KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI
Linh Phong Ngẫu Ích Trí Húc Đại Sư soạn
Việt dịch: Bồ tát giới đệ tử Tuệ Nhuận 
Sản xuất & Ấn hành: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Thùy Duyên

 

Tải MP3