KINH BÁCH THIÊN ẤN ĐÀ LA NI

KINH SỐ 1369A

Hán dịch: Đại Chu_ Tam Tạng THẬT XOA NAN ĐÀ phụng chế dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự tại núi Kỳ Xà Quật ở thành Vương Xá cùng với chúng Đại Tỳ Khưu và chúng Đại Bồ Tát đến dự.

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ Khưu: “Có Đà La Ni tên là Bách Thiên Ấn. Các ông cần nên thọ trì. Ấy là Quy mệnh Diện Mạo Quảng Đại Đỉnh Xuất Chân Kim Quang

Minh Tràng Như Lai. Quy mệnh Thích Ca Mâu Ni Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác” Liền nói Căn Bản Đà La Ni là:

1_ Đát điệt tha: Án

2_ Bộ địa, bộ địa

3_ Tát bà đát tha yết đa, cù chiết la

4_ Đà la, đà la

5_ Ha la, ha la

6_ Bạt ha la, bạt ha la

7_ Ma ha bồ đề chất đa

8_ Chú lỗ, chú lỗ

9_ Thiết đa la thấp di san chiêu địa đê

10_ Cù ninh, cù na bạt đê

11_ Tát bà đát tha yết đa, át địa sử tha na, a tỳ sắt đê

12_ Bộ đà cù na, a bà bà tây

13_ Nhĩ lễ, nhĩ lễ

14_ Già già na đát lê, tát bà đát tha yết đa, a địa sử nhĩ đê , nạp bà sa đát lê

15_ Thiểm ma, thiểm ma, bạt thiểm ma, bạt thiểm ma

16_ Tát bà bá ba, bạt thiểm ma ninh

17_ Tát bà bá ba, tỳ thú thiên đạt ninh

18_ Hổ lô, hổ lô

19_ Bồ đề mạt già, tam bát la sắt xỉ đê

20_ Tát bà đát tha yết đa , bát la để sắt xỉ đa, thú đệ, sa bà ha

Đây là Căn Bản Đà La Ni

“án_ Tát bà đát tha yết đa, tỳ bà chỉ đê_ Xã gia, xã gia, sa bà ha”

*)OṂ _ SARVA TATHĀGATA AVALOKITE _ JAYA JAYA _ SVĀHĀ

Đây là Đà La Ni Tâm Chú

“Án_ Hổ lô, hổ lô_ Xã gia mục khư, sa bà ha” 

*OM _ HULU HULU _ JAYA MUKHE _ SVĀHĀ

Đây là Tùy Tâm Chú

Nếu có Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di với nhóm người Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân Tịnh Tín hay tạo một cái Tháp (Stūpa), viết chép Bách Thiên Ấn Đà La Ni này rồi đặt trong cái tháp đó thì công đức tạo một cái tháp này như công đức tạo một trăm ngàn cái tháp , không có khác”

Đức Phật nói Kinh này xong. Các Tỳ Khưu với chúng Bồ Tát, hàng Trời, Người, A Tu La… nghe lời Phật dạy đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành.

KINH BÁCH THIÊN ẤN ĐÀ LA NI

_Hết_

02/08/2007

 

KINH BÁCH THIÊN ẤN ĐÀ LA NI

KINH SỐ 1369B

Hán dịch: Đại Chu_ Tam Tạng THẬT XOA NAN ĐÀ phụng chế dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự trong núi Kỳ Xà Quật ở thành Vương Xá cùng với chúng Đại Tỳ Khưu và vô lượng Bồ Tát đến dự.

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ Khưu :” Có Đà La Ni tên là Bách Thiên Ấn.

Nên cúng dường thọ trì. Tụng Đà La Ni này thời trước tiên quy mệnh Kim Sắc Quảng

Nhan Quang Minh Tràng Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật” Liền nói Căn Bản Đà La Ni là:

1_ Đát điệt tha

2_ Án

3_ Tát bà đát tha yết đa, cù chiết la

5_ Đà la, đà la

6_ Ha la, ha la

7_ Bát la ha la, bát la ha la

8_ Mạc ha bồ đề chất đa

9_ Chú lô, chú lô

10_ Thiết đa hạt thẩm di san chiêu địa đê

11_ Tát bà đát tha yết đa, địa sắt tha, a tỳ sắt đê

12_ Câu ninh, câu na bát đề

13_ Bột đà câu na, bà sa tư

14_ Miệt lệ, miệt lệ

15_ Già già na đát lệ

16_ Tát bà đát tha yết đa, địa sắt xỉ đê, na bà tát đát lệ

17_ Diễm ma, diễm ma

18_ Bát la diễm ma, bát la diễm ma

19_ Tát bà bá ba, bát la diễm ma ninh

20_ Tát bà bá ba, tỳ thú đạt ninh

21_ Hổ lô, hổ lô. Bồ đề mạt già, tam bát la tư tán đề

22_ Tát bà đát tha yết đa, bát la để sắt xỉ đa, thú đề, tát bà ha

 

Bấy giờ Đức Thế Tôn lại vì Đại Chúng nói Tâm Chú là:

“Án_ Tát bà đát tha yết đa, phệ bà lô cát đế. Xã gia, xã gia, tát bà ha”

*)OṂ _ SARVA TATHĀGATA AVALOKITE _ JAYA JAYA _ SVĀHĀ

Khi ấy Đức Thế Tôn lại liền tuyên nói Tùy Tâm Chú là:

“Án_ Hổ lô, hổ lô. Xã gia mục khê, tát bà ha”

*)OṂ _ HULU HULU _ JAYA MUKHE _ SVĀHĀ

Nếu có Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di với nhóm Thiện Nam Nữ Tịnh Tín tạo dựng cái tháp thời viết Đà La Ni Cú này đặt ở trong tháp, liền được đầy đủ công đức thù thắng tạo dựng trăm ngàn cái tháp không có khác”

Thời các Tỳ Khưu, 8 Bộ Trời Rồng, tất cả Chúng Hội nghe lời Phật dạy, đều rất vui vẻ phụng hành.

KINH BÁCH THIÊN ẤN ĐÀ LA NI

_Hết_

02/08/2007