắm gội uống vào. Liền cầm bánh xe, sợi dây viên chứng Quảng Đại Chân Ngôn Minh Tiên Tam Muội Gia, đầy đủ Pháp Bảo, được 7 ngàn câu chi Chân Ngôn Minh Tiên cung kính nương nhờ, sống lâu đến một vạn tuổi, dạo chơi, trụ ở trong 72 cung điện.

Nếu xin Long Nữ làm mẹ thì Long Nữ Mẫu ấy thường xem người này như đứa con yêu dấu, đều ban thưởng hết kho tàng, vật quý báu, cung nữ, tôi tớ.

Nếu xin Long Nữ làm chị thì (Long Nữ ấy) cũng ban cho hết vật dụng báu, quần áo, thức ăn uống trong cung.

Nếu xin Long Nữ làm vị Đại Thí Chủ, người giúp việc, người hầu nhận sự sai khiến…cùng nhau đi đến tất cả cung Trời, cung Rồng, cung Dược Xoa, cung La Sát, cung Càn Thát Bà, cung A Tu La, cung Khẩn Na La… đều đi dạo hết, thường không có chướng ngại. Nếu Tâm có điều mong muốn thì đều được thành tựu, người tu Chân Ngôn đó nên tinh tiến gấp đôi, không được phóng dật, Tâm nhớ đến Tham Dục thì biết là bị thoái Tâm Bồ Đề.

_Nếu người muốn đi vào nơi ở dưới mặt đất, ở chốn Nhàn Tĩnh (Araṇya) như Pháp dựng Đàn. Dùng các hoa, hương, các thức ăn uống có trăm mùi vị mà cúng dường, thiêu đốt Hương Vương, ngày đêm cầm nắm bánh xe, sợi dây tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn một vạn biến, tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn 1008 biến. Đến đêm của ngày 15 thì trong lò hương ấy tự tuôn ra hơi khói của các Diệu Hương của cõi Trời. Lại tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn 108 biến thì trong Đàn phun hiện lên nửa thân của Địa Thần (Pṛthivi-devatā) với tóc dựng đứng hướng lên trên, mặt mắt rất giận dữ, mắt đỏ như lửa, ló nanh chó hướng lên trên, mười ngón tay, bả vai, môi đỏ như Chu Đan (chu sa: cát màu đỏ), sắc mặt tối đen, thân có dái tai thòng thẳng xuống ngang dạ dày, hai cánh tay có dây đai sọc thẳng màu đen sọc ngang màu trắng quấn ràng bắp tay, con rắn vằn vện có 5 đầu quấn quanh cổ tay, con rắn ấy có mặt mắt cũng rất giận dữ… eo quấn da cọp, một tay cầm cây búa, một tay cầm cái chuông, quán nhìn 9 phương, Vị Thần ấy tên là Đại Địa Dược Tinh.

Người trì Chân Ngôn ngay lúc nhìn thấy thời đừng sinh sợ hãi, quán tĩnh nơi Tâm không có động niệm, lớn tiếng rất giận dữ, nhanh chóng tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn gia trì vào bánh xe, sợi dây ba biến, xoay vòng ném bánh xe thì tên đầu trên cổ của Dược Tinh ấy hiện ra máu tuôn xối xả. Người trì Chân Ngôn lấy máu xoa bôi lên thân liền được biến thành thân Kim Cương: đao, gậy, nước, lửa đầu chẳng thể gây hại Lại lấy nước mắt máu trong tròng mắt của Dược Tinh xoa chấm trong con mắt thì chứng được con mắt Trời trong sạch. Chẻ xương lấy tủy rồi uống ăn liền được sống lâu đến 7 ngàn Đại Kiếp, chứng Đại Trí Tuệ rộng lớn như biển, hiểu biết được việc ở nơi sinh ra trong 7 ngàn Đại Kiếp quá khứ. Lấy trái tim ăn nuốt liền được bay trong hư không.

Lại lấy máu ở gan xoa chấm trên trán liền được ẩn vào bên dưới mặt đất của Đại Địa. Lấy cái lưỡi cầm nắm liền được chiết phục tất cả Dược Xoa, La Sát, Tỳ Na Dạ Ca ở dưới mặt đất.

Người trì Chân Ngôn dùng tay trái cầm sợi dây, tay phải cầm bánh xe, trợn mắt nhìn mặt đất, nhanh chóng tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn gia trì vào sợi dây, bánh xe 108 biến rồi hướng xuống đất ném ba lần thì đất ấy tách mở rộng lớn không có bờ mé, ra vào không có ngăn ngại, nơi làm Bồ Đề hết thảy đều tùy theo ý, tất cả chúng sinh đạ trụ bên dưới mặt đấy đều cung kính theo hầu.

_Nếu muốn nhảy lên bay trong hư không. Người trì Chân Ngôn ngửa mặt quán sát hư không, tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn, múa Ấn xoay vần khắp . Tay trái cầm sợi dây, tay phải cầm bánh xe xoay ném trong hư không thì thân liền nhảy lên bay trong hư không.

Nếu muốn đến cung của Phạm Thiên. Đến bên trong miếu thờ Trời, nên dùng sợi dây cột buộc cái cổ của tượng Đại Phạm Thiên, một lần tụng Chân Ngôn thì một lần xưng tên của Đại Phạm Thiên, 108 lần tức (Phạm Thiên) tự hiện ra trước mặt bảo người trì Chân Ngôn là: “Ngươi cần điều gì? Ta có thể khiến cho đầy đủ”. Người trì Chân Ngôn đáp là: “Nay muốn đến cung của Đại Phạm Thiên. Vị Trời liền cầm tay cùng đi đến cung Trời.

Nếu muốn đến cung của chư Thiên đều tùy theo tên của vị Trời, một lần tụng Chân Ngôn thì một lần xưng tên của chư Thiên thời đều được đi đến nơi. Nếu ưa thích trụ ở cung Trời thì cũng nhận cho trụ. Nếu thích quay về chốn cũ thì cũng nhận cho đi, các nguyện đã mong muốn thì chư Thiên đều làm cho đầy đủ.

Người nghiền ngẫm Pháp tu, đừng đối với Pháp còn sinh chút sai lầm, Tâm lo lắng thành hay chẳng thành rồi tu tập thì quyết định thành tựu Nhất Thiết Bất Không Như Ý Tâm Luân Sách Tam Muội Gia.

_Bạch Đức Thế Tôn! Liên Hoa Quyến Sách Tam Muội Gia dùng bạc trắng làm lá, Lưu Ly làm đài, hạt châu báu làm nhụy, vàng ròng làm tua, cọng. Hoa ấy lớn như con voi nhỏ sinh ra các phần bằng nhau của sợi dây hoa sen (Liên Hoa Quyến Sách). Lấy sợi tơ của cọng sen súng, sợi tơ Tằm… thanh tịnh trì luyện như Pháp làm Đàn làm Pháp, gia trì vào sợi tơ ấy, hợp se làm sợi dây, một chấu dài bằng một cành cây, đừng riêng làm chấu, xếp chồng lên nhau, ba chấu dài 21 khủy tay hợp thành sợi dây, nhuộm làm màu xanh. Đem một đầu của sợi dây cột buộc với Quán Thế Âm Bồ Tát, một đầu cột buộc với cọng hoa sen.

Vào tháng Thần Thông (tháng 1, tháng 5, tháng 9) ngày 8 của kỳ Bạch Nguyệt, tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo sạch, ăn ba loại thức ăn màu trắng, làm Mạn Noa La, bên trong vẽ hoa sen nở rộ có 32 cánh, rộng một khủy tay. Dùng bùn Tử Đàn Hương làm lá, vùn Bạch Chiên Đàn Hương làm đài, bùn Uất Kim Hương làm tua, bùn Long Não Hương làm nhụy, bùn Trầm Thủy Hương làm hạt…tường thành bên ngoài, cửa, đường đi. Trên Đài hoa sen dùng vật báu trang nghiêm cái tòa lụa màu, để sợi dây cuốn quanh, bên trong để Liên Hoa Mạn Noa La.

Phương Đông để tượng Bất Không Quyến sách Quán Thế Âm Bồ Tát, dùng các hương, hoa, nước thơm, ba thức ăn uống màu trắng, Át Già như Pháp cúng dường. Mỗi ngày hướng về phương Đông thiêu đốt Hương Vương, múa Ấn rồi ngồi, kết Sổ Châu Ấn y theo Pháp quán suy sâu nghĩ rộng, tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn. Trước tiên, cầm sợi dây hoa sen, đầu đêm, sau đêm trì Chân Ngôn vào hạt cải trắng, thoạt tiên đánh vào sợi dây hoa sen 36 tuần, tinh tiến trì Pháp không có gián đoạn ngày giờ thì sợi dây hoa sen ấy với tượng Quán Thế Âm một lúc phóng ánh sáng, trong hư không có tiếng khen rằng: “Lành thay! Lành thay bậc tinh tiếṅ. Nghe xong, vui vẻ, tĩnh niệm chẳng động, chiêm ngưỡng khuôn mặt của Bồ Tát, quỳ ngồi kết Ấn, tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn 2, 3, 7 biến, nhiếp giữ ánh sáng trụ, tay trái cầm hoa sen, tay phải cầm sợi dây đội trên đỉnh đầu, nhận xong tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn.

Quán Thế Âm Bồ Tát ấy hiện thân xoa đỉnh đầu, khen rằng: “Lành thay! Lành thay Thiện Nam Tử! Nay ngươi mới có thể làm con của Ta , như cúng dường này là cúng dường chân thật, là chân thật phụng sự Ta, là chân thật thành tựu Bất Không Vương Tam Muội Gia

Này Thiện Nam Tử! Nay ngươi được thoát nỗi khổ về sinh già bệnh chết, nỗi khổ của 16 Địa Ngục lớn, nỗi khổ của 8 sự đáng sợ lớn. Nay thân này là thân sinh trong bào thai cuối cùng, bỏ thân này xong thì đi thẳng đến trụ trong cõi nước Cực Lạc ở phương Tây, nhận sự hóa sinh trong hoa sen Thượng Phẩm, cho đến A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề (Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác) liền chẳng thoái lùi. Ngươi tu Pháp này liền sẽ thừa sự 84 ngàn cạnh già sa câu chi na dữu đa tất cả nơi của Như Lai, gieo giống sinh nhiều Thí Uẩn, Tuệ Uẩn, Giải Thoát Uẩn… gieo trồng căn lành với gieo giống sinh nhiều vô lượng vô biên cúng dường Tam Bảo. Làm chùa, tạo Tháp, tạo các hình tượng, bố thí: địa vị của vua chúa, châu báu, vườn, rừng, nhà cửa, voi, ngựa, xe cộ, vợ con, nô tỳ, mọi loại căn lành…được tất cả Như Lai thọ ký riêng

Thiện Nam Tử! Ngươi ở vô thủy gom chứa tội, nghiệp chướng đều tiêu diệt hết

Thiện Nam Tử! Tâm ngươi đã mong muốn Pháp nào? Nguyện nào? Nay Ta nhận lấy rồi cho ngươi được đầy đủ”

Thời người trì Chân Ngôn sẽ như sự cầu xin. Thường để sợi dây hoa sen ở nơi thanh tịnh, cúng dường.

Nếu sau này, khi cầu khẩn Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra cho thấy thời để một đầu sợi dây hoa sen trong tay trái của tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, người trì Chân Ngôn dùng bàn tay phải cầm một đầu sợi dây, một lần tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn thì một lần xưng tên của Quán Thế Âm 1008 biến thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân.

Nếu ưa muốn thấy tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát thì Pháp cũng dựa theo điều này, tùy theo vị kia mà xưng tên

Nếu ưa muốn thấy hàng Tam Thập Tam Thiên thì tùy theo tên của tất cả vị Trời kia, dựa theo lệ mà làm Pháp: Chân Ngôn, xưng tên 108 lần sẽ liền hiện thân, nguyện đã cầu xin đều làm cho đầy đủ.

Nếu muốn khiến cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của Ta thọ ký riêng thì ngày 8 của kỳ Bạch Nguyệt, tắm gộc sạch sẽ. mặc quần áo sạch, cắt đứt hết ngôn luận, ăn ba loại thức ăn màu trắng, làm Mạn Noa La: bên trong an trí Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, dùng các hương hoa cúng dường rộng lớn. Đem một đầu của sợi dây hoa sen để trong tay phải của tượng Thích Ca Mâu Ni Phật, một đầu như Pháp cột buộc với ngọc báu đeo ở tai (Karṇa-cūḍaka: nhĩ đang) của mình, một lần tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn thì một lần xưng tên Thích Ca Mâu Ni Phật, đủ một vạn biến thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni liền hiện thân đi đến xoa đỉnh đầu thọ ký (Vyākaraṇa), trừ sạch tất cả tội chướng từ vô thủy gọi là thân ở thai sau này, buông bỏ đời này xong cho đến Bồ Đề chẳng thọ nhận tất cả sự noãn thai thấp hóa trong Thế Gian một lần nữa. Nếu ở Thế Gian sẽ được đại phú quý, được mọi người tôn kính, không có các bệnh tật chết yểu. Nếu khi lâm chung thời mười phương chư Phật một thời hiện thân, vì mình nói lời an ủi, chỉ bày nơi sinh ra. Quán Thế Âm Bồ Tát xoa đỉnh đầu nói lời an ủi: “Ngươi bỏ thân này đi thẳng đến cõi nước Cực Lạc ở phương Tây, hóa sinh trong hoa sen, đem 32 tướng Đại Nhân 80 tùy hình tốt đẹp dùng trang nghiêm thân, được Túc Trụ Trí, nhận biết việc của nơi đã sinh ra trong một trăm kiếp, hiểu sâu Bất Không Quyến Sách Quảng Đại Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia, lại chẳng chuyển lùi, trụ Cực Hỷ Địa (Pramuditā-bhūmi: Hoan Hỷ Địa là địa vị đầu tiên trong 10 Địa của Bồ Tát) được đại thần thông dạo vòng khắp tất cả cõi Phật ở mười phương, cung kính cúng dường tất cả chư Phật, ở trong điện, lầu gác, đài, quán bằng mọi vật báu, cho đến Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề

Nếu người ưa muốn thấy Đức Phật A di Đà, tất cả bậc Bồ Tát trong cõi nước Cực Lạc. Ở nơi nhàn thắng, ngày 15 kỳ Bạch Nguyệt như Pháp sửa trị trong sạch, làm cái Đàn rộng ba khuỷu tay, hoặc làm bốn khuỷu tay cho đến tám khuỷu tay, mở rộng bốn cửa, chỗ làm tùy theo Tâm đều được cúng dường. Đất ấy rộng khoảng một trượng (10/3dm) lựa chọn bỏ đất ác, gạch, đá, xương, gỗ… dùng đất sạch, nước thơm lấp nện cho bằng phẳng. Dùng Cồ Ma Di (phân bò) hòa với bùn đất màu vàng như Pháp chà xát tô điểm. Gia trì vào sợi dây giăng cột liệu lường giới hạn của Đàn (Đàn giới)

Nội Viện (Viện bên trong): ngay trong nước biển có hoa sen bảy báu nở 108 cánh; bốn góc có sen nở

Ngoại Viện (Viện bên ngoài): ngay trong nước biển có hoa sen nở rộ màu xanh, vàng, đỏ, trắng kèm với cọng, lá của sen

Ở trên Đài sen để các nhóm Ấn. Ở khoảng giữa của các hoa sen có mọi loại cá, thú, nhóm chim như vầy: vịt, ngan, Uyên Ương, hạc trắng (Haṃsa), chim Công (Mayūra: Khổng Tước), Ca Lăng Tần Già (Kalaviṅka), Xá Lợi (Śalī), Cộng Mệnh (Jīvajīvaka)

Bốn cửa có bốn vị Thiên Vương Thần ngồi Bán Già

Như Pháp dùng lụa màu, cây nêu…. trang hoàng lối đi giới hạn (giới đạo)

Trên đài hoa sen làm cái tòa cao trang nghiêm, ở trên tòa ấy để Đức Phật A Di Đà (Amitābha), bên trái để Quán Thế Âm (Abalokiteśvara), bên phải để Đại Thế Chí (Mahā-sthāma-prāpta). Đem một đầu của sợi dây hoa sen để ở trong tay phải của Đức Phật A Di Đà, một đầu như Pháp cột buộc ở ngọc đeo tai của mình.

Dùng các phan, hoa trang sức giáp vòng. Đem các hương, hoa, nước thơm. Ba loại thức ăn màu trắng, đèn bơ, đèn dầu… như Pháp rải bày phụng hiến, thiêu đốt Hương Vương

Cửa Tây: múa Ấn y theo Pháp mà ngồi, tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn, xưng tên A Di Đà Phật ngày đêm không có gián đoạn. Mỗi khi đến này 14, ngày 15 của kỳ Bạch Nguyệt, để bụng trống rỗng, uống sữa bò, tụng niệm Chân Ngôn như Pháp làm Pháp. Vào canh năm của đêm ngày 15 thời Đức Phật A Di Đà phóng ánh sáng lớn, đất ở Đàn chấn động, trên thân của người trì Chân Ngôn cũng phóng ánh sáng. Lúc đó, Hành Già sám hối, phát nguyện. Lại tụng Chân Ngôn 2, 3, 7 biến, Đức Phật A Di Đà hiện ra trước mặt, xoa đỉnh đầu, an ủi nói rằng: “Điều mà ngươi đã cầu nguyện, nay sẽ đầy đủ”

Khi ấy sẽ chứng thân ánh sáng trong sạch không có dơ bẩn, liền thấy cung điện, lầu gác, tất cả tướng tốt, ánh sáng, mọi loại Thần Thông của Đức Phật A Di Đà, tất cả Bồ Tát trong cõi nước Cực Lạc ở phương Tây

Thời người trì Chân Ngôn dùng tay trái cầm giữ sợi dây hoa sen, tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn một vạn biến, Phấn Nộ Vương Chân Ngôn 1008 biến, chứng Đại Thần Thông, sống lâu vạn tuổi rồi được tất cả Chấp Trì Quyến Sách Chân Ngôn Minh Tiên, Đại Chuyển Luân Vương cung kính khen ngợi. Có 18 ngàn Thọ Trì Quyến Sách Chân Ngôn Minh Tiên cung kính đi theo, cho đến Bồ Đề

_Bạch Đức Thế Tôn! Kim Cương Xử Quyến Sách Tam Muội Gia. Dùng cây Bạch Chiên Đàn dài khoảng 12 ngón tay, khắc vẽ chấu ở hai đầu của tâm chày Kim Cương năm chấu (ngũ cổ bạt chiết la) là khuôn mặt của đầu Quỷ Bộ Đa (Bhūta). Trên mặt nhọn bén của 8 chấu còn lại ấy có lửa sáng màu vàng ròng. Phần thông với chấu ở hai đầu của thân tâm của cái chày ấy vẽ Nan Đà Long Vương (Nanda-nāgarāja), Bạt Nan Đà Long Vương (Upananda-nāgarāja) ở hai bên trái phải nghịch thuận giao duỗi quấn ràng lẫn nhau đều buộc đầu Quỷ Bộ Đa, hai cái đầu Rồng đó đều vượt qua đầu Quỷ Bộ Đa khoảng 3, 4 phân.

Nhóm phần của sợi dây: lấy tơ của vỏ cây, chỉ vải lụa trắng, tơ tằm tinh khiết trì luyện làm Mạn Noa Na, làm Pháp gia trì vào sợi tơ rồi se hợp thành dợi dây. Đem một đầu của sợi dây cột buộc trên eo lưng của cái chày, tắm hội sạch sẽ, mặc quần áo sạch, như bên trên nghiêm sức Đàn Trường, tòa cao, an trí Xử Sách Mạn Noa La

Phương Đông để Bất Không Quyến Sách Quán Thế Âm Bồ Tát, mọi loại cúng dường

Người trì Chân Ngôn rải bày cỏ tranh trắng, ngồi trên tòa Pháp ở phương Tây, tay trái cầm cây gậy đè lên trên cái chày, sợi dây… ban ngày tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn trước tiên gia trì vào cái chày, sợi dây. Lúc đầu đêm, sau đêm thời tụng Phấn Nộ Chân Ngôn gia trì vào hạt cải trắng, trước tiên đánh vào cái chày, sợi dây… tinh tiến trì Pháp không có gián đoạn ngày giờ, đủ 36 tuần thì trên cái chày, trên sợi dây phóng ra ánh sáng. Liền cầm cái chài, sợi dây tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn 108 biến, tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn 108 biến thời Như Lai Chủng Tộc (Tathāgata-kulāya), Ma Ni Chủng Tộc (Maṇi-kulāya), Liên Hoa Chủng Tộc (Padma-kulāya) một thời hiện ra trước mặt, ban cho Thần Thông bay trong hư không tự tại, thân dạng uy nghi giống như Kim Cương (Vajra). Tất cả chúng thần của Kim Cương Chủng Tộc (Vajra-kulāya) do từ xa ủng ủng hộ, được sống lâu đến một vạn hai ngàn tuổi

Nếu muốn giáo hóa mở đường (hóa đạo) cho tất cả Trời, Rồng, Dược Xoa, La Sát, Càn Thát Bà, A Tố Lạc, Khẩn Na La, Nghiệt Lỗ Trà, Ma Hô La Già thì tùy theo mởi một tên gọi của vị Trời ấy, xưng tên tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn xoay vần sợi dây, cái chày nghĩ đến, liền đều kính phục, cung kính, khiến hộ giúp

Nếu muốn giáo hóa mở đường (hóa đạo) cho tất cả người ác thì cũng làm như vậy

_Lại có Pháp. Ngày 14, ngày 15 của kỳ Hắc Nguyệt, lúc nửa đêm thời dùng tiếng rất giận dữ tụng phấn Nộ Vương Chân Ngôn, xoay vần sợi dây, cái chày nghĩ đến, nên làm cột buộc tất cả sự ganh ghét, kìm nén ý của Dược Xoa, La Sát, Quỷ hút Tinh

Khí tức đều bị cột trói. Nếu muốn thả ra thì tụng Bí Mật Tâm Chân Ngôn

Nếu người bị Quỷ Thần gây bệnh não. Đứng trước mặt người ấy nghĩ thì bệnh kia liền khỏi

Nếu ở rừng Thi Đà dùng tiếng rất giận dữ tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn, tay phải xoay vần sợi dây, cái chày nghĩ đến, liền được An Đát Đà Na, thấy cung điện của các Quỷ Thần mở cửa

Nếu ở cửa hang A Tu Ta, gia trì vào cái chày nghĩ đến thì mỗi mỗi cửa tự mở ra, tất cả Quỷ Thần, Rồng độc trong hang đều chẳng gây hại được, đường trong hang bằng phẳng, vào bên trong không có sợ hãi, thấy các vật dụng xing đẹp kỳ diệu, chỗ muốn đều được, hay phát hướng đến hết thảy tất cả sự nghiệp của Thế Gian.

 

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN QUYỂN THỨ NĂM (Hết)