KINH BÁT CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ

Hán dịch: Đời Đông Ngô, Ưu-bà-tắc Chi Khiêm, người nước Nguyệt Chi
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Nghe như vầy:

Một thời, Đức Phật ở tại núi Kỳ-xà-quật thuộc kinh thành Laduyệt-kỳ, cùng với một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ-kheo hội đủ. Chúng Bồ-tát có một ngàn vị đều như Bồ-tát Di-lặc…

Bấy giờ, Đức Phật nói với Hiền giả Xá-lợi-phất cùng các vị Tỳ-kheo là tất cả đều nên nhất tâm lắng nghe.

Đức Phật nói với Hiền giả Xá-lợi-phất:

–Về phương Đông, cách cõi này một hằng sa, có Đức Phật hiệu là Như Lai An Ẩn Chúc Lụy Mãn Cụ Túc Vương, là Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác Vô Thượng, hiện tại đang thuyết pháp, thế giới ấy tên là Mãn sở nguyện tụ.

Cach cõi này hai hằng sa có Đức Phật hiệu là Như Lai Cám Lưu Ly Cụ Túc Vương, là Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác Vô Thượng, hiện tại đang thuyết pháp, thế giới đó tên là Từ ai quang minh.

Cách cõi này ba hằng sa có Đức Phật hiệu là Như Lai Khuyến Trợ Chúng Thiện Cụ Túc Vương, là Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác Vô Thượng, hiện tại đang thuyết pháp, thế giới đó tên là Hoan hỷ khoái lạc.

Cách cõi này bốn hằng sa có Đức Phật hiệu là Như Lai Vô Ưu Đức Cụ Túc Vương, là Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác Vô Thượng, hiện tại đang thuyết pháp, thế giới ấy tên là Nhất thiết lạc nhập.

Cách cõi này năm hằng sa có Đức Phật hiệu là Như Lai Dược Sư Cụ Túc Vương, là Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác Vô Thượng, hiện tại đang thuyết pháp, thế giới đó tên là Mãn nhất thiết trân bảo pháp.

Cách cõi này sáu hằng sa có Đức Phật hiệu là Như Lai Liên Hoa Cụ Túc Vương, là Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác Vô Thượng, hiện đang thuyết pháp, thế giới ấy tên là Mãn hương danh văn.

Cách cõi này bảy hằng sa có Đức Phật hiệu là Như Lai Toán Trạch Hợp Hội Cụ Túc Vương, là Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác Vô Thượng, hiện đang thuyết pháp, thế giới đó tên là Nhất thiết giải thoát âm thanh viễn văn.

Cách cõi này tám hằng sa có Đức Phật hiệu là Như Lai Giải Tán Nhất Thiết Phược Cụ Túc Vương, là Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác Vô Thượng, hiện tại đang thuyết pháp, thế giới ấy tên là Nhất thiết giải thoát.

Đức Phật nói với Hiền giả Xá-lợi-phất:

–Chư Phật Như Lai ấy đều là Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác Vô Thượng, dứt sạch mọi vướng mắc, tham đắm, đi qua đủ bốn nẻo tu tập, không còn thọ nhận sinh tử. Các quốc độ đó đều là cõi thanh tịnh, không có năm thứ ô trược, dứt mọi ái dục, sạch mọi ý tưởng cấu nhiễm. Nếu có những thiện nam, thiện nữ nào được nghe danh hiệu tám Đức Phật ấy cùng với quốc độ của các vị, thọ trì, phụng hành, đọc tụng, lại vì những người khác mà thuyết giảng, giải thích ý nghĩa, thì những thiện nam, thiện nữ đó trọn đời không bị ngu muội, lời nói không hề sai trái lầm lạc, các tướng tốt gồm đủ. Trải qua vô số năm không hề bị lâm vào cảnh đói, thiếu. Những thiện nam, thiện nữ ấy trọn không bị đọa vào ba nẻo ác là: địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Cũng không mong cầu giữ lấy các quả vị A-la-hán, Bích-chiphật để nhập Niết-bàn, mà tất sẽ đạt đến đạo bình đẳng vô thượng, thường gặp các pháp Tổng trì, thường hành theo đúng nẻo Bồ-tát, đạt được công đức vô lượng. Những hàng thiện nam, thiện nữ đó luôn được sự ủng hộ của vị đệ nhất Tứ Thiên vương, không bị đám quan quyền bắt bớ hay lũ trộm cắp xâm phạm đến tài sản hoặc tính mạng mình, cũng tránh khỏi sự quấy nhiễu của Thiên, Long, Quỷ thần cùng các loại quỷ thần độc hại khác, là người hay chẳng phải người, tất cả đều chẳng thể hãm hại, trái lại thân mạng luôn được an ổn, dứt trừ được tội lỗi vốn có từ đời trước. Nếu có người gap phải bệnh tật nặng, hay bị nước, lửa, tiếng chim dữ kêu, ác mộng, ma quỷ nhiễu hại, dọa nạt khiến cho quá đỗi sợ hãi thì thường nên đọc tụng kinh chú Bát Cát Tường Thần Chú này, tất liền được dứt trừ. Bấy giờ, Đức Phật nói kệ:

Nếu người trì kinh này
Tám Phật cùng quốc độ
Ba nẻo ác khỏi đọa
Chóng đạt đạo Vô thượng
Tự giác phát tâm đạo
Thấy Phật liền thông tỏ
Trong ngoài luôn hoan hỷ
Tâm cung kính cúng dường
A-tăng-kỳ ức kiếp
Tiêu trừ mọi tội lỗi
Từ kinh Bát Cát Tường
Giáo pháp mau thấu đạt
Kẻ kính thờ kinh này
Sinh nơi ngàn cánh hoa
Châu báu luôn hiện đầy
Hình sắc thường tươi đẹp
Người được nghe kinh báu
Tôn kính và dốc tin
Thọ trì, chăm đọc tụng
Thanh tịnh dứt phóng dật
Người nữ tin kinh này
Kính cẩn, dứt dua nịnh
Bỏ thân, mang thân nam
Thông minh, thêm trí tuệ
Phụng trì tám vị Phật
Ra vào, giặc chẳng hại
Đạo binh nước lửa độc
Mọi tà thuật đều lùi
Ham thích phụng kinh này
Các ma oán đều sợ
Quỷ thần cùng quan quyền
Đều không thể nhiễu hại
Bay lượn đến khắp cõi
Nơi chốn thảy an vui
Tâm ý chánh, dứt tà
Thấy Phật luôn hoan hỷ
Chốn sinh thường gặp Phật
Tâm tin tưởng, kính thờ
Dứt trừ mọi thứ ác
Chóng đạt nẻo giải thoát
Tinh tấn, không biếng trễ
Lìa bỏ bao mối buộc
Xứng danh kẻ chân trực
Phụng trì tám Phật hiệu
Dũng mãnh hàng các ma
Lực ấy như kim cương
Tướng hảo cùng đoan nghiêm
Hơn hẳn muôn người, vật
Bố thí tâm rộng mở
Sinh vạn chốn danh gia
Mọi hận thù, trộm cắp
Tự nhiên thảy tiêu trừ
Bệnh tật cùng quan quyền
Bao ác mộng, chim dữ
Trì tụng tám vị Phật
Chú, nguyện liền dứt sạch
Người phụng trì kinh này
Được Bồ-tát Di-lặc
Đệ nhất Tứ Thiên vương
Cùng dốc sức gia hộ
Mọi sở nguyện đều đạt
Nên sung sướng vui mừng
Kẻ nhất tâm tín thọ
Phước đức cũng như vậy.

Bấy giờ, chư Bồ-tát gồm các vị Bồ-tát Bạt-đà-hòa, Bồ-tát Lalân-na-kiệt, Bồ-tát Kiều-nhật-đâu, Bồ-tát Na-la-đạt, Bồ-tát Tuthâm-di, Bồ-tát Ma-ha Tu-hòa-tát-hòa, Bồ-tát Nhân-kỳ-đạt, Bồ-tát Hòa-luân-điều, đó là tám vị Bồ-tát dốc cầu đạo Bồ-đề đã trải qua vô số kiếp, đến nay vẫn chưa hoàn tất đại nguyện để thành Phật. Nguyện: “Sẽ khiến cho chúng dân trong mười phương thiên hạ đều đạt đến Phật đạo. Nếu có những người bệnh tật cấp bách, cùng nhất tâm niệm lớn danh hiệu tám người trong chúng ta thì liền được thoát khỏi. Hoặc lúc thọ mạng sắp dứt, tám người trong chúng ta liền hiện đến để đón tiễn.”

Lúc này, các vị Bồ-tát Di-lặc… đệ nhất Tứ Thiên vương đều cùng thưa với Đức Phật:

–Kính thưa Thế Tôn! Chúng con sẽ xin hết lòng ủng hộ những ai thọ trì kinh Bát Cát Tường Thần Chú này. Chúng con xin hợp uy lực mình để khiến cho mọi tật bệnh của những kẻ ấy đều được dứt trừ.

Đức Phật giảng nói kinh này xong, Hiền giả Xá-lợi-phất, Bồtát Di-lặc cùng với các vị Tỳ-kheo, chúng Thiên, Long, Quỷ thần, Atu-la vương, thảy đều lắng nghe và hết sức hoan hỷ.

 

Print Friendly, PDF & Email