KINH BÁT DANH PHỔ MẬT ĐÀ LA NI

Hán dịch: Đại Đường, Tam Tạng Pháp Sư HUYỀN TRANG phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bạc Già Phạm ngự tại vườn Cấp Cô Độc trong rừng Thệ Đa ở Thất La Phiệt cùng với chúng Đại Bật Sô gồm 1250 người đến dự với vô lượng vô số Bồ Tát Ma Ha Tát và các hàng Trời, Người, A Tố Lạc, Đại Chúng khác loài trước sau vây quanh.

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Kim Cương Thủ Bồ Tát rằng: “Này Thiện Nam Tử! Ông đã thọ trì các Thượng Minh Chú có Thần dụng uy mãnh nên công nghiệp khó thành. Tuy lúc sau có lợi ích nhưng lúc đầu tạm bị tổn hại. Nay có Bát Danh Phổ Mật Thần Chú có uy đức rộng lớn, sự nghiệp dễ thành, Thần dụng bí mật, đầu cuối không bị tổn hại. Người hay thọ trì ắt được lợi lạc. Ta sẽ vì ông. Ông có thích nghe chăng?”

Thời Kim Cương Thủ vui mừng hớn hở, đỉnh lễ bàn chân của Đức Phật, quỳ gối phải chắp tay thỉnh rằng: “Thế Tôn! Nguyện xin vì con nói”

Đức Phật nói: “Hãy lắng nghe! Hãy suy tư cho thật khéo! Nay Ta vì ông phân biệt diễn nói

Thế nào gọi là Bát Danh Phổ Mật Thần Chú?

Tên thứ nhất là: Công Đức Bảo Tạng

Tên thứ hai là: Trang Nghiêm Tượng Nhĩ

Tên thứ ba là: Thiện Dũng Mãnh

Tên thứ tư là: Thắng Đế Vân

Tên thứ năm là: Thành Xí Nhiên Tên thứ sáu là: Vi Diệu Sắc

Tên thứ bảy là: Nghiêm Sức

Tên thứ tám là Kim Cương

Nếu có được nghe Bát Danh Chú này. Ở đời đương lai, trải qua bảy câu chi na dữu đa trăm ngàn Đại Kiếp chẳng bị rơi vào nẻo Địa Ngục, Quỷ đói, bàng sinh. Đến lúc mệnh chung thời thân tâm an ổn, thấy có chư Phật với các Bồ Tát đi đến, hiện trước mặt vì người đó nói Pháp Yếu thâm sâu của Đại Thừa. Được nghe Pháp xong ắt được sinh vào Trời Đổ Sử Đa (Tuṣita: Đâu Suất) phụng sự Đức Di Lặc (Maitreya). Sau này theo hầu Di Lặc xuống cõi Thiệm Bộ Châu (Jambu-dvīpa), hành nguyện tăng dần cho đến cứu cánh.

Đà La Ni là:

“Át tai, phiệt tai, nại tai, khiết lạt tai, tô mê, tô ma, tô khế, tát phộc ca ma, sa đạt nê, hứ lê, mị lê, bệ bệ lê, tất điện đô mê, tát phộc ca ma, sa đà thất già, man đát la bát đà, toa ha”

*)ALE BHALE DHALE KALALE _ SUME SUMASUKHI _ SARVA-

KARMA SĀDHANE _ HILI MILI _ VILI VILI _ SIDDHYANTU ME _ SARVAKARMA SVATAŚIṬAMAṂ _ DHARA-PATA SVĀHĀ

Đức Phật nói Phổ Mật Chú như vậy thời tám ngàn câu chi các Thần Quỷ ác đều sinh vui vẻ, buông lìa tâm ác, quy Phật Pháp Tăng, dứt ác tu Thiện đều đến nơi Phật ngự, phát lời thành thật rằng: “Nguyện thường hộ trì Đại Thần Chú khiến cho người thọ trì được thân tâm an vui”

Đức Phật nói: “Lành thay! Như ước nguyện của ông! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện quy Phật Pháp Tăng với Kim Cương Thủ, hay ở chốn Nhàn Tĩnh bền vững tu Phạm Hạnh, gần gũi Chế Đa (Caitye:Tháp Xá Lợi) thọ trì đọc tụng thời hết thảy Thiện Nguyện không có gì không được cho đến Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề, luôn nhớ Túc Mệnh không có quên mất”

Khi Đức Bạc Già Phạm nói Kinh đó xong thời tất cả Bồ Tát của hàng Kim Cương Thủ với các hàng Trời, Người, A Tố Lạc… tất cả Chúng Hội nghe điều Phật nói đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành.

KINH BÁT DANH PHỔ MẬT ĐÀ LA NI

_Hết_

Hiệu chỉnh xong vào ngày 14/12/2008