KINH A DI ĐÀ THIỂN THÍCH
Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập
Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng thuật 
Diễn đọc: Huy Hồ, Kiều Hạnh