PHẬT NÓI KINH AN TRẠCH ĐÀ LA NI CHÚ
 Việt dịch: Tại Gia Bồ Tát Giới Ưu Bà Tắc Nguyên Thuận
 Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học