PHẬT NÓI KINH BÁT BỘ PHẬT DANH
 Hán dịch: Thiên Trúc Bà-la-môn Cù-đàm Bát-nhã đời Nguyên Ngụy
Việt dịch: Tại gia Bồ-tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận

 Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học