KINH BÁCH PHẬT DANH
 Hán dịch: Thiên Trúc Tam Tạng Na-liên-đề-da đời Tùy
 Việt dịch: Tại Gia Bồ Tát Giới Ưu Bà Tắc Nguyên Thuận
 Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học