PHẬT NÓI KINH BÁT CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ

Hán dịch: Đời Ngô _ Nguyệt Thị Ưu Bà Tắc CHI KHIÊM
Việt dịch: Huyền Thanh

 

Nghe như vầy. Một thời Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật tại La Duyệt Kỳ cùng với một ngàn hai trăm năm mươi Tỳ Kheo đến dự. Bồ Tát, Trời, Người đều là nhóm của Di Lặc.

Đức Phật bảo Hiền Giả Xá Lợi Phất với các Tỳ Kheo:”Hãy đều một lòng lắng nghe !”

_Ở phương Đông, cách đây một hằng sa, có Đức Phật tên là An Ổn Chúc Lũy Mãn Cụ Túc Vương Như Lai, Chí Chân, Vô Sở Trước, Tối Chính Giác ngày nay hiện đang nói Pháp. Thế Giới ấy tên là Mãn Nguyện Sở Tụ

_Cách đây hai hằng sa, có Đức Phật tên là Cám Lưu Ly Cụ Túc Vương Như Lai, Chí Chân, Vô Sở Trước, Tối Chính Giác ngày nay hiện đang nói Pháp. Thế Giới ấy tên là Từ Ai Quang Minh

_Cách đây ba hằng sa, có Đức Phật tên là Khuyến Trợ Chúng Thiện Cụ Túc Vương Như Lai, Chí Chân, Vô Sở Trước, Tối Chính Giác ngày nay hiện đang nói Pháp. Thế Giới ấy tên là Hoan Hỷ Khoái Lạc

_Cách đây bốn hằng sa, có Đức Phật tên là Vô Ưu Đức Cụ Túc Vương Như Lai, Chí Chân, Vô Sở Trước, Tối Chính Giác ngày nay hiện đang nói Pháp. Thế Giới ấy tên là Nhất Thiết Lạc Nhập

_Cách đây năm hằng sa, có Đức Phật tên là Dược Sư Cụ Túc Vương Như Lai, Chí Chân, Vô Sở Trước, Tối Chính Giác ngày nay hiện đang nói Pháp. Thế Giới ấy tên là Mãn Nhất Thiết Trân Bảo Pháp

_Cách đây sáu hằng sa, có Đức Phật tên là Liên Hoa Cụ Túc Vương Như Lai, Chí Chân, Vô Sở Trước, Tối Chính Giác ngày nay hiện đang nói Pháp. Thế Giới ấy tên là Mãn Hương Danh Văn

_Cách đây bảy hằng sa, có Đức Phật tên là Toán Trạch Hợp Hội Cụ Túc Vương Như Lai, Chí Chân, Vô Sở Trước, Tối Chính Giác ngày nay hiện đang nói Pháp. Thế Giới ấy tên là Nhất Thiết Giải Thuyết Âm Thanh Viễn Văn

_Cách đây tám hằng sa, có Đức Phật tên là Giải Tán Nhất Thiết Phộc Cụ Túc Vương Như Lai, Chí Chân, Vô Sở Trước, Tối Chính Giác ngày nay hiện đang nói Pháp. Thế Giới ấy tên là Nhất Thiết Giải Thoát

Đức Phật bảo Hiền Giả Xá Lợi Phất:”Các Phật Như Lai này không có chỗ nhiễm dính, vượt qua bốn Đạo chẳng nhận Tối Chính Giác. Quốc độ ấy thanh tịnh, không có năm Trược, không có ái dục, không có ý dơ. Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện nghe tên của tám Đức Phật này với quốc độ, thọ trì, phụng hành, phúng tụng, rộng vì người khác giải nói nghĩa ấy thời cuối cùng chẳng ngu si, Miệng nói ra lời nào thì không có sơ sót lầm lẫn, đầy đủ tướng tốt không có chỗ thiếu giảm, vô ương số năm chẳng bị thiếu thốn.

Người đó cuối cùng  chẳng bị đọa trong Địa Ngục Thái Sơn, quỷ đói, súc sinh. Người đó cuối cùng chẳng vọng nhận lấy La Hán, Bích Chi Phật Đạo để vào Bát Nê Hoàn (Parivarnïa), thảy đều chờ được Đạo Bình Đẳng vô thượng, thường gặp Đà Lân Ni, thường hành Bồ Tát Đạo, được Công Đức vô lượng.

Đệ Nhất Tứ Thiên Vương thường ủng hộ, chẳng bị bắt giữ, chẳng bị trộm cướp gây thương tích. Chẳng bị Trời, Rồng, Quỷ Thần quấy nhiễu. Duyệt Xoa Quỷ Thần, Cổ Đạo Quỷ Thần, hoặc người, hoặc Phi Nhân đều chẳng thể được dịp thuận tiện giết hại. Trừ Túc Mệnh (mệnh theo đời trước) của kẻ ấy thời chẳng thể xin.

Nếu có tật bệnh, quạ kêu, mộng ác, các Ma quấy nhiễu, sợ hãi khiến lông dựng đứng thời thường nên đọc Kinh Chú của Kinh Bát Cát Tường Thần Chú, liền được trừ khỏi”

Lúc đó Đức Phật nói Kệ rằng:

Nếu có trì Kinh đó
Tên tám Phật, quốc độ
Chẳng đọa ba nẻo ác
Mau được Đạo vô thượng
Tự giác, phát Đạo Ý
Thấy Phật liền khai giải
TRong, ngoài thường vui vẻ
Tâm cúng dường, cung kính
Ức kiếp a tăng kỳ
Hành ác thảy tiêu trừ
Trì tám Cát Tường đó
Mau được hiểu rõ Giáo

Người cúng sự Kinh đó
Sinh trong hoa ngàn cánh
Trân bảo vì họ tuôn
Sắc tượng tốt vô thượng

Người nghe Tôn Kinh đó
Tôn kính tin, ưa thích
Phụng trì, phúng tụng, đọc
Trong sạch không phóng dật

Người nữ tin Kinh đó
Kính trọng không nịnh hót
Vứt bỏ nữ, làm Nam
Thông Minh thường thông tuệ

Phụng trì tên tám Phật
Ra vào giặc chẳng hại
Đao Binh, nước, lửa, độc
Các Tà chẳng thể phạm

Yêu thích phụng Kinh đó
Các Ma chẳng thể hại
Quỷ Thần, các quan chức
Không thể gây nhiễu loạn
Phi hành đến các cõi
Chỗ ở đầy niềm vui
Tâm ý Chính, không Tà
Thấy Phật rất vui vẻ.
Sinh ra thường gặp Phật
Tâm đều thích phụng sự
Trừ tất cả chúng ác
Mau được Đạo Nê Hoàn (Nirvanïa:Niết Bàn)
TInh tiến không lười biếng
Lìa bỏ duyên bám dính
Vì người đẽo Trực Nho (học trò ngay thẳng)

Phụng trì tên tám Phật
Dũng mãnh giáng chúng Ma
Sức mạnh như Kim Cương
Đầy đủ tướng đoan chính
Tất cả không thể sánh
Bố thí không tham lam
Sinh cự ức vạn nhà
Trộm cướp với oan gia
Tự nhiên đều tiêu trừ
Tật bệnh, việc huyện quan
Quạ kêu, các mộng ác
Trì tên tám Phật đó
Chú vào, liền trừ khỏi

Người phụng trì Kinh đó
Nhóm Bồ Tát Di Lặc
Đệ Nhất Tứ Thiên Vương
Thường cùng nhau ủng hộ
Ước nguyện đểu đạt được
Hớn hở rất vui vẻ
Người một lòng tin thích
Phước Đức cũng như vậy.

Bấy giờ các Bồ Tát: Bạt Đà Hòa Bồ Tát, La Liên Na Kiệt Bồ Tát, Kiều Nhật Đâu Bồ Tát, Na La Đạt Bồ Tát, Tu Thâm Di Bồ Tát, Ma Ha Tu Hòa Tát Hòa Bồ Tát, Nhân Chi Đạt Bồ Tát, Hòa Luân Điều Bồ Tát. Tám người đó cầu Đạo từ vô ương số kiếp đến ngày nay chưa nhận lấy Phật. Nguyện rằng:”Khiến cho người dân trong Thiên Hạ ở mười phương đều  được Phật Đạo. Nếu có việc gấp rút đều nên họ tên gọi (danh tự) tám người chúng Ta, liền được giải thoát. Lúc thọ mệnh muốn dứt thời tám người chúng Ta liền sẽ bay đến đón rước”

Các Bồ Tát, nhóm Di Lặc, Đệ Nhất Tứ Thiên Vương đều bạch Phật rằng:”Con sẽ ủng hộ người trì Kinh Bát Cát Tường Thần Chú  cùng với con và sức mạnh khiến cho các tật bệnh đều được trừ khỏi”

Đức Phật nói Kinh xong thời Xá Lợi Phất, Di Lặc Bồ Tát với các Tỳ Kheo, Trời, Rồng, Quỷ Thần, A Tu Luân Vương đều rất vui vẻ, ưa thích nghe.

 

PHẬT NÓI KINH BÁT CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ

(Hết)

22/04/2009

Print Friendly, PDF & Email