PHẬT THUYẾT KINH BÁCH PHẬT DANH 

Hán dịch: Thiên Trúc Tam Tạng Na-liên-đề-da đời Tùy
Việt dịch: Tại gia Bồ-Tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận

 

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Kỳ Thụ Cấp Cô Độc trong thành Xá-vệ, cùng với chư đại Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, chư đại Bồ-Tát, chư đại thiên, Đế-thích Thiên Vương, Đại Phạm Thiên Vương, Tứ Đại Thiên Vương, trời, rồng, dạ-xoa, càn-thát-bà, a-tu-la, ca-lâu-la, khẩn-na-la, ma-hầu-la-già, người và phi nhân. Khi ấy có vô lượng trăm ngàn đại chúng vây quanh ở trước và sau của Đức Phật, họ cung kính cúng dường và tôn trọng tán thán.

Lúc bấy giờ Thế Tôn vì các đại chúng mà tuyên thuyết diệu Pháp. Khi đó Tôn giả Xá-lợi-phất liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh y phục, gối phải quỳ sát đất, chắp mười đầu ngón tay và bạch Phật rằng:

“Bạch Thế Tôn! Kính mong Ngài hãy diễn nói các danh hiệu của chư Phật hiện tại trong mười phương thế giới.

Vì sao thế? Bởi nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Phật hiện tại này, thời sẽ khiến họ sanh đại công đức, khiến họ phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, đắc quả vị bất thối chuyển, và cũng như sẽ khiến họ mau thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.”

Khi ấy Phật bảo ngài Xá-lợi-phất:

“Lành thay, lành thay!

– Ông nay vì muốn làm lợi ích an lạc cho các đại chúng,
– vì muốn thương xót bảo hộ các chúng sanh,
– vì muốn khiến sở cầu của các chúng sanh được mãn nguyện,
– vì muốn khiến tất cả sanh tâm hoan hỷ,
– và cũng vì muốn tăng trưởng thiện căn cho chư Bồ-Tát ở đời vị lai.

Lành thay, lành thay! Ông nay sanh thiện giác quán nên mới có thể hỏi như vậy. Ai có thể hỏi như thế, thì phải biết, đó đều là do sức uy thần của Như Lai.

Này Xá-lợi-phất! Ông nay hãy lắng nghe! Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Phật hiện tại này, thời sẽ khiến hết thảy chúng ma đều chẳng thể thừa cơ đắc lợi ở tại nơi họ ở; tất cả những kẻ ác cũng chẳng thể thừa cơ đắc lợi. Người thọ trì sẽ được vô lượng vô biên công đức thâm sâu, tùy nơi sanh đến, đầy đủ Bồ-Tát hạnh, đắc Túc Mạng Thông, dung nhan đoan chánh, và các tướng vẹn toàn. Họ sẽ luôn được thân cận để cúng dường chư Phật, và cho đến mau thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.
Vì sao thế, Xá-lợi-phất? Bởi nếu có ai nghe được các danh hiệu của chư Phật này, rồi thọ trì đọc tụng, cung kính lễ bái, biên chép cúng dường, và triển chuyển dạy bảo cho người khác, thời công đức có được sẽ là vô lượng vô biên.”

Lúc bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng:

“Nếu trì danh hiệu chư Phật này
Người ấy chẳng bị đao tổn thương
Độc không thể hại lửa chẳng thiêu
Cũng chẳng đọa vào trong tám nạn

Thấy được đại trí kim sắc quang
Ba hai tướng hảo chư Pháp Vương
Khi đã diện kiến chư Phật rồi
Cúng dường vô lượng chư Phật kia

Mắt họ chẳng mù không đỏ vàng
Thân chẳng gù cong không một mắt
Đắc thân đại lực Na-la-diên
Thọ trì Phật danh báo như vậy

Luôn được trời rồng cùng dạ-xoa
Với càn-thát-bà đến cúng dường
Oan giả kẻ ác chẳng thể hại
Thọ trì Phật danh báo như vậy

Ông nay lắng nghe Xá-lợi-phất
Như lời vi diệu của Ta nói
Nếu ai nghe được Phật danh này
Tức là gần kề Đạo Bồ-đề

Bởi thế ông nay chí tâm nghe
Mười phương thế giới đại Pháp Vương
Khéo bạt chúng sanh gai phiền não
Ví như cây thuốc trừ ách bệnh

Ngu si mù lòa hạng phàm phu
Thí mắt trí tuệ của Bồ-Tát
Lại như Hành Thí Thắng Bồ-Tát
Vô lượng ngàn ức Hằng sa giới

Trong đó đầy ắp vàng Diêm-phù
Ngày đêm sáu thời chưa thôi nghỉ
Thí ban đại bi đại Đạo sư
Lại dùng chiên đàn đầy trăm cõi

Phan lọng y phục như Hằng sa
Vô lượng ngàn vạn trong ức kiếp
Nhất tâm mà lấy dùng bố thí
Lại như ở trong một cõi Phật

Dựng xây đầy khắp các tháp Phật
Ở trong mười kiếp mà cúng dường
Chư Phật nhiều như cát sông Hằng
Lại tạo tháp cao như Tu-di

Tháp đó làm bằng toàn thất bảo
Biến mãn như vậy mười ngàn cõi
Số ấy có đến ba sáu ức
Lấy chiên đàn đỏ cùng trân châu

Tạo làm lọng che vật cúng dường
Với mỗi lọng che có thể trùm
Hàng trăm thế giới chư Phật quốc
Trân châu anh lạc dùng trang nghiêm

Số đó nhiều như cát sông Hằng
Trên không lại tạo lọng che vàng
Số đó cũng như Hằng Hà sa
Sắc màu vàng tím như pho tượng

Mỗi mỗi biến chiếu Tam Thiên Giới
Ở trong mỗi tháp bày cúng dường
Vô lượng vô biên vô số kiếp
Làm các công đức như ở trên

Chẳng bằng khéo phát Bồ-đề tâm
Phát Bồ-đề tâm như thế đấy
Giữ giới thanh tịnh không buông lung
Chẳng bằng ai trì Phật danh này

 

Trì Phật danh này như vậy đó
Lại khéo thương xót các chúng sanh
Ở tại mọi nơi rộng lưu bố
Dạy người thọ trì Phật danh hiệu
Ở trong tất cả các chúng sanh
Họ làm phước điền giống Như Lai”

Lúc bấy giờ Phật bảo ngài Xá-lợi-phất:

“Nếu có ai nhất tâm thọ trì, đọc tụng, và nhớ niệm chẳng quên các danh hiệu của chư Phật này, thời tham dục, sân khuể, ngu si, và các điều sợ hãi của họ sẽ lập tức được diệt trừ. Còn những ai chưa sanh khởi tham dục, sân khuể, ngu si, và các điều sợ hãi thì sẽ khiến chúng chẳng phát sanh.”

Khi ấy Thế Tôn liền nói chư Phật danh hiệu:

♪ Nam-mô Nguyệt Quang Phật
♪ Nam-mô Bất Động Phật
♪ Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật
♪ Nam-mô Đa-già-la Hương Phật
♪ Nam-mô Thường Chiếu Diệu Phật
♪ Nam-mô Chiên Đàn Đức Phật
♪ Nam-mô Tối Thượng Phật
♪ Nam-mô Liên Hoa Tràng Phật
♪ Nam-mô Liên Hoa Sanh Phật
♪ Nam-mô Bảo Tụ Phật
♪ Nam-mô A-già-lâu Hương Phật
♪ Nam-mô Đại Tinh Tấn Phật
♪ Nam-mô Chiên Đàn Đức Phật
♪ Nam-mô Hải Phật
♪ Nam-mô Cự Hải Phật
♪ Nam-mô Tràng Đức Phật
♪ Nam-mô Phạm Đức Phật
♪ Nam-mô Đại Hương Phật
♪ Nam-mô Đại Sanh Phật
♪ Nam-mô Bảo Võng Phật
♪ Nam-mô A-di-đà Phật
♪ Nam-mô Đại Thí Đức Phật
♪ Nam-mô Đại Kim Trụ Phật
♪ Nam-mô Đại Niệm Phật
♪ Nam-mô Ngôn Vô Tận Phật
♪ Nam-mô Thường Tán Hoa Phật
♪ Nam-mô Đại Ái Phật
♪ Nam-mô Sư Tử Hương Thắng Phật
♪ Nam-mô Dưỡng Đức Phật
♪ Nam-mô Đế-thích Hỏa Diễm Phật
♪ Nam-mô Thường Nhạo Đức Phật
♪ Nam-mô Sư Tử Hoa Đức Phật
♪ Nam-mô Tịch Diệt Tràng Phật
♪ Nam-mô Giới Vương Phật
♪ Nam-mô Phổ Đức Phật
♪ Nam-mô Phổ Đức Tượng Phật
♪ Nam-mô Vô Ưu Đức Phật
♪ Nam-mô Thanh Liên Hương Phật
♪ Nam-mô Đại Địa Phật
♪ Nam-mô Đại Long Đức Phật
♪ Nam-mô Thanh Tịnh Vương Phật
♪ Nam-mô Quảng Niệm Phật
♪ Nam-mô Liên Hoa Đức Phật
♪ Nam-mô Xả Hoa Phật
♪ Nam-mô Long Đức Phật
♪ Nam-mô Hoa Tụ Phật
♪ Nam-mô Hương Tượng Phật
♪ Nam-mô Thường Quán Phật
♪ Nam-mô Chánh Tác Phật
♪ Nam-mô Thiện Trụ Phật
♪ Nam-mô Ni-cù-lô-đà Vương Phật
♪ Nam-mô Vô Thượng Vương Phật
♪ Nam-mô Nguyệt Đức Phật
♪ Nam-mô Chiên Đàn Lâm Phật
♪ Nam-mô Nhật Tạng Phật
♪ Nam-mô Đức Tạng Phật
♪ Nam-mô Tu-di Lực Phật
♪ Nam-mô Ma-ni Tạng Phật
♪ Nam-mô Kim Cang Vương Phật
♪ Nam-mô Uy Đức Phật
♪ Nam-mô Vô Hoại Phật
♪ Nam-mô Thiện Kiến Phật
♪ Nam-mô Tinh Tấn Đức Phật
♪ Nam-mô Đại Hải Phật
♪ Nam-mô Phú Sa-la Thụ Phật
♪ Nam-mô Bạt-tha Đức Phật
♪ Nam-mô Phật Thiên Phật
♪ Nam-mô Sư Tử Tràng Phật
♪ Nam-mô Tỳ-đầu Đức Phật
♪ Nam-mô Vô Biên Đức Phật
♪ Nam-mô Đức Trí Phật
♪ Nam-mô Hậu Đức Phật
♪ Nam-mô Hoa Tràng Phật
♪ Nam-mô Tượng Đức Phật
♪ Nam-mô Tinh Tấn Đức Phật
♪ Nam-mô Long Đức Phật
♪ Nam-mô Đức Sanh Phật
♪ Nam-mô Bảo Tụ Phật
♪ Nam-mô Đức Bà-tha Tử Phật
♪ Nam-mô Luận Nghĩa Phật
♪ Nam-mô Phổ Kiến Phật
♪ Nam-mô Bảo Đa-la Phật
♪ Nam-mô Phổ Xả Phật
♪ Nam-mô Đại Cúng Dường Đức Phật
♪ Nam-mô Đại Võng Phật
♪ Nam-mô Đoạn Nhất Thiết Chúng Sanh Nghi Vương Phật
♪ Nam-mô Bảo Đức Phật
♪ Nam-mô Phổ Cái Phật
♪ Nam-mô Đại Cái Phật
♪ Nam-mô Thắng Đức Phật
♪ Nam-mô Thiên Cúng Dường Phật
♪ Nam-mô Bảo Liên Hoa Phấn Tấn Phật
♪ Nam-mô Hậu Đức Phật
♪ Nam-mô Trí Tràng Phật
♪ Nam-mô Bảo Nguyệt Đức Phật
♪ Nam-mô Ni-cù-lô-đà Bà-tha Vương Phật
♪ Nam-mô Thường Đức Phật
♪ Nam-mô Phổ Liên Hoa Phật
♪ Nam-mô Bình Đẳng Đức Phật
♪ Nam-mô Long Hộ Cứu Tế Phật

Danh hiệu chư Phật này
Khéo cứu hộ thế gian
Đầu đêm tụng một biến
Nhớ niệm Phật rồi ngủ

Giữa đêm tụng một biến
Cuối đêm cũng như vậy
Ở ba thời như thế
Đầu đêm giữa và cuối

Mỗi thời tụng một biến
Tinh tấn chớ phóng dật
Do tụng Phật danh này
Luôn thấy được mộng lành

Ác quỷ với ác nhân
Chẳng thể trục được lợi
Cho nên Phật danh này
Hay cứu hộ thế gian

Tất cả thiên nhạc thần
Dạ-xoa cưu-bàn-đồ
La-sát chúng quỷ thần
Chẳng thể gây chướng ngại

Một trăm Phật danh này
Luôn hộ niệm người trì
Hết thảy các ma sự
Chẳng thể trục được lợi”

Lúc bấy giờ Thiên Chủ Đế-thích–vua của 33 cõi trời–chỉnh y phục, hai gối quỳ, chắp tay, và bạch Phật rằng:

“Bạch Thế Tôn! Chúng con sẽ luôn hộ vệ cho người thọ trì danh hiệu của chư Phật. Ngoài ra còn có Tứ Đại Thiên Vương cũng luôn bảo hộ người đó. Người thọ trì danh hiệu của chư Phật–duy trừ quyết định nghiệp thì chẳng thể cứu hộ–còn hết thảy trong hàng trời người thì không ai có thể gây tạo việc ác cho họ được.”

Lúc bấy giờ bậc Nhất Thiết Trí xuất ra đại âm thanh vi diệu, tám loại tiếng hòa nhã, chân thiện, và thánh thót, khiến ai nấy đều thích nghe. Sau đó, Ngài bảo khắp các đại chúng rằng:

“Hãy mau thọ trì các danh hiệu của chư Phật này, rồi ở khắp nơi trong mười phương thế giới mà rộng lưu bố để làm đại Pháp thí và đoạn trừ nghi hoặc cho chúng sanh.”

Khi Đại Thánh Thích-ca-văn diễn nói Pháp này xong, có 300 vị Tỳ-kheo đắc lậu tận ý giải.

Lại có 40 vị Tỳ-kheo-ni được tận trừ tất cả lậu pháp và đắc Đạo A-la-hán.

Lại có 5.000 Ưu-bà-tắc trụ thắng hoan hỷ tâm và chứng quả Tu-đà-hoàn.

Lại có 1.100 Ưu-bà-di đều viễn ly trần cấu và đắc Pháp nhãn tịnh.

Lại có các đại thiên vương cùng vô lượng ngàn vạn thiên chúng đắc Pháp nhãn thanh tịnh ở trong Pháp của bậc Pháp Vương.

Ví như có bao nhiêu số cát của một sông Hằng, hãy đem chia làm ba phần. Số lượng của chư Bồ-Tát chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn thì bằng một phần của số đó.

Lúc bấy giờ Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đều chấn động sáu cách. Các núi non, cao phong, và đại địa thảy đều rung chuyển. Còn ở trong hư không mưa xuống các bông hoa vi diệu cõi trời. Tiếng vui vẻ của trời, rồng, và hàng phi nhân đều vang dội khắp nơi.

Khi ấy Thiên Chủ Đế-thích, Mục-kiền-liên, Ly-bà-đa, Châu-lợi-bàn-đà-già, Ma-ha Kiếp-tân-na, Ma-ha Ca-chiên-diên, Ma-ha Ca-diếp, Ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp, cho đến Na-đề Ca-diếp, Mãn Nguyện Tử, Thiện Cát Bất Kiến Không, A-nan, Bạt-đề, và Đạp-bà-ma-la Tử, các hàng đại chúng như vậy, cả thảy là 25.000 ngàn vị đều đồng thanh bạch Phật rằng:

“Bạch Thích-ca Sư Tử Pháp Vương! Con sẽ tận hết sức tinh tấn của mình-không một chút dư sót–và dùng mọi sức thần thông ở vô lượng thế giới để hóa làm vô lượng thân, rồi vượt qua vô lượng Phật sát mà luôn nói các danh hiệu của chư Phật này và cũng như tuyên giảng những điều Phật dạy.”

Lúc bấy giờ Đức Phật Thế Tôn vì muốn khiến đại chúng trông thấy nên thị hiện đại thần thông. Với sức thần thông của Phật, Ngài hiện vô lượng ức quốc độ. Khi ấy đại chúng đều thấy Thích-ca Sư Tử Pháp Vương biến khắp các cõi nước kia mà thuyết giảng Kinh này và cũng như lời dạy của chư Phật thuở quá khứ–tất cả đều chẳng sai biệt.

Phật bảo các đại chúng:

“Từ lâu xa ở trong vô lượng kiếp, Ta đã khéo tu thần thông. Ở nơi vô thượng Phật Pháp, đại chúng hãy quyết định chớ sanh nghi hoặc. Vì muốn chúng sanh được an ổn, cho nên Ta mới mau nói các danh hiệu của chư Phật này. Như thế sẽ khiến các chúng sanh vĩnh viễn xa rời khổ ách của sanh tử.”

Lúc bấy giờ Phật bảo Tuệ mạng Xá-lợi-phất:

“Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào khi đã nghe các danh hiệu của chư Phật này, rồi với lòng tin sâu thanh tịnh, họ phát Bồ-đề tâm và yêu mến thọ trì. Ngày đêm tinh tấn, họ đọc tụng biên chép và rộng diễn nói cho người khác, thời sẽ được vô lượng vô biên quảng đại công đức, đắc quả vị bất thối chuyển, cho đến mau thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, và hết thảy chúng ma đều chẳng thể nhiễu loạn.”

Khi Phật thuyết Kinh này xong, Tuệ mạng Xá-lợi-phất, Đế-thích, Phạm Vương, Tứ Đại Thiên Vương, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, trời, rồng, dạ-xoa, càn-thát-bà, và a-tu-la, tất cả đại chúng khi nghe Pháp này rồi, họ đều sanh tâm đại hoan hỷ.

Phật Thuyết Kinh Bách Phật Danh

Print Friendly, PDF & Email