KINH ANH EM VUA RỒNG
Hán dịch: Đời Ngô_ Nước Nguyệt Chi (Kuṣana) Ưu Bà Tắc (Upāsaka: Cư sĩ) CHI KHIÊM
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Nghe như vầy: Một thời Đức Phật ngự ở Kỳ Hoàn A Nan Bân Đê A Lam (Jeṭavaṇe’nāthapiṇḍadasyārāma: vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, tức Tinh Xá Kỳ Hoàn) tại nước Vệ (Śrāvastya). Khi ấy có vô ương số Tỳ Kheo Tăng đều là bậc A La Hán (Arhat).

A Nan Bân Đê (Anāthapiṇḍada: Trưởng giả Cấp Cô Độc) đến chỗ của Đức

Phật, làm lễ rồi lui ra ngồi.

Đức Phật nói: “Con người nên Bố Thí (Dāna), Trì Giới (Śīla), Nhẫn Nhục (Kṣānti), Tinh Tiến (Vīrya), Thiền Định (Dhyāna), Trí Tuệ (Prajñā)”.

A Nan Bân Đê nghe xong, vui vẻ liền đứng dậy bạch Phật: “Ngày mai, con xin thỉnh Đức Phật với Tỳ Kheo Tăng ban cho ân huệ, đến nhà của con nhận lấy thức ăn thô thiển”.

Đức Phật yên lặng.

A Nan Bân Đê nhiễu quanh Đức Phật ba vòng rồi đi ra.

_ Đức Phật bảo Tỳ Kheo Tăng: “Ngày mai sẽ lên Trời, đến giữa ngày (giờ Ngọ) thời hạ xuống đến họp tại nhà của A Nan Bân Đê”.

Đức Phật như khoảng duỗi cánh tay, liền trụ trong hư không.

Vị La Hán (Arhat) tên là Tu Đàn chỉnh trang quần áo, ở trong hư không, quỳ thẳng lưng bạch với Đức Phật: “Con đã trải qua nhiều đời, chưa từng thấy mờ tối như ngày hôm nay!…”

Đức Phật nói: “Có hai vị Long Vương (Nāga-rāja) giận dữ tác biến hóa, phun

khí làm mây vậy”

_ Lại có vị La Hán tên là Ái Ba thưa với Đức Phật, muốn làm cho ngưng dứt

Đức Phật nói: “Vị Rồng này rất có Uy Thần. Ông mà thực hiện ắt sẽ dấy lên Ý ác, rời khỏi nước, cuốn chìm giết hại người dân trong Thiên Hạ”.

_ Ma Ha Mục Kiền Liên (Mahā-Māudgalyāyana) lại chỉnh trang quần áo, quỳ thẳng lưng trong hư không hỏi Đức Phật: “Hôm nay thật mờ tối, chẳng thể nhìn thấy cội gốc của cây cối bên dưới cung điện Đế Thích (Indra-pūra) ở núi Tu Di

(Sumeru)”

Đức Phật nói: “Có hai vị Long Vương, vị thứ nhất tên là Nan Đầu (Nanda), vị thứ hai tên là Hòa Nan (Upananda) rất giận dữ nói rằng: “Vì sao nhóm Sa Môn muốn bay qua trên đầu của Ta?…”. Thân rồng quấn quanh núi Tu Di bảy vòng, dùng cái đầu che trên núi, phun khí tạo mây mù, cho nên mờ tối”.

Mục Liên thưa với Đức Phật, muốn đi đến la mắng làm cho ngưng dứt.

Đức Phật nói: “Rất tốt”

Mục Liên nhiều quanh Đức Phật ba vòng rồi đi.

_ Thích Đề Hoàn Nhân (Śakra-devānāṃ-indra) theo tám vạn tám ngàn Ngọc Nữ ở trong vườn sau cùng nhau vui sướng. Trước tiên, Mục Liên đi qua chỗ ấy. Thiên Đế nghênh tiếp, cúi đầu làm lễ hỏi thăm xong liền đến chỗ của Rồng. Hai vị Rồng nhìn thấy thì rất giận dữ, liền biến hóa tạo ra mây, phút chốc lại phun ra lửa.

Mục Liên dùng Ý của Phật, cũng biến hóa ra mây thảy đều quấn quanh hai vị Rồng ba lớp, lần lần lấn đến phần phía trước, (biến) thân nhập vào trong thân của hai vị Rồng.

(Mục Liên) đi vào con mắt phải rồi đi ra khỏi con mắt trái (của hai vị Rồng), vào con mắt trái đi ra khỏi con mắt phải (của hai vị Rồng), vào lỗ tai phải đi ra khỏi lỗ tai trái (của hai vị Rồng), vào lỗ tai trái đi ra khỏi lỗ tai phải. Lại vào lỗ mũi bên phải đi ra khỏi lỗ mũi bên trái (của hai vị Rồng), vào lỗ mũi bên trái đi ra khỏi lỗ mũi bên

phải (của hai vị Rồng)…rồi bay vào trong cái miệng (của hai vị Rồng) Hai vị Rồng tự nói: “Mục Liên đang ở  trong bụng của mình”. 

Mục Liên cũng lại hiện thân Rồng, quấn quanh hai vị Rồng mười bốn lớp, dùng cái đầu che trùm núi Tu Di với hai vị Rồng. Hai vị Rồng ở bên dưới run sợ, kéo dài lay động núi Tu Di, dùng cái đuôi quẫy quạt nước biển khiến cho trăm loài thú kinh sợ.

Đức Phật từ phía xa bảo Mục Liên: “Nay vị Rồng này có thể tuôn ra nước nhấn chìm, hủy hoại Thiên Hạ. Ông hãy tạm khiến cho ngưng dứt”.

Mục Liên nói: “Con theo Đức Phật, nghe biết Pháp này. Con có bốn Thần Túc đang tin tưởng, giữ gìn, thực hành. Con có thể nhiếp lấy hai vị Rồng đó với núi Tu Di để trong lòng bàn tay rồi nhảy qua Thiên Hạ ở phương khác. Cũng có thể nhiếp lấy chà xát núi Tu Di khiến vỡ nát như bụi bặm. Lại có thể mài núi Tu Di đến sát mắt đất, khiến cho vạn dân chẳng thể biết được”

Hai vị Rồng sợ hãi, cúi đầu. Mục Liên hiện lại thân Sa Môn, hai vị Rồng hóa làm thân người, lễ bái Mục Liên, sám hối lỗi lầm. Mục Liên liền dẫn đến chỗ của Đức Phật.

Hai vị Rồng nói: “Con mê cuồng phiền não, chẳng biết Tôn Thần, xúc phạm đến Lôi Chấn. Xin xót thương cho nguồn tội ấy!…” Liền thọ nhận năm Giới rồi đi.

_ A Nan Bân Đê đến Tịnh Xá tìm kiếm Đức Phật với Tỳ Kheo Tăng, nhưng chẳng thấy một người nào, liền quỳ thẳng lưng bạch với Đức Phật: “Con đã bày biện cơm nước, vật dụng trang nghiêm. Xin Đức Phật tự hạ mình xuống nhận cho”

Đức Phật liền hạ xuống, đến nhà ấy ăn cơm xong. A Nan Bân Đê nói: “Con cầu Phật chẳng thấy, Đức Phật đã đền từ chỗ nào ?”

Đức Phật nói: “Mục Liên cùng với hai vị Rồng tranh đấu. Chính vì thế nên từ trên Trời đi xuống dưới”

Hỏi: “Ai thắng?”

Đức Phật nói: “Mục Liên”

A Nan Bân Đê nói: “Lành thay! Lành thay! Vị Rồng này nương theo Giới kiên cường, mất mát chút ít mà tội phạm đến chỗ Uy Thần tôn trọng của loài Rồng, nên mới bị Mục Liên khuất phục. Bắt đầu từ ngày hôm nay, con xin thỉnh Đức Phật với Tỳ

Kheo Tăng, tuyên dương Công Đức của Mục Liên”

Đức Phật chú nguyện cho Ca La Việt (Kulapati: Cư Sĩ) A Nan Bân Đê: “Ông từ trước đến nay, là người dâng cơm được Đạo. Quỷ Thần hiền thiện sẽ ủng hộ nhà của ông, đều khiến cho an ổn”.

A Nan Bân Đê làm lễ rồi đi.

KINH ANH EM VUA RỒNG
_Hết_

29/05/2012