𑖝𑖟𑖿𑖧𑖞𑖯: 𑖭𑖰𑖟𑖿𑖠𑖸 𑖭𑖰𑖟𑖿𑖠𑖸 𑖭𑖲𑖭𑖰𑖟𑖿𑖠𑖸_ 𑖦𑖺𑖓𑖜𑖰 𑖦𑖺𑖎𑖿𑖬𑖜𑖰 _ 𑖦𑖲𑖎𑖿𑖝𑖰 𑖪𑖰𑖦𑖲𑖎𑖿𑖝𑖰 _𑖀𑖦𑖩𑖸 𑖪𑖰𑖦𑖩𑖸 𑖦𑖽𑖐𑖩𑖸 _ 𑖮𑖰𑖨𑖜𑖿𑖧-𑖐𑖨𑖿𑖥𑖸 𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖐𑖨𑖿𑖥𑖸 _ 𑖭𑖨𑖿𑖪𑖯𑖨𑖿𑖞 𑖭𑖯𑖠𑖡𑖰_𑖢𑖿𑖨𑖦𑖯𑖨𑖿𑖞 𑖭𑖯𑖠𑖡𑖰 _ 𑖦𑖡𑖭𑖿 𑖦𑖮𑖯-𑖦𑖡𑖭𑖿 _ 𑖀𑖟𑖿𑖥𑖲𑖝𑖸 𑖀𑖝𑖿𑖧𑖟𑖿𑖥𑖲𑖝𑖸 _ 𑖪𑖱𑖝𑖥𑖧𑖸𑖬𑖲 𑖥𑖯𑖡𑖰 _ 𑖤𑖿𑖨𑖮𑖿𑖦-𑖑𑖺𑖬𑖸 𑖤𑖿𑖨𑖮𑖿𑖦-𑖕𑖲𑖬𑖿𑖘𑖸 _ 𑖭𑖨𑖿𑖪𑖯𑖨𑖿𑖞𑖬𑖲 𑖀𑖢𑖨𑖯𑖕𑖰𑖝𑖸 _ 𑖭𑖨𑖿𑖪𑖝𑖿𑖨 𑖀𑖢𑖿𑖨𑖝𑖰𑖮𑖝𑖸 _ 𑖓𑖝𑖲𑖨𑖿-𑖬𑖬𑖿𑖘𑖰 𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠 𑖎𑖺𑖘𑖰 𑖥𑖬𑖰𑖝𑖸 _ 𑖡𑖦𑖾 𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝𑖯𑖡𑖯𑖽 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

Tadyathā: Siddhe siddhe susiddhe_ mocaṇi mokṣaṇi _ mukti vimukti _amale vimale maṃgale _ hiraṇya-garbhe ratna-garbhe _ sarvārtha sādhani_pramārtha sādhani _ manas mahā-manas _ adbhute atyadbhute _ vītabhayeṣu bhāni _ brahma-ghoṣe brahma-juṣṭe _ sarvārthaṣu aparājite _ sarvatra apratihate _ catur-ṣaṣṭi buddha koṭi bhaṣite _ namaḥ sarva tathāgatānāṃ svāhā

_Ý nghĩa của Đà La Ni này là:

Tadyathā: Như vậy, liền nói Chú là

Siddhe siddhe susiddhe: Thành tựu, thành tựu, khéo thành tựu

Mocani: Giải thoát, độ thoát mokṣaṇi: giải phóng, giải thoát

mukti: hay giải thoát

vimukti: hay giải thoát khắp

amale: vô cấu, không có dơ bẩn

vimale: ly cấu, xa lìa sự dơ bẩn

maṃgale: cát khánh, sự vui sướng tốt lành

hiraṇya-garbhe: bên trong Kim Thạng

ratna-garbhe: bên trong bảo tạng

sarvārtha sādhani: nghi thức của tất cả nghĩa lợi

pramārtha sādhani: nghi thức lợi ích tối thắng, nghi thức của Đệ Nhất Nghĩa

manas: Tâm, Trí lực, tinh thần, tư tưởng, ý chí, tính hướng

mahā-manas: Đại Trí lực, Đại ý chí

adbhute: hiếm có, kỳ đặc, điều chẳng thể nghĩ bàn,

atyadbhute: rất hiếm lạ, chưa từng có

vītabhayeṣu bhāni: Trí Giác chẳng hoảng sợ

brahma-ghoṣe: Phạm âm

brahma-juṣṭe: mùi vị thanh tịnh

sarvārthaṣu aparājite: bên trong tất cả nghĩa lợi không có gì hơn được

sarvatra apratihate: tất cả nơi chốn không có trở ngại

catur-ṣaṣṭi buddha koṭi bhaṣite: Điều mà 64 ức Phật đã nói

namaḥ sarva tathāgatānāṃ: Kính lễ tất cả chư Phật

svāhā: thành tựu cát tường

Kinh Bản Nguyện Công Đức của bảy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang, quyển Thượng ghi nhận là:

Ðức Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai ấy thấy các chúng sinh bị khổ não này, vì trừ nghiệp chướng cho nên nói Thần Chú này khiến họ thọ trì thì ở trong đời hiện tại được lợi ích lớn, lìa hẳn mọi khổ, trụ Bồ Đề.

Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện có niềm tin trong sạch, quốc vương, vương tử, đại thần, phụ tướng, cung trung, thể nữ… mong cầu Phước Đức. Đối với Thần Chú này khởi Tâm kính tin, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc vì người khác diễn nói nghĩa ấy. Đối với các Hàm Thức, khởi Tâm Đại Bi, ngày đêm sáu thời dâng hương hoa đèn đuốc, ân trọng cúng dường, tắm gội sạch sẽ, giữ tám Trai Giới, chí thành niệm tụng niệm thì hết thảy vô biên nghiệp chướng rất nặng thảy đều tiêu diệt. Ở trong thân hiện tại lìa khỏi các phiền não, lúc mạng muốn hết thời được chư Phật hộ niệm, liền được hóa sinh trong hoa sen ở nước ấy.